69/1927

Given i Helsingfors den 4 mars 1927.

Förordning om utmätningsmän vid indrivning av skatter och avgifter.

Med ändring av förordningen den 27 februari 1897, innefattande särskilda föreskrifter om utmätning för utskylder, allmänna avgifter, expeditionslösen eller annat dylikt, och med upphävande av 27 § i förordningen den 31 oktober 1896, angående vad vid tillämpning av utsökningslagen i vissa fall skall iakttagas, varder härmed, på föredragning av Justitieministern, stadgat som följer:

1 §.

Vid indrivning av skatter och avgifter, som avses i 1 § förordningen den 27 februari 1897, innefattande särskilda föreskrifter om utmätning för utskylder, allmänna avgifter, expeditionslösen eller annat dylikt, äro utmätningsmän:

när statsskatter samt för särskilda inrättningar och ändamål bestämda avgifter, vilka i sammanhang med statsskatter debiteras eller av statens tjänstemän eljest uppbäras och redovisas, skola indrivas i samma härad, där de blivit skattskyldig påförda, kronofogde;

i övriga fall på landet kronofogde, länsman samt inom visst område eller för sådana förrättningar förordnad utmätningsman; och

i stad stadsfogde eller, där sådan ej finnes, magistrat eller ledamot av magistrat, som till utmätningsman förordnats, så ock annan för viss tid eller för sådana förrättningar förordnad utmätningsman.

Till landet hänföres i denna förordning jämväl stad, lydande under landsrätt.

Försäljning av utmätt fast egendom, fartyg och gods i fartyg samt fördelning av köpeskillingen därför och fördelning av köpeskilling för annan utmätt egendom, då enligt 6 kap. 3 § utsökningslagen särskilt fördelningsförfarande erfordras, skall dock ankomma å myndighet, som i utsökningslagen sägs.

2 §.

Kronofogde och magistrat äga att för indrivning av skatter och avgifter, som i denna förordning avses, under den ansvarighet och med det förbehåll, som i 1 kap. 4 och 6 §§ utsökningslagen stadgats, sätta i sitt ställe annan utmätningsman.

Samtliga i 1 § denna förordning nämnda utmätningsmän vare obetaget att uppdraga utmätning, men icke försäljning av lös egendom åt exekutionsbetjänte, vilka antagas på landet av landshövdingen och i stad av magistraten. Svare dock utmätningsmannen själv i ty fall för redovisningen och för skada, som av exekutionsbetjänts fel eller försummelse kan komma. Exekutionsbetjänt, som sådan utmätning verkställt, skall insända det vid förrättningen förda protokollet till den, som honom anlitat, och denna åligger sedan att med ärendet lagligen förfara.

3 §.

Vad i 1 kap. 9 § utsökningslagen är stadgat om jäv mot utmätningsman, äge ock tillämpning på den, som på grund av denna förordning är utmätningsman.

4 §.

Handräckning för indrivning av skatter och avgifter, som i denna förordning avses, skall begäras av myndighet, som i 1 § nämnts, å den ort, där de blivit påförda.

Kunna stats- eller kommunalutskylder eller avgifter, som i sammanhang med dem debiteras, eller kyrkliga avgifter eller församlings avgifter till prästerskapet eller kyrkobetjäningen icke indrivas inom den utmätningsmans tjänstgöringsområde, hos vilken anhållan om handräckning enligt 1 mom. gjorts, skall sagda utmätningsman för uttagande av skatterna eller avgifterna begära handräckning omedelbart hos myndighet, som i 1 § nämnts, å den ort, där den betalningsskyldiga vistas.

5 §.

Utmätningsman åligger, såvitt angående vissa medel icke är annorlunda stadgat, att, intill dess slutlig redovisning avgivits, till den, som handräckning begärt, efter varje månads utgång sist inom åtta dagar redovisa under föregående månad influtna medel. Dock skola influtna medel även däremellan, så snart de uppgå till ettusen mark, inom åtta dagar därefter redovisas.

Enligt denna förordning indrivna medel, vilka icke hos utmätningsmannen lyftas, skola inom tid, som i 1 mom. är nämnd, till vederbörande översändas i assurerat tjänstebrev eller medelst postanvisning. Postanstalts kvitto å sådan försändelse äger utmätningsman använda såsom verifikation till den i 6 § omförmälda dagbok.

6 §.

Över alla handräckningsärenden, som i denna förordning avses, skall utmätningsman hålla dagbok, upptagande för varje ärende: dess nummer i dagboken; dagen, då ärendet inkommit; den, som handräckningen begärt; beloppet, som skall uttagas; åtgärder, som i ärendet vidtagits; medel, som influtit, eller hinder, som för uttagandet mött; samt dagen, då redovisning givits. I ärende, där rostlängd avlämnats, skall dock anteckning om influtna medel och hinder, som mött för medlens uttagande, ske i restlängdens motsvarande kolumn. Har utmätning uppdragits åt exekutionsbetjänt, skall även det av utmätningsmannen antecknas i dagboken eller restlängden, där sådan finnes, så ock av exekutionsbetjänt avlämnade penningbelopp eller hinder, som mött indrivningen.

Efter var tredje månads förlopp skall, innan utgången av nästa månad, utmätningsman till överexekutor insända utdrag ur dagboken för alla ärenden, som under de tre föregående månaderna inkommit, samt för de äldre ärenden, som ej blivit före nämnda tid av tre månader avslutade. Finnas ej ärenden, för vilka sålunda bör redogöras, valde det ock inom lika tid anmält.

7 §.

Vad uti den i 1 § nämnda förordning är stadgat om kronofogde och stadsfogde, gälle i tillämpliga delar även om övriga här ovan nämnda utmätningsmän.

8 §.

Då överexekutor förordnat utmätningsman, som äger indriva i denna förordning avsedda skatter eller avgifter, anmäle om förordnandet skriftligen hos justitieministeriet. Anmälan skall innehålla uppgift om utmätningsmannens namn och yrke eller titel samt tjänstgöringsområde och adress, så ock, där förordnandet givits för viss tid, om tiden för förordnandet. Då förordnande återkallas eller annars förfaller, skall därom jämväl anmälas.

I början av varje år skall i Finlands allmänna tidningar kungöras enligt de anmälningar, som i 1 mom. nämnts, i justitieministeriet uppgjord förteckning över utmätningsmän, som då innehava förordnande, samt därefter i början av varje månad uppgift på de förändringar, som i avseende å dem tilläventyrs inträffat. Exemplar av de tidningar, i vilka förteckningen och uppgifterna ingå, tillsändas alla utmätningsmän.

9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1927, dock sålunda, att i handräckningsärenden, som då äro anhängiga, för närvarande gällande stadganden skola tillämpas.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 4 mars 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
Väinö Hakkila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.