Föråldrade författningar

23.12.1999/1307
Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (upphävt)
23.12.1999/1304
Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen (upphävt)
23.12.1999/1284
Förordning om planläggningsmätning (upphävt)
23.12.1999/1240
Lag om hypoteksbanker (upphävt)
9.12.1999/1146
Lag om utstationerade arbetstagare (upphävt)
3.12.1999/1114
Lag om Skogsforskningsinstitutet (upphävt)
10.9.1999/889
Förordning om förmyndarverksamhet (upphävt)
27.8.1999/869
Lag om tryckbärande anordningar (upphävt)
28.7.1999/829
Lag om identitetskort (upphävt)
22.4.1999/533
Lag om ordningsvakter (upphävt)
22.4.1999/523
Personuppgiftslag (upphävt)
1.4.1999/467
Lag om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (upphävt)
26.3.1999/438
Förordning om förvaltningsdomstolarna (upphävt)
5.2.1999/115
Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (upphävt)
29.1.1999/63
Brottsskadeförordning (upphävt)
29.1.1999/48
Lag om placeringsfonder (upphävt)
23.12.1998/1100
Lag om registrering av fordon (upphävt)
23.12.1998/1099
Lag om koncession för fordonsbesiktning (upphävt)
18.12.1998/1058
Lag om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (upphävt)
4.12.1998/904
Bibliotekslag (upphävt)
6.11.1998/812
Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (upphävt)
6.11.1998/811
Statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (upphävt)
6.11.1998/810
Gymnasieförordning (upphävd)
9.10.1998/744
Lag om televisions- och radioverksamhet (upphävt)
4.9.1998/678
Förordning om specialläkarexamen (upphävt)
21.8.1998/631
Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning (upphävt)
21.8.1998/630
Lag om grundläggande yrkesutbildning (upphävt)
21.8.1998/629
Gymnasielag (upphävd)
6.2.1998/115
Universitetsförordning (upphävt)
30.12.1997/1395
Lag om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävt)
4.9.1997/861
Statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (upphävt)
11.7.1997/786
Lag om allmänna villkor för företagsstöd (upphävt)
27.6.1997/646
Lag om införande av universitetslagen (upphävt)
27.6.1997/645
Universitetslag (upphävt)
27.6.1997/617
Lag om medicinsk behandling av djur (upphävt)
30.5.1997/508
Adoptionsförordning (upphävt)
30.12.1996/1340
Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (upphävt)
30.12.1996/1301
Lag om inlösen av egendom för försvarsändamål (upphävd)
20.12.1996/1197
Lag om landsbygdsnäringsstatistik (upphävt)
20.12.1996/1192
Lag om veterinär gränskontroll (upphävt)
12.12.1996/1094
Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (upphävt)
8.11.1996/822
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän (upphävd)
9.8.1996/605
Arbetstidslag (upphävd)
26.7.1996/586
Förvaltningsprocesslag (upphävt)
26.7.1996/580
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (upphävt)
28.6.1996/498
Elsäkerhetsförordning (upphävt)
14.6.1996/410
Elsäkerhetslag (upphävt)
4.4.1996/248
Förordning om registerförvaltningen (upphävt)
15.3.1996/166
Lag om registerförvaltningen (upphävt)
26.1.1996/64
Förordning om helikopterverksamhet på fartyg (upphävt)
18.12.1995/1474
Lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (upphävt)
8.12.1995/1382
Lag om republikens presidents kansli (upphävt)
7.4.1995/493
Polislag (upphävt)
17.3.1995/386
Elmarknadslag (upphävt)
17.3.1995/365
Kommunallag (upphävt)
24.1.1995/93
Förordning om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävt)
31.12.1994/1594
Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (upphävt)
31.12.1994/1543
Tullförordning (upphävt)
29.12.1994/1466
Tullag (upphävt)
22.12.1994/1384
Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (upphävt)
21.12.1994/1314
Statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (upphävt)
16.12.1994/1276
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävt)
16.12.1994/1184
Lag om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet (upphävt)
8.12.1994/1156
Lag om privata allmänna hamnar (upphävt)
8.12.1994/1143
Alkohollag (upphävt)
8.12.1994/1139
Lag om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (upphävt)
8.12.1994/1100
Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (upphävt)
28.11.1994/1079
Lag om paketresor (upphävt)
10.6.1994/468
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävt)
3.6.1994/432
Förordning om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (upphävt)
27.5.1994/389
Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (upphävt)
8.4.1994/260
Förordning om studiestöd (upphävt)
18.3.1994/211
Hovrättsförordning (upphävt)
21.1.1994/56
Hovrättslag (upphävt)
21.1.1994/50
Mervärdesskatteförordning (upphävt)
30.12.1993/1573
Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (upphävd)
22.12.1993/1434
Gasanordningsförordning (upphävt)
22.12.1993/1433
Aerosolförordning (upphävd)
20.8.1993/794
Lag om husdjursavel (upphävt)
26.7.1993/701
Lag om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävt)
26.7.1993/692
Lag om strafforderförfarande (upphävt)
12.7.1993/675
Kemikalieförordning (upphävt)
28.6.1993/582
Tingsrättsförordning (upphävt)
28.6.1993/581
Tingsrättslag (upphävt)
28.5.1993/473
Förordning om explosiva varor (upphävt)
25.1.1993/66
Förordning om konkurrensverket (upphävt)
30.12.1992/1612
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp (upphävt)
18.12.1992/1336
Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (upphävt)
4.12.1992/1257
Förordning om användning av fordon på väg (upphävd)
4.12.1992/1203
Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (upphävt)
4.12.1992/1200
Lag om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (upphävt)
3.8.1992/729
Museilag (upphävd)
3.8.1992/728
Lag om kommunernas kulturverksamhet (upphävd)
20.7.1992/667
Förordning om försvarsmakten (upphävt)
26.6.1992/576
Lag om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (upphävt)
26.6.1992/575
Lag om patent- och registerstyrelsen (upphävt)
27.5.1992/480
Lag om konkurrensbegränsningar (upphävt)
30.4.1992/379
Lag om statens säkerhetsfond (upphävt)
20.12.1991/1512
Strålskyddsförordning (upphävt)
22.7.1991/1080
Beredskapslag (upphävt)
17.5.1991/826
Lag om värdeandelssystemet (upphävt)
17.5.1991/811
Förordning om bostadsaktiebolag (upphävt)
17.5.1991/809
Lag om bostadsaktiebolag (upphävt)
27.3.1991/625
Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (upphävt)
27.3.1991/592
Strålskyddslag (upphävt)
8.3.1991/496
Förordning om inlösen till staten av fastigheter, som skall säljas på exekutiv auktion (upphävt)
22.2.1991/378
Utlänningslag (upphävt)
8.2.1991/263
Lag om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (upphävt)
8.2.1991/254
Namnförordning (upphävd)
25.1.1991/182
Lag om utbildningsstyrelsen (upphävt)
21.12.1990/1211
Lag om olycksfall i militärtjänst (upphävt)
7.9.1990/846
Trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen (upphävt)
7.9.1990/845
Körkortsförordning (upphävt)
18.5.1990/449
Lag om olycksfallsersättning för statstjänstemän (upphävt)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.