75/1922

Given i Helsingfors, den 30 mars 1922.

Lag om ändrad lydelse av 71, 105, 106 och 115 §§ i konkursstadgan den 9 november 1868.

I enlighet med Riksdagens beslut varder härmed stadgat, att 71 § i konkursstadgan, sådan densamma lyder i förordningen den 3 december 1895, samt 105, 106 och 115 §§ i sagda stadga skola erhålla följande ändrade lydelse:

71 §.

Har gäldenär till sina borgenärer avlämnat förslag till förlikning och ackord om skuldens betalning i syftemål att åter försättas i besittning av sina tillgångar, såvitt de icke före inställelsedagen blivit föryttrade; ankomme förslagets antagande på enhälligt beslut av de borgenärer, vilka å sagda dag eller därefter, inom den tid och under de villkor ovanföre medgivits, visat sig äga fordringar i boet, och må ackordet avfattas skriftligen samt inlämnas till rätten. Är ackordförslag ej framställt, eller har det av borgenärerna lämnats utan avseende, besörje sysslomännen, efter hållen sammankomst med borgenärerna och gäldenären, om den återstående egendomens försäljning, varmed uppskov ej må äga rum, såframt ej alla vid sammankomsten närvarande borgenärer om uppskovet äro ense samt jämväl gäldenären därtill samtycker.

Fastighet må ej säljas annorledes än genom offentlig auktion, där ej alla vid sammankomsten närvarande borgenärer och gäldenären det medgiva; och varde panträtt och annan rättighet, för vilken fastigheten häftar, samt rätt till utskyld och lönebelopp, som framför den har företräde, vid försäljningen städse bibehållna. Vilja sysslomännen hellre få fastigheten såld utmätningsvis, äge att i sådant avseende vända sig till vederbörande utmätningsman, vilken det åligger att taga fastigheten i mät såsom om utmätning på grund av dom är föreskrivet; och lände i ty fall även för övrigt till efterrättelse vad om försäljning av fast egendom samt om fördelning av köpeskillingen därför i utsökningslagen stadgas.

Lös egendom skall i allmänhet genom offentlig auktion säljas, där ej alla vid sammankomsten närvarande borgenärer med gäldenärens bifall annorlunda besluta. Dock må varulager under hand föryttras, om de borgenärer, vilkas fordringar utgöra största beloppet, anse det med fördel kunna ske och det ej av gäldenären bestrides. Har borgenär panträtt i lösegendom, må ej mot hans vilja försäljning annorledes än å auktion äga rum.

Fartyg eller gods i fartyg må ej av sysslomännen säljas annorlunda än med bibehållande av den pant- och förmånsrätt, som däri enligt sjölagen kan vara gällande; vilja ej sysslomännen det, söke fartygets eller godsets försäljning i den ordning utsökningslagen stadgar.

Om tvistig tillgång må förlikningsanbud för konkursmassan antagas av de borgenärer, vilkas fordringar största beloppet utgöra, där gäldenären det bifaller. Vägrar han bifall; då må han själv tvisten utföra, där han ställer säkerhet för vad i förlikning bjudes. Kan han det ej, ankomme åtgärden på borgenärernas prövning.

105 §.

Är ej fullständig redogörelse för konkursmassan på en gång med utdelningsförslaget avlämnad, eller har något belopp blivit avsatt för tvistigt anspråk, varom dom sedermera fallit, skall vidare redovisning och utdelning borgenärerne tillhandahållas, så snart det lämpligen ske kan och åtminstone då förhandenvarande tillgångar medgiva att å borgenärernas fordringar utdela fem för hundra. Sedan alla av sysslomännen oberoende hinder för konkursboets slutliga utredning blivit undanröjda, varde behörig slutlikvid av sysslomännen upprättad och, tillika med den utdelning borgenärerna ännu tillkommer, å behörigen utlyst sammankomst till dem avlämnad sist inom två månader efter det senaste hindret upphört. Därjämte skola sysslomännen inom en månad efter konkursboets slutliga utredning till rätten inlämna sådana uppgifter därom som genom förordning närmare bestämmes.

106 §.

Försumma eller tredskas sysslomän att fullgöra sin redovisnings- och utdelningsskyldighet eller att till rätten inlämna uppgifter över konkursboets slutliga utredning enligt vad ovanföre sagt är, äge rätten, på borgenärs, gäldenärs eller i sistnämnda fall offentlig åklagares anmälan, därtill förplikta dem medelst utsättande av vite eller annat lämpligt äventyr. All kostnad och skada, som genom sådan tredska eller försummelse sakägarna tillskyndas, varde dem till fullt belopp av sysslomännen ersatt, varutom dessa, där försummelsen svårare är, skola dömas förlustiga det arvode, som dem eljest för konkursboets utredning kunnat tillkomma.

115 §.

Vid underrätt skall hållas särskild förteckning över alla där anhängiga konkursmål, utvisande dagen, då varje konkurs börjat, de därmed av rätten vidtagna åtgärder, tiden då till rätten före inställelsedagen ingivna eller insända bevaknrngshandlingar till rätten ankommit, når och huru konkursen avslutats samt när sysslomännens anmälan om boets slutliga utredning till rätten inlämnats.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 30 mars 1922.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Justitieminister
Albert von Hellens.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.