Föråldrade författningar

28.12.1979/1080
Köpvittnesförordning (upphävd)
28.12.1979/1062
Lag om försäkringsbolag (upphävd)
14.12.1979/898
Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (upphävd)
27.7.1979/642
Förordning om bostadsbidrag för pensionstagare (upphävd)
29.6.1979/590
Lag om hundskatt (upphävd)
16.3.1979/300
Lag om förhindrande av miljöförorening från fartyg (upphävd)
8.12.1978/940
Förordning om arbetsgivares socialskyddsavgift (upphävd)
1.12.1978/903
Förordning om skatteuppbörd (upphävd)
29.9.1978/743
Lag om företagshälsovård (upphävd)
29.9.1978/735
Lag angående införande av lagen om aktiebolag. (upphävd)
29.9.1978/734
Lag om aktiebolag (upphävd)
22.9.1978/725
Lag om samarbete inom företag (upphävd)
31.8.1978/687
Lag om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (upphävd)
11.8.1978/611
Lag om skatteuppbörd (upphävd)
28.7.1978/591
Lag om bostadsbidrag för pensionstagare (upphävd)
29.6.1978/533
Förordning om konsumentklagonämnden (upphävd)
16.6.1978/468
Förordning om statens indrivningskvitton (upphävd)
7.6.1978/423
Sjömanslag (upphävd)
2.5.1978/324
Förordning om tillsynen över arbetarskyddet beträffande personer, vilka icke står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande (upphävd)
20.4.1978/284
Statsrådets beslut om statens arbetstagares semester (upphävd)
20.1.1978/42
Lag om konsumentklagonämnden (upphävd)
16.12.1977/951
Lag om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (upphävd)
2.12.1977/872
Lag om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (upphävd)
30.9.1977/702
Förordning om högsta förvaltningsdomstolen (upphävd)
27.5.1977/409
Förordning om eggvapen (upphävd)
7.4.1977/315
Förordning om ost (upphävd)
18.3.1977/271
Förordning om frontmannapension (upphävd)
25.2.1977/225
Förordning om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (upphävd)
28.1.1977/108
Lag om eggvapen. (upphävd)
13.8.1976/693
Tobakslag (upphävd)
13.8.1976/674
Förordning om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (upphävd)
13.8.1976/673
Förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (upphävd)
5.9.1975/702
Lag om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (upphävd)
5.9.1975/701
Lag angående införande av lagen om faderskap (upphävd)
5.9.1975/700
Lag om faderskap (upphävd)
13.6.1975/447
Förordning om verkställighet av fängelsestraff (upphävd)
4.6.1975/408
Lag om bostadsbidrag (upphävd)
18.4.1975/264
Förordning om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (upphävd)
28.2.1975/151
Lag om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (upphävd)
31.12.1974/1086
Lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (upphävd)
20.12.1974/998
Lag om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (upphävd)
20.12.1974/970
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation (upphävd)
20.12.1974/969
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (upphävd)
15.11.1974/839
Lag om Finlands fiskezon. (upphävd)
19.7.1974/615
Lag om rannsakningsfängelse (upphävd)
31.5.1974/402
Lag om försvarsmakten (upphävd)
24.5.1974/379
Lag om oljeskyddsfonden (upphävd)
24.5.1974/378
Lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (upphävd)
24.1.1974/75
Statsrådets beslut om extra konstnärspensioner (upphävd)
18.1.1974/51
Lag om rättspolitiska forskningsinstitutet (upphävd)
21.12.1973/954
Förordning om tillsynen över arbetarskyddet (upphävd)
21.12.1973/940
Förordning om rättegången i hyresmål (upphävd)
21.12.1973/935
Brottsskadelag (upphävd)
31.8.1973/692
Förordning om semester för statens tjänstemän (upphävd)
30.3.1973/272
Semesterlag (upphävd)
16.3.1973/239
Förordning om barndagvård (upphävd)
23.2.1973/186
Lag om centralen för turistfrämjande (upphävd)
16.2.1973/131
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (upphävd)
19.1.1973/36
Lag om småbarnspedagogik (upphävd)
11.2.1972/144
Lag om statens tekniska forskningscentral (upphävd)
14.1.1972/31
Lag om museiverket (upphävd)
5.8.1971/621
Radioansvarighetsförordning (upphävd)
11.6.1971/448
Förordning om tvångsinrättning (upphävd)
2.4.1971/272
Lag om förhandsbesked och ändringssökande i vissa pensionsärenden (upphävd)
12.3.1971/219
Radioansvarighetslag (upphävd)
5.8.1970/616
Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden. (upphävd)
17.9.1970/600
Statsrådets beslut om handlingars, som uppgöres av statliga myndigheter, yttre skick (upphävd)
5.8.1970/545
Förordning om parkeringsbot (upphävd)
12.6.1970/399
Förordning om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)
29.5.1970/361
Kastreringsförordning (upphävd)
22.5.1970/351
Förordning om vissa spelautomater och andra spelanordningar (upphävd)
10.4.1970/258
Lag om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)
3.4.1970/248
Lag om parkeringsbot (upphävd)
6.3.1970/179
Förordning om ortodoxa kyrkosamfundet (upphävd)
19.12.1969/824
Förordning om varulotterier (upphävd)
7.11.1969/667
Förordning om pension för lantbruksföretagare (upphävd)
10.10.1969/632
Förordning om vårdbidrag för barn (upphävd)
8.8.1969/521
Lag om ortodoxa kyrkosamfundet (upphävd)
14.7.1969/468
Lag om pension för företagare (upphävd)
14.7.1969/467
Lag om pension för lantbruksföretagare (upphävd)
4.7.1969/444
Lag om vårdbidrag för barn (upphävd)
24.6.1969/436
Förordning om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel (upphävd)
13.6.1969/384
Förordning om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (upphävd)
13.6.1969/382
Lag om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (upphävd)
23.5.1969/327
Lag om bekämpningsmedel (upphävd)
28.2.1969/152
Förordning om båttrafik. (upphävd)
17.1.1969/38
Familjepensionslag (upphävd)
31.12.1968/797
Förordning om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (upphävd)
31.12.1968/796
Förordning om statens familjepensioner (upphävd)
31.12.1968/775
Lag angående införande av lagen om statens familjepensioner (upphävd)
31.12.1968/774
Lag om statens familjepensioner (upphävd)
22.11.1968/635
Förordning om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall. (upphävd)
28.6.1968/401
Medborgarskapslag (upphävd)
22.12.1967/585
Lag om meteorologiska institutet (upphävd)
15.12.1967/552
Lag om patentombud (upphävd)
14.7.1967/328
Lag om organisering av konstens främjande (upphävd)
30.12.1966/722
Lag om skatt på motorfordon (upphävd)
16.12.1966/662
Förordning om delgivning i förvaltningsärenden. (upphävd)
16.12.1966/661
Förordning om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (upphävd)
16.12.1966/660
Lag om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (upphävd)
9.12.1966/618
Pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)
9.12.1966/611
Förordning om statens pensioner (upphävd)
19.8.1966/449
Tomtlegoförordning (upphävd)
20.5.1966/298
Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)
20.5.1966/281
Lag angående införande av lagen om statens pensioner (upphävd)
20.5.1966/280
Lag om statens pensioner (upphävd)
15.4.1966/232
Lag om delgivning i förvaltningsärenden (upphävd)
25.2.1966/106
Lag om de evangelisk-lutherska församlingarnas boställen och fonder (upphävd)
21.1.1966/19
Förordning om ekonomiska rådet (upphävd)
14.1.1966/2
Lag om ekonomiska rådet (upphävd)
17.12.1965/663
Gruvförordning (upphävd)
17.9.1965/503
Gruvlag (upphävd)
14.4.1965/219
Justeringslag (upphävd)
5.3.1965/149
Lag om kontinentalsockeln. (upphävd)
24.7.1964/422
Förordning om prövningsnämnden (upphävd)
30.4.1964/202
Lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (upphävd)
10.1.1964/7
Varumärkeslag (upphävd)
1.11.1963/473
Sjukförsäkringsförordning (upphävd)
4.7.1963/366
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift (upphävd)
4.7.1963/364
Sjukförsäkringslag (upphävd)
15.6.1962/358
Lag om enskilda vägar (upphävd)
6.4.1962/282
Vattenförordning (upphävd)
23.2.1962/183
Förordning om pension för arbetstagare (upphävd)
9.2.1962/134
Lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (upphävd)
1.12.1961/570
Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (upphävd)
8.7.1961/395
Lag om pension för arbetstagare (upphävd)
29.6.1961/368
Förordning om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (upphävd)
29.6.1961/367
Lag om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (upphävd)
19.5.1961/266
Lag om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten (upphävd)
19.5.1961/264
Vattenlag (upphävd)
9.6.1960/287
Lag om notarius publicus (upphävd)
9.6.1960/282
Lag om ägoreglering i gränskommunerna. (upphävd)
3.6.1960/270
Lag om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (upphävd)
17.7.1959/324
Trafikförsäkringsförordning (upphävd)
26.6.1959/279
Trafikförsäkringslag (upphävd)
30.12.1957/482
Förordning om allmänna vägar (upphävd)
7.12.1956/594
Folkpensionsförordning (upphävd)
8.6.1956/347
Folkpensionslag (upphävd)
26.1.1956/72
Lag om sjömanspensioner (upphävd)
6.5.1955/229
Lag om medlemmarnas av statsrådet arvode. (upphävd)
17.12.1954/468
Förordning om lästavgift (upphävd)
21.6.1954/277
Förordning angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (upphävd)
28.5.1954/248
Lag angående införande av lagen om andelslag (upphävd)
21.5.1954/246
Lag om överlåtelse av vederlagsjord i samband med ägoreglering, som skall verkställas för allmän väg. (upphävd)
21.5.1954/245
Lag om rätt till förutvarande vägområde (upphävd)
21.5.1954/243
Lag om allmänna vägar (upphävd)
26.2.1954/75
Förordning om översändande av handlingar. (upphävd)
26.2.1954/74
Lag om översändande av handlingar. (upphävd)
9.7.1953/317
Lag om internering av farliga återfallsförbrytare (upphävd)
29.6.1953/294
Lag om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöringstid än i aktiv trupp (upphävd)
19.6.1953/263
Lag om explosionsfarliga ämnen (upphävd)
26.1.1951/63
Förordning angående tillämpning av värnpliktslagen (upphävd)
15.9.1950/452
Värnpliktslag (upphävd)
9.12.1948/853
Statsrådets beslut angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring i statens arbeten (upphävd)
10.12.1948/851
Förordning angående skadestånd för olycksfall vid undervisning (upphävd)
3.12.1948/850
Förordning angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om yrkessjukdomar (upphävd)
20.8.1948/608
Lag om olycksfallsförsäkring (upphävd)
17.5.1947/404
Förordning om gränszon (upphävd)
17.5.1947/403
Lag om gränszon (upphävd)
21.2.1946/148
Lag om apoteksavgift (upphävd)
29.12.1944/1035
Lag angående grunderna för vissa kyrkliga avgifter (upphävd)
14.7.1944/479
Lag om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (upphävd)
27.3.1943/310
Justitieministeriets beslut angående unga förbrytare (upphävd)
18.12.1942/1001
Förordning angående unga förbrytare (upphävd)
6.3.1942/197
Lag om standardisering (upphävd)
5.12.1941/895
Lag om kyrkans centralfond (upphävd)
31.5.1940/262
Lag om unga förbrytare (upphävd)
8.4.1938/154
Folkräkningslag (upphävd)
14.1.1938/23
Lag om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (upphävd)
8.5.1936/189
Lag om lästavgift (upphävd)
25.10.1935/311
Förordning angående verkställighet av lagen om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv (upphävd)
12.4.1935/158
Lag om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv (upphävd)
14.4.1934/164
Lag angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder (upphävd)
10.5.1932/141
Lag om hållande av underrätts sammanträde annorstädes än å den ordinarie domstolsplatsen (upphävd)
9.5.1932/135
Lag om förekommande av alkoholdryckers insmuggling från öppen sjö (upphävd)
9.10.1931/279
Förordning angående övervakning av villkorligen frigiven fånge (upphävd)
31.5.1930/215
Förordning huru ersättning i ärenden, som angå handräckning åt utländsk judiciell myndighet eller vissa internationella organ, skall utbetalas (upphävd)
31.5.1930/214
Förordning angående finsk myndighets skyldighet att meddela handräckning åt vissa internationella organ (upphävd)
5.4.1930/109
Lag om stiftelser (upphävd)
5.12.1929/379
Lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (upphävd)
8.1.1927/4
Lag om bevisning för bevakande av rätt i utlandet (upphävd)
22.10.1926/272
Förordning angående meddelande av uppgifter över mål rörande åtal mot innehavare av tjänst eller befattning (upphävd)
2.4.1926/113
Lag angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig (upphävd)
23.4.1926/101
Riksdagens Bankfullmäktige (upphävd)
2.2.1925/34
Lag om offentliga kungörelser (upphävd)
17.4.1924/103
Förordning angående handelsfartyg (upphävd)
21.4.1923/106
Förordning angående avgifter, som skola erläggas för i språklagen omförmälda översättningar (upphävd)
29.12.1922/334
Förordning angående verkställighet av religionsfrihetslagen (upphävd)
29.12.1922/311
Förordning angående verkställighet av språklagen (upphävd)
10.11.1922/267
Religionsfrihetslag (upphävd)
1.6.1922/149
Lag angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras. (upphävd)
1.6.1922/148
Språklag. (upphävd)
30.3.1922/78
Lag om statsrådet (upphävd)
10.6.1921/171
Lag om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (upphävd)
18.2.1921/47
Lag angående ägors fredande mot skada av husdjur (upphävd)
4.1.1919/1
Tryckfrihetslag (upphävd)
22.7.1918/74B
Lag om Högsta förvaltningsdomstolen (upphävd)
22.7.1918/74A
Lag om Högsta domstolen (upphävd)
23.4.1901/15
Lag om dödförklaring (upphävd)
31.10.1896/37
Utsökningsförordning (upphävd)
3.12.1895/37A
Förordning om införande af ny utsökningslagen för Storfurstendömet Finland och hvad i afseende derå skall iakttagas (upphävd)
3.12.1895/37
Utsökningslag (upphävd)
19.12.1889/39A
Lag om verkställighet av straff (upphävd)
9.11.1868/31
Konkursstadgan (upphävd)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.