272/1930

Given i Helsingfors den 31 juli 1930.

Lag angående ändring av tryckfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 37, 38, 42 och 44 §§ i tryckfrihetslagen den 4 januari 1919 erhålla följande ändrade lydelse:

37 §.

Är tryckskrifts innehåll brottsligt, varde skriften dömd förbruten på sätt i 17 § 2 kap. strafflagen stadgas.

Tryckskrift, vars utgivande medfört straff enligt 10, 11, 22 eller 30 §§ i denna lag, må ock kunna dömas förbruten.

Innefattar periodisk tryckskrifts innehåll brott, som i 12 kap. eller 16 kap. 8 eller 24 § strafflagen sägs, må tryckskriften kunna genom domstols utslag indragas för en tid av högst ett år.

Då innehållet i periodisk tryckskrift innefattar sådant brott, som i 3 momentet säges, vare justitieministeriet berättigat att förordna om indragning av tryckskriften tillsvidare. Sådant förordnande skall underställas domstols prövning senast inom åtta dagar efter det förordnandet utfärdats; har förordnandet ej inom nämnda tid underställts domstols prövning, skall detsamma återgå. Varder ej stämning begärd inom fjorton dagar efter det förordnandet av rätten fastställts eller fullföljes icke på dag, som i lagligen utfärdad stämning utsetts, talan i saken, förklare rätten förordnandet hava förfallit. Visas det att laga hinder för stämningens delgivande mött, utsatte rätten ny tid för målets handläggning, och äge förbudet bestånd.

Då förordnande om indragning av tryckskrift utfärdats, skall indragningen anses gälla även annan tryckskrift, som utgives för att ersätta den indragna tryckskriften.

38 §.

Den, som med vetskap därom, att tryckskrift dömts förbruten, säljer eller annorledes sprider skriften, straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gälle den, vilken fortfarande utgiver indragen tryckskrift eller under indragningstiden utgiver annan tryckskrift, avsedd att ersätta den indragna, eller, med vetskap om att skriften är av sådan beskaffenhet, säljer eller annorledes sprider den eller låter tillställa prenumeranterna annan tryckskrift i den indragnas ställe.

Utgiver någon med vetskap därom, att tryckskrift dömts förbruten, ny upplaga av skriften eller sådana stycken därav, som ansetts vara förgripliga, straffes som i 1 momentet sägs, och gälle i fråga om den nya skriften vad om förbrytelse genom tryckskrift är stadgat.

Vad ovan stadgats, skall tillämpas även om utslag, varigenom tryckskrift dömts förbruten eller indragen, ej vunnit laga kraft.

42 §.

Befinnes att utkomna tryckalster äro till sitt innehåll förgripliga eller att överträdelse av presslag eljest ägt rum, förordne justitieministeriet om åtal och av vem det bör väckas. Då sådant brott kommer till allmän åklagares eller polischefs kännedom, göre denne därom anmälan hos justitieministeriet.

Justitieministeriet äger, där skäl därtill förefinnes, bestämma om tryckalsters beläggande med kvarstad. Allmän åklagare och polischef äge rätt att, där tryckalster är till sitt innehåll förgripligt, verkställa kvarstad utan justitieministeriets förordnande, men bör han senast inom ett dygn göra anmälan om kvarstaden hos justitieministeriet, som underställer densamma domstols prövning på sätt i 44 § stadgas eller, därest ministeriet icke anser skäl för kvarstaden föreligga, förordnar om dess upphävande.

Där brottet ej hör under allmänt åtal, må kvarstad verkställas endast på målsägandens begäran.

Har åtal blivit väckt, må endast domstol förordna om kvarstad.

44 §.

Kvarstaden skall underställas den rätt, som jämlikt 49 § är behörig att upptaga huvudsaken, senast å första rättegångsdag tre dagar efter det kvarstaden verkställts, eller där kvarstaden skett å annan ort, senast inom åtta dagar efter det kvarstaden ägde rum. Har kvarstaden ej underställts rättens prövning inom tid, som ovan nämnts, eller har rätten ej inom fyra dagar efter den, då saken hos rätten anmäldes, fastställt eller upphävt kvarstaden, må kvarstaden återgå.

Helsingfors, den 31 juli 1930.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
Karl Söderholm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.