2/1920

Given i Helsingfors, den 10 januari 1920.

Instruktion för riksdagens justitieombudsman.

På framställning av Riksdagen kungöres härmed följande

Instruktion för riksdagens justitieombudsman.

Riksdagen har, med stöd av 49 § i regeringsformen, den 12 december 1919 godkänt och stadfäst följande instruktion för riksdagens justitieombudsman.

1 §.

Riksdagens justitieombudsman äger hava tillsyn över, att domare och övriga tjänstemän iakttaga lagar och förordningar samt för myndigheterna utfärdade instruktioner. Särskilt äger justitieombudsmannen, på sätt nedan närmare stadgas, vidtaga behöriga åtgärder, då domare eller annan tjänsteman i tjänsteutövning gjort sig skyldig till svekligt förfarande, partiskhet eller grov försumlighet, kränkt enskild medborgares lagliga rätt eller överskridit sin befogenhet.

2 §.

Justitieombudsmannen äger rätt att närvara vid statsrådets, domstolars och ämbetsverks sessioner samt taga del av statsrådets och dess ministeriers, domstolarnas ävensom övriga myndigheters protokoll.

3 §.

Justitieombudsmannen äger rätt att närvara vid riksdagens plena, utan att dock deltaga i diskussionen och i fattande av beslut, såframt han icke är medlem av riksdagen.

Riksdagens sekreterare skall tillhandahålla justitieombudsmannen de riksdagens verksamhet och beslut rörande upplysningar och handlingar, varom denne anhållit.

4 §.

Emot lagstridigt förfarande av statsrådet eller medlem av statsrådet i ämbetsutövning äger justitieombudsmannen rätt att hos statsrådet göra framställning, och åligger det honom att samtidigt uppgiva det lagstridiga i förfarandet. Lämnas framställningen utan beaktande, äger justitieombudsmannen rätt att till riksdagen avlåta berättelse i ärendet.

Då riksdagen beslutit åtals väckande mot medlem av statsrådet eller justitiekanslern, utföres detta av justitieombudsmannen. I övrigt må justitieombudsmannen icke taga befattning med justitiekanslerns ämbetsåtgärder eller utföra åtal mot honom, såvida icke republikens president jämlikt 47 § 1 mom. i regeringsformen utsett justitieombudsmannen att sådant åtal utföra.

5 §.

Justitieombudsmannen äger samma rätt som justitiekanslern att utföra åtal för tjänstefel mot president eller ledamot i högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.

6 §.

Justitieombudsmannen vare berättigad att i andra än i 4 och 5 §§ nämnda fall för utförande av åtal i sitt ställe befullmäktiga annan person eller därtill förordna allmän åklagare; utföre dock städse själv åtal i högsta domstolen. Innan åtalet väckes, skall den, mot vilken åtal skall utföras, erhålla tillfälle att inom utsatt tid i ärendet avgiva förklaring, såvida han anser sig därtill hava anledning.

Justitieombudsmannen erhålle vid fullgörandet av sina åligganden av vederbörande myndighet i varje fall erforderlig handräckning.

Anför någon hos justitieombudsmannen skriftligen klagomål över domares eller annan myndighets åtgärd och till stöd härför framlägger sannolika skäl, undersöke justitieombudsmannen ärendet och förfare såsom i 1 och 6 §§ stadgas, så vida han prövar orsak därtill föreligga; låte även på anhållan utfärda bevis över klagoskriftens mottagande.

8 §.

Över sin verksamhet samt över lagars och andra stadgandens iakttagande i rättsvården och förvaltningen bör justitieombudsmannen årligen till riksdagen avgiva berättelse. I denna berättelse äger han även uppgiva, vilka av riksdagen under nämnda år fattade beslut blivit stadfästa och kungjorda eller i övrigt påkallat åtgärder från regeringsmaktens sida. Likaså åligger det honom, såframt anledning därtill förefinnes, att framhålla i lagar eller förordningar förefintliga brister samt otydliga eller stridiga stadganden, isynnerhet sådana, vilka i lagskipningen eller förvaltningen föranlett skiljaktiga tolkningar, ovisshet eller andra ölägenheter, samt föreslå ändring eller lagförklaring för deras avlägsnande.

9 §.

Finner justitieombudsmannen, att inom något område, som av honom övervakas, erfordras sådana nya eller ändrade stadganden, vilka republikens president eller statsrådet med stöd av 28 § i regeringsformen äger rätt att utfärda, göre anmälan därom hos statsrådet.

10 §.

Justitieombudsmannen, som skall vara bosatt i landets huvudstad, skall vid behov företaga inspektionsresor för att göra sig förtrogen med de till hans ämbetsuppdrag hörande ärenden samt särskilt inspektera fängelserna och infördra upplysningar om fångarnas vård och andra dem berörande omställdigheter.

11 §.

Justitieombudsmannen må icke under sin verksamhetsperiod innehava annan offentlig tjänst.

12 §.

Vid förfall för justitieombudsmannen eller om han under sin verksamhetsperiod avlider eller avgår från sin befattning, handhavas hans åligganden av den jämlikt 49 § 1 mom. i regeringsformen valde suppleanten, beträffande vilken då är gällande vad ovan i 11 § om justitieombudsmannen stadgas.

13 §.

Justitieombudsmannen anställer och entledigar funktionärerna vid sitt kansli samt fastställer envars åligganden.

14 §.

Vid justitieombudsmannens kansli skall föras förteckning över alla hos justitieombudsmannen anmälda ärenden, utgående expeditioner samt de åtgärder, vilka han vidtagit.

15 §.

Justitieombudsmannens kansli skall vardagar öppenhållas för allmänheten på tid, som justitieombudsmannen bestämmer.

16 §.

Justitieombudsmannen och funktionärerna i hans kansli må icke uppdaga, vad de i tjänsten erfarit om sådant, som enligt sakens natur bör hemlighållas.

17 §.

Justitieombudsmannens arvode bestämmes av riksdagen valets förrättande.

Justitieombudsmannen äger årligen åtnjuta en och en halv månads semester.

18 §.

Beträffande åtal, som justitieombudsmannen väcker eller låter utföra, är han underkastad det ansvar, som lag för allmänna åklagare stadgar.

Helsingfors, den 10 januari 1920.

Republikens President
K. J. Ståhlberg.

Justitieminister
Hjalmar Kahelin.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.