Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

21.12.2016/1354

Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom L 5.12.2018/1061, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av 2 § 4 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016):

1 §
Beräkningsgrunderna för statens pensionsavgift

Den ålders-, invalid- och familjepensionsdel som ingår i arbetsgivarens pensionsavgift enligt 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016) beräknas försäkringsmatematiskt så att delarna tillsammans med arbetstagarens pensionsavgift täcker pensionsansvaret enligt statens pensionssystem. Pensionsansvaret bestäms i enlighet med principen om full fondering.

Arbetsgivarens pensionsavgift beräknas i procent av den lönesumma som utgörs av sådana inkomster enligt 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) som berättigar till pension. Procentsatsen för pensionsavgiften kan vara antingen allmän eller arbetsgivarspecifik. Omkostnadsdelen utgör för alla arbetsgivare en lika stor procentandel av lönesumman. Vid behov kan pensionsavgiften också beräknas i euro.

Arbetsgivarens pensionsavgift räknas på enhetliga grunder i avgiftsklasser som fastställs utifrån arbetsgivarens invalidpensionsrisk och ett pensionsskydd som baserar sig på arbetstagarnas anställningar.

Vid beräkning av kapitalvärdet på pensionsrätterna ska det användas en diskonteringsränta på 2,5 procent per år. De allmänna och särskilda grunder, fastställda av social- och hälso-vårdsministeriet, som gäller dödlighet, arbetsoförmåga och familjeförhållanden och som hän-för sig till pensionsförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ska an-vändas i tillämpliga delar. Av någon grundad anledning kan också andra försäkringsmatema-tiska grunder eller metoder användas.

2 §
Fastställande av storleken på pensionsavgiftens omkostnadsdel

På basis av en årlig förhandsberäkning fastställer finansministeriet senast i december det år som föregår utbetalningsåret storleken i euro på den omkostnadsdel som Keva ska få och storleken på omkostnadsdelen av arbetsgivarens pensionsavgift. I samband med att omkostnadsdelen för arbetsgivarens pensionsavgift fastställs, beaktas det förskott enligt 2 mom. som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp.

De faktiska kostnaderna för Keva under det föregående året slås fast senast i mars följande år. Finansministeriet fastställer beloppet av det förskott som har betalats till ett för högt eller för lågt belopp och detta debiteras eller gottgörs i samband med den omkostnadsdel som betalas till Keva efter den sista mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och dagen för utbetalning ut en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.