Föråldrade författningar

28.12.1979/1062
Lag om försäkringsbolag (upphävt)
29.6.1979/590
Lag om hundskatt (upphävt)
8.12.1978/940
Förordning om arbetsgivares socialskyddsavgift (upphävt)
29.9.1978/735
Lag angående införande av lagen om aktiebolag. (upphävt)
29.9.1978/734
Lag om aktiebolag (upphävt)
22.9.1978/725
Lag om samarbete inom företag (upphävt)
13.8.1976/693
Tobakslag (upphävt)
13.8.1976/673
Förordning om fastställande och upphävande av faderskap samt om underhåll för barn (upphävt)
5.9.1975/701
Lag angående införande av lagen om faderskap (upphävt)
5.9.1975/700
Lag om faderskap (upphävt)
31.12.1974/1086
Lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (upphävt)
31.5.1974/402
Lag om försvarsmakten (upphävt)
24.1.1974/75
Statsrådets beslut om extra konstnärspensioner (upphävt)
21.12.1973/935
Brottsskadelag (upphävt)
31.8.1973/692
Förordning om semester för statens tjänstemän (upphävt)
30.3.1973/272
Semesterlag (upphävt)
16.3.1973/239
Förordning om barndagvård (upphävt)
19.1.1973/36
Lag om småbarnspedagogik (upphävt)
5.8.1970/616
Lag om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden. (upphävt)
6.3.1970/179
Förordning om ortodoxa kyrkosamfundet (upphävt)
10.10.1969/632
Förordning om vårdbidrag för barn (upphävt)
14.7.1969/468
Lag om pension för företagare (upphävt)
14.7.1969/467
Lag om pension för lantbruksföretagare (upphävt)
4.7.1969/444
Lag om vårdbidrag för barn (upphävt)
17.1.1969/38
Familjepensionslag (upphävt)
22.12.1967/585
Lag om meteorologiska institutet (upphävt)
15.12.1967/552
Lag om patentombud (upphävt)
20.5.1966/280
Lag om statens pensioner (upphävt)
17.9.1965/503
Gruvlag (upphävt)
29.5.1964/296
Varumärkesförordning (upphävt)
10.1.1964/7
Varumärkeslag (upphävt)
1.11.1963/473
Sjukförsäkringsförordning (upphävt)
4.7.1963/366
Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift (upphävt)
4.7.1963/364
Sjukförsäkringslag (upphävt)
15.6.1962/358
Lag om enskilda vägar (upphävt)
23.2.1962/183
Förordning om pension för arbetstagare (upphävt)
9.2.1962/134
Lag om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (upphävt)
8.7.1961/395
Lag om pension för arbetstagare (upphävt)
19.5.1961/266
Lag om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten (upphävt)
19.5.1961/264
Vattenlag (upphävt)
9.6.1960/282
Lag om ägoreglering i gränskommunerna. (upphävt)
17.7.1959/324
Trafikförsäkringsförordning (upphävt)
26.6.1959/279
Trafikförsäkringslag (upphävt)
30.12.1957/482
Förordning om allmänna vägar (upphävt)
7.12.1956/594
Folkpensionsförordning (upphävt)
8.6.1956/347
Folkpensionslag (upphävt)
26.1.1956/72
Lag om sjömanspensioner (upphävt)
17.12.1954/468
Förordning om lästavgift (upphävt)
21.5.1954/243
Lag om allmänna vägar (upphävt)
26.1.1951/63
Förordning angående tillämpning av värnpliktslagen (upphävt)
15.9.1950/452
Värnpliktslag (upphävt)
20.8.1948/608
Lag om olycksfallsförsäkring (upphävt)
17.5.1947/404
Förordning om gränszon (upphävt)
17.5.1947/403
Lag om gränszon (upphävt)
21.2.1946/148
Lag om apoteksavgift (upphävt)
6.3.1942/197
Lag om standardisering (upphävt)
8.4.1938/154
Folkräkningslag (upphävt)
14.1.1938/23
Lag om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (upphävt)
8.5.1936/189
Lag om lästavgift (upphävt)
10.5.1932/141
Lag om hållande av underrätts sammanträde annorstädes än å den ordinarie domstolsplatsen (upphävt)
31.5.1930/215
Förordning huru ersättning i ärenden, som angå handräckning åt utländsk judiciell myndighet eller vissa internationella organ, skall utbetalas (upphävt)
31.5.1930/214
Förordning angående finsk myndighets skyldighet att meddela handräckning åt vissa internationella organ (upphävt)
5.4.1930/109
Lag om stiftelser (upphävt)
8.1.1927/4
Lag om bevisning för bevakande av rätt i utlandet (upphävt)
2.4.1926/113
Lag angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig (upphävt)
2.2.1925/34
Lag om offentliga kungörelser (upphävt)
29.12.1922/311
Förordning angående verkställighet av språklagen (upphävt)
1.6.1922/148
Språklag. (upphävt)
10.6.1921/171
Lag om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (upphävt)
18.2.1921/47
Lag angående ägors fredande mot skada av husdjur (upphävt)
31.10.1896/37
Utsökningsförordning (upphävt)
3.12.1895/37A
Förordning om införande af ny utsökningslagen för Storfurstendömet Finland och hvad i afseende derå skall iakttagas (upphävt)
3.12.1895/37
Utsökningslag (upphävt)
19.12.1889/39A
Lag om verkställighet av straff (upphävt)
9.11.1868/31
Konkursstadgan (upphävt)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.