23/1927

Given i Helsingfors den 28 januari 1927.

Lag angående undertryckande av osedliga publikationers spridning.

Med upphävande av 20 kap. 14 § 2 mom. strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lagen av den 5 februari 1926, varder härigenom, i enlighet med Riksdagens beslut, stadgat som följer:

1 §.

Envar, som offentligen eller med undvikande av offentlighet håller till salu eller säljer eller eljest utsprider eller å ställe, som är för allmänheten tillgängligt, utställer tryckalster, skrift, bildlig framställning eller annat alster, som sårar tukt eller anständighet, eller för spridning eller utställande förfärdigar eller i sådant syfte innehar dylikt alster eller tillkännagiver, huru sådant kan erhållas, straffes, ändå att endast en del av den till brottet hörande verksamheten utförts inom landet, med böter eller fängelse i högst sex månader.

Medhjälp till här nämnt brott är straffbar.

Den, som för utspridning eller utställande till landet inför eller söker införa eller därifrån utför eller söker utföra sådant alster, som i 1 momentet sägs, straffes för lurendrejeri.

2 §.

Har tryckalster, skrift, bildlig framställning eller annat alster förklarats såra tukt eller anständighet, skola de exemplar därav, som finnas i någon i 1 § nämnd persons värjo, liksom ock de plåtar och former, som varit uteslutande bestämda för det alsters frambringande, vem de än må tillhöra, dömas förbrutna och att förstöras. Finnes blott någon del av alstret förgripligt och kan det utan svårighet avskiljas från det övriga, gälle vad ovan sagts allenast sagda del jämte motsvarande del av plåt eller form.

3 §.

Finnes sannolikt skäl att misstänka, att å visst ställe framställas eller förvaras för spridning eller utställande avsedda tryckalster, skrifter, bildliga framställningar eller andra alster, som såra tukt eller anständighet, är myndighet, som nämnes i 14 § av förordningen om tillförande av strafflagen, berättigad att där verkställa rannsakan. Äro ifrågavarande alster avsedda att olovligen ur landet utföras eller äro de olovligen hit införda, gälle vad om rannsakan till uppdagande av olovligen till landet infört gods är stadgat.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 28 januari 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander

Justitieminister
Väinö Hakkila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.