Beaktats t.o.m. FörfS 828/2021.

22.5.2015/639

Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.5.2019/650, som gäller fr.o.m. 1.6.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på automatisk behandling av personuppgifter som behövs för skötseln av de uppdrag som i lag föreskrivs för Tullen och på annan behandling av personuppgifter, då de utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant. Tullen har på det sätt som anges i denna lag rätt att utöver personuppgifter få andra uppgifter som behövs för skötseln av uppdrag som i lag föreskrivs för Tullen. Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på behandlingen av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas vid behandlingen av personuppgifter internationella avtal som är bindande för Finland.

2 § (29.4.2016/309)
Definitioner

I denna lag avses med

1) tullbrott

a) brott som innebär överträdelse av en sådan bestämmelse i tullagen (304/2016) eller någon annan lag vars iakttagande Tullen ska övervaka eller som Tullen ska verkställa,

b) mot tullman riktat hindrande av tjänsteman enligt 16 kap. 3 § i strafflagen (39/1889) och tredska mot tullman enligt 4 b § i det kapitlet,

c) olaga befattningstagande med infört gods enligt 46 kap. 6 och 6 a § i strafflagen,

d) sådant brott i vilket ingår import, export eller transitering genom Finland av egendom,

2) tullbrottsbekämpning förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott,

3) förhindrande av tullbrott åtgärder som syftar till att förhindra tullbrott, försök till tullbrott och förberedelse till tullbrott, eller till att avbryta ett redan påbörjat tullbrott eller begränsa den direkta skada eller fara som brottet medför,

4) avslöjande av tullbrott åtgärder som syftar till att klarlägga om det för inledande av förundersökning finns en i 3 kap. 3 § 1 mom. i förundersökningslagen (805/2011) avsedd grund,

5) utredning av tullbrott förundersökning av tullbrott,

6) tullåtgärd tjänsteåtgärd som hör till Tullens behörighet, med undantag för förundersökning av tullbrott, (16.12.2016/1194)

7) skattekontroll utförande av en övervakningsuppgift som gäller ett visst skatteslag och som särskilt föreskrivits för Tullen. (16.12.2016/1194)

2 kap

Tullens informationssystem och övriga personregister

3 §
Informationssystemet för brottsbekämpning

Informationssystemet för brottsbekämpning är ett permanent personregister som är avsett för Tullens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. Informationssystemet för brottsbekämpning får innehålla endast sådana personuppgifter som Tullen måste behandla för att kunna utföra de övervaknings- och brottsbekämpningsuppgifter som föreskrivs för den i lag.

Av de uppgifter som gäller identiteten i fråga om den som är misstänkt för ett brott som undersöks av Tullen eller den som är föremål för en tullövervakningsåtgärd eller för tullbrottsbekämpning eller tvångsmedel och den som gjort anmälan, den som är vittne eller uppträder som målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får följande uppgifter registreras i informationssystemet då de behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen, det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gränsen.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för Tullens skötsel av övervaknings- och brottsbekämpningsuppgifter registreras enligt följande:

1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och handräckningsuppdrag, undersöknings- och handräckningsuppgifter som fåtts vid förundersökning enligt förundersökningslagen, i samband med Tullens övervaknings- och brottsbekämpningsåtgärder, vid samarbete eller vid ett handräckningsuppdrag som avses i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (806/2011) enligt följande:

a) numret på en anmälan om brott eller en anmälan om någon annan händelse, tid och plats för händelsen, anmälningstidpunkten, brottsbeteckningar och andra beteckningar, tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som Tullen fattat för att avsluta ett ärende, identifieringsuppgift om avgörande av åklagare eller domstol och uppgift om någon har dömts till straff, om det fattats beslut om åtalseftergift eller domseftergift, om ett åtal förkastats, lämnats därhän eller avskrivits samt uppgift om ett avgörandes laga kraft,

b) uppgifter om tvångsmedel, åtgärder för tullövervakning, skattekontroll och tullbrottsbekämpning samt olika faser i förundersökningen,

c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter eller specificeringar som hänför sig till Tullens uppgifter, åtgärder eller händelser,

d) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

(16.12.2016/1194)

2) uppgifter om observationer som gjorts av tullmän eller uppgifter som anmälts till Tullen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter).

4 §
Underrättelseregistret

Underrättelseregistret är ett permanent personregister som är avsett för Tullens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. För registret får samlas in och i registret införas uppgifter som behövs för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott samt föra dessa brott till åtalsprövning och som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) göra sig skyldiga eller ha gjort sig skyldiga till ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i minst ett år.

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får följande uppgifter som behövs med tanke på informationssystemets ändamål registreras: namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen samt identifieringsuppgifter som grundar sig på personens fysiska egenskaper, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen, det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande av gränsen, uppgifter som är nödvändiga för att trygga säkerheten för en person eller en myndighets säkerhet i arbetet om en persons hälsotillstånd och hur hälsotillståndet följs eller om vårdåtgärder, uppgifter om hur farlig eller oberäknelig ett objekt eller en person är samt uppgifter om ett misstänkt brott, uppgifter om fordon som används i samband med ett misstänkt brott samt uppgifter om ett affärsföretag som har anknytning till ett misstänkt brott.

5 §
Informationssystemet för tullövervakning

Informationssystemet för tullövervakning är ett permanent personregister som är avsett för Tullens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling. För systemet får samlas in och i systemet registreras och i övrigt behandlas uppgifter som behövs för tullövervakningen och skattekontrollen och som gäller anmälningar och annan information som lämnats till Tullen med stöd av lag eller förordning, uppgifter om tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och om fortsatta åtgärder som framförts på basis av dem samt identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basis av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts. (16.12.2016/1194)

Av de uppgifter som gäller en persons identitet får följande uppgifter registreras: namn, födelsedatum, personbeteckning, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, medborgarskap samt i fråga om en utländsk person även uppgifterna i ett resedokument. I systemet får även registreras ett fordons registreringsnummer.

6 §
Systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar

Systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar är ett permanent informationssystem för att förhindra och utreda brott samt föra dessa brott till åtalsprövning. Systemet är avsett för Tullens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk databehandling. I systemet får det införas registeruppgifter och övriga identifieringsuppgifter som fåtts genom teknisk övervakning vid gränsövergångsställena vid Finlands riksgränser samt bilder på fordon och containrar som tagits i samband med teknisk övervakning.

7 §
Tullens övriga personregister

Förutom de i 3–6 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystem och register som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära eller manuella personregister för Tullens riksomfattande bruk. Registren kan innehålla personuppgifter som Tullen måste behandla för att kunna utföra de övervaknings- och brottsbekämpningsuppdrag som föreskrivs för den i lag.

För att användas av en eller flera av Tullens verksamhetsenheter kan det inrättas ett temporärt register för sådan brottsanalys som behövs för att förhindra, avslöja eller utreda sådana tullbrott som kan leda till fängelse, i vilket får samköras, lagras och i övrigt behandlas uppgifter i de informationssystem och personregister inom Tullen som avses i 3–6 §, uppgifter som i samband med utförandet av ett enskilt tulluppdrag har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser, samt andra behövliga uppgifter som Tullen har rätt att få enligt 13 §.

I personregister som inrättats enligt 1 och 2 mom. får endast uppgifter som behövs för skötseln av uppdragen i fråga samlas in och registreras.

8 §
Inrättande av personregister och registeransvarig

För inrättande av andra än de i 3–6 § avsedda informationssystemen och personregistren krävs ett skriftligt beslut. I fråga om inrättande av personregister som avses i 7 § 1 mom. beslutar Tullens bevakningsavdelning och om inrättande av personregister som avses i 7 § 2 mom. den verksamhetsenhet vid Tullen som svarar för registret. I beslutet om inrättande ska personregistrets ändamål anges.

När ett riksomfattande personregister som avses i 7 § 1 mom. inrättas eller väsentligt ändras ska dataombudsmannen underrättas senast en månad innan registret inrättas eller ändras.

Personregister som avses i 3–6 § och 7 § 1 mom. förvaltas av Tullen och personregister som avses i 7 § 2 mom. av den verksamhetsenhet vid Tullen som svarar för registret.

3 kap

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter

9 §
Behandling av känsliga uppgifter

Uppgifter som avses i 11 § 3 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i Tullens personregister och i övrigt behandlas, om de behövs med tanke på registrets ändamål.

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4–6 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i Tullens personregister och i övrigt behandlas om det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till Tullen ska kunna fullgöras.

10 §
Skydd av identifieringsuppgifter som grundar sig på fysiska egenskaper

Vid registrering eller annan behandling av sådana identifieringsuppgifter i elektronisk form som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska den registeransvarige särskilt sörja för dataskyddet för dessa identifieringsuppgifter.

Vid registrering eller annan behandling av identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper ska det ses till att

1) de informationssystem, maskinvaror och programvaror som används för identifiering och för behandling av identifieringsuppgifterna är säkra,

2) identifieringsuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst och mot kränkningar, modifieringar och förfalskningar som avser identifieringsuppgifternas konfidentialitet och integritet samt annan behandling som sker av misstag eller i strid med lag,

3) det vid identifiering och vid behandling av identifieringsuppgifter genomförs behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att identifieringen och behandlingen kan genomföras på ett sätt som tryggar dataskyddet och integritetsskyddet.

Den registeransvarige ska svara för det ovan avsedda dataskyddet också i fråga om en tredje part som på uppdrag av den registeransvarige registrerar identifieringsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper.

11 §
Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga metoder för inhämtande av information

Överskottsinformation som erhållits med sådana hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) samt överskottsinformation som erhållits med sådana hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen får registreras i de informationssystem och personregister som avses i 3 och 4 § samt i 7 § 2 mom. i denna lag.

Bestämmelser om användning av överskottsinformation finns i 3 kap. 53 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och bestämmelser om användning av överskottsinformation som erhållits med sådana metoder för inhämtande av information som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen finns i 10 kap. 56 § i tvångsmedelslagen.

12 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med ett visst tulluppdrag och som behövs för att de uppdrag för Tullen som föreskrivs i lag ska kunna utföras, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får samlas in för och registreras som observationsuppgift endast i personregister enligt 3 § och i personregister som avses i 4 § och 7 § 2 mom., i enlighet med de förutsättningar som anges i de bestämmelserna.

När uppgifter registreras ska de i den mån det är möjligt åtföljas av en bedömning av uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

13 §
Tullens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Tullen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige, ur vissa register och även genom teknisk anslutning eller som en datamängd få och i övrigt behandla sådan information som Tullen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:

1) ur samfunds och sammanslutningars personregister och övriga register för tullbrottsbekämpning behövliga uppgifter om passagerare, fordons personal samt om fordon och varor som transporteras,

2) ur Skatteförvaltningens datasystem och register sådana uppgifter jämte identifieringsuppgifter om den skattskyldige som behövs för beskattning, skattekontroll och indrivning samt för tullbrottsbekämpning samt för tillståndsprövning behövliga uppgifter om tillståndssökandens fullgörande av sin skattebetalningsskyldighet och betalningsarrangemang i anslutning till tillståndssökandens betalning av skatter samt, när det är ett villkor för beviljande av tillstånd, uppgifter om brott mot tullagstiftningen eller skattelagstiftningen,

3) ur det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) sådana uppgifter som är nödvändiga för utförande av Tullens lagstadgade uppdrag, (4.5.2018/318)

4) ur Patent- och registerstyrelsens handelsregister sådana uppgifter om anmälningar och meddelanden som gäller näringsidkare och som behövs för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning, samt för tullövervakning, skattekontroll och brottsbekämpning uppgifter ur handelsregistret om förmånstagare jämte identifieringsuppgifter om dem,

5) ur polisens personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning och för Tullens övriga uppdrag i enlighet med de ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,

6) ur gränsbevakningsväsendets personregister sådana uppgifter som behövs för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning och för Tullens övriga uppdrag i enlighet med de ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,

7) ur Brottspåföljdsmyndighetens personregister sådana uppgifter som behövs för tullbrottsbekämpning samt för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,

8) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet och av polisen sådana uppgifter som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och som behövs för tullbrottsbekämpning,

9) sådana uppgifter som avses i 13–17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och som behövs för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning,

10) ur det bötesregister som avses i lagen om verkställighet av böter (672/2002) uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem, ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (770/1993) och för de ändamål som nämns i 4 och 4 a § i den lagen uppgifter om personer och juridiska personer och ur det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses i den lagen uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar,

11) av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som är efterlysta av justitieförvaltningen,

12) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, för utförande av de uppdrag som föreskrivs för Tullen i utlänningslagen (301/2004) och för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,

13) ur Migrationsverkets informationssystem uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap, för utförande av de uppdrag som föreskrivs för Tullen i utlänningslagen och för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,

14) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 10 kap. 6–8 § i tvångsmedelslagen och i 2 kap. 14 § 2 mom. och 3 kap. 4 och 5 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen som Tullen har rätt att få endast under de förutsättningar som föreskrivs i de nämnda lagarna och som behövs för tullbrottsbekämpning,

15) ur Ålands fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar samt om ägare och innehavare av båtar som behövs för de uppdrag som Tullen sköter enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning, (4.5.2018/318)

16 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/318. (4.5.2018/318)

17) av Statens ämbetsverk på Åland, ur de uppgifter om registrering av fartyg, fartyg under byggnad och fartygs historik som avses i fartygsregisterlagen (512/1993) sådana uppgifter om fartyg samt ägare och innehavare av fartyg som behövs för de uppdrag som Tullen sköter enligt lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen, för tullövervakning, skattekontroll, beskattning och indrivning samt för tullbrottsbekämpning, (4.5.2018/318)

18 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/318. (4.5.2018/318)

19) av trafik-, fiske- och miljömyndigheterna samt av polisen, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten uppgifter om fordon och deras position samt om trafik, för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning,

20) för lämnande av handräckning nödvändiga uppgifter av den myndighet som har begärt handräckning,

21) ur regionförvaltningsverkets register för övervakning av penningtvätt de uppgifter om den registrerade jämte identifieringsuppgifter som behövs för tullövervakning och skattekontroll samt för tullbrottsbekämpning.

(28.6.2017/467)

Tullen har rätt att få och i övrigt behandla uppgifter som behövs för att genomföra in- och utresekontroller enligt 31 § i tullagen, med iakttagande av vad som anges i 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) när det gäller gränsbevakningsväsendets rätt att få och i övrigt behandla uppgifter för att upprätthålla gränssäkerheten. (29.4.2016/309)

Tullen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. avgiftsfritt, om inte något annat bestäms i lag.

Tullen är skyldig att på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de personuppgifter som Tullen fått med stöd av 1 och 2 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran ska Tullen utan dröjsmål kontrollera huruvida uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

14 §
Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut till Tullen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering som en datamängd

Enligt avtal med den registeransvarige kan uppgifter lämnas till Tullens personregister genom direkt anslutning eller för registrering som en datamängd enligt följande:

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och Rättsregistercentralen uppgifter om personer som de har efterlyst, av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig mot friheten och av Rättsregistercentralen uppgifter om näringsförbud,

2) av polismyndigheterna, gränsbevakningsmyndigheterna och militärmyndigheterna uppgifter om personer som de har efterlyst och av polismyndigheterna och gränsbevakningsmyndigheterna uppgifter om identifiering av utlänningar och uppgifter som behövs för att förhindra, avslöja och utreda tullbrott,

3) av utrikesministeriet behövliga uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer.

Tullen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som Tullen fått med stöd av 1 mom. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran ska Tullen utan dröjsmål kontrollera huruvida uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

4 kap

Användning och utlämnande av uppgifter

15 §
Användning av uppgifter för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Tullens riksomfattande personregister får användas av Tullens verksamhetsenheter för övervakning och brottsbekämpning. Tullens andra register än det riksomfattande personregistret får användas endast av de verksamhetsenheter som registret har inrättats för, om inte något annat föreskrivs. Det underrättelseregister som avses i 4 § får dock användas endast av tullmän som arbetar med brottsbekämpning.

Tullen har rätt att använda uppgifterna i Tullens personregister för de ändamål som de har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att Tullen ska kunna utföra uppdrag som i lag föreskrivs för Tullen.

16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Om inte något annat föreskrivs i lag har Tullen rätt att använda uppgifterna i Tullens personregister för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utredning av identitet i samband med ett visst uppdrag som hör till Tullen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens brottslighet.

Uppgifter i Tullens personregister får användas för laglighetsövervakning samt forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

Observationsuppgifter, uppgifter i det underrättelseregister som avses i 4 § och uppgifter i temporära analysregister som avses i 7 § 2 mom. får dock inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

17 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får Tullen lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister och även genom teknisk anslutning eller som en datamängd enligt följande:

1) till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattning, indrivning av skatter och avgifter, ändringssökande i skatteärenden och för utsökning eller för bevakning av statens intresse eller rätt; bestämmelser om utlämnande av uppgifter till Skatteförvaltningen i vissa fall finns i 160 § 3 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i 29 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), (11.8.2017/527)

2) till Transport- och kommunikationsverket sådana uppgifter i enlighet med 197 och 217 § i lagen om transportservice som är nödvändiga för utförande av dess lagstadgade uppdrag, (29.3.2019/380)

3) till Nödcentralsverket uppgifter enligt 19 § 1 mom. 5 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010), för att säkerställa förberedande åtgärder eller arbetarskyddet i samband med uppdrag som föreskrivs för Nödcentralsverket eller för att stödja den myndighet eller enhet som sköter uppdraget, med iakttagande av vad som föreskrivs om begränsning av rätten att få information i 19 § 2 mom. i den lagen,

4) till räddningsmyndigheterna för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen (379/2011),

5) till polisen och till en person som verkar utomlands i egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen, för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna om utlänningar samt för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för vidtagande av tullåtgärder, för andra polisuppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för, för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses 16 § 1 mom. samt för stämning och annan delgivning,

6) till gränsbevakningsväsendet för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av gränskontroll i samband därmed, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna om utlänningar, för upprätthållande av gränssäkerheten samt för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för vidtagande av tullåtgärder, för andra uppdrag för gränsbevakningsväsendet som uppgifterna har samlats in och registrerats för, för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller de fall som avses 16 § 1 mom. samt för stämning och annan delgivning,

7) till försvarsmaktens huvudstab för uppdrag enligt 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014), för säkerhetsutredningar enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) samt till den registeransvarige i fråga om värnpliktsregistret för sådana uppdrag som avses i 96 § 1 mom. 15 punkten i värnpliktslagen (1438/2007),

8) till utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands för behandling av ärenden som gäller pass eller annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare och annat uppehållstillstånd,

9) till arbetsmyndigheterna för behandling av ärenden som gäller övervakning av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,

10) till Migrationsverket för behandling och avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,

11) till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002), för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av häktade och fångar, förhindrande av kriminalitet under häktningstiden eller fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs,

12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för uppföljning av deras egna efterlysningar,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för utsökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,

14) till åklagare för tjänsteuppdrag, i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet (439/2011),

15) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986), för stämning till en rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff samt till stämningsmän för delgivning av stämning samt annan delgivning, behövliga personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet och uppgifter om anhållna i informationssystemet för brottsbekämpning,

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

17) till de myndigheter som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) för övervakning av transport av farliga ämnen, (11.8.2017/527)

18) till finansministeriet för beredning av skattelagstiftning och uppföljning av verkställigheten av den samt för uppgörande av statsbudgeten. (11.8.2017/527)

Uppgifterna i underrättelseregistret och i det temporära analysregistret enligt 7 § 2 mom. får dock lämnas ut endast till sådana tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och till sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag då dessa har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i polislagen (493/1995) samt till sådana kontaktpersoner för polisen som tjänstgör vid utrikesministeriet. Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna av särskilda skäl tillåta teknisk anslutning till dessa register.

Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 6 punkten får observationsuppgifter, uppgifter i underrättelseregistret enligt 4 § och uppgifter i temporära analysregister enligt 7 § 2 mom. inte användas för utförande av uppdrag enligt 16 § 1 mom. 5 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) och i 25 § 1 mom. 5 punkten i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet.

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter som fåtts av en annan stat eller ett internationellt organ som handräckning eller i annat syfte finns i 27 §.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

18 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur personregister enligt 3–7 § genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den registeransvarige.

När beslut om utlämnande fattas ska uppgifternas art beaktas för att datasekretessen och den registrerades datasäkerhet ska kunna tryggas.

5 kap

Utplåning och arkivering av uppgifter

19 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för brottsbekämpning

Ur informationssystemet för brottsbekämpning ska uppgifter utplånas enligt följande:

1) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna ska uppgifter utplånas, om de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har,

a) uppgifterna i en anmälan som överförts till en åklagare för avgörande då fem år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till böter, då tio år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till ett fängelsestraff på högst fem år, och då tjugo år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till fängelse i över fem år,

b) uppgifterna i andra anmälningar än sådana som avses i underpunkt a då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det senaste misstänkta brottet preskriberades, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,

c) uppgifterna i andra anmälningar än anmälningar om brott då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,

2) observationsuppgifter ska utplånas då sex månader har förflutit sedan anteckningen infördes i systemet,

3) överskottsinformation som avses i 11 § ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande eller lämnats därhän.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska uppgifter om en registrerad som var under 15 år gammal då brottet begicks utplånas när den registrerade fyller 18 år, om inte den registrerade har gjort sig skyldig till ett brott efter att ha fyllt 15 år. Uppgifterna ska dock inte utplånas på denna grund, om anmälan även gäller andra misstänkta för brottet och uppgifterna om dem ännu inte utplånas eller om någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning för vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än fängelse.

Sådana registrerade spår från en okänd gärningsman i anslutning till ett brott som förblivit oidentifierade utplånas ett år efter det att åtalsrätten för brottet preskriberats.

Senast tre år efter det att behovet av att bevara de uppgifter som avses i 1 mom. 1 punkten senast kontrollerades ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

20 §
Utplåning av uppgifter i underrättelseregistret

Uppgifter i underrättelseregistret ska utplånas då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften om ett misstänkt brott infördes.

21 §
Utplåning av uppgifter i informationssystemet för tullövervakning

Uppgifter i informationssystemet för tullövervakning ska utplånas vid utgången av det sjätte kalenderår som följer på registreringen av uppgiften. De identifieringsuppgifter som avses i 5 § 1 mom. ska dock utplånas i enlighet med 19 §.

22 §
Utplåning av uppgifter i systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar

Uppgifter i systemet för identifiering av registreringsskyltar och containrar ska utplånas vid utgången av det kalenderår som följer på registreringen av uppgiften.

23 §
Utplåning av uppgifter i Tullens övriga personregister

Uppgifter i personregister som avses i 7 § 1 mom. ska utplånas då ett år har förflutit sedan den registrerades död.

Uppgifter i analysregister som avses i 7 § 2 mom. ska utplånas då fem år förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades.

Personuppgifter utplånas dock inte på de grunder som anges i 2 mom., om det på grund av undersökning eller övervakning är behövligt att uppgifterna fortfarande bevaras. Senast tre år efter det att behovet av att bevara uppgifterna senast kontrollerades ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 och 2 mom. om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet. Senast tre år efter det att behovet av att bevara uppgifterna senast kontrollerades ska en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.

Om ett temporärt personregister som inrättats för Tullen inte längre behövs ska det förstöras.

24 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

En uppgift som har konstaterats vara felaktig ska antecknas som felaktig och bevaras, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till Tullens personal har. En sådan uppgift får användas endast i det syfte som avses ovan.

En uppgift som konstaterats vara felaktig ska utplånas genast när den inte längre behövs, dock senast då fem år har förflutit sedan den föreskrivna tiden för utplåning av uppgiften gått ut.

25 §
Arkivering av uppgifter

I fråga om arkivväsendets uppgifter och om handlingar som ska arkiveras gäller vad som föreskrivs i arkivlagen (831/1994).

6 kap

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt samarbete i fråga om brottsbekämpning

26 §
Utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter och internationella organisationer

Tullmyndigheten får trots sekretessbestämmelserna till utlandet lämna ut uppgifter i Tullens personregister enligt följande:

1) till tullsamarbetsrådet uppgifter om tullbrott på vilka kan följa fängelse,

2) till en tullmyndighet, om uppgifterna behövs för att förhindra och utreda brott samt för åtalsprövning,

3) till den internationella kriminalpolisorganisationen och till polismyndigheter och andra myndigheter i medlemsstater i organisationen, vilka har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,

4) till sådana polismyndigheter eller andra myndigheter i andra stater än de som avses i 3 punkten vilka har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för att

a) trygga statens säkerhet,

b) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

c) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse.

Sådana uppgifter som inte hänför sig till ett visst uppdrag och som avses i 12 § får dock lämnas ut endast om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) förhindra och utreda brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet och annan grov brottslighet.

Trots sekretessbestämmelserna får Tullen ur sina personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som avses i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse,

4) utreda identitet i samband med ett visst uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,

5) fatta beslut eller lämna utlåtande om beviljande av ett tillstånd eller tillståndets giltighet, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens brottslighet.

För utförande av de uppdrag som avses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf får dock inte de undersöknings- och handräckningsuppgifter lämnas ut som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten underpunkterna a–d, observationsuppgifter, uppgifterna i det underrättelseregister som avses i 4 § eller uppgifterna i det register som avses i 7 §.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning eller som en datamängd till en myndighet som avses i 1 mom. i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bestämmelser om den tillräckliga dataskyddsnivå som ska beaktas vid beslut om utlämnande av uppgifter finns i 22 § i personuppgiftslagen.

27 §
Behandling av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas vad som avtalats med den som lämnat ut uppgifterna eller vad som anges i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inget annat följer av 1 mom., får Tullen använda uppgifter som den mottagit för andra ändamål än de som uppgifterna lämnades ut för, om de är nödvändiga för att

1) trygga statens säkerhet,

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, eller

4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i Europeiska unionen får inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska unionen eller till internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna. Uppgifterna får dock lämnas ut om det är nödvändigt för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands eller en annan stats allmänna säkerhet eller för att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot mot Finlands väsentliga intressen och det inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.

Tullen ska på begäran informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut uppgifterna om hur Tullen behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter har lämnats ut utan begäran ska Tullen utan dröjsmål kontrollera huruvida uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de har lämnats ut.

I syfte att garantera informationsutbytets laglighet och informationssäkerheten vid internationellt samarbete ska Tullen registrera vilka personuppgifter som förmedlats och grunderna för förmedlingen. Informationsförmedlingen behöver inte registreras särskilt till den del uppgifter om den kan fås från något annat system eller register.

7 kap

Rätt till insyn

28 §
Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tillämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. Den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige ska anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten till insyn och utlämnande av uppgifter i samband därmed.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska framställa en personlig begäran om detta till den registeransvarige eller tullanstalten och samtidigt styrka sin identitet.

29 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Utöver vad som i 27 § i personuppgiftslagen föreskrivs om inskränkningar i rätten till insyn har den registrerade inte rätt till insyn i

1) uppgifter i det underrättelseregister som avses i 4 §,

2) uppgifter i det system för identifiering av registreringsskyltar och containrar som avses i 6 §,

3) uppgifter i temporära analysregister enligt 7 § 2 mom.,

4) uppgifter som finns i Tullens personregister och som gäller klassificering, övervakning eller tillvägagångssätt i fråga om en person eller en gärning eller som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

5) uppgifter som erhållits med stöd av 2 kap. 14 § 1 eller 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen eller med sådana metoder för inhämtande av information som avses i 3 kap. i den lagen eller i 10 kap. i tvångsmedelslagen,

6) observationsuppgifter.

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga.

8 kap

Särskilda bestämmelser

30 §
Övervakning av behandlingen av personuppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Tullens bevakningsavdelning och den verksamhetsenhet inom Tullen som är registeransvarig övervaka att bestämmelserna om behandling av personuppgifter iakttas hos Tullen.

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem ska säkerställas så att man ser till att

1) endast de som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag har tillgång till uppgifterna,

2) användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i informationssystemen och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet eller registret, i ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,

3) olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.

31 §
Vite

Tullen kan ålägga den registeransvarige att lämna ut uppgifter som avses i 13 § 1 mom. 1 och 8 punkten inom en tid som Tullen sätter ut. Tullen kan förena åläggandet med vite för den registeransvarige. Beslut om föreläggande av vite ska iakttas trots att ändring i beslutet har sökts. Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990).

32 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om förfaringssätten vid öppnande av teknisk anslutning enligt denna lag, vid beslut om utlämnande av uppgifter och vid utövande av rätten till insyn samt vid övervakningen av behandlingen av personuppgifter enligt 30 § får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

Databehandling som avses i denna lag ska genomföras inom fyra år efter lagens ikraftträdande.

Om det i någon annan lag hänvisas till bestämmelser i tullagen om behandling av personuppgifter ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

Ikraftträdelsestadganden:

29.4.2016/309:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

11.11.2016/939:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 129/2016, KoUB 21/2016, RSv 114/2016

16.12.2016/1194:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

28.6.2017/467:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

11.8.2017/527:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 45/2017, FiUB 3/2017, RSv 67/2017

4.5.2018/318:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

29.3.2019/380:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.