88/1930

Given i Helsingfors den 28 februari 1930.

Lag om ändring av 2 § 11 kap. jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 § 11 kap. jordabalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 11 februari 1922, erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

För ogulden köpeskilling äge säljaren, framom köparens andra borgenärer, panträtt i den sålda fastigheten, i stad under sex månaders tid efter det köpet lagfarits och på landet intill slutet av det ting, som infaller näst efter sex månader sedan lagfarten beviljades. Har han icke inom denna tid låtit inteckna sin rätt, äge sedan ej bättre rätt än de övriga borgenärerna.


Denna lag trader i kraft den 1 januari 1932.

Med avseende å före sagda dag avslutade köp, vilka laga stånd enligt äldre lag icke åkommit eller å vilka, där lagfarten bort ske medelst ett enda uppbud utan utfärdande av fastebrev, sådant uppbud ej beviljats, beräknas den i denna lag nämnda tiden från den dag, då fånget jämlikt lagen av denna dag, angående lagfart och tiden för klander av fastighetsfång, lagfares.

Helsingfors den 28 februari 1930.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
El. Kaila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.