237/1929

Given i Helsingfors den 13 juni 1929.

Lag om särskilda ändringar i handelsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut stad gas härigenom, att 11 § 15 kap. handelsbalken skall upphöra att gälla samt att 8 § 1 kap., 13 § 10 kap. och 10 § 15 kap. i samma balk skola erhålla följande ändrade lydelse:

1 Kap.

8 §.

Ingen må något köpa av annan mans barn eller tjänstehjon, utan de hava lov att sälja eller till köpslagan satte äro. Gör det någon, och åkäres, vare det ogillt och straffes med högst tio dagsböter.

10 Kap.

13 §.

Ej må omyndig i borgen gå.

15 Kap.

10 §.

Dör bolagsman, skall bolaget upplösas. Har i bolagskontraktet bestämts, att bolaget det oaktat skall fortbestå mellan de övriga bolagsmännen eller mellan dessa och stärbhusdelägarna, vare det gillt, i senare fallet likväl endast där dessa inom sex månader från dödsfallet enas om att inträda i bolaget. Var den döde gift och hade ingendera maken giftorätt i den andras egendom, vare efterlevande maken ej berättigad att bryta bolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1930.

Helsingfors, den 13 juni 1929.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
Oiva Huttunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.