27/1926

Given i Helsingfors den 5 februari 1926.

Lag angående ändring av 2, 3 och 20 §§ i konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2, 3 och 20 §§ i konkursstadgan, given den 9 november 1868, det sistnämnda lagrummet sådant det lyder i förordningen den 3 december 1895, erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Vid avträdesansökning foge gäldenären noggrann och fullständig förteckning över alla sina tillgångar och skulder jämte uppgift å borgenärerna, deras hemvist och postadress samt å de betalningsanspråk, som, gäldenären veterligen, emot honom blivit väckta, ändå att han dem icke godkänna vill; och varde förteckningen av gäldenären underskriven med förbindelse att riktigheten därav edligen bekräfta.

3 §.

Har gäldenär vid avträdesansökningens ingivande icke hunnit uppsätta sådan boförteckning som i 2 § föreskriven är, foge åtminstone, där han vill hava ansökningen till prövning upptagen, vid densamma uppgift på sina borgenärer och deras hemvist jämte postadress; och förordne rätten eller dess ordförande, där ansökningen till honom lämnad är, genast någon ledamot av rätten, krono- eller stadsbetjänt eller annan lämplig person, att fullständig uppteckning av boet utan dröjsmål förrätta, samt låte intill dess den hinner verkställas, gäldenärens kända egendom under säker vård hållas. Vid denna bouppteckning åligge gäldenären att allt, som till boet hörer, under edsförpliktelse redligen uppgiva, så ock att lämna alla övriga uppgifter, som enligt 2 § erfordras för uppgörande av fullständig boförteckning.

20 §.

Rätten åligger att om utfärdad offentlig stämning underrätta vederbörande landshövding, överexekutor, åklagare och allmänna uppbördsmän, varutom alla uppgivna inhemska och utländska borgenärer skola därom erhålla kännedom genom särskilda kallelser, vilka snarast möjligt och senast inom tjugo dagar efter det offentlig stämning blivit utfärdad böra tillsändas dem med posten i rekommenderade brev.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1926; likväl må densamma icke tillämpas i konkursmål, som därförinnan blivit anhängiggjorda.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 5 februari 1926.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
U. J. Castrén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.