166/1925

Given i Helsingfors den 12 maj 1925.

Lag om lega av hus.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §.

Avtal, varigenom hus eller del därav upplåtes till annans uteslutande nyttjande mot vederlag, vare ej bindande utöver tjugufem är från det avtalet slöts.

Skall avtalet gälla under längre tid än ett år, bör det upprättas skriftligen. Har dock avtalet ingåtts muntligen, äge såväl hyresvärden som hyresgästen uppsäga detsamma.

2 §.

Sist klockan tolv på dagen å flyttningsdagen skall den, som har att avträda lägenheten, hålla hälften av densamma tillgänglig för den, som kommer efter, samt före utgången av tredje dagen överlämna hela lägenheten åt denne. Är hyresgäst skyldig att flytta dagen efter uppsägning, skall han sagda dag överlämna hela lägenhetn åt tillträdaren. Såsom man anses även kök.

Allmän flyttningsdag är den första dagen i jnni månad eller, om denna är söndag eller annan allmän helgdag, följande söckendag.

3 §.

Hyran skall erläggas, där den beräknas för fjärdedels är eller längre tid, å första söckendagen efter utgången av vart fjärdedels år samt, om den beräknas för månad, vecka eller dag, å första söckendagen efter utgången av varje sådan tidsrymd; dock skall, om hyrestiden tillika utgår, betalningen ske senast å sista dagen av hyrestiden. Hyra, för vilken sådan beräkningsgrund ej är stadgad, skall gäldas innan hyrestidens slut

Där hyran skall erläggas annorlunda än i penningar, gäller beträffande betalningstiden vad därom överenskommits.

4 §.

Varder lägenheten genom vådeld eller annorledes förstörd, vare avtalet förfallet.

5 §.

Utleges lägenhet till tvenne, gälle det tidigare avtalet framför det senare; och njute den, som måste vika, skadestånd av upplåtaren, där han var i god tro, när upplåtelsen skedde.

6 §.

Är lägenheten, då den borde tillträdas, icke i avtalsenligt skick eller, om särskild bestämmelse därom icke träffats, icke i det skick, hyresgästen skäligen äger fordra, och vidtager icke hyresvärden på tillsägelse, så snart ske kan, åtgärd för bristens avhjälpande, ma hyresgästen själv därom besörja på hyresvärdens bekostnad. Kan ej bristen under avtalad eller, då avtal ej föreligger, skälig tid avhjälpas, eller underlåter hyresvärden att, efter tillsägelse, så snart ske kan därom besörja och är ej bristen ringa, äge hyresgästen häva avtalet. Häver han avtalet och finnes hyresvärden genom sin försummelse eller på annat sätt hava vållat honom skada, njute ock därför ersättning av hyresvärden.

För den tid lägenheten är i bristfälligt skick utöver den för bristfällighetens avhjälpande avtalade eller nödiga tiden, njute hyresgasten skälig nedsättning i hyran samt skadestånd.

Vad ovan är stadgat skall i tillämpliga delar gälla, om lägenheten under hyrestiden utan hyresgästens vållande blir behäftad med brist eller om annat förhållande, för vilket hyresgästen icke är ansvarig, medför men i nyttjandet

Överenskommelse, varigenom hyresvärds ansvarighet för brist eller men, varom ovan sagts, uteslutes eller begränsar vare utan verkan, om hyresvärden, när överenskommelsen träffades, hemlighöll bristen.

7 §.

Finnes lägenhet, som är avsedd till bostad eller vari hyresgästen, hans husfolk eller hos honom anställda skola uppehålla sig, vara så beskaffad, att dess användning är förenad med uppenbar våda för hälsan, äge hyresgästen, ändå att annat förbehåll skett, häva avtalet.

8 §.

Är ej lagenheten eller del därav i rätt tid tillgänglig för hyresgästen, njute han nedsättning i hyran, rätt att häva avtalet och rätt till skadestånd enligt vad i 6 § sägs.

9 §.

Hyresgäst, som ej gjort bruk av den honom i 6 och 8 §§ tillerkända hävningsrätt, innan bristen blivit avhjälpt eller olägenheten eller hindret undanröjt, äge icke vidare sådan rätt.

10 §.

Hyresgästen skall omsorgsfullt vårda lägenheten, så ock iakttaga allt vad ordning och skick kräva.

Skada, som uppkommit genom hyresgästens vållande, vare hyresgästen pliktig att ersätta, ansvare ock, där han brustit i omsorg och tillsyn, som vederbort, för skada, vilken genom vårdslöshet eller oaktsamhet orsakats av någon, som hör till hans husfolk, eller av den, åt vilken han efter ty i 13 § 2 mom. sägs upplåtit lägenheten eller del därav, eller ock av hans arbetsfolk under arbetet.

11 §.

Timar skada eller yppas annorledes brist å lägenheten, och kan ej med skadans eller bristens avhjälpande utan äventyr anstå, vare hyresgästen pliktig att därom utan dröjsmål underrätta hyresvärden, Försummar hyresgästen det, gälde han skadan, som av försummelsen vållats.

12 §.

Hyresgästen vare pliktig att bevilja hyresvärden tillträde till lägenheten, när sådant erfordras för utövande av tillsyn över lägenhetens vård, så ock att, då lägenheten är ledig till uthyrning, låta den förevisas å därför lämpliga tider.

Ej heller må hyresvärden förmenas att under hyrestiden låta utföra sådant förbättringsarbete, som icke tål uppskov, samt, därest hyresavtalet är ingånget på längre tid än två år, jämväl andra reparationer och tidsenliga förbättringar på tid, då deras utförande vållar hyresgästen minsta olägenhet; dock lände till efterrätterse vad i 6 § sägs.

Förvägras hyresvärd honom enligt denna paragraf tillkommande rätt, äge polismyndighet förhjälpa honom därtill.

13 §.

Ej må hyresgästen utan hyresvärdens samtycke överlåta sin hyresrätt till annan. Vägras samtycke utan skälig anledning, äge hyresgästen, häva avtalet.

Lag samma vare om hyresgästs rätt att överlåta lägenheten till annan; dock må ett eller flere till lägenheten hörande rum, dock icke flere än hälften av dem, utan hyresvärdens samtycke upplåtas till begagnande åt annan, under förutsättning att detta icke vållar hyresvärden avsevärd olägenhet. Då lägenheten sålunda, i sin helhet eller delvis, åt annan upplåtes, svare hyresgästen fortfarande för de skyldigheter, vilka härflyta av hyresavtalet.

Överenskommelse, varigenom hyresgästen betages honom enligt denna paragraf tillkommande rätt, vare ogiltig.

14 §.

Dör hyresgästen, äge delägarne i dödsboet uppsäga avtalet, ändå att annat förbehåll skett. Enahanda rätt att uppsäga avtalet tillkomme hyresgäst, som avflyttar från orten för att övergå till annan tjänst eller befattning.

15 §.

Då hus, vilket i sin helhet eller delvis upplåtits på lega, frivilligt föryttrats till annan, gälle hyresavtalet, ändå att annat förbehåll däri gjorts, mot den nye ägaren, om hyresgästen tillträtt lägenheten. I motsatt fall äge den nye ägaren häva avtalet, utan så är att överlåtelsen skett med förbehåll om hyresrättens bestånd eller avtalet på grund av inteckning skall fortfarande gälla,

Utgör hus, som i sin helhet eller delvis upplåtits på lega, beståndsdel av fastighet eller hör detsamma till anläggning, vilken blivit såsom fastighet intecknad, och varder fastigheten eller anläggningen utmätningsvis försåld utan förbehåll om hyresavtalets bestånd, äge köparen uppsäga avtalet. Likaså vare köparen berättigad att uppsäga avtalet, om hus utmätes och säljes såsom om lösegendom är stadgat.

Han i hyresavtal, som upprättats skriftligen, skett ändring eller tillägg, vare ändringen eller tillägget, ändå att avtalet efter vad ovan sagts skall gälla mot den nye ägaren, utan verkan mot denne, där ej ändringen eller tillägget införts i hyreskontraktet eller förhållandet vid tiden för egendomsförvärvet var honom kunnigt.

16 §.

Varder hus, som i sin helhet eller delvis upplåtits på lega, efter klander vunnet från upplåtaren eller den, till vilken huset från honom övergått, vare den, vilken huset tillfallit, berättigad att uppsäga hyresavtalet.

17 §.

Vill någon enligt 13, 14, 15 eller 16 § häva eller uppsäga avtalet, meddele det andra parten före utgången av en manad, räknat från den tid, hyresvärdens samtycke till hyresrättens eller lägenhetens överlåtande vägrades, dödsfallet timade, avflyttningen från orten skedde eller huset föryttrades eller tillföll rätte ägaren.

18 §.

Då hyresavtal i fall, varom i 15 eller 16 § sägs, upphör, njute hyresgästen skadestånd av den, som var ansvarig för hyresförhållandets fortbestånd.

Har blott en del av lägenheten frångått hyresgästen, njute han skälig nedsättning i hyran och ersättning för skada; äge ock, där ej den olägenhet, avhändandet medfört, endast är ringa, häva hyresavtalet.

19 §.

Försättes hyresgästen i konkurs och har konkursboet senast inom en månad från bevakningsdagen hos hyresvärden anmält, att detsamma icke svarar för hyresavtalets fullgörande, är hyresgästen pliktig att, där hyresvärden fordrar det, för hyresavtalets fullgörande ställa säkerhet. Ställes den ej inom åtta dagar, äge hyresvärden uppsäga avtalet

20 §.

Hyresvärden vare berättigad att häva avtalet:

1) om hyresgästen underlåtit att å förfallodagen erlägga hyran samt dröjer med betalningen fyra dagar därutöver;

2) om hyresgästen, oaktat erhållen varning, nyttjar lägenheten till annat ändamål än vid upplåtelsen förutsattes;

3) om hyresgästen, oaktat erhållen varning, åsidosätter, vad honom i avseende på lägenhetens vård och i övrigt enligt 10 § åligger;

4) om hyresgästen, i strid mot bestämmelserna i 13 §, överlåter hyresrätten till annan eller åt annan till begagnande upplåter lägenheten eller ock del därav och, i sistnämnda fall, icke låter rätta sig av varning; samt

5) om hyresgästen i lägenheten för eller tillåter andra föra ett lastbart leverne.

Hyresvärden äge rätt till ersättning för skada, som tillskyndats honom genom att hyresavtalet med stöd av denna paragraf i förtid upphört att gälla. Genom avtal må icke stadgas skyldighet för hyresgästen att, då avtalet hävts, för tiden efter avflyttningen erlägga hyra.

Ej heller må genom avtal förbehållas hyresvärden rätt att häva hyresavtalet i andra fall än ovan sagts.

21 §.

Finnes handling eller underlåtenhet, varav enligt 20 § rätt för hyresvärden att häva avtalet skulle följa, vara av ringa betydelse eller sker rättelse, innan avtalet uppsagts, vare hyresvärden icke berättigad att häva detsamma.

Häver hyresvärden icke hyresavtalet inom en månad från det han fick kunskap om förhållande, vilket efter vad ovan sagts medför hävningsrätt, förblir avtalet gällande.

Förbehåll, som strider mot stadgandena i denna paragraf, vare ogiltigt

22 §.

Hyresförhållandet upphör med hyrestidens utgång, där hyresvärden eller hyresgästen före hyrestidens utgång uppsagt avtalet:

1) tre månader tidigare, då hyrestiden omfattar minst ett år;

2) fjorton dagar tidigare, då hyrestiden understiger ett år och utgör minst en månad; samt

3) en dag tidigare, då hyrestiden understiger en månad.

Sker uppsägning icke från någondera sidan under förloppet av här omförmäld tid, skall hyresavtalet anses förnyat för samma tid detsamma omfattat, dock ej utöver ett år.

23 §.

Är hyrestiden ej bestämd, äge såväl hyresvärden som hyresgästen när som helst uppsäga avtalet.

I detta fall, så ock då för viss tid uppgjort hyresavtal på grund av uppsägning upphör innan hyrestidens utgång, skall hyresgästen avflytta:

1) om hyran beräknas för år, å den allmänna flyttningsdag, som inträffar nast efter utgången av tre månader från uppsägningen;

2) om hyran beräknas för månad, första söckendagen i den månad, som följer näst efter uppsägningen, i fall uppsägningen skett sist den femtonde i månaden; samt

3) om hyran beräknas för vecka eller kortare tid dagen efter det uppsägningen skedde.

Är hyran beräknad för annan tidsenhet än ovan sagts, gälle för sådant fall vad i fråga om närmast kortare tidsenhet är stadgat.

24 §.

Hävning och uppsägning bör ske med vittnen eller mot skriftligt erkännande eller annorledes bevisligen meddelas. Anträffas ej den, vilken hävning eller uppsägning skall meddelas, vare lag som om stämning för dylikt fall är stadgat, dock att, då hävning eller uppsägning i enlighet därmed skall ske genom kungörelse i allmänna tidningarna, sådan kungörelse skall i dem införas en gång i första numret för en månad. Är någon satt att å hyresvärdens vägnar uppbära hyra, må hävning eller uppsägning med laga verkan meddelas honom.

Stämning, däri talan föres om hyresrättens upphörande, så ock till överexekutor inlämnad ansökan om hyresgästens vräkande gälle, där delgivning skett i behörig ordning, såsom hävning eller uppsägning.

Varning, som i 20 § avses, skall meddelas hyresgästen på sätt i 1 momentet angående hävning och uppsägning är sagt.

25 §.

Genom avtal må ej bestämmas, att inteckning icke får sökas till säkerhet för hyresrättens bestånd eller att hyresgäst ej är berättigad att kvitta hyresavgift med mot fordran.

26 §.

För hyra, som är förfallen till betalning eller som skall erläggas inom närmaste sex månader, äge hyresvärden att av hyresgästen tillhöriga lösören, som finnas i huset, kvarhålla så mycket, som svarar mot hans fordran, till dess hyresgästen gör rätt för sig eller ställer hyresvärden säkerhet. Ej må hyresvärden dock kvarhålla egendom, som ej får utmätas, ändå att annat förbehåll skett.

27 §.

Innefattar avtal, varigenom hus eller del därav utleges, tillika upplåtelse av jordområde att i förening med lägenheten nyttjas, skall ändock å avtalet tillämpas vad i denna lag är stadgat.

28 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1925.

Med avseende å hyresavtal, vilka därförinnan tillkommit, skall dock tillämpas vad i 2 § är stadgat om flyttningstiden, i 15 § om hyresrättens bestånd och, i tillämplig del, i 17 § om hävning och uppsägning av hyresavtalet, i 20 § 1 mom. och 21 § om hyresavtalets hävning, i 23 § om uppsägningstid och i 24 § om hävning och uppsägning; och bör den i 17 § och 21 § 2 mom. stadgade tid räknas från förenämnda dag, om densamma enligt denna lag skulle räknas från tidpunkt som därförinnan inträffat.

29 §.

Härigenom upphävas 16 kap. 10―16 §§ och 17 kap, 5 § jordabalken samt 13 kap. handelsbalken, såvitt dessa stadganden avse lega av hus, ävensom kungörelsen den 7 mars 1859 samt de stadganden i övriga lagar och författningar, vilka äro stridande emot denna lag.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 12 maj 1925.

Republikens President
Lauri Kr. Relander.

Justitieminister
F. O. Lilius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.