Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

17.12.2015/1490

Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 28.12.2018/1308, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 5 mom. och 27 § 1 mom. i järnvägslagen (304/2011), sådana de lyder i lag 1394/2015:

1 §
Tågplaneperiod

Den tågplaneperiod som avses i 22 § 5 mom. i järnvägslagen (304/2011) börjar varje år det andra veckoslutet i december natten mellan lördag och söndag kl. 00.00 och slutar samma tid följande år.

2 §
Ändringar av bankapaciteten för regelbunden trafik under tågplaneperioden

Bannätsförvaltaren kan ändra sina beslut om tilldelning av bankapacitet för regelbunden trafik så att ändringarna träder i kraft

1) vid tågplaneperiodens början,

2) natten mellan söndag och måndag det andra veckoslutet efter den tidpunkt då läsårets skolarbete avslutas enligt en bestämmelse som meddelats med stöd av 23 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) samt

3) av särskilda skäl vid andra tidpunkter som bannätsförvaltaren bestämmer.

Bannätsförvaltaren ska informera sina kunder och andra parter om de beslut som förvaltaren har fattat med stöd av 1 mom. 3 punkten. Besluten ska också meddelas kommunikationsministeriet och regleringsorganet.

3 §
Ansökan om bankapacitet samt tågplaneförslag

Senast fyra månader efter det att tidsfristen för budgivning från sökande löpt ut ska bannätsförvaltaren utarbeta ett tågplaneförslag. De som ansöker om bankapacitet, regleringsorganet och andra parter ska höras om tågplaneförslaget.

I stället för genom det tågplaneförslag som avses i 1 mom. kan bannätsförvaltaren också på något annat sätt komma överens med dem som ansöker om bankapacitet om förfaranden i samband med ansökan om och erhållande av bankapacitet, när det är fråga om annan trafik än sådan som löper enligt tågplan och de som ansöker om bankapacitet behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande. Förvaltare av privata spåranläggningar ska dock redogöra för förfarandet i beskrivningen av bannätet.

4 §
Ansökan om bankapacitet för regelbunden trafik som bedrivs på statens bannät

Ansökan om bankapacitet för regelbunden trafik som bedrivs på statens bannät ska göras hos Trafikverket.

Den som ansöker om bankapacitet ska för ändringar av bankapaciteten enligt 2 § göra en ansökan hos Trafikverket senast fyra veckor innan ändringen av bankapaciteten för regelbunden trafik träder i kraft.

Trafikverket ska utan oskäligt dröjsmål meddela beslut om förändring av tilldelningen av bankapacitet för regelbunden trafik.

5 §
Ansökningstider för brådskande bankapacitet

Den som ansöker om bankapacitet kan för perioden mellan ändringstidpunkterna enligt 2 § ansöka om sådan brådskande bankapacitet som avses i 27 § i järnvägslagen efter ett beslut om bankapacitet för den ändringstidpunkt som avses i 2 § 1 mom.

Trots bestämmelserna i 3 § 1 och 2 mom. kan en museitrafikoperatör ansöka om bankapacitet för museitrafik oberoende av tidpunkterna för ändring av regelbunden trafik, dock tidigast fyra månader före den planerade trafiken.

Bannätsförvaltaren ska vid behov i samband med tågplaneförslaget enligt 3 § bedöma om det finns behov av sådan reservkapacitet inom ramen för den slutligt fastställda tågplanen som bannätsförvaltaren snabbt kan använda vid ansökan om brådskande bankapacitet eller vid eliminering av i 24 § 3 mom. i järnvägslagen avsedd överbelastad bankapacitet eller en del av den.

6 §
Internationella järnvägslinjer

Trafikverket är kontaktpunkt i Finland och ansvarar för tillgången till bankapacitet för internationella järnvägslinjer och tillsammans med järnvägslinjernas övriga bannätsförvaltare för samordningen av bankapaciteten.

Trafikverket ska bereda sig på att tillhandahålla järnvägsföretagen internationella järnvägslinjer senast 11 månader innan följande tågplaneperiod börjar genom att bereda järnvägslinjerna till behövliga delar i samarbete med övriga bannätsförvaltare som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid tilldelningen av bankapaciteten ska Trafikverket i den mån det är möjligt beakta de internationella järnvägslinjerna enligt denna paragraf.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (413/2011).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.