Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.8.2019/969

Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 8.7.2022. Se L 656/2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 a och 20 b § i lagen om frivilligt försvar (556/2007), sådana de lyder i lag 725/2019:

1 §
Skytteutbildningens innehåll

Försvarsutbildningsföreningens i 20 a § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar (556/2007) avsedda skytteutbildning för främjande av den militära förmågan ordnas på i bilagan angivet sätt.

Genom beslut av en skjutledare som avses i 20 b § i lagen om frivilligt försvar får vid en skjutning under dennes ledning avvikelse göras från vad som i bilagan föreskrivs om minimiskjutavståndet och patronåtgången enligt utbildningsprogrammet. Förutsättningen för att en avvikelse ska kunna göras är att den kan genomföras utan att säkerheten under skjutningen äventyras. Det är dock inte tillåtet att avvika från minimiskjutavståndet och patronåtgången vid skjutningar som avses i punkterna 9, 18 och 24 i bilagan.

2 §
Skjutprovets temaområden

I ett i 20 a § 1 mom. i lagen om frivilligt försvar avsett skjutprov som mäter färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten bedöms aspirantens förtrogenhet med följande temaområden:

1) säker vapenhantering,

2) säker skjutning,

3) skjutvapenlagstiftningen,

4) kunskaperna om det i bilagan föreskrivna utbildningsprogrammet,

5) vapnets funktionsprincip,

6) vapenvård,

7) vapenförvaring,

8) första hjälpen.

3 §
Skjutprovets innehåll och godkännande av provet

Det skjutprov som mäter färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten består av den utbildning som ges av en skjutledare enligt 20 b § i lagen om frivilligt försvar och träning under dennes övervakning samt ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Det skjutprov som mäter färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten anses vara godkänt när aspiranten har deltagit i utbildningen och träningen samt blivit godkänd både i det skriftliga och i det praktiska provet.

Det skriftliga provet omfattar 60 flervalsfrågor som utarbetats av Försvarsmakten och av vilka högst nio får vara fel för att prestationen ska kunna godkännas. En fråga bedöms inte, om det rätta svaret har ändrats efter det att frågan utarbetades. Det skriftliga provet ska underkännas, om den som avlägger provet använder hjälpmedel som hänför sig till annat än påvisbara begränsningar, skaffar svar från andra som avlägger provet eller stör andra som avlägger provet.

Det praktiska provet består i fråga om gevär av nivåprovskjutning som avses i punkt 9 i bilagan. För att skjutprestationen ska godkännas förutsätts att aspiranten får minst fem träffar på mål. En godkänd prestation förutsätter dessutom att aspiranten har utfört sin skjutprestation med iakttagande av Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser för skjutning.

4 §
Övervakning av skjutprovets delar och godkännande av provprestationer

Deltagandet i utbildning och träning för skjutprovet som mäter färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten övervakas och provprestationerna godkänns av en skjutledare som avses i 20 b § i lagen om frivilligt försvar.

5 §
Intyg över avlagt skjutprov

Den i 4 § avsedda skjutledaren ger aspiranten ett intyg över godkänt skjutprov som mäter färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten.

6 §
Temaområden i det fristående provet för skjutledare

I det fristående prov för Försvarsutbildningsföreningens skjutledare som avses i 20 b § i lagen om frivilligt försvar och som ordnas av Försvarsmakten bedöms aspirantens förtrogenhet med följande temaområden:

1) säker vapenhantering,

2) säker skjutning,

3) säkert ordnande av skjutningen,

4) lagstiftningen om frivilligt försvar,

5) skjutvapenlagstiftningen,

6) kunskaperna om det i bilagan föreskrivna utbildningsprogrammet,

7) färdigheterna att utbilda reservister i skjutskicklighet,

8) vapnets funktionsprincip,

9) vapenvård,

10) vapenförvaring,

11) första hjälpen,

12) beaktande av allmän ordning och säkerhet i samband med skjutningar.

7 §
Det fristående provets innehåll och godkännande av provet

Det fristående provet består av utbildning, träning, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Det fristående provet anses vara godkänt när aspiranten har deltagit i utbildningen och träningen samt blivit godkänd i det skriftliga och i det praktiska provet.

Det skriftliga provet omfattar 100 flervalsfrågor som utarbetats av Försvarsmakten och av vilka högst 13 får vara fel för att prestationen ska kunna godkännas. En fråga bedöms inte, om det rätta svaret har ändrats efter det att frågan utarbetades. Provet ska underkännas, om den som avlägger provet använder hjälpmedel som hänför sig till annat än påvisbara begränsningar, skaffar svar från andra som avlägger provet eller stör andra som avlägger provet.

I det praktiska provet leder aspiranten skjutningar som avses i punkterna 4 och 13 i bilagan. Det praktiska provet ordnas under en reservistutbildning som leds av Försvarsmakten eller en skyttetävling eller Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning som betjänar den militära förmågan. Det praktiska provet tas emot av en yrkesmilitär som tillhör Försvarsmaktens personal och som har tillräcklig kunskap och erfarenhet för uppgiften. Provprestationen i det praktiska provet godkänns om aspiranten har lett skjutningen på ett betryggande sätt och visat sig vara tillräckligt kunnig för att ge utbildning för skjutningen i fråga.

8 §
Anteckningar som ska göras om beviljande av skjutledarrätt

Av försvarsmakten beviljad skjutledarrätt antecknas i värnpliktsregistret samt i Försvarsutbildningsföreningens personregister. Av anteckningen ska framgå tidpunkten då rätten beviljades och rättens giltighetstid.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.