270/1931

Given i Helsingfors den 2 oktober 1931.

Lag om ändring av 2 § 4 kap. rättegångsbalken samt om upphävande av 29 § i förordningen av den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed, jämte det 29 § i förordningen av den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom upphäves, 2 § 4 kap. rättegångsbalken, i den ändrade lydelse paragrafen erhållit genom förordningarna av den 15 februari 1864 och den 27 april 1868, sålunda:

4 Kap.

2 §.

Tvistemål och civila ärenden, som ej angå lagfart, samt mindre brottmål må upptagas och behandlas vid urtima häradsting, när endera parten det äskar och för kostnaden därvid ansvarar. Häradshövding äge i ty fall, på anmälan, genast sådant ting utsätta. Dock vare den, som tappar, ej skyldig att till vederparten gälda större kostnad än målets behandling vid lagtima ting erfordrat.

Helsingfors, den 2 oktober 1931.

Republikens President
P. E. Svinhufvud.

Justitieminister
T. M. Kivimäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.