365/1925

Givet i Helsingfors, den 21 december 1925.

Reglemente för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut utfärdas härmed för Finlands Bank följande reglemente:

Grundstadganden.
1 §.

Finlands Bank har till uppgift att upprätthålla stadga och säkerhet i Finlands penningväsen samt att befordra och underlätta penningomsättningen i landet.

2 §.

Banken driver sin rörelse under riksdagens garanti och vård.

3 §.

Banken har ensamrätt till sedelutgivning i republiken.

4 §.

Bankens fonder äro:

grundfonden, som skall uppbringas till femhundra miljoner mark och bibehållas vid detta belopp; samt

reservfonden, vilken skall ökas såsom nedan i detta reglemente stadgas och vartill ej må räknas värdet av bankens fastigheter och inventarier, ej heller värdet av banken tillhöriga aktier.

5 §.

Banken driver sin rörelse vid ett huvudkontor och vid avdelningskontor samt, i fall av behov, vid agenturer.

Huvudkontoret skall vara beläget i republikens huvudstad.

Sedelutgivningen.
6 §.

Beloppet av bankens utelöpande sedlar må stiga till högst ettusentvåhundra miljoner mark utöver det belopp bankens guldkassa och bankens ostridiga tillgodohavanden hos dess utländska ombud sammanlagt utgöra.

Såvitt beloppet av bankens utelöpande sedlar överstiger sammanlagda beloppet av de i 1 momentet nämnda tillgångarna, bör täckningen för sedlarna utgöras av:

i utlandet betalbara växlar å utländskt mynt;

på utlandets börser noterade utländska obligationer;

till betalning förfallna räntekuponger, lydande å utländskt mynt;

utländska sedlar; eller

inhemska växlar, till vilkas förfallodag ej återstår längre tid än tre månader och för vilkas betalning minst två vederhäftiga personer eller firmor ansvara.

Bankens å utländskt mynt lydande tillgångar, som avses i 1 och 2 momenten, må bokföras högst till kurser, som motsvara börsnoteringarna i länder med guldmyntfot, omräknade i finska mark enligt guldparitet, obligationerna dock högst till sitt namnvärde.

Till utelöpande sedlar hänföras jämväl bankens anvisningar å finskt mynt och övriga vid anfordran betalbara förbindelser, så ock innestående belopp å beviljade kassakreditiv och kontokuranter.

7 §.

Såsom guldkassa anses bankens myntade och omyntade, här eller under transport för bankens räkning varande guld.

Guldkassan får icke bibehållas vid lägre belopp än trehundra miljoner mark.

8 §.

Banken är förpliktad att vid anfordran inlösa små sedlar:

med finskt guldmynt,

med guldtackor eller

med checker, lydande å utländskt guldmynt och vid uppvisandet betalbara enligt dagens kurs, som ej får överstiga pariteten med mer än en procent.

Av bankens prövning beror, vilket av de i 1 momentet avsedda sätt för inlösen i varje fall skall komma till användning.

9 §.

Söndrig banksedel skall inlösas, om å del därav finnas antingen båda underskrifterna jämte endera nummern eller högra nummern jämte någon del av underskrifterna samt om sedelns valör därjämte kan urskiljas. Uppstår tvivel om sedels giltighet, ankommer det å direktionen att avgöra, huruvida sedeln skall inlösas.

Försliten eller söndrig sedel må ej i rörelsen ånyo utlämnas.

10 §.

Hava skickligt gjorda efterapningar av bankens sedlar förekommit i rörelsen, må statsrådet, på framställning av banken, besluta och kungöra, att sedlar av denna serie böra företes banken till inlösen eller utbyte inom i kungörelsen angiven tid, som ej får vara kortare än tre år, vid äventyr att de därefter icke vidare inlösas eller utbytas.

Värdet av de sedlar, som icke företetts, bör gottskrivas bankens reservfond.

Bankverksamheten.
11 §.

Finlands Bank äger:

1) bedriva penningväxling;

2) köpa och sälja myntat och omyntat guld;

3) köpa och sälja utländska valutor;

4) diskontera växlar;

5) bevilja också annan än växelkredit med iakttagande av att sådan kredit gives blott mot säkerhet i guld, obligationer eller intecknade skuldsedlar samt att dess totalbelopp ej må överstiga hälften av bankens egna tillgångar; samt

6) driva annan till vanlig bankverksamhet hörande rörelse.

Angående de uppdrag banken bör utföra för statens räkning är särskilt stadgat.

12 §.

Bankens tillgångar må placeras i aktier blott i den mån sådant befinnes erforderligt för anskaffande av förnödenheter för sedeltillverkningen och sedlarnas tryckning.

13 §.

Banken är berättigad att erlägga ränta på sina utländska korrespondenters tillgodohavanden å löpande räkning.

I andra fall må ej erläggas ränta å medel som deponerats i banken, därest ej sådant på grund av särskilda omständigheter undantagsvis beslutits. Räntebetalningen bör inställas sedan de skal, som föranlett den, bortfallit.

14 §.

I händelse lån, för vilket pant givits, ej betalas å förfallodagen, är banken berättigad att utan låntagarens hörande och enligt bankens prövning förvandla panten i penningar.

Säljes pant å auktion, må banken inropa panten, men bör den förvandlas i penningar, så snart bankens fördel det medgiver.

Förvaltning och skötsel.
15 §.

Bankens förvaltning och skötsel övervakas av riksdagens bankfullmäktige med iakttagande av detta reglemente och den för dem av riksdagen utfärdade instruktionen.

16 §.

Bankens förvaltning och skötsel ankommer på direktionen, där fråga ej är om åligganden, som i detta reglemente förbehållits bankfullmäktige. Direktionen består av ordförande och högst fyra ledamöter, av vilka en bör vara lagfaren.

Vid ärendens avgörande i direktionen har envar medlem en röst. Som direktionens beslut anses den mening de flesta omfatta. Palla rösterna lika, är ordförandens röst avgörande.

Direktionen bör i all sin verksamhet förfara så, att Finlands mynt bibehåller sitt i lag fastställda värde.

17 §.

Det ankommer å bankfullmäktige:

1) att bestämma bankens diskontränta samt räntesatser och provisioner för övrig kredit;

2) att fastställa de grunder, enligt vilka bankens bokslut bör uppgöras;

3) att medgiva bankens gäldenärer de lättnader, som av omständigheterna påkallas, så ock besluta angående förslag till ackord samt om tillgodohavandens överförande till osäkra fordringar, sä ock deras avförande från räkenskaperna;

4) att handlägga frågor om förvärv, uppförande och överlåtelse av bankfastigheter, så ock viktigare frågor rörande sedeltillverkningen;

5) att besluta om upptagande av utländsk kredit samt fastställa dess belopp och villkoren därför;

8) att besluta angående räntebetalning, varom talas i 13 § 2 mom., samt om dess inställande;

7) att besluta om antagande av utländskt ombud;

8) att hava omsorg om inventeringarna av bankens kassor, kassavalv, låne- och säkerhetshandlingar samt panter och depositioner ävensom att meddela bestämmelser härom;

9) att granska bankens utlåningsrörelse och placeringar ävensom valutahandeln;

10) att besluta angående framställningar och förslag till riksdagen eller statsrådet;

11) att till bankutskottet för varje år avgiva berättelse om bankens tillstånd, rörelse och skötsel samt av bankfullmäktige under året handlagda viktigare ärenden;

12) att fastställa arbetsfördelning för direktionens medlemmar;

13) att på grund av revisorernas utlåtande besluta om ansvarsfrihet åt direktionen;

14) att besluta om inrättande av avdelningskontor och, efter överenskommelse med statsrådet, om sådanas indragning;

15) att besluta om inrättande av agenturer, deras åligganden och skötsel samt om deras indragning;

16) att utnämna föreståndare för avdelningskontor;

17) att utse de i 18 § nämnda diskontkontrollanter och suppleanter för dem;

18) att fastställa de löneförmåner, som tillkomma medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare, så ock avgöra andra löne- samt pensions- och understödsärenden; ävensom

19) att avgöra frågor om avhållande från tjänsteutövning och disciplinära ärenden, som röra medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor.

Ärenden, som avses i 1―7 och 14―17 punkterna, så ock de i 18 och 19 punkterna inämnda ärenden, för såvitt de icke angå medlemmar av direktionen, böra handläggas på grund av direktionens framställning.

Vid bankfullmäktiges sammanträden äro direktionens medlemmar närvarande och äga yttranderätt.

Avdelningskontor och agenturer.
18 §.

Avdelningskontor skötes av en föreståndare.

Alla frågor angående långivning böra handläggas i en diskontkommitté, bestående av kontorsföreståndaren som ordförande och två kontrollanter som ledamöter.

Kontrollanter och erforderliga suppleanter för dem utses för ett år i sänder.

19 §.

Diskontkontrollanterna böra verkställa inventering av avdelningskontor och fullgöra andra åligganden i avseende å kontrollen enligt av bankfullmäktige och direktionen meddelade föreskrifter.

20 §.

Omfattningen och beskaffenheten av agenturs åligganden samt sättet för dess skötsel ordnas efter omständigheterna i varje särskilt fall.

Innehavare av tjänst och befattning.
21 §.

I banken finnas, förutom direktionsmedlemstjänster, inom gränserna för den av bankfullmäktige fastställda avlöningsstaten jämte kontorsföreståndarbefattangarna följande fasta befattningar, nämligen en sekreterar-, en ombudsmans-, en överkamrerar-, en överkassörs- och en aktuariebefattning, samt korrespondent-, kamrerar-, kassörs-, bokhållar- och kontorsskrivarbefattningar, så ock nödigt antal kassa- och kontorsbiträden, penningräknare och andra extra befattningshavare samt vaktmästare och deras biträden.

22 §.

Angående Finlands Banks ämbetsspråk är gällande vad om tvåspråkigt ämbetsområdes ämbetsspråk är stadgat.

Av bankens tjänstemän och befattningshavare fordras sådan och på sådant sätt ådagalagd språkkunskap, som bankfullmäktige förordna.

23 §.

Direktionens ordförande och ledamöter utnämnas av republikens president medelst öppet brev. Då sådan tjänst blivit ledig, böra bankfullmäktige vidtaga åtgärd om tjänstens besättande och hos statsrådet göra framställning om lämplig persons utnämnande till densamma.

Bankens befattningshavare, vilka icke utnämnas av bankfullmäktige, förordnas eller antagas av direktionen eller av den förman direktionen därmed ombetrott.

Innehavare av fasta befattningar i banken erhålla tjänstebrev. I övrigt iakttagas vid tillsättandet av befattningar i banken vad i instruktionen för banken därom stadgas.

24 §.

Beträffande innehavares av tjänst och befattning vid banken rätt till pension skall gälla vad i den av bankfullmäktige fastställda pensionsstadgan därom bestämmes. Pension må icke överstiga 60 % av de tjänsten eller befattningen åtföljande löneförmånerna och utgöra högst fyratiotusen mark.

Innehavares av tjänst eller befattning rätt till pension må ej minskas, efter det han till tjänsten eller befattningen utnämnts.

25 §.

I synnerligen ömmande fall kan förutvarande innehavare av tjänst eller befattning vid banken eller änka och barn efter sådan av bankens medel erhålla ett mindre understöd enligt bankfullmäktiges prövning.

Bokslut och revision.
26 §.

Bankens bokslut uppgöres för kalenderår.

Fyra gånger i månaden bör bilans över bankens ställning uppgöras och bör bilansen offentliggöras i allmänna tidningarna.

För varje år bör direktionen före den 15 påföljande februari avgiva berättelse om bankens tillstånd, rörelse och förvaltning. Årsberättelsen skall i tryck offentliggöras.

27 §.

Revision verkställes årligen av de enligt lantdagsordningen valda revisorerna med iakttagande av den instruktion riksdagen för dem utfärdar.

28 §.

Direktionen bör tillhandahålla revisorerna alla de bokförings- och andra handlingar, som dessa anse sig behöva, samt jämväl i övrigt tillhandagå dem med äskade upplysningar.

29 §.

Revisorerna skola efter slutförd revision till bankfullmäktige avgiva skriftlig revisionsberättelse, innefattande jämväl utlåtande därom, huruvida och i vad mån direktionen må för räkenskapsåret beviljas ansvarsfrihet.

Bankfullmäktige må ej förvägra direktionen ansvarsfrihet, såvida de icke därjämte besluta, att direktionens medlemmar skola ställas under åtal för tjänstefel.

Vinstens användning.
30 §.

Till dess bankens grund- och reservfonder, vardera för sig, stigit till femhundra miljoner mark, skall bankens årsvinst i sin helhet användas till deras ökande. Därefter skall minst en tredjedel av årsvinsten överföras till reservfonden. Den del av vinsten, som ej åtgår till ökande av bankens fonder, kan enligt riksdagens bestämmande användas för allmänna ändamål.

Har bankens rörelse medfört förlust, skall denna utjämnas med bankens odisponerade vinstmedel. Äro dessa ej för ändamålet tillräckliga, skall bristen betäckas ur reservfonden. Har reservfonden sålunda nedgått, skall de följande årens vinst främst användas för fondens uppbringande till dess förra belopp.

Tjänsteansvar.
31 §.

Bankfullmäktig må ej ställas under åtal för tjänstefel, där ej riksdagen sådant beslutit.

Är befattningshavare i banken, som ej är föreståndare för avdelningskontor, ställd under åtal eller rannsakas han för brott, kan direktionen besluta, att han skall för den tid åtalet eller rannsakningen varar avhållas från tjänsteutövning och gå förlustig sina löneförmåner, delvis eller helt och hållet. Samma befogenhet äga bankfullmäktige, om medlem av direktionen eller föreståndare för avdelningskontor är under åtal eller rannsakning.

Har annan befattningshavare än föreståndare för avdelningskontor gjort sig skyldig till tjänstefel, som ej påkallar hans avskedande från befattningen eller åtalande vid domstol, bör direktionen antingen enskilt genom sin ordförande varna honom eller vid sammanträde inför protokollet tillrättavisa honom, eller ock avhålla honom från tjänsteutövning under högst två månader och tillika bestämma, huruvida och i vad mån han skall gå förlustig sin lön under sagda tid. I fråga om föreståndare för avdelningskontor äga bankfullmäktige enahanda disciplinära myndighet.

32 §.

Åtal för tjänstefel mot bankfullmäktig och medlem av direktionen handläggas av Åbo hovrätt i första instans.

Särskilda stadganden.
33 §.

Direktionen äger kära och svara för banken.

34 §.

Tvistemål, i vilka banken är svarande, handläggas av rådstuvurätten i Helsingfors i första instans.

Banken är befriad från erläggande av vade- och revisionsskilling.

35 §.

Bankfullmäktige, revisorerna och diskontkontrollanterna samt medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare äro förpliktade att hemlighålla allt, som angår enskildas förhållande till banken eller som med hänsyn till bankens fördel ej får yppas. Direktionen vare likväl, där så fordras, berättigad att genom någon av sina medlemmar överlägga med föreståndare för annan bankinrättning angående kunds kredit.

Bankfullmäktige och bankens direktion äga till bankutskottet lämna alla de upplysningar rörande bankens allmänna verksamhet, som befinnas nödiga för fullgörande av utskottets åligganden.

36 §.

Alla myndigheter böra meddela banken skyndsam handräckning; och äro direktionen och föreståndare för avdelningskontor berättigade att i tjänsteskrivelse anhålla därom.

Övergångsstadganden.
37 §.

De medlemmar av bankens direktion samt de övriga innehavare av tjänst och befattning vid banken, vilka utnämnts till sina tjänster eller befattningar före detta reglementes trädande i kraft, bibehållas vid dem enligt tidigare bestämmelser tillkommande rättigheter.

38 §.

De föreskrifter angående bankens verksamhet, som utöver stadgandena i detta reglemente anses erforderliga, meddelas i en av bankfullmäktige fastställd instruktion, vilken publiceras i lagsamlingen.

39 §.

Detta reglemente, varigenom reglementet för Finlands Bank av den 19 februari 1895 med däri senare gjorda ändringar samt förordningen av den 19 mars 1908, innefattande stat för Finlands Bank, ävensom övriga med detsamma i strid stående stadganden upphävas, träder omedelbart i kraft.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 21 december 1925.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Finansminister
H. M. J. Relander.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.