Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

1.12.2015/1496

Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna arbetsordning har upphävts genom arbetsordning 2.12.2016/1206 som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

Med stöd av 19 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006) har högsta förvaltningsdomstolen den 1 december 2015 fastställt följande arbetsordning för sig:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I arbetsordningen bestäms om handläggningen av rättsskipnings- och förvaltningsärenden i högsta förvaltningsdomstolen samt om hur arbetet annars ordnas där, utöver vad som föreskrivs i lagen om högsta förvaltningsdomstolen eller i annan lag.

2 §
Ledarskap

Presidenten leder högsta förvaltningsdomstolen och svarar för dess resultat.

För att verksamheten i högsta förvaltningsdomstolen ska löpa på behörigt sätt har presidenten som sin närmaste hjälp en kanslichef.

Ekonomiska och administrativa ärenden avgörs även i plenum och kanslisession, enligt vad som närmare föreskrivs i denna arbetsordning.

3 §
Kansliuppgifter

Ansvarsområdena i högsta förvaltningsdomstolen är avdelningskansli, förvaltningskansli och vid behov andra ansvarsområden inom kansliet. Kanslichefen bestämmer ansvarsområdena och deras uppgifter. Kanslichefen utser också för varje uppgiftsområde en ansvarsperson, som ser till att uppgifterna inom ansvarsområdet utförs på behörigt sätt.

Kanslichefen bestämmer hur ansvarspersonerna vikarieras samt om kanslipersonalens placering på ansvarsområden.

Varje tjänsteman är oberoende av ansvarsområde skyldig att utföra också andra uppgifter som han eller hon åläggs.

2 kap

Handläggning av rättsskipningsärenden

4 §
Avdelningar

Högsta förvaltningsdomstolen har minst två avdelningar.

Presidenten bestämmer antalet avdelningar och vilka kategorier av ärenden avdelningen ska handlägga samt utser avdelningarnas ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter.

5 §
Avdelningens ordförande

Avdelningens ordförande och vice ordförande ska se till att avdelningens rättsskipningsuppgifter utförs på behörigt sätt, skyndsamt och med gott resultat.

6 §
Placering av föredragande på avdelningar samt föredragandenas uppgiftsområden

Presidenten bestämmer på vilken avdelning en föredragande placeras. Före beslutet hör presidenten avdelningarnas ordförande och vederbörande föredragande.

Avdelningarnas ordförande bestämmer hur ärendena fördelas mellan föredragandena.

Avdelningens ordförande utser för en viss tid en eller vid behov flera ledamöter och föredragande att biträda ordföranden med att göra upp sessionslistorna och planera avdelningens verksamhet. Avdelningens ordförande kan för en viss tid utse en föredragande att ha överinseende över beredningen och föredragningen av avdelningens rättsskipningsärenden.

7 §
Sessionsperiod och sessioner

Högsta förvaltningsdomstolen sammanträder till session vardagar mellan den 7 januari och den 20 december. Avdelningarna sammanträder till session under sessionsperioden enligt en sessionslista som avdelningens ordförande fastställer. Vid behov kan sessioner hållas också vid andra tidpunkter.

Ordförande för sessionen är presidenten, avdelningens ordförande, vice ordförande eller den till tjänsteåren äldsta ledamoten, enligt vad som framgår av sessionslistan.

Presidenten fastställer grunderna för hur sessionslistorna ska göras upp, grunderna för föredragandenas skyldighet att föredra ärenden och för ledamöternas deltagande i sessioner och granskningsuppdrag samt ledamöternas och föredragandenas övriga arbetsuppgifter, så att deras arbetstid i genomsnitt motsvarar den arbetstid som ska iakttas i statens ämbetsverk.

8 §
Beredning och föredragning av rättsskipningsärenden

Ärendena bereds och föredras utan dröjsmål efter att den utredning som behövs för avgörandet har inhämtats.

Ärenden som enligt lag eller på någon annan grund ska behandlas i brådskande ordning samt ärenden för vilka ingen utredning har behövt inhämtas handläggs utan dröjsmål efter att de har registrerats och de handlingar som behövs för avgörandet har anlänt.

Det skriftliga material som hör till föredragningen överlämnas till de ledamöter som ska delta i sessionen i tillräckligt god tid före sessionsdagen, enligt vad som föreskrivs i en allmän anvisning av presidenten eller bestäms av avdelningens ordförande eller sessionens ordförande, med beaktande av ärendenas art, svårighetsgrad och brådskande natur. Samtliga handlingar och annat material som hör till föredragningen överlämnas samtidigt till den granskande ledamoten.

9 §
Granskande ledamot

Ledamöterna fungerar i tur och ordning som granskande ledamot vid sessioner där rättsskipningsärenden handläggs.

Före sessionen tar den granskande ledamoten i detalj del av rättegångsmaterialet, överlägger vid behov med föredraganden, yttrar sig vid sessionen först av ledamöterna sedan ärendet föredragits och överlämnar efter sessionen det granskade beslutet till sessionens ordförande.

10 §
Beslutsfattande

Beslut i rättsskipningsärenden fattas vid session efter föredragning och överläggning.

Ordföranden svarar för vilka anteckningar som vid sessionen görs i föredragningslistan om avgöranden, eventuell omröstning och avvikande mening samt om övriga åtgärder.

11 §
Granskning och undertecknande av beslut

Besluten granskas och undertecknas utan dröjsmål enligt en allmän anvisning av ordföranden eller annars inom den tidsrymd som ordföranden bestämmer vid sessionen. Sessionens ordförande kan också vid behov besluta om tillvägagångssättet i frågor som hänför sig till de ärenden som handläggs vid sessionen eller till de senare arbetsskedena i dessa ärenden. Föredraganden kontrollerar att liggaren i beslutet motsvarar det granskade beslutsutkastet.

Liggaren undertecknas av föredraganden och de ledamöter som har deltagit i handläggningen. Expeditionerna bestyrks av föredraganden, en notarie, arkivnotarien, den ansvariga avdelningssekreteraren eller en avdelningssekreterare.

Som beslutsdatum antecknas det datum när expeditionen blir tillgänglig för parterna.

12 §
Övriga åtgärder

När ett beslut ges, ska utan dröjsmål beslutet expedieras, rättegångsavgiften faktureras, handlingarna ordnas för arkivering, noteringar göras i ärendehanteringssystemet, ett eventuellt beslutsreferat publiceras, handlingarna arkiveras samt övriga jämförbara åtgärder vidtas.

13 §
Anvisningar för rättsskipningsarbetet

Om beredningen och föredragningen av rättsskipningsärenden samt beslutsförfarandet bestäms närmare i anvisningar för rättsskipningsarbetet.

14 §
Extraordinärt ändringssökande

När i ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen söks ändring genom extraordinära rättsmedel, får de ledamöter som har fattat det tidigare beslutet i ärendet inte delta i handläggningen, om ett domfört antal andra ledamöter finns att tillgå.

Om inte särskilda skäl kräver annat, föredras ärendet av en annan föredragande än den som tidigare har föredragit ärendet.

3 kap

Plenum och kanslisession

15 §
Plenum

I handläggningen av rättsskipningsärenden i plenum deltar tjänstgörande ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen samt för viss tid utnämnda ledamöter. Ordförande i plenum är presidenten. I rättsskipningsärenden som ska avgöras i en domstolssammansättning med sakkunnigledamöter deltar även ifrågavarande miljösakkunnigråd eller överingenjörsråd i plenum.

I plenum i övriga ärenden deltar tjänstgörande ordinarie ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen.

16 §
Administrativa ärenden som avgörs i plenum

I plenum avgörs administrativa ärenden som gäller

1) framställning om lagstiftningsåtgärder samt utlåtanden som avses i 77 § i grundlagen,

2) högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning,

3) utnämning av ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen samt sakkunnigledamöter och föredragande,

4) förordnande av en ledamot till ställföreträdare för presidenten,

5) förordnande av ledamöter till kanslisessionen,

6) högsta förvaltningsdomstolens budgetförslag och resultatmål,

7) beviljande av tjänstledighet åt en ledamot för en längre tid än ett år,

8) utnämning av en regional förvaltningsdomstols överdomare och förvaltningsrättsdomare, marknadsdomstolens överdomare och marknadsrättsdomare samt försäkringsdomstolens överdomare och försäkringsrättsdomare,

9) avstängning från tjänst i de fall som avses i 46 § 3 mom. (288/2009) i statstjänstemannalagen (750/1994),

10) förflyttning av en domare för viss tid till arbete i ett annat ämbetsverk i de fall som avses i 47 § 4 mom. i statstjänstemannalagen, samt

11) administrativa ärenden som presidenten har bestämt att ska behandlas i plenum.

17 §
Kanslisessionen

I kanslisessionens sammansättning ingår presidenten och ordförandena för avdelningarna. Dessutom ingår minst tre av plenum utsedda andra ledamöter. Om ordföranden för en avdelning är förhindrad att delta, deltar avdelningens vice ordförande i kanslisessionen.

Kanslisessionen är beslutför med tre ledamöter.

Ordförande i kanslisessionen är presidenten.

Presidenten kan kalla även andra personer till kanslisessionens sammanträde.

18 §
Ärenden som avgörs i kanslisessionen

I kanslisessionen avgörs administrativa ärenden som gäller

1) utlåtanden om lagberedningsförslag,

2) beviljande av tjänstledighet åt en ledamot för högst ett år,

3) beviljande av tillstånd till bisyssla för en ledamot eller föredragande, eller överdomaren vid en regional förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen,

4) förordnande med stöd av 19 a § i lagen om utnämning av domare (205/2000) av en ojävig domare till en regional förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen,

5) beviljande av tjänstledighet för överdomaren vid en regional förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen,

6) beviljande av annan än lagstadgad eller i tjänstekollektivavtal avtalad tjänstledighet för föredragande,

7) utnämning av föredragande i tjänsteförhållande för viss tid,

8) tillsättande av tjänst som kommunikationschef, dataadministrationschef, chef för informationstjänsten, registrator, bibliotekarie/informatiker, notarie eller arkivnotarie,

9) tillsättande för viss tid av tjänst som kommunikationschef, dataadministrationschef eller chef för informationstjänsten,

10) högsta förvaltningsdomstolens anvisningar för rättsskipningsarbetet, kommunikationsplan och verksamhetsprogram för arbetarskyddet,

11) lagstadgade planer samt

12) administrativa ärenden som presidenten har bestämt att ska behandlas i kanslisessionen.

4 kap

Presidenten och kanslichefens administrativa uppgifter

19 §
Presidentens administrativa uppgifter

Presidenten avgör de administrativa ärenden som inte har föreskrivits eller bestämts att avgöras i plenum, i kanslisessionen eller genom beslut av kanslichefen.

20 §
Kanslichefens administrativa befogenheter

Kanslichefen ska, utöver vad som annars bestämts,

1) följa upp antalet beslut i rättsskipningsverksamheten, handläggningstiderna och andra för verksamheten uppsatta mål samt rapportera om dessa till presidenten,

2) godkänna högsta förvaltningsdomstolens utgifter och åtgärder med ekonomiska verkningar,

3) i kansliet utnämna tjänstemän till tjänster eller tjänsteförhållanden för viss tid, om det inte är kanslisessionen som ska utnämna dem,

4) besluta om erfarenhetstillägg till föredragande, placering av kanslipersonal i uppgifter enligt kravnivå samt om erfarenhetstillägg och individuell lönedel till kanslipersonal,

5) avgöra andra frågor som gäller anställningsvillkor för kanslipersonal,

6) besluta om sådana tjänstledigheter för föredragande och kanslipersonal om vilka avtalats i tjänstekollektivavtal,

7) godkänna föredragandenas och kanslipersonalens semesteransökningar,

8) ge reseorder för tjänsteresor i hemlandet, samt

9) avgöra övriga med ovan nämnda ärenden jämförbara ärenden inom den interna verksamheten samt handha uppgifter som presidenten särskilt har bestämt för kanslichefen.

Presidenten kan i enskilda fall för avgörande överta ett ärende som avses i 2 mom.

21 §
Vikarie för kanslichefen

Presidenten bestämmer hur kanslichefens uppgifter ska skötas när kanslichefen är förhindrad att själv sköta dem.

22 §
Föredragning i administrativa ärenden

Administrativa ärenden avgörs på föredragning i plenum eller kanslisession. I utnämningsärenden fattar presidenten beslut på föredragning.

Vid plenum, kanslisession eller föredragning för presidenten föredras administrativa ärenden av kanslichefen eller någon annan tjänsteman som presidenten förordnat.

Kanslichefen avgör utan föredragning de ärenden som hör till kanslichefens befogenheter.

5 kap

Övriga uppgifter

23 §
Tillsyn över rättsskipningen

Högsta förvaltningsdomstolen övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Tillsynen sker så att domstolen när den avgör ärenden samlar uppgifter om enhetligheten, handläggningstiderna och kvaliteten i förvaltningsrättsskipningen. För att fullgöra sin tillsynsuppgift håller högsta förvaltningsdomstolen kontakt med de övriga förvaltningsdomstolarna och vidareutvecklar denna kontakt.

24 §
Extern information och publicering av avgöranden

Högsta förvaltningsdomstolen informerar om sin verksamhet och sådant som berör förvaltningsrättsskipningen.

I syfte att främja enhetlig rättsskipning och rättssäkerheten publicerar högsta förvaltningsdomstolen sådana avgöranden av domstolen som har betydelse för lagtillämpningen i andra likadana fall eller som annars är av allmän betydelse. Om publiceringen av sådana avgöranden som årsboksavgöranden eller korta referat beslutar ordföranden för sessionen.

Högsta förvaltningsdomstolen kan publicera också andra av sina beslut. Utöver publicering av referat informerar domstolen i mån av möjlighet också på annat sätt om ärenden som är föremål för allmänt intresse.

25 §
Kommunikationsplan

Om principerna för intern och extern information bestäms närmare i en kommunikationsplan.

26 §
Ärenden som gäller offentligheten av högsta förvaltningsdomstolens handlingar

Presidenten förordnar för en viss tid en föredragande eller annan tjänsteman att ha överinseende över högsta förvaltningsdomstolens dokumenttjänst samt en ersättare för denna person. Den som förordnats till uppgiften ska utöva överinseende över utlämningen av handlingar i högsta förvaltningsdomstolen samt i första skedet avgöra huruvida uppgifter i en handling som finns hos högsta förvaltningsdomstolen lämnas ut, enligt vad som särskilt föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller annan lag.

Om en begäran om utlämning är av principiell art, kan den överföras till att avgöras av kanslichefen.

27 §
Registrering av handlingar

Inkommande rättsskipningsärenden registreras i diariet för rättsskipningsärenden och övriga ärenden i diariet för administrativa ärenden. Om det av en inkommen skrivelse inte framgår några yrkanden eller det med anledning av den inte ens efter eventuell handledning eller begäran om komplettering kan konstateras att det skulle finnas ett ärende som ska avgöras i den ordning som gäller för rättsskipning eller administrativa avgöranden, registreras ärendet som ett från allmänheten inkommet brev i diariet för administrativa ärenden, varefter skrivelsen utan särskilt beslut kan förvaras en bestämd tid.

6 kap

Personal och anställningsförhållanden

28 §
Ledamöter och föredragande

Om ställningen för högsta förvaltningsdomstolens ledamöter och föredragande bestäms särskilt.

29 §
Övriga tjänster

Vid högsta förvaltningsdomstolen kan finnas bland annat en tjänst som kommunikationschef, en tjänst som dataadministrationschef, en tjänst som chef för informationstjänsten, en tjänst som bibliotekarie/informatiker, en registratorstjänst, en tjänst som arkivnotarie, en tjänst som ekonomisekreterare, en tjänst som kommunikationssekreterare och en tjänst som vaktmästerichef samt tjänster som notarie, ledningssekreterare, ansvarig avdelningssekreterare, allmän avdelningssekreterare, avdelningssekreterare, sekreterare vid registratorskontoret eller expeditionsvakt.

30 §
Förordnande av ledamot eller föredragande till administrativa uppgifter

Presidenten kan för en viss tid befria en ledamot eller föredragande från arbetet på en avdelning för att ledamoten eller föredraganden ska utföra en särskild uppgift.

Om arbetssituationen kräver det, kan presidenten förordna en föredragande att under en viss tid biträda kanslichefen i administrativa uppgifter.

31 §
Behörighetskrav för tjänster

Om behörighetskraven för högsta förvaltningsdomstolens ledamöter och föredragande föreskrivs särskilt.

Behörighetskrav för tjänsterna vid kansliet är följande:

1) för tjänsterna som kommunikationschef, dataadministrationschef och chef för informationstjänsten högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

2) för tjänsterna som registrator, notarie, bibliotekarie/informatiker och arkivnotarie lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt

3) för övriga tjänster en för uppgiften lämplig utbildning samt i tidigare verksamhet visad sådan skicklighet och förmåga som behövs för att sköta tjänsten med framgång.

32 §
Språkkunskaper

Om den språkkunskap som krävs av en tjänsteman bestäms särskilt.

33 §
Utbildning och utveckling

Varje medlem av personalen vid högsta förvaltningsdomstolen bör uppehålla och aktivt utveckla sin yrkesskicklighet. De som har överordnad ställning ska se till att personalen får behövlig utbildning för sina uppgifter samt tillräcklig inskolning.

Kanslichefen utser en kontaktperson för utbildningen. Kontaktpersonen ansvarar för utbildningsarrangemangen och följer upp hur personalen deltar i utbildning.

Årliga utvecklingssamtal om arbetssituationen och arbetsförhållandena förs med varje medlem av personalen. Under samtalen behandlas också personliga önskemål om utveckling, förslag om hur arbetsmetoderna kan förbättras samt förändringar i arbetsuppgifterna.

7 kap

Särskilda bestämmelser

34 §
Samarbetsförfarande och arbetarskydd

Samarbetsförfarandet i högsta förvaltningsdomstolen ordnas enligt vad som särskilt föreskrivits eller avtalats om sådant förfarande.

Arbetarskyddet organiseras och ordnas enligt vad som bestäms i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Presidenten förordnar en arbetarskyddschef för högsta förvaltningsdomstolen.

35 §
Närmare bestämmelser

Presidenten utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna arbetsordning samt om beredningen och föredragningen av rättsskipningsärenden och uppsättande av handlingar.

36 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Med denna arbetsordning upphävs den arbetsordning som fastställts den 3 december 2013 (1000/2013).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.