284/1939

Given i Helsingfors den 20 september 1939.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 1 och 3 §§ i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sistnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 1 juni 1928, erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de särskilda förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas tio ministerier, nämligen:

1. Ministeriet för utrikesärendena;

2. Justitieministeriet;

3. Ministeriet för inrikesärendena;

4. Försvarsministeriet;

5. Finansministeriet;

6. Undervisningsministeriet;

7. Lantbruksministeriet;

8. Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena;

9. Handels- och industriministeriet; samt

10. Socialministeriet.

Därutöver finnes statsrådets kansli.

Dessutom kan i statsrådet finnas ett folkförsörjningsministerium.

Chef för varje ministerium är en minister.

Republikens president kan till medlemmar av statsrådet, utöver cheferna för ministerierna, kalla högst tre ministrar med uppdrag att handlägga ärenden hörande till ett eller flere ministeriers verksamhetsområde eller att vara ministrar utan portfölj.

3 §.

Av ärenden, som ankomma å statsrådet, handlägger: statsrådets kansli, som underlyder statsministern, ärenden, som angå av riksdagen föranledda formella åtgärder, statsrådet samt ordningen för ärendenas handläggning i statsrådet, den allmänna statistiken och statens publikationsverksamhet samt övriga ärenden, som böra behandlas av statsrådet och vilka icke hänförts till något ministeriums verksamhetsområde;

ministeriet för utrikesärendena ärenden, som härflyta av Finlands förhållande till utländska makter;

Justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor, som icke tillhöra annat ministeriums verksamhetsområde, samt fångvården, så ock politiska val;

ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, den inre förvaltningen samt allmän hälsovård;

försvarsministeriet ärenden, som angå rikets försvar och försvarsmakt;

finansministeriet ärenden, som angå landets myntväsen, finanser och skatteväsen;

undervisningsministeriet ärenden, som angå det allmänna undervisningsväsendet, de evangelisk-lutherska och grekisk-katolska kyrkorna samt övriga religionssamfund, vetenskap och konst samt idrott;

lantbruksministeriet ärenden, som röra lanthushållningen, skogshushållningen, lantmäteriet, kolonisations verksamheten, veterinärväsendet samt jakt och fiske;

ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ärenden, som angå samfärdseln, post- och telegrafväsendet, statens strömfall och vattenverk, statens byggnadsverksamhet samt andra allmänna arbeten;

handels- och industriministeriet ärenden, som angå den inhemska handeln, bergshanteringen och industrin samt sjöfarten;

socialministeriet ärenden, som angå arbetsförhållandena och därmed sammanhängande frågor, försäkring, fattigvård, barnskydd, socialstatistik, emigration samt nykterhetsarbete och alkoholdryckerna; samt

folkförsörjningsministeriet, då sådant finnes, ärenden, som angå tryggandet av befolkningens utkomst samt reglementering av det ekonomiska livet och användningen av arbetskraften under krig eller annat undantagstillstånd ävensom beredning av sådana ärenden, för såvitt de ej överlämnats till annat ministerium.

Närmare bestämmelser angående fördelningen av ärendena mellan statsrådets kansli och ministerierna utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 20 september 1939.

Republikens President
Kyösti Kallio.

Statsminister
A. K. Cajander.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.