109/1930

Given i Helsingfors den 5 april 1930.

Lag om stiftelser.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 Kap.

Stiftelses grundande.

1 §.

Vill någon under sin livstid avstå egendom för grundande av en självständig stiftelse, upprätte däröver stiftelseurkund. Om grundande av stiftelse efter stiftarens död skall förordnas i testamente.

2 §.

Till grundande av stiftelse skall tillstånd utverkas. Stiftelse bör hava fastställda stadgar och införas i ett särskilt register över stiftelser.

3 §.

Förordnande om stiftelses grundande skall innehålla uppgift om dess ändamål och densamma tillkommande egendom.

Stiftaren bör jämväl, där stiftelsen skall grundas under hans livstid och han ej själv önskar vidtaga därtill erforderliga åtgärder, förordna, på vem detta skall ankomma. Skall stiftelse grundas efter stiftarens död och har han icke utsett någon att draga försorg därom eller åtager sig ej den, som stiftaren därtill utsett uppdraget, äger domstol därtill förordna en eller flere personer.

Stiftelseurkund bör vara bevittnad.

4 §.

I stiftelses stadgar skall uppgivas:

1) stiftelsens namn, vilket bör tydligt skilja sig från tidigare i stiftelse registret införd stiftelses namn;

2) den kommun, som skall anses såsom stiftelsens hemort;

3) stiftelsens ändamål och huru detsamma skall förverkligas;

4) stiftelsen tilldelad egendom och sättet för dess förvaltning;

5) bestämmelser om stiftelsens styrelse och de övriga organ, vilka möjligen tilldelats avgöranderätt i stiftelsens angelägenheter, samt jämväl därom, huru stiftelsens namn skall tecknas;

6) huruvida och enligt vilken grund styrelsens ledamöter tillkommer ersättning för deras uppdrag; samt

7) när bokslut skall uppgöras och huru räkenskaperna skola granskas.

Har stiftaren meddelat bestämmelser beträffande andra stiftelsen rörande omständigheter, böra de jämväl intagas i stadgarna.

Vid stadgarnas uppgörande må avvikelse ej ske från stiftarens förfogande, därest de ej äro stridande mot lag eller god sed eller de av annan orsak icke kunna iakttagas och stiftaren ej längre är vid liv. Stiftelses ändamål må dock ej ändras.

5 §.

Tillstånd till stiftelses grundande skall sökas hos justitieministeriet och skall därstädes tillika utverkas fastställelse av dess stadgar.

Tillstånd till grundande av stiftelse bör meddelas, om stiftelsens ändamål är nyttigt, och dess stadgar stadfästas, om de uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag och deras innehåll icke är stridande mot lag eller god sed och om, där avvikelse från stiftarens förfogande skett, densamma bör anses berättigad. Ej må dock tillstånd beviljas, om stiftelsens grundande innefattade ett kringgående av gällande stadganden om fideikommiss.

6 §.

Register över stiftelser är gemensamt för hela landet och föres av justitieministeriet.

Anmälan till registret skall göras skriftligen i stad hos magistrat och på landet hos kronofogden å den ort, som är stiftelsens hemort, eller direkte hos justitieministeriet.

Härtill skola fogas:

1) stiftelseurkunden eller, där om stiftelsen förordnats i testamente, tillförlitlig utredning om dettas innehåll samt därom, att det vunnit laga kraft;

2) för stiftelsen given tillståndsresolution och för densamma fastställda stadgar;

3) uppgift om stiftelsens styrelse;

4) överlåtelsebrev över stiftelsen tilldelad fast egendom;

5) styrelsens försäkran, att stiftelsen tilldelad lösegendom innehaves av styrelsen; samt,

därest i stiftelsens styrelse ingå enskilda personer,

6) uppgift om deras hemort; och

7) anmälan om vem eller vilka äga teckna stiftelsens namn.

Till anmälan bilagda handlingar skola inlämnas antingen i original eller i bestyrkta avskrifter.

Befinnes den till anmälan bifogade utredningen sakenlig, skall registreringen utan dröjsmål verkställas.

7 §.

I registret över stiftelser skall antecknas:

1) stiftelsens namn, hemort och ändamål; så ock

2) vem eller vilka utgöra stiftelsens styrelse samt, om i styrelsen ingå enskilda personer, deras hemort och vem eller vilka av dem äga teckna stiftelsens namn.

8 §.

Sedan stiftelse blivit registrerad, kan den i eget namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och svara.

Var, som före stiftelses registrering i dess namn ingår förbindelse, ansvarar därför såsom för egen skuld. Har förbindelse ingåtts av flere, svare de för densamma en för alla och alla för en.

2 Kap.

Stiftelses förvaltning.

9 §.

Stiftelses angelägenheter handhavas och densamma företrädes av dess styrelse. Styrelsen kan jämväl utgöras av eller såsom medlem däri ingå offentlig myndighet eller inrättnings, annan stiftelses eller samfunds styrelse.

I stiftelses stadgar kan bestämmas, huruvida och i vad mån en eller flere av styrelsens medlemmar, utan de övrigas medverkan, eller för skötseln av stiftelsens löpande ärenden antagna särskilda funktionärer äga handla på stiftelsens vägnar.

Är beslutanderätt i stiftelses angelägenheter anförtrodd annat organ än stiftelsens styrelse, skall dess och styrelsens inbördes förhållande i stadgarna fastställas; likväl må icke stiftelsens styrelse i denna lag ålagda skyldigheter och ansvar inskränkas.

Meddelande, som skall styrelsen delgivas, bör anses hava kommit till dess kännedom, så snart detsamma delgivits någon av styrelsens medlemmar.

10 §.

Styrelsen skall i sin verksamhet ställa sig allmän lag och stiftelsens stadgar till noggrann efterrättelse.

Styrelsemedlem och annan stiftelsens funktionär är ansvarig för den skada han tillskyndat stiftelsen genom vårdslöshet eller åtgärd, som strider mot lag eller stadgarna. Hava flere varit till skadan vållande, ansvare de en för alla och alla för en.

11 §.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vari beslut och omröstningar böra antecknas.

Över stiftelsens tillgångar skall styrelsen föra bok på sätt arten av stiftelsens verksamhet kräver.

3 Kap.

Kontroll över stiftelser.

12 §.

Stiftelse är underkastad justitieministeriets kontroll.

13 §.

Justitieministeriet skall tillse, att stiftelses förvaltning handhaves i enlighet med lag och stiftelsens stadgar. Stiftelses styrelse åligger att på anfordran meddela ministeriet upplysningar om stiftelsen.

14 §.

Finner justitieministeriet, att stiftelses styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, kan ministeriet hos överexekutor hemställa om förbud mot felaktigt besluts bringande i verkställighet. Överträdes förbudet, lände till efterrättelse vad i utsökningslagen är stadgat angående överträdelse av förbud, som meddelats genom dom.

Har styrelsen på sätt i 10 § sägs tillskyndat stiftelsen skada, vidtage Justitieministeriet åtgärd därom, att allmän åklagare varder förordnad att vid domstol utföra sådan talan om skadestånd och ansvar, vartill anledning föreligger; och kan styrelsen härvid förpliktas att fullgöra vad av densamma underlåtits.

15 §.

Finner stiftaren eller någon, vars gagn stiftelses verksamhet avser, att stiftelsens styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, äger han hos justitieministeriet yrka på rättelse. Har till stöd för yrkandet anförts giltigt skäl, infordre ministeriet styrelsens förklaring och skride därefter i fall av fog till åtgärd, som i 14 § avses.

16 §.

Vad ovan i detta kapitel är stadgat gäller ej stiftelse, vars styrelse är offentlig myndighet eller allmän inrättnings styrelse. Å kontrollen över sådan stiftelse skall tillämpas vad om kontrollen över myndighetens eller styrelsens för inrättningen verksamhet är gällande.

4 Kap.

Ändring av stadgarna och stiftelses upplösning.

17 §.

Befinnes ändring av stiftelses stadgar på grund av förändrade förhållanden eller av annan orsak nödvändig, skall stiftelsen underställa densamma justitieministeriets stadfästelse.

Stiftelses ändamål må ändras blott, om fortfarande användning av stiftelsens medel för det fastställda ändamålet vore uppenbart onyttigt eller stridande mot lag eller god sed och nytt ändamål, som ej väsentligen skiljer sig från det ursprungliga, lämpligen kan för stiftelsen bestämmas

18 §.

Stiftelse, som grundats för viss tid eller under vissa förutsättningar, skall, så snart tiden gått till ända eller de avsedda förutsättningarna icke längre äro för handen, med begivande av justitieministeriet upplösas.

Föreligger sådant förhållande, som i 2 mom. 17 § sägs, och kan stiftelsens ändamål ej ändras, vare lag som i 1 momentet stadgas.

På yrkande av allmän åklagare kan domstol förordna om upplösning av stiftelse, därest dess verksamhet varaktigt bedrives i strid med lag eller stiftelsens stadgar. Angående sitt beslut i ärendet skall domstol anmäla hos justitieministeriet. Var som ej nöjes åt beslutet, söke däri ändring genom besvär.

19 §.

Om de åtgärder, vartill stiftelses upplösning föranleder, skall dess styrelse draga försorg, därest ej justitieministeriet finner nödigt utse särskild utredningsman.

Skulle efter betalning av stiftelses gäld återstå tillgångar och har ej i stadgarna föreskrivits, huru de skola användas, tillfalla desamma staten, vilken utan dröjsmål bör anslå dem till befrämjande av något ändamål, som äger samband med stiftelsens verksamhet.

När stiftelse upplöses, kan årsstämning sökas å dess okända borgenärer.

5 Kap.

Särskilda stadganden.

20 §.

Har om stiftelses grundande förordnats i testamente, skall den, som omhänderhar dödsboet, inom en månad efter erhållen kännedom anmäla därom hos vederbörande domare.

Tiden, inom vilken testamentet bör på stiftelsens vägnar bevakas, skall räknas från den dag, då den eller någon av dem, vilka skola hava omsorg om stiftelsens bildande, erhållit del av testamentet.

21 §.

Statsmyndighet må ej utan vederbörande ministeriums tillstånd vara styrelse eller medlem av styrelse för stiftelse, ej heller kommunal eller kyrklig myndighet, med mindre kommunalfullmäktige eller ock domkapitlet eller kyrkostyrelsen därtill givit sitt samtycke.

22 §.

Göres i stiftelses stadgar ändring, som berör omständighet, varom anteckning skall göras i registret, eller sker ombyte av styrelsemedlem, där i styrelsen ingå enskilda personer, skall därom anmälas för anteckning i registret. Sådan anmälan skall ock äga rum, då stiftelses egendom avträdes till konkurs eller stiftelse upplöses.

Anmälan om ändring av stadgar eller stiftelses upplösning bör åtföljas av utredning därom, att stadfästelse av ändringen eller vederbörligt tillstånd till upplösningen meddelats.

Ändrade stadgar må ej tillämpas, innan i denna paragraf föreskriven anteckning blivit gjord.

23 §.

Registrering av stiftelse skall verkställas avgiftsfritt.

24 §.

Domstol, varom stadgas i 2 mom. 3 §, är rätten i den ort, där stiftaren senast haft hemvist, eller, om han ej varit bosatt i Finland, rådstuvurätten i Helsingfors.

Vad i 1 momentet sägs, äge motsvarande tillämpning i fall; som avses i 1 mom. 20 §.

25 §.

Har tillstånd till stiftelses grundande eller fastställelse av stadgar eller av ändring i sådana eller äskad anteckning i stiftelseregistret förvägrats, söke den med beslutet missnöjde ändring däri i högsta förvaltningsdomstolen och inlämne besvären till sagda domstol senast före klockan tolv på den trettionde dagen efter delfåendet, dagen för delfåendet oräknad. Lag samma vare, där justitieministeriet vägrat vidtaga i 14 § nämnda åtgärder eller tillstånd till stiftelses upplösning förvägrats.

26 §.

Stiftelses styrelse kan vid vite förpliktas att fullgöra i 13 och 15 §§ stadgad skyldighet. Prövas sådan åtgärd vara påkallad, anmode justitieministeriet landshövdingen att utsätta vitet.

27 §.

Underlåter innehavare av dödsbo att inom föreskriven tid göra i 1 mom. 20 § nämnd anmälan, straffes, där han ej bör enligt annat lagrum dömas, med högst trettio dagsböter.

Samma straff underkastad vare medlem av stiftelses styrelse, som underlåter att göra i 22 § föreskriven anmälan hos justitieministeriet, därest försummelsen ej är att anse som tjänstefel.

28 §.

Före denna lags trädande i kraft grundad självständig stiftelse skall inom två år därefter i föreskriven ordning anmälas för införande i stiftelseregistret. Underlåtes detta, straffes de skyldiga med högst trettio dagsböter, och ålägge rätten dem vid vite att inom viss tid fullgöra sin ifrågavarande skyldighet.

Har stiftelse, varom i 1 momentet sägs, i laga ordning fastställda stadgar, vare uppgörande av nya stadgar ej av nöden.

29 §.

Denna lag gäller ej offentligträttsliga stiftelser.

30 §.

Donna lag träder i kraft den 1 januari 1931. Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Helsingfors, den 5 april 1930.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
El. Kaila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.