70/1927

Given i Helsingfors den 4 mars 1927.

Förordning om ändring av förordningen den 31 oktober 1896 angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas.

På föredragning av Justitieministern varder härmed stadgat, att 1, 7 och 24 §§ i förordningen den 31 oktober 1896, angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas, skola erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Då kronofogde enligt 1 kap. 4 § utsökningslagen eller magistrat jämlikt 6 § 1 mom. samma kapitel för bestämt fall sätter annan till utmätningsman i sitt ställe, utfärde därom skriftlig dagtecknad order med angivande av ärendets nummer i dagbok, som av kronofogde eller magistrat föres, och föreläggande av viss tid, inom vilken ordern bör vara fullgjord.

Förekommer mot sålunda tillsatt utmätningsman jäv, som i 1 kap. 9 § utsökningslagen sägs, vare han pliktig det genast hos kronofogden eller magistraten anmäla samt handlingarna i ärendet återställa.

7 §.

Då den, som enligt 1 kap. 4 § utsökningslagen av kronofogde eller jämlikt 6 § 1 mom. samma kapitel av magistrat blivit för bestämt fall satt till utmätningsman i dess ställe, slutligt verkställt order i något ärende, skall han sist inom åtta dagar till kronofogden eller magistraten avgiva skriftlig rapport över de i ärendet vidtagna åtgärderna; insände tillika i ärendet tillkomna handlingar och influtna medel eller bevis, att sökanden erhållit redovisning, återbekommit ingiven handling, medgivit anstånd eller återkallat begäran om åtgärds vidtagande. Om medel till ett belopp av ettusen mark inflyter, innan ordern slutligt verkställts, skola de sist inom åtta dagar till kronofogden, magistraten eller borgenären redovisas såsom i 6 kap. 1 och 2 §§ utsökningslagen är sagt.

Utmätningsman, som i 1 mom. sägs, skall sist inom åtta dagar efter utgången av varje månad till kronofogde eller magistrat insända utdrag ur dagboken för alla ärenden, som under föregående månad inkommit, samt för de äldre ärenden, som ej blivit före sagda månad avslutade. Finnas ej ärenden, för vilka sålunda bör redogöras, varde ock det inom lika tid anmält.

Kronofogde och magistrat äro pliktiga att ofördröjligen granska rapport och dagboksutdrag, som inkommit, samt teckna om granskningen dagtecknat bevis å dagboksutdraget och insända avskrift därav till utmätningsman, som ovan nämnts, så ock att eljest övervaka, att utmätningsmannen behörigen fullgör sina åligganden och ställer sig till efterrättelse honom meddelade föreskrifter.

24 §.

Då fordringsägare skriftligt begärt, att medel, som skola honom tillhandahållas, måtte under uppgiven adress med posten till honom översändas, åligger det utmätningsman att sist inom åtta dagar medlen under assurans eller medelst postanvisning enligt adressen avsända; och må utmätningsmannen därvid göra avdrag för postavgifterna jämte den ersättning, som särskilt är stadgad. Bevis, som angående sålunda avsända medel av postanstalt meddelas, äger utmätningsmannen använda som verifikation till dagboken. Är sådan begäran, som ovan är sagd, ej framställd och är borgenärens adress för utmätningsmannen känd, åligger det, ifall särskilt förfarande för fördelning av köpeskilling ej ägt rum, utmätningsmannen att inom nu nämnd tid skriftligt underrätta borgenären, att influtna medel stå att lyfta.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1927, dock sålunda, att i ärenden, som då äro anhängiga, för närvarande gällande stadganden skola tillämpas.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 4 mars 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
Väinö Hakkila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.