180/1928

Given i Helsingfors den 1 juni 1928.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed, att 3 § i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde skall erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Av ärenden, som ankomma å statsrådet, handlägger:

ministeriet för utrikesärendena ärenden, som härflyta av Finlands förhållande till utländska makter;

justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor, som icke tillhöra annat ministeriums verksamhetsområde, samt fängelseväsendet, så ock politiska val;

ministeriet för inrikesärenden, ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, den inre förvaltningen samt allmän hälsovård;

försvarsministeriet ärenden, som angå krigsmakten och försvarsväsendet;

finansministeriet ärenden, som angå landets myntväsen, finanser och skatteväsen;

undervisningsministeriet ärenden, som angå undervisningsväsendet, den evangelisk-lutherska kyrkan och övriga religionssamfund, vetenskap och konst samt idrott;

lantbruksministeriet ärenden, som röra jordbruket, jakt och fiske, skogshushållningen, kolonisationsverksamheten ävensom lantmäteriväsendet;

ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ärenden, som angå samfärdseln, post- och telegrafväsendet, statens strömfall och vattenverk, statens byggnadsverksamhet samt allmänna nödhjälpsarbeten;

handels- och industruministeriet ärenden, som angå handeln, industrin och sjöfarten; samt

socialministeriet ärenden, som angå arbetsförhållandena och vad därmed har sammanhang, försäkring, fattigvård, barnskydd, socialstatistik, emigration och alkohollagstiftning.

Närmare bestämmelser angående fördelningen av ärendena mellan ministerierna, så ock bestämmelser om statsrådets kansli utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 1 juni 1928.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Statsminister
J. E. Sunila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.