147/1930

Given i Helsingfors den 25 april 1930.

Lag angående ändring av 24 kap. 12 § och 30 kap. 15 § i rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras härmed 24 kap. 12 § och 30 kap. 15 § rättegångsbalken, nästnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 19 december 1922, och erhålla följande lydelse:

24 kap.

12 §.

Hovrätten skall av sitt utslag i brottmål ofördröjligen i ämbetsväg tillställa vederbörande allmänna åklagare och den, som för det målet hålles häktad, dem tillkommande exemplar.

30 kap.

15 §.

Part, som är missnöjd med hovrätts utslag i mål, som i besvärs- eller hemställningsväg inkommit till hovrätten, eller i mål, vilket hovrätten såsom första domstol avgjort, eller ock med utslag, varigenom hovrätten icke till prövning upptagit mål eller ärende, söke ändring däri genom besvär och ingive sin besvärsskrift till högsta domstolens registratorskontor sist före klockan tolv å sextionde dagen efter den, då hovrättens utslag gavs, denna dag oräknad. Vid besvärsinlagan skall fogas det utslag, vari ändring sökes, ävensom de handlingar, på vilka besväranden sig beropar.

I brottmål, där hovrättens utslag för parterna avkunnas, räknas tiden för ändringssökande från dagen för utslagets avkunnande, denna dag oräknad.

Besvärar sig den, som för det målet häktad är, have rätt att ingiva besvären till landshövdingen i det län, där han i häkte sitter, innan besvärstidens utgång, och landshövdingen sände besvären jämte hovrättens utslag ofördröjligen till högsta domstolen.

Om ändringssökande i de mål, varom i utsökningslagen handlas, är särskilt stadgat.


Denna lag, varigenom upphävas kgl. brevet den 28 januari 1753 och 39 punkten i kgl. förklaringen den 23 mars 1807, träder i kraft den 1 juli 1930. I mål, vari hovrätts utslag därförinnan givits, lände dock tidigare bestämmelser till efterrättelse.

Helsingfors den 25 april 1930.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
El. Kaila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.