41/1921

Given i Helsingfors, den 11 februari 1921.

Lag angående ändrad lydelse av 1 § 10 kap. Rättegångsbalken.

Enligt Riksdagens beslut skall 1 § 10 kap. Rättegångsbalken erhålla följande ändrade lydelse:

10 KAP.

Om laga domstol i varjehanda rättegångsmål.

1 §.

Vill man till annan kära, evad det är för gäld eller i annat tvistemål, som rörer dess person, låte då stämma honom till den rätt, därunder han har sitt bo och hemvist. Den, som icke har stadigt hemvist inom Finland, sökes där han finnes eller äger gods inom landet. Vistas finsk man utrikes, må han ock sökas, där han senast var boende i Finland. Medborgare i främmande stat, som ej äger bo och hemvist inom Finland, må, så vitt ej för medborgare i viss stat är annorlunda särskilt bestämt, sökas å ort inom Finland, där han anträffas eller honom tillhörigt gods finnes.

Idkar någon å ort, där han ej har sitt bo och hemvist, jordbruk, fabriksdrift, handel i särskilt försäljningsrum eller annan rörelse, må talan föranledd av förbindelse, som ingåtts omedelbart för sådan rörelse, kunna utföras där rörelsen bedrives eller bedrivits.

Tvister emellan arbetsgivare och arbetare eller husbonde och tjänare på grund av arbetsavtal, arbetsbeting eller tjänstelega må ock instämmas till domstol i den ort, där arbetet utförts eller avtalet ingåtts.

Vill den stämda kära till honom igen, som låtit stämma, vare han ock skyldig svara vid samma rätt, där målen hava gemenskap med varandra.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors, den 11 februari 1921.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Justitieminister
Otto Hjalmar Granfelt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.