Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

18.12.2014/1174

Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2023. Se L 1325/2022 62 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana projektstöd som avses i 4 kap. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), nedan lagen om utvecklingsstöd, och på sådan verksamhetspenning för aktionsgrupper som avses i 66 § i den lagen.

Denna förordning tillämpas på stöd som Europeiska unionen delvis eller helt finansierar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) landsbygdsförordningen Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

2) förordningenomallmännabestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

3) demonstrationsåtgärd en sådan demonstration av nya innovationer, kunskaper eller nya verksamhetsmodeller vars syfte är att användningen av dem ska sprida sig och verksamheten ska utvecklas,

4) pilotstudie testning av produkter, tjänster eller metoder i liten skala för att bedöma möjligheterna till framgång i full skala eller på den egentliga marknaden,

5) kluster kluster enligt definitionen i artikel 2.1 led q i landsbygdsförordningen,

6) samarbetsprojekt på en verksamhetsplan baserat sådant samarbete i en grupp bestående av olika kombinationer av två eller flera offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar vars syfte är att skapa nya verksamhetssätt och ta dem i bruk i enlighet med tyngdpunkterna i programmet samt att utveckla innovationer och andra reformer för främjande av landsbygdsnäringarna; förutom ovan avsedda samfund och sammanslutningar kan även fysiska personer som idkar näringsverksamhet höra till en samarbetsgrupp; underleverans anses inte vara ovan avsett samarbete,

7) referenskostnader sådana allmänt använda enhetliga kostnader som företagen och myndigheterna på området i fråga i regel använder när de bedömer kostnader för åtgärder,

8) kort leveranskedja en leveranskedja där det inte finns flera än en mellanhand mellan producenten och konsumenten, (23.4.2015/539)

9) företagsgrupp minst tre företag, där den som är ansvarig för genomförandet av ett utbildnings- eller utvecklingsprojekt ansöker om stöd på basis av ett avtal, (23.4.2015/539)

10) gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (23.4.2015/539)

11) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. (23.4.2015/539)

2 kap

Allmänna förutsättningar för stöd för utvecklingsprojekt och samarbetsprojekt (23.4.2015/539)

3 §
Planer för ett projekt

Utöver vad som föreskrivs i 11 och 28 § i lagen om utvecklingsstöd, ska en projektplan för ett utvecklingsprojekt eller dess bilagor innehålla

1) uppgifter om sökandens verksamhet, organisation och ekonomiska ställning samt om de personalresurser och andra resurser som används för att genomföra projektet,

2) uppgifter om projektets innehåll, mål och målgrupp,

3) uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförande av projektet samt om sådan överföring av stöd som avses i 15 § i lagen om utvecklingsstöd,

4) uppgifter om de aktörer som deltar i projektets genomförande, om ansvar för genomförande och finansiering och om behövliga avtalsarrangemang,

5) projektets kostnadsförslag jämte kostnadsspecificering,

6) en finansieringsplan,

7) en uppskattning av inkomsterna från projektet, och

8) uppgifter om sättet att informera och rapportera om hur projektet framskrider projektets resultat.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på projektplan för temaprojekt.

Till en plan som gäller byggande ska fogas följande tillräckligt detaljerade handlingar för att åtgärderna ska kunna genomföras:

1) huvudritningar,

2) särskilda planer som är av betydelse för bedömningen av de godtagbara kostnaderna för projektet,

3) en byggnadsbeskrivning, och

4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

Utförligheten och omfattningen av en plan som gäller byggande ska stå i adekvat proportion till projektets omfattning och totala kostnader.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om projektplanen för ett utvecklingsprojekt iakttas också när det gäller den plan som gäller användningen av verksamhetspenningen.

4 §
Vissa utredningar

Den som ansöker om stöd ska

1) anmäla vilken av de i 13 § i lagen om utvecklingsstöd avsedda stödformer som sökanden vill använda och lägga fram behövlig utredning till stöd för användningen, och

2) lämna en godtagbar utredning om de fördelningsgrunder enligt vilka kostnaderna hänförs antingen direkt eller som kalkylmässig andel till kostnaderna för den verksamhet som stöds och kostnaderna för sökandens övriga verksamhet.

Innovationsgrupper för landsbygden ska dessutom lämna en beskrivning av de i artikel 56.2 i landsbygdsförordningen avsedda förfaranden genom vilka öppenheten i beslutsfattandet kan säkerställas och intressekonflikter undvikas.

5 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt

För att stöd för ett utvecklingsprojekt ska beviljas förutsätts att

1) projektet ger sökanden möjlighet att utföra sådana ytterligare uppgifter inom sin verksamhet som inte vore möjliga att genomföra utan stöd,

2) projektet har deltagit i ansökan för projekt och projektet uppfyller de minimikrav som krävs av de valda,

3) den som ansöker om stöd har befogenhet att besluta om projektet och svara för dess kostnader,

4) i fall där den som ansöker om stöd och den som genomför projektet inte är samma aktör att den som ansöker om stöd eller som utövar beslutanderätt i den sökande sammanslutningen inte är jävig på det sätt som avses i 28 § i förvaltningslagen (434/2003) i förhållande till den som genomför projektet,

5) ekonomiförvaltningen och användningen av medel hos den som ansöker om stöd har ordnats så att det går att utläsa vilken andel kostnaderna för sökandens övriga verksamhet och vilken andel projektkostnaderna utgör av de totala kostnaderna.

Stöd kan dock inte beviljas eller beviljat stöd betalas, om den som ansökt om stöd inte har följt ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om återkrav eller ett sådant beslut om återkrav som gjorts enligt lagen om utvecklingsstöd eller vid dess ikraftträdande enligt den gällande lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). Stöd beviljas inte heller till företag som är i svårigheter på det sätt som avses i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

6 § (8.6.2017/338)
Mottagare av stöd för utvecklingsprojekt samt verksamhet som stöds

Stöd för ett allmännyttigt utvecklingsprojekt eller en allmännyttig investering kan beviljas offentligrättsliga samfund samt sådana privaträttsliga sammanslutningar vars huvudsakliga ändamål är att bedriva annan än ekonomisk verksamhet eller vars primära mål för verksamheten inte är att eftersträva vinst.

Stöd för investeringar enligt 18 § 1 mom. 5 punkten kan beviljas offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar.

Stöd för ett samarbetsprojekt kan beviljas när minst två samfund eller sammanslutningar deltar i projektet. Stöd för samarbetsprojekt kan beviljas offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar. Stödet beviljas den aktör som ansvarar för projektet.

Stöd för ett utvecklingsprojekt kan i enlighet med programmet beviljas för

1) utbildningsåtgärder,

2) informationsförmedling och demonstrationsåtgärder,

3) utarbetande av utredningar och planer,

4) allmännyttiga, lokala investeringar i syfte att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur, inklusive småskalig infrastruktur för turism,

5) utvecklande av lokala tjänster,

6) åtgärder för utvecklande av byar och för underhåll och restaurering av kultur- och naturarvet i landsbygdslandskap och områden med högt naturvärde,

7) genomförande av innovationsgruppers planer för landsbygden när de grundar sig på samarbete och utvecklar jordbruket, livsmedelsbranschen och skogsbruket,

8) samarbetsprojekt som reformerar näringsstrukturen, utvecklar landsbygdsnäringarnas konkurrenskraft och verksamhetsmiljö och främjar samarbetet mellan företagare,

9) innovativa åtgärder för begränsning av klimatförändringen och anpassning till den eller miljöåtgärder för att skydda vatten, samt

10) projekt som utvecklar processer för hållbar produktion av biomassa.

7 § (8.6.2017/338)
Godtagbara kostnader för stöd för utvecklingsprojekt

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan stöd för utvecklingsprojekt beviljas för följande behövliga och skäliga projektkostnader:

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dem, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) anskaffningskostnader när det gäller köpta tjänster,

4) hyreskostnader, och

5) andra kostnader som genomförandet av utvecklingsprojektet medför, inklusive små anskaffningar samt skäliga kostnader för servering vid möten, utbildningstillfällen och informationsmöten som stämmer överens med projektplanen.

Stödberättigande i samarbetsprojekt, utbildningsprojekt och lokala arbetsgruppers projekt är utöver vad som föreskrivs i 1 mom. sådana behövliga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som orsakas av att externa sakkunniga inbjuds till tillställningar arrangerade av den finländska parten samt kostnader som hänför sig till koordinering av projektrelaterat internationellt samarbete med en samarbetspartner som är verksam i en annan stat.

Stödberättigande i samarbetsprojekt är dessutom behövliga och skäliga kostnader som

1) hänför sig till sådana säljfrämjande åtgärder som gäller korta leveranskedjor, utveckling av en lokal marknad eller landsbygdsturismen,

2) föranleds av en kortvarig företagsvis bedömning eller testning av näringsverksamhet, eller

3) hänför sig till avskrivningskostnader för instrument och utrustning som behövs i pilotprojekt i den utsträckning och under den tid som de används för projektet,

Behövliga och skäliga kostnader för sådan tilläggsutbildning för personer i utbildningsuppgifter som är nödvändig i samband med utbildningsåtgärder och som hänför sig till i 13 § avsedda helheter är stödberättigande.

Arbete som utförs vederlagsfritt för projektet (naturaprestationer) kan godkännas som kostnad, med undantag av samarbetsprojekt, utbildningsåtgärder och åtgärder för informationsförmedling. Skäliga kostnader för servering i samband med arbete som utförs vederlagsfritt för projektet betraktas som godtagbara kostnader.

8 § (23.4.2015/539)
Förutsättningar för stödjande av allmännyttiga utvecklingsprojekt samt verksamhet som inte omfattas av stödet

För allmännyttiga utvecklingsprojekt kan stöd beviljas, om stödet inte utgör ett statligt stöd. En förutsättning är dessutom att den programenliga verksamheten är sådan att den nytta som verksamheten ger inte begränsas regionalt eller där de som drar nytta av verksamheten inte begränsas till en eller ett fåtal på förhand givna grupper.

Om slutresultatet av ett allmännyttigt utvecklingsprojekt är sådant att det uppstår en upphovsrätt till det eller det uppfyller förutsättningarna för patent eller skydd för annan immateriell rättighet, krävs det för att stöd ska beviljas att den immateriella rättigheten inte skyddas och att upphovsrätten eller annan immateriell rättighet inte överförs från stödmottagaren för att komma endast eller huvudsakligen ett eller flera företag till godo.

Det huvudsakliga målet för det allmännyttiga utvecklingsprojektet får inte vara att hos företag eliminera sådana vanliga kostnader som hänför sig till utveckling av företaget eller till produktutveckling eller att med hjälp av stödet utveckla en nyttighet eller tjänst som direkt eller genom små tilläggsåtgärder utan ersättning eller till ett pris som är lägre än gängse ersättning kan utnyttjas av företag eller vissa företagsgrupper.

Stöd beviljas inte för verksamhet som hänför sig till skötseln av offentligrättsliga samfunds lagstadgade och obligatoriska grundläggande uppgifter. För verksamhet som ett offentligrättsligt samfund bedriver enligt prövning och vars grunder anges i lag kan stöd beviljas endast av särskilt grundad anledning.

9 § (23.4.2015/539)
Naturaprestationer

Som privat finansiering kan godtas endast sådant arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet och som behövs för genomförandet av projektet. En förutsättning är dessutom att den som utför arbetet har fyllt 15 år.

Värdet på arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person som utför arbete. Om det vid arbete som utförs utan vederlag används traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin, ska till värdet på arbetet ytterligare räknas 30 euro per drifttimme som värde på användningen av arbetsmaskinen.

Av den privata finansieringen kan högst 100 procent utgöras av arbete som utförs utan vederlag.

9 a § (23.4.2015/539)
Förutsättningar för stödjande av samarbetsprojekt

För samarbetsprojekt kan stöd beviljas om det är fråga om ett sådant utvecklingsprojekt som främjar näringsverksamhet och som har till syfte att genom genuint samarbete utveckla eller främja

1) nya produkter, metoder eller tekniker inom jord- och skogsbruket, livsmedelssektorn eller i andra processer som utnyttjar förnybar biomassa,

2) pilotstudier avseende nya produkter, förfaranden, metoder och tekniker,

3) en producentgrupp inom en särskild produktionsgren inom jordbruket,

4) horisontellt eller vertikalt samarbete mellan aktörer inom leveranskedjor för livsmedel eller biomassa, lokala marknader, korta leveranskedjor eller marknadsföring av dem,

5) energibesparing eller innovativa metoder eller förfaranden för anpassning till klimatförändringen och för förbättrande av tillståndet i miljön,

6) bildande av och verksamhet i ett nytt kluster eller ett kluster som inleder verksamhet,

7) produktion av välfärds- och hälsovårdstjänster i anslutning till jordbruk,

8) mikroföretags gemensamma användning av arbetsprocesser, resurser eller lokaler, turisttjänster eller marknadsföring av dem, eller

9) kortvarig bedömning och testning av verksamhetsplaner för små landsbygdsföretag eller utveckling av landsbygdsföretag baserad på ny teknik och nytt kunnande.

2 a kap

Stödbelopp (23.4.2015/539)

10 § (8.6.2017/338)
Beloppet av stöd för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas, om beloppet av stöd tillsammans med annan offentlig finansiering enligt ansökan är minst 5 000 euro.

För ett allmännyttigt utvecklingsprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För godtagbara kostnader för sammanställande av ett temaprojekt samt för samarbete och för utbyte av erfarenheter i samband med ett temaprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

10 a § (23.4.2015/539)
Beloppet av stöd som beviljas för utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Stöd för utbildning som inte gäller någon viss bransch eller grupp av aktörer kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller små eller medelstora företag som är verksamma inom primärproduktion eller inom bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter beviljas i enlighet med artikel 21 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller skogsbruket beviljas i enlighet med artikel 38 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 90 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för utbildning som gäller andra mikroföretag eller småföretag än de som nämns i 2 och 3 mom. beviljas i enlighet med artikel 47 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 70 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om en utbildning riktar sig till en begränsad grupp företag som inte är jord- och skogsbruksföretag, kan stöd beviljas för en företagsgrupp så att stödet riktas som stöd av mindre betydelse till de deltagande företagen. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för informationsförmedlingsprojekt kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För investeringar som hänför sig till demonstrationsåtgärder inom informationsförmedlingsprojekt kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 60 procent av de godtagbara kostnaderna eller, om den som ansöker om stödet är ett offentligrättsligt samfund, 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Offentligrättsliga samfund kan beviljas stöd endast om andelen annan offentlig finansiering utgör minst 40 procent av den offentliga finansieringen.

10 b § (23.4.2015/539)
Beloppet av stöd som beviljas för samarbetsprojekt

För ett projekt som genomförs av en innovationsgrupp för landsbygden kan stöd beviljas i enlighet med artikel 31 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För ett samarbetsprojekt i vilket inte ingår statligt stöd kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

För ett samarbetsprojekt vars nyttohavare är små företag och vars resultat får stor spridning kan stöd beviljas i enlighet med artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen till ett belopp som

1) tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt vars syfte är att ge företagen en betydande kunskaps- och kompetensökning för utvecklande av den egna verksamheten, nya eller förbättrade produkter eller processer eller tjänster samt för byggande av prototyper eller för pilotstudier som stöder detta,

2) tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 60 procent av de godtagbara kostnaderna för projekt vars syfte är att utveckla nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster samt pilotstudier, samt utveckla testning och demonstration före marknadsföring av dem.

För ett projekt enligt 9 a § 6 punkten kan stöd beviljas till ett belopp av högst 100 000 euro under tre år.

För en företagsgrupp till vilken högst tio företag hör kan stöd beviljas så att stödet riktas till de deltagande företagen som stöd av mindre betydelse. Stöd kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

10 c § (23.4.2015/539)
Beloppet av stöd som beviljas allmännyttiga investeringar

Stöd för allmännyttiga investeringar kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 75 procent av de godtagbara kostnaderna eller, om den som ansöker om stödet är ett offentligrättsligt samfund, till ett belopp som motsvarar 100 procent av de godtagbara kostnaderna. Offentligrättsliga samfund kan beviljas stöd endast om andelen annan offentlig finansiering utgör minst 30 procent av den offentliga finansieringen.

Stöd för allmännyttiga investeringar som gäller vattentjänster kan beviljas till ett be-lopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för allmännyttiga investeringar som gäller kommunikationsförbindelser kan beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering motsvarar 70 procent av de godtagbara kostnaderna, om den årliga omsättningen för den som ansöker om stöd under de tre föregående åren har uppgått till högst 10 miljoner euro, eller 50 procent, om den årliga omsättningen för den som ansöker om stöd under minst ett av de tre föregående åren har överskridit 10 miljoner euro. (8.6.2017/338)

Fastän en allmännyttig investering skulle genomföras som en del av någon annan åtgärd, ändras dock inte nivån på stödet för investeringen.

10 d § (8.6.2017/338)
Beloppet av stöd som beviljas projekt som finansieras av en lokal aktionsgrupp

För lokala projekt som finansieras ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro. I internationella projekt kan de lokala aktionsgruppernas andel av stödbeloppet tillsammans med annan offentlig finansiering uppgå till högst 180 000 euro per aktionsgrupp.

För interregionala projekt som finansieras ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stöd beviljas till ett belopp som tillsammans med annan offentlig finansiering uppgår till högst 180 000 euro per aktionsgrupp.

Om stöd beviljas ur finansieringskvoten för lokala aktionsgrupper kan stödnivån vara lägre än den som anges i detta kapitel.

11 §
Kalkylmässiga kostnader

Om det stöd som beviljas inte grundar sig på godtagbara kostnader, godkänns de indirekta kostnaderna för projektet eller verksamhetspenningen som kalkylmässiga. Beslut om godkännande av indirekta kostnader som kalkylmässiga fattas för hela den tid som verksamheten pågår och gäller alla som genomför projektet. Som kalkylmässiga indirekta kostnader kan högst ett belopp som motsvarar 15 eller 24 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektet eller verksamhetspenningen godkännas. Kalkylmässiga kostnader kan inte godkännas i projekt där lönekostnader inte ingår.

12 § (23.4.2015/539)

12 § har upphävts genom F 23.4.2015/539.

3 kap

Utbildning och informationsförmedling

13 § (23.4.2015/539)
Utbildning som stöds

Stöd kan beviljas för utbildning enligt artikel 14 i landsbygdsförordningen och för utbildning som inte gäller någon viss bransch eller grupp av aktörer.

Stöd kan beviljas ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp för utbildning som anordnas i syfte att på landsbygden utveckla invånarnas kunnande och öka de färdigheter som behövs för verksamheten och samarbetet.

Utbildningen ska huvudsakligen ske som flerformsutbildning för grupper. Högst hälften av utbildningen kan ordnas som besök på gårdar, fastigheter, företag eller andra motsvarande utrymmen.

14 §
Utbildningens längd och omfattning

Stöd kan beviljas för sådan i 13 § avsedd utbildning som motsvarar en utbildningsperiod omfattande sammanlagt minst tjugo lektioner som varar minst 45 minuter. Utbildning kan ges i en eller flera sekvenser. Den utbildning som stöds kan sammanlagt omfatta en studiehelhet som motsvarar 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning.

Utbildningens längd kan vara kortare än vad som föreskrivs i 1 mom., om utbildningsåtgärden genomförs som en del av ett annat utvecklingsprojekt.

15 § (23.4.2015/539)
Stöd för informationsförmedling

Informationsförmedling kan stödjas om det är fråga om en demonstrationsåtgärd enligt artikel 14 i landsbygdsförordningen eller någon annan sådan verksamhet som omfattar förmedling av information om nya produktions-, marknadsförings- eller servicemetoder eller andra metoder som väsentligt förbättrar affärsverksamheten eller förmedling av kunskap om energi, miljö och landsbygd till företag eller invånare i området, samfund eller sammanslutningar eller andra aktörer. Stöd beviljas inte för informationsförmedling om stödet ska betraktas som statligt stöd eller om det huvudsakliga syftet är att gynna en enda fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som idkar näringsverksamhet eller att endast i liten utsträckning gynna flera sådana.

16 §
Förutsättningar för stödjande av utbildningsåtgärder och åtgärder för informationsförmedling

Stöd kan beviljas för sådan utbildning som kompletterar praktisk erfarenhet och utbildning som baserar sig på den ordinarie läroplikten, en examen på mellanstadiet eller en universitets- eller högskoleexamen utan att den utgör en del av en examen inom den grundläggande utbildningen eller inom fortbildning.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren eller, om utbildningsåtgärden genomförs av någon annan än stödmottagaren, den som genomför projektet har en i förhållande till utbildningsåtgärdens karaktär och omfattning yrkeskunnig utbildare och i fråga om en åtgärd som gäller annan informationsförmedling en i förhållande till åtgärdens karaktär yrkeskunnig person som genomför den.

De enheter som tillhandahåller utbildnings- och informationstjänster ska ha behövlig kompetens och adekvata färdigheter. Organisationer som tillhandahåller utbildnings- och informationstjänster ska försäkra sig om personalens kompetens. Personalen ska regelbundet erbjudas sådan utbildning som krävs för skötseln av uppgifterna. Stödmottagaren ska vid behov kunna visa att de som arbetar för projektet har en sådan utbildning eller ett sådant kunnande som behövs för att genomföra projektet.

4 kap

Allmännyttiga och övriga investeringar (8.6.2017/338)

17 § (8.6.2017/338)
Förutsättningarna för stödjande av investeringar

En allmännyttig investering kan stödjas, om nyttan av investeringen styrs till invånarna och andra aktörer inom området. Investeringsobjektet ska i huvudsak stå till förfogande för invånarna och aktörerna inom området.

Bestämmelser om investeringens varaktighet finns i artikel 71.1 led a–c samt i artikel 71.2 och 71.3 i förordningen om allmänna bestämmelser. Om investeringen genomförs inom ett område som inte ägs eller innehas av stödmottagaren, eller i en motsvarande byggnad eller på någon annan motsvarande plats, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att ägaren och vid behov innehavaren av området har gett sitt samtycke till investeringen och till att det objekt som stöds står till förfogande för invånarna och aktörerna inom området. Nyttjanderättens varaktighet ska säkerställas på ett ändamålsenligt sätt.

Om det projekt som stöds inbegriper byggnadsinvesteringar, är en förutsättning för beviljande av stöd dessutom att stödtagaren ser till att objektet är försäkrat på behörigt sätt tills hela stödet har betalats ut.

Varaktighetskravet i 2 mom. gäller inte sådana investeringar i pilotprojekt i fråga om vilka det finns bestämmelser om stödberättigande kostnader i 7 § 3 mom. 3 punkten.

18 § (8.6.2017/338)
Godtagbara kostnader för investeringar

Utöver vad som föreskrivs i 7 § kan stöd beviljas för sådana skäliga och behövliga kostnader för genomförande av en allmännyttig investering som följer av

1) anskaffning av byggnad samt av material och tillbehör som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, anskaffning av anordningar med nära anknytning till byggnader eller konstruktioner samt planering, arbetslöner och entreprenad, inbegripet kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs i byggnadsobjektet som en del av den åtgärd som stöds,

2) anskaffning av mark i samband med anskaffning av en byggnad till den del kostnaderna för anskaffning av marken inte överstiger tio procent av de stödberättigande kostnaderna för anskaffning av hela fastigheten,

3) anskaffning av maskiner, materiel, anordningar och redskap, inbegripet kostnader för de el-, värme-, vatten- och avloppsanslutningar samt dataanslutningar som behövs vid anskaffningarna som en del av den åtgärd som stöds,

4) planering och utförande av en lokal och småskalig vatten- och avloppsåtgärd så som föreskrivs i 7 § i lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004),

5) planering och byggande av ett småskaligt telekommunikationsnät och motsvarande nätverk och anskaffning av utrustning samt anskaffning av de nyttjanderätter som krävs för att bygga och använda nätverket,

6) kostnader för myndighetstillstånd, registreringsavgifter och andra motsvarande kostnader,

7) brand- och talkoförsäkringspremier som avser projekttiden.

Stöd kan dessutom beviljas för sådana allmänna kostnader som avses i artikel 45.2 led c i landsbygdsförordningen samt sådana kostnader för förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätter samt varumärken som avses i artikel 45.2 led d i den förordningen.

Stöd kan i första hand beviljas för kostnader enligt 1 mom. 3 punkten om anskaffningen gäller ny materiel och nya maskiner, anordningar och redskap. Som stödberättigande kan dock godkännas utgifter för anskaffning av begagnade maskiner, anordningar, redskap och begagnad materiel

1) som det inte är ändamålsenligt att anskaffa som nya eller i fråga om vilka det inte finns ersättande tjänster att tillgå till skälig kostnad på orten,

2) som till sina tekniska egenskaper lämpar sig för det planerade syftet eller som kan ändras så att de lämpar sig för det planerade syftet,

3) i fråga om vilka anskaffningen totalt sett gör investeringen mer ekonomisk med beaktande av pris, livslängd och kostnader under drifttiden,

4) som till sitt anskaffningspris är förmånligare än motsvarande nya, och

5) av vars livslängd det återstår åtminstone fem år.

Anskaffningar av begagnad materiel eller begagnade maskiner, anordningar eller redskap godkänns genom ett stödbeslut. Den som ansöker om stöd ska i sin stödansökan lägga fram tillräckliga motiveringar till att de förutsättningar för stöd som anges i 3 mom. uppfylls.

19 § (8.6.2017/338)
Ytterligare krav när det gäller stöd för förvärv av byggnader och fastigheter

När en byggnad med eller utan mark förvärvas förutsätter beviljandet av stöd att

1) byggnaden lämpar sig för den verksamhet som ska bedrivas eller kan till ringa kostnader ändras till en sådan samt att den med hänsyn till dess tänkta ändamål uppfyller vad som i lag föreskrivs eller med stöd av lag bestäms om de krav som ställs på en sådan byggnad, och

2) byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess verkliga värde.

5 kap

Temaprojekt

20 §
Verksamhet som stöds som temaprojekt

Utöver vad som föreskrivs i 26 § 1 mom. i lagen om utvecklingsstöd kan stöd för temaprojekt beviljas för att

1) bredda möjligheterna för samfund och sammanslutningar att utnyttja den finansieringen från programmet vid det lokala utvecklandet av området, och

2) främja genomförandet av aktionsgruppens lokala strategi.

Ett temaprojekt består av olika åtgärder genom vilka projektplanen genomförs.

21 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för temaprojekt

För att stöd ska beviljas för ett temaprojekt förutsätts det att aktionsgruppen

1) vid ansökan om stöd lägger fram en plan om urvalsförfarandet för åtgärderna och de åtgärder genom vilka temaprojektet genomförs, och

2) försäkrar sig om att den som genomför åtgärderna har tillräckliga ekonomiska förutsättningar och kompetens för att genomföra åtgärderna.

22 §
Godtagbara kostnader för temaprojekt

Utöver det som föreskrivs i 7 och 18 § om godtagbara kostnader, kan de godtagbara kostnaderna i ett temaprojekt omfatta kostnader för sammanställande av projektet, för samarbete och för utbyte av erfarenheter, om projektets art eller omfattning kräver detta. De godtagbara kostnaderna för sammanförande av projektet, för samarbete och för utbyte av erfarenheter får utgöra högst 25 procent av helhetskostnaderna för temaprojektet.

23 §
Ändring av temaprojekt

Den lokala aktionsgruppen ska underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om förändringar som sker i fråga om åtgärder inom temaprojektet eller antalet aktörer. Om närings-, trafik- och miljöcentralen anser att förändringen är betydande, ska aktionsgruppen sända en ansökan om ändring av temaprojektet till närings-, trafik- och miljöcentralen.

6 kap

Förenklade kostnadsmodeller

24 §
Engångsersättning

En förutsättning för beviljande av engångsersättning som avses i 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utvecklingsstöd är att projektet till sin natur lämpar sig för en engångsersättning och att projektet inte genomförs genom offentlig upphandling. Vid ansökan om engångsersättning ska sökanden för bestämmande av stödets storlek lämna in ett detaljerat kostnadsförslag med motivering samt en uppskattning av vilka anskaffningar som behöver göras utifrån.

I ett stödbeslut om engångsersättning ska projektets målsatta resultat eller de åtgärder som ska utföras i projektet och de handlingar som behövs för att verifiera genomförandet av projektet specificeras så att det går att försäkra sig om att projektet genomförs i enlighet med stödbeslutet. Projektförloppet kan indelas i olika faser, om det är möjligt med beaktande av projektets karaktär. Vid beräkning av engångsersättningen ska hänsyn tas till gängse prisnivå.

Vid projekt som har beviljats stöd som engångsersättning kan stödbeslutet ändras endast när det gäller projekttiden.

För att kostnaderna för ett projekt som finansieras med engångsersättning ska vara stödberättigande förutsätts det att det resultat som nåtts genom projektet eller de åtgärder som utförts genom det stämmer överens med beslutet om beviljande av stödet. För att annan offentlig finansiering för projektet ska kunna godkännas förutsätts det att ett verifikat lämnas in i samband med betalningsansökan så att det kan verifieras att finansieringen fullföljts.

25 § (23.4.2015/539)
Procentuell ersättning

Som procentuella indirekta kostnader för ett projekt kan godkännas 24 procent av projektets godtagbara lönekostnader. I projekt där resekostnaderna är synnerligen höga på grund av projektets innehåll kan som indirekta kostnader som ska ersättas procentuellt godkännas 15 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektet.

I indirekta kostnader som ersätts procentuellt ingår kontorskostnader, resekostnader för projektpersonalen, deltagaravgifter för projektpersonalen i utbildning och seminarier, kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen, kostnader för de lokaler, maskiner och anordningar som används av projektpersonalen, kostnader för servering samt kostnader för projektets styrgrupp. När det gäller i 1 mom. avsedda projekt där resekostnaderna är synnerligen höga ingår projektpersonalens resekostnader dock inte i de indirekta kostnader som ersätts procentuellt.

Ersättningen av andra kostnader än de som anges i 2 mom. grundar sig på faktiskt föranledda och utbetalda stödberättigande kostnader.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om projektet och projektpersonalen gäller även aktionsgruppen och verksamhetspenningen.

7 kap

Begränsningar av stödberättigandet samt kostnadsfördelning och kostnadernas skälighet

26 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för

1) kostnader för en anskaffning som gjorts från sökanden, dennes familjemedlem eller ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller från en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag, om det inte har begärts tillräckligt med anbud för anskaffningen från andra lämpliga aktörer,

2) räntor, provisioner och överlåtelseskatt eller andra kostnader för finansiering av en investering eller av någon annan åtgärd,

3) leasingkostnader, om den maskin eller anordning som avtalet gäller i enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökandens ägo,

4) betalningsposter för maskiner och anordningar som skaffas på avbetalning, om äganderätten till den förvärvade egendomen inte övergår under projekttiden,

5) mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökanden inte lägger fram en utredning om att det för kostnaderna inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten,

6) kostnader som inte kvarstår som slutlig utgift för sökanden på grund av återbetalning, gottgörelse eller någon annan motsvarande orsak,

7) kostnader som föranleds av annan regelbunden verksamhet som sökanden normalt bedriver eller därtill anknuten PR-verksamhet än projektets genomförande,

8) löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av de löner och arvoden som allmänt betalas till den som utför motsvarande uppgifter,

9) andra kostnader för avlöning än lagstadgade kostnader eller kostnader som följer av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren,

10) resekostnader till den del de överstiger det belopp som ersätts i enlighet med det statliga resereglemente som gäller vid tidpunkten för resan,

11) kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid ansökan om stöd inte har varit ordinarie tjänsteinnehavare hos sökanden eller kostnader för avlöning av en arbetstagare i ett sådant anställningsförhållande som gäller tills vidare, om arbetstagarens arbetsinsats inom projektet under den totala tiden för projektets genomförande överskrider ett årsverke och tjänsten eller befattningen i fråga inte har utlysts offentligt, (8.6.2017/338)

12) resekostnader och sammanträdesarvoden för tjänstemän om uppgiften hör till tjänstemannens tjänsteutövning.

27 §
Fördelning av kostnader

Som projektkostnader kan godkännas den andel av kostnaderna för sökandens verksamhet som faktiskt föranleds av genomförandet av projektet.

Om det för projektet beviljas stöd som grundar sig på faktiska, godtagbara kostnader, ska kostnaderna kunna verifieras och de ska fördelas till projektet på ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt.

Om en kostnad fördelas som en kostnad för minst två projekt som stöds, eller som en kostnad som ersätts med aktionsgruppens verksamhetspenning och som en kostnad för ett eller flera projekt som stöds, får de fördelade kostnader som stödet kan hänföras till inte överskrida den faktiska utgiften.

28 §
Skäliga godtagbara kostnader

När stöd beviljas ska den som beviljar stödet ska i mån av möjlighet försäkra sig om att det totala kostnadsförslaget är skäligt. Innan stödet betalas ut ska dock den som beviljat stödet försäkra sig om att samtliga kostnader är skäliga.

Om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd för anskaffningar som överstiger 2 500 euro lämna in en utredning om den normala prisnivån, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer. (8.6.2017/338)

Om det inte har varit möjligt att följa det förfarande som avses i 2 mom. vid bedömningen av om kostnaderna är skäliga, ska den som beviljar stödet försäkra sig om kostnadernas skälighet på något annat sätt.

8 kap

Tillstånd, påbörjande och genomförande

29 §
Uppvisande av tillstånd i fråga om investering

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att lagakraftvunna myndighetstillstånd som behövs för genomförandet av åtgärden läggs fram.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får stödet av grundad anledning beviljas utan att tillståndet vunnit laga kraft, men då förutsätts det att det till stödbeslutet fogas ett villkor om att det lagakraftvunna tillståndet ska läggas fram i samband med den första ansökan om utbetalning eller senast före utbetalning av den sista stödposten.

Undantaget i 2 mom. tillämpas inte på miljötillstånd. Det tillämpas inte heller på tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) om inte stödsökanden fått rätt att påbörja arbeten enligt 144 § i den lagen.

30 §
Påbörjande av ett utvecklingsprojekt

Ett utvecklingsprojekt betraktas som påbörjat när den som genomför projektet skriver under ett sådant avtal om genomförandet av projektet som inte kan hävas, ingår ett upphandlingsavtal eller annat avtal som gäller genomförandet av projektet, betalar kostnader som hänför sig till projektet utan att ingå ett avtal eller ingår ett serviceavtal.

Som påbörjande av ett projekt betraktas dock inte sådant samarbete som behövs för att genomföra ett internationellt, nationellt eller interregionalt projekt, allmänna utgifter som hänför sig till planeringen eller slutande av ett sådant avtal om överföring av stöd som avses i 15 § i lagen om utvecklingsstöd.

31 §
Påbörjande av en investering

Som påbörjande av en investering betraktas

1) inledande av byggnadsarbete,

2) leverans av anskaffningar,

3) betalning av anskaffningar, eller

4) ingående av någon annan förbindelse som leder till att investeringen inte kan återkallas.

En investering som beviljats stöd betraktas dock inte som påbörjad, om investeringen innefattar flera anskaffningar och värdet på en i 1 mom. avsedd anskaffning är ringa i förhållande till den godtagbara totalkostnaden för investeringen.

32 §
Projekttiden

För projekt som beviljas stöd bestämmer närings-, trafik- och miljöcentralen en projekttid som avses i 27 § 2 mom. i lagen om utvecklingsstöd.

Projekttiden ska fastställas så att projektet kan genomföras och stödet betalas ut inom den frist som utsatts för programmets genomförande och för utbetalningen av stöden.

33 §
Ändring av påbörjade projekt och förlängning av projekttiden

Om stödmottagaren efter projektstarten avsevärt avviker från den plan som har godkänts genom stödbeslutet, kan kostnaderna för det projekt som genomförs med avvikelse från planen godkännas som stödberättigande endast om en ansökan om ändring lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen innan kostnaderna för ändringen uppstår. När det gäller stöd som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot ska ansökan om ändring lämnas till aktionsgruppen.

Projekttiden kan förlängas, om det finns ett sådant godtagbart skäl till förlängning som inte gick att förutse och förlängningen av projekttiden är nödvändig för genomförandet av projektet.

Ändringar i projektplanen får inte leda till att projektets godtagbara kostnader ökar, om det inte finns en särskilt grundad anledning. Om utvecklingsprojektet med avvikelse från stödbeslutet får annan offentlig finansiering eller om den privata finansieringen genomförs på ett sätt som avviker från stödbeslutet, ska det i stödbeslutet göras en ändring i fråga om projektets finansiering.

9 kap

Verksamhetspenning för lokala aktionsgrupper

34 §
Kostnader som finansieras med verksamhetspenning

Kostnaderna för förvaltningen av den lokala utvecklingsstrategi som den lokala aktionsgruppen genomför och kostnaderna för ledning av verksamheten finansieras med verksamhetspenningen.

De kostnader som verksamhetspenningen används för ska delas upp i löpande kostnader för förvaltningen enligt artikel 35.1 led d i förordningen om allmänna bestämmelser och kostnader för ledningsfunktioner enligt artikel 35.1 led e i den förordningen.

35 §
Godtagbara kostnader för verksamhetspenningen

Verksamhetspenning kan i enlighet med planen för användning av verksamhetspenning beviljas för följande skäliga och behövliga kostnader för aktionsgruppens verksamhet:

1) kostnader för löner och arvoden och med dem förknippade kostnader enligt kollektivavtal, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) köpta tjänster, inklusive kostnader för lagstadgad företagshälsovård och kostnader för företagshälsovård på allmänläkarnivå till den del de överstiger FPA-ersättningen, samt kostnader för rehabilitering som hänför sig till upprätthållandet av arbetsförmågan,

4) mötesarvoden och andra kostnader för möten,

5) hyreskostnader för lokaler,

6) brandförsäkringspremier och andra försäkringspremier som är centrala för verksamheten eller för tryggandet av den,

7) förvärv av sådan specialkompetens som behövs i aktionsgruppens arbete och komplettering av kompetensen,

8) informationskostnader som hänför sig till genomförandet av den lokala strategin, och

9) andra kostnader för aktionsgruppens verksamhet, inklusive små anskaffningar samt hyreskostnader för maskiner och anordningar.

Om aktionsgruppen avviker i väsentlig mån från den plan som gäller användningen av verksamhetspenningen, kan kostnaderna godkännas som stödberättigande endast om en ansökan om ändring av planen lämnas till Landsbygdsverket innan kostnaderna för ändringen uppstår.

10 kap

Ansökan om och betalning av stöd (23.4.2015/539)

35 a § (8.6.2017/338)
Val av projekt som stöds

Projektstöd enligt denna förordning får sökas fortlöpande. Val av projekt som ska finansieras sker minst två gånger per år.

36 § (8.6.2017/338)
Stödposter

Stöd som beviljas för en allmännyttig investering betalas i högst sex poster. Den sista posten ska utgöra minst 20 procent av det beviljade stödbeloppet.

Om stödet beviljas som engångsersättning, kan stödposterna betalas ut när de genom stödbeslutet godkända målen nåtts eller åtgärderna genomförts. Den sista stödposten kan betalas ut när åtgärderna enligt den godkända planen har genomförts i sin helhet. Stödet kan betalas ut i sammanlagt högst tre poster.

Stöd för kostnader orsakade av åtgärder för genomförande av temaprojekt samt stöd för i 10 § 3 mom. avsedda kostnader för sammanställande av projektet, för samarbete och för utbyte av erfarenheter kan i fråga om vardera kostnadsposten betalas ut i högst fyra poster per år.

Förskott betraktas som en post.

37 § (8.6.2017/338)
Beaktande av projektinkomster

Projektinkomsterna utgörs av inkomster från försäljning av varor och tjänster som skaffats för genomförande av projektet, av inkomster från försäljning av produkterna av projektet samt av bruksavgifter från projektets nyttigheter och lokaler.

Projektinkomsterna dras av från projektets godtagbara kostnader vid beräkning av stödbeloppet. Som inkomster vid beräkningen beaktas sådana inkomster som betalas till stödmottagaren under tiden för genomförande av projektet. Om åtgärdernas sammanlagda stödberättigande kostnad uppgår till högst 50 000 euro avdras inkomsterna dock inte.

På projekt vilkas sammanlagda stödberättigande kostnad överstiger en miljon euro och som genererar nettoinkomster efter att de avslutats tillämpas dessutom artikel 61 i förordningen om allmänna bestämmelser, om inte något annat följer av den på projektet tillämpliga lagstiftning som gäller statligt stöd.

38 §
Förskott

En privaträttslig allmännyttig sammanslutning kan få förskott på stöd, om

1) den inte har betydande egna inkomster eller förmögenhet som kan användas för tillfällig finansiering av projektet,

2) risken för att projektet inte blir genomfört är liten, och

3) betalning av förskott inte försvårar en ändamålsenlig övervakning av användning av stödet.

Av stödet kan högst 20 procent av det beviljade stödbeloppet betalas ut i förskott. Förskottet kan dock vara högst 100 000 euro. I förskottsbeloppet ska projektets längd och omfattning beaktas samt tidpunkten för genomförandet av projektet. För utbetalning av förskott kan det krävas att säkerhet ställs. Stöd för genomförande av ett projekt eller en plan för användningen av verksamhetspenning kan betalas ut i förskott endast en gång.

Uppkomsten av kostnader som motsvarar förskottet tas i beaktande från och med den första stödposten. Förskottet kvittas mot varje stödpost med 30 procent av dess belopp ända tills förskottet i sin helhet har kvittats. Återstoden av förskottet ska dock kvittas senast mot den sista stödposten. Efter meddelande från stödmottagaren kan också en större procentsats än vad som anges ovan tillämpas vid kvittningen.

39 § (8.6.2017/338)
Utbetalning av stöd

Med undantag av förskottet betalas det ut stöd för en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar stödprocenten. Utbetalningen av stöd förutsätter dessutom att det visas upp en redogörelse för att den övriga finansiering som förutsätts i stödbeslutet har förverkligats i överensstämmelse med stödbeslutet.

En förutsättning för utbetalning av stöd som grundar sig på godtagbara, faktiska kostnader är att stödmottagaren till betalningsansökningen fogar en specifikation av de utgifter som åtgärden orsakat och av hur åtgärderna framskrider i enlighet med 44 § 4 mom. i lagen om utvecklingsstöd. Anskaffningar ska framgå av betalningshandlingarna. Innan stöd kan betalas ut, ska utgiften, med undantag för i 7 § 3 mom. 3 punkten avsedda avskrivningskostnader, ha betalats av stödmottagaren och registrerats i stödmottagarens bokföring som en utgift för projektet.

Om stöd har beviljats som engångsersättning, baserar sig bedömningen av genomförandet av projektet på den plan som godkänts genom stödbeslutet samt villkoren i stödbeslutet. Engångsersättningen kan betalas ut när den som betalar ut ersättningen försäkrat sig om att det specificerade resultat som förutsätts i stödbeslutet har nåtts eller den åtgärd som förutsätts i beslutet har genomförts.

40 §
Ansökningstid för utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av den sista stödposten ska göra inom fyra månader från att den frist som utsatts i planen för genomförande av projektet eller verksamhetspenningen har löpt ut. Till den del det ingår godtagbara lönekostnader projektet eller i genomförandet av planen för verksamhetspenningen ska den sista stödposten, när det gäller semesterpenning, semesterlön och semesterersättning som betalas efter slututbetalningen, sökas inom en månad från att semesterpenningen, semesterlönen eller semesterersättningen senast ska betalas på basis av anställningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får i fråga om stöd för projekt och Landsbygdsverket i fråga om verksamhetspenning besluta att stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av projektet, om försening inte försvårar programmets genomförande och om en utbetalning som sker på basis av en försenad ansökan inte påverkar kravet på likvärdig behandling av sökandena.

11 kap

Särskilda bestämmelser

41 §
Tillsättande av styrgrupp

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i beslutet om beviljande av stöd kräva att det tillsätts en styrgrupp för projektet.

En styrgrupp ska tillsättas för projekt som gäller nationell och interregional verksamhet samt för sådana omfattande projekt, vars godtagbara kostnader är minst 300 000 euro och för vilka stöd beviljas upp till 100 procent. För andra projekt kan det tillsättas en styrgrupp, om

1) det godkända kostnadsförslaget för projektet är minst 50 000 euro, och

2) projektet har omfattande verkningar på företagsverksamheten, verksamhetsbetingelserna för regionens näringsidkare eller för den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp tillsättas även för projekt vars godtagbara kostnader understiger 50 000 euro.

Om sökanden i sin ansökan inte har föreslagit att en styrgrupp ska tillsättas och inte heller föreslagit medlemmar till en styrgrupp inklusive en representant för aktionsgruppen då stöd söks ur aktionsgruppens bevillningskvot, ska närings-, trafik- och miljöcentralen innan beslutet om beviljande av stöd fattas be sökanden utse de övriga medlemmarna av styrgruppen med undantag av närings-, trafik- och miljöcentralens representant. Till medlem av styrgruppen får inte utses någon som inte har gett sitt skriftliga samtycke till uppdraget.

42 §
Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen ska

1) vid sitt första sammanträde välja en ordförande och en sekreterare för styrgruppen samt besluta om förfarandet för protokolljustering,

2) föra protokoll över de ärenden som behandlats i styrgruppen och över styrgruppens synpunkter på projektets genomförande,

3) sammanträda minst en gång per år för att följa upp projektets genomförande,

4) behandla ärenden som gäller genomförande av projektet i enlighet med den godkända projektplanen,

5) delge den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet, och aktionsgruppen när det gäller stöd som finansieras ur aktionsgruppens finansieringskvot, protokollet från styrgruppens sammanträde,

6) lämna ett utlåtande om projektets genomförande och slutrapport till närings, trafik- och miljöcentralen, och till aktionsgruppen om stödet har beviljats ur aktionsgruppens finansieringskvot.

43 §
Utredningar och övervakningsuppgifter

För övervakning och bedömning av stödets effekter ska stödtagaren i enlighet med artikel 71 i landsbygdsförordningen lämna in de indikatorer och övervakningsuppgifter som krävs samt övriga behövliga uppgifter om effekterna av det projekt som stöds.

44 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

23.4.2015/539:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015. Förordningens 35 a § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016.

8.6.2017/338:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.