34/1925

Given i Helsingfors, den 2 februari 1925.

Lag om offentliga kungörelser.

I enlighdt med Riksdagens beslut stadgas härigenom som följer:

1 §.

Efter det lag kungjorts i Finlands lagsamling, skall, såvida särskilt förordnande därom meddelats, kungörelse, upptagande lagens rubrik och datum, anslås i varje kommun å en för ändamålet avsedd anslagstavla. Förordnande om sådant anslag skall meddelas genom anteckning å lagen.

Lag, som ovan avses, skall på lämpligt, å anslagstavlan angivet ställe hållas tillgänglig för allmänheten.

Vad här är stadgat om lagar skall tillämpas även å förordningar, statsrådets beslut och andra i lagsamlingen offentliggjorda allmänna stadganden.

2 §.

Tillkännagivanden, som enligt gällande stadganden böra genom kungörelse bringas till allmän kännedom, skola kungöras genom sådant anslag, som i 1 § sägs.

Är kungörelse vidlyftigare än att den lämpligen kan anslås, skall i dess ställe en kort uppgift om dess innehåll anslås och kungörelsen hållas tillgänglig på lämpligt, å anslagstavlan angivet ställe.

Är eller varder framdeles för något visst fall stadgat, att kungörelse bör eller kan ske på annat sätt än genom kommunalt anslag, lände det till efterrättelse. Dock må kungörelse uppläsas i kyrka blott såvida stadgandena i 8 § därtill föranleda, men eljest skall i stället för kungörandet i kyrka tillämpas i 1 momentet stadgat kungörelsesätt.

3 §.

Anslagstavla skall finnas i stad uti öppen förstuga till magistratens eller ordningsrättens samt i köping, som utgör skild kommun, dess styrelses ämbetsrum och på landet i bosättningscentrum å av kommunalfullmäktige anvisat ställe, vartill allmänheten har fritt tillträde.

4 §.

Anslag ombesörjes i stad av magistratens eller ordningsrättens ordförande, i köping av köpingsstyrelsens ordförande eller ordningsman och på landet av kommunalnämndens ordförande eller annan av kommunalfullmäktige utsedd och av landshövdingen godkänd person.

Den, som ombesörjer anslag, bör även draga försorg därom, att lagar och andra allmänna stadganden samt kungörelser, vilka avses i 1 § och 2 mom. 2 §, hållas tillgängliga för allmänheten.

5 §.

Då kungörelse kommit vederbörande till handa, bör den eller uppgift därom utan dröjsmål anslås. Å kungörelsen bör antecknas dagen, då den blivit anslagen.

Då i anslag meddelas tiden för sammanträde eller förrättning eller ock annan termin, må anslaget icke borttagas innan sagda tid gått till ända. I övriga fall bör anslag kvarstå minst fjorton dagar.

Vad ovan sagts äge motsvarande tillämpning i fråga om tillgänglighållande för allmänheten av lagar och andra allmänna stadganden samt kungörelser.

6 §.

Där enligt tidigare utfärdade stadganden fataljetid bör begynna från tillkännagivandes kungörande i kyrka, skall tiden räknas från den dag, då kungörande genom anslag skett.

Är fataljetid utsatt i kungörelse och anslås i dess ställe jämlikt 2 mom. 2 § blott uppgift om dess innehåll, skall fataljetiden utsättas jämväl i anslaget.

7 §.

Varje kommun åligger anskaffa och vidmakthålla tillräckligt antal anslagstavlor för kungörelser, om vilka stadgas i denna lag.

8 §.

Genom denna lag ändras icke vad i kyrkolagen eller i andra, kyrkosamfund eller församling rörande stadganden föreskrives eller förutsättes beträffande tillkännagivande av offentliga kungörelser.

I kyrkorna må likaså även framdeles uppläsas tillkännagivanden, angående vilkas kungörande i kyrka föreskrift meddelats av domkapitel eller kyrkostyrelse.

9 §.

De bestämmelser, som erfordras för tillämpningen av denna lag, utfärdas genom förordning.

10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1925; likväl böra de förberedande åtgärder, som i densamma förutsättas, därförinnan vidtagas.

Genom denna lag ändras vad om sättet för de i 2 § omnämnda tillkännagivandenas kungörande härförinnan stadgats och upphäves kungörelsen den 21 september 1901 angående ordningen för författningars och kungörelsers offentliggörande i landets grekisk-katolska församlingar, så ock vad som är stadgat angående uppläsande i kyrkorna och vid häradsting av lagar och andra stadganden samt om kungörande i kyrkorna av enskildas tillkännagivanden.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 2 februari 1920.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Justitieminister
Albert von Hellens.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.