240/1929

Given i Helsingfors den 13 juni 1929.

Lag om särskilda ändringar i 10 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härigenom, att 8 och 9 §§ 10 kap. rättegångsbalken skola upphöra att gälla samt att 2, 10 och 11 §§ i samma kapitel skola erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Yppar sig tvist om arv eller testamente efter den, som är död, eller, när han var gift, om avvittring mellan arvingarna och efterlevande maken, eller sökes eljest delägare i den dödes bo i sak, som detta rörer, lyde målet under den rätt, därunder den döde haft sitt bo och hemvist. Samma rätt tillhöre ock fråga om upplåtelse till konkurs av den dödes egendom.

Yppas i annat fall, än ovan sägs, tvist om avvittring mellan makar, döme därom rätten i den ort, där mannen har sitt hemvist eller, om han ej är bosatt i Finland, där hustrun bor.

Finnes i mål, som i denna paragraf avses, ej behörig domstol, efter vad nu är sagt, varde målet upptaget av rådstuvurätten i Helsingfors.

10 §.

Laga domstol i mål, som rör äktenskaps tillkomst eller upplösning, vare rätten i den ort, där svaranden bor. Har svaranden ej hemvist i Finland, skall talan utföras där han senast bott eller där käranden är bosatt. Föres talan mot båda makarna och hava dessa ej gemensamt hemvist, skall målet handläggas å den ort, där endera av dem bor eller, om ingendera är bosatt i Finland, där endera senast haft sitt hemvist. Finnes ej behörig domstol efter vad nu är sagt, varde målet upptaget av rådstuvurätten i Helsingfors. Dock må talan, som grundas å brott, utföras också där brottet begåtts.

11 §.

Förena sig parterna i tvistemål, som hör till allmän underrätt, om annan sådan domstol än ovan i detta kapitel är sagd vare den behörig att handlägga saken, där målet ej angår fastighet eller utmätning av fast eller lös egendom, eller fråga är om konkurs eller mål, som i 2, 3, 4 eller 10 § nämnes. Dock må häradsrätt ej upptaga tvist, som enligt särskilda stadganden kan behandlas endast vid rådstuvurätt.

Avtal om laga domstol i tvistemål skall skriftligen upprättas och domstolen samt själva saken däri noga utsättas. Är mål, varom sådant avtal får av parterna ingås, instämt till annan underrätt än lag i allmänhet stadgar, vare det, ändock att avtal ej skett, där handlagt, om den stämde tillstädeskommit och icke, innan han begynt i huvudsaken svara, invänder, att saken ej hör till den domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1930.

Vad 2 och 11 §§ i deras förra lydelse innehålla om laga domstol i mål angående undanskiftande av egendom eller boskillnad skall fortfarande lända till efterrättelse beträffande makar, å vilkas förmögenhetsförhållanden före sagda dag gällande lag är tillämplig.

Helsingfors, den 13 juni 1929.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
Oiva Huttunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.