198/1933

Helsingfors den 9 juni 1933.

Lag om ändring av 1 kapitlet jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed 2 § 1 kapitlet jordabalken samt införes i sagda kapitel en ny 3 §.

1 KAP.

2 §.

Köp, skifte och gåva skola ske skriftligen, och böra de villkor, varå överlåtelsen sig grundar, intagas i handling, som offentligt köpvittne jämte av honom tillkallat vittne till riktigheten bestyrker.

3 §.

Offentliga köp vittnen äro:

a) å tjänstens vägnar kronofogde, häradsskrivare, länsman, notarius publicus, stadsfogde, stadsfiskal samt i utlandet tjänsteman vid finsk legation och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen; och

b) särskilda av rätten utsedda, under tjänstemannaansvar fungerande offentliga köpvittnen, vilkas befogenhet omfattar inom rättens domkrets belägna fastigheter.

Till offentliga köpvittnen må rätten förordna nödigt antal inom domkretsen bosatta för redlighet kända och uppdraget vuxna personer, vilka äro villiga att detsamma mottaga. Rätten kan återkalla förordnande, då den finner skäl därtill; i rättens beslut härom må ändring ej sökas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1933. Dock skola domstolarna därförinnan vidtaga åtgärd för utseende av offentliga köpvittnen.

Helsingfors den 9 juni 1933.

Republikens President
P. E. Svinhufvud.

Justitieminister
Eric J. Serlachius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.