Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

10.11.2016/956

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 30.12.2019/1551, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 121 § 1 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), av dem 111 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 634/2009:

1 §
Tvåårig granskningstid och behörig pensionsanstalt i ärenden som gäller ålderspension

I ärenden som gäller ålderspension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren före det år pensionsansökan blivit anhängig. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år ålderspensionsansökan blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

Om den som ansöker om ålderspension får deltidspension som beviljats både enligt en sådan arbetspensionslag för den privata sektorn som avses i 3 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), är den behöriga pensionsanstalten i ålderspensionsärendet den av de pensionsanstalter som betalar ut deltidspension från vilken ålderspensionen börjar betalas ut tidigare. Om ålderspensionen börjar samtidigt med stöd av en arbetspensionslag för den privata sektorn och en pensionslag för den offentliga sektorn, är det Keva som är behörig pensionsanstalt.

Det som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren tillämpas även när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

2 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller partiell förtida ålderspension

I ärenden som gäller partiell förtida ålderspension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren före det år pensionsansökan blivit anhängig.

Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år ansökan om den partiella förtida ålderspensionen blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

Det som i 1 och 2 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren tillämpas även när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

3 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller invalidpension

I ärenden som gäller invalidpension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren i den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år arbetsoförmågan började samt det år som omedelbart föregår det året.

Om arbetstagaren har försäkrade arbetsinkomster endast under det första kalenderåret av den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under det kalenderåret.

Om den inkomst för återstående tid som ligger till grund för invalidpensionen bestäms enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under det år arbetsoförmågan började samt det kalenderår som omedelbart föregår det året. Arbetsinkomsterna under det år arbetsoförmågan började ska beaktas fram till utgången av den månad under vilken arbetsoförmågan börjat.

Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster under den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, och inkomsten för återstående tid inte bestäms på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare, är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderår som föregår granskningstiden. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats före den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare samt det år som omedelbart föregår det året.

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1–4 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn och fastställandet av pension för återstående tid på grundval av inkomst under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare jämställs med vad som föreskrivs i 90 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

4 §
Tvåårig granskningstid i rehabiliteringsärenden

I rehabiliteringsärenden bestäms den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt det som i 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare samt i 3 § föreskrivs om hur den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn bestäms i invalidpensionsärenden. I sådana fall ska det år som rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med det år arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

5 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller arbetslivspension

I ärenden som gäller arbetslivspension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren i den femåriga granskningstid som föregår det år arbetslivspensionsansökan blev anhängig.

Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

I arbetslivspensionsärenden ska 3 § 2–4 mom. tillämpas vid bestämmandet av den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn. I sådana fall ska det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig jämställas med det år då arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år arbetslivspensionsansökan blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

Det som i 1–3 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren ska även tillämpas när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas. I sådana fall jämställs den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare med den granskningstid som det föreskrivs om i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

6 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller familjepension

I ärenden som gäller familjepension är den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § 1 mom. och 107 a § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare den pensionsanstalt i vilken förmånslåtarens arbetsinkomster har försäkrats till det största beloppet under de sista två kalenderåren före förmånslåtarens död. Som de sista två kalenderåren betraktas det år under vilket förmånslåtaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före sin död samt det år som omedelbart föregår det året.

Det som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de sista två kalenderåren ska även tillämpas när de sista två kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

7 §
Behörig pensionsanstalt i ärenden som gäller specialpension inom lantbruket

Om arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet har rätt till avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) eller rätt till avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i egenskap av behörig pensionsanstalt de i 106 § 1 mom. och 107 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivna uppgifterna med undantag för familjepensionsärenden. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter dock inte den behöriga pensionsanstaltens uppgifter, om den behöriga pensionsanstalten bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

I familjepensionsärenden sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den behöriga pensionsanstaltens uppgifter om förmånslåtaren vid sin död fick sådan avträdelsepension eller sådant avträdelsestöd som avses i 1 mom. och den behöriga pensionsanstalten inte bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om förmånslåtaren före sin död hade beviljats rätt till avträdelsestöd enligt 1 mom., men avträdelsestödet ännu inte börjat betalas ut vid förmånslåtarens död, bestäms den behöriga pensionsanstalten i familjepensionsärendet enligt 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare.

8 §
Överföring av uppgifter till en annan pensionsanstalt

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § i lagen om pension för arbetstagare kan efter att ha avgjort en pensionsansökan överföra de uppgifter som pensionsanstalten senare ska sköta i fråga om pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som utifrån något annat beslut redan betalar pensionstagaren pension enligt en arbetspensionslag för den privata sektorn eller avträdelsepension eller avträdelsestöd enligt 7 § 1 mom. i denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (505/2011).

Denna förordning tillämpas på pensionsansökan som blir anhängig den 1 januari 2017 eller senare. Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna efter den 31 december 2004, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.