63/1935

Given i Helsingfors den 31 januari 1935.

Lag angående ändring av förordningen om införande av utsökningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 29 § i förordningen om införande av utsökningslagen och vad i avseende därå skall iakttagas, given den 3 december 1895, erhålla följande ändrade lydelse:

29 §.

Har gäldenär, hos vilken utmätning blivit sökt, sina borgenärer till förfång avhänt sig egendom, iklätt sig förbindelse eller gynnat enskild borgenär, under sådana omständigheter att, om konkurs i stället för utmätning sökts, återvinning till konkursboet varit tillåten; då vare den borgenär, som utmätningen begärt, till återvinning berättigad; stämme dock honom, mot vilken talan därom skall utföras, inom sextio dagar efter det borgenären om utmätningens verkställande erhöll kunskap eller, där fråga är om fast egendom, varå lagfart dä ej var sökt, eller om avvittring, varom avvittringshandling ännu ej blivit till rätten ingiven, från den dag lagfarten sökes eller avvittringshandlingen till rätten ingives.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1935. Likväl bör 29 § i dess förra lydelse tillämpas, där ansökan om utmätning gjorts före den nya lagens trädande i kraft.

Helsingfors, den 31 januari 1935.

Republikens President
P. E. Svinhufvud.

Justitieminister
Eric J. Serlachius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.