Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

27.3.2014/249

Statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2019. Se L om upphävande av lagen om bekämpning av oljeskador 1358/2018 1 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om innehållet i det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador och i samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor, om uppgörande och fastställande av planerna samt om bekämpningsberedskapen hos innehavare av oljelager och hamnar och verksamhetsutövare vid inrättningar.

2 §
Det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador

Utöver vad som föreskrivs i 12 § i lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) ska i det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador tas in

1) följande uppgifter om organisationen för bekämpning av oljeskador:

a) uppgifter om räddningsmyndigheten vid det lokala räddningsväsendet,

b) uppgifter om organiseringen och ledningen av bekämpningen av oljeskador, om grundande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter samt uppgifter om larm- och kommunikationssystem,

c) uppgifter om de kommunala myndigheter och verk inom området som deltar i bekämpningen av oljeskador samt deras kontaktuppgifter,

d) en redogörelse för hur efterbehandlingen av oljeskador är organiserad i kommunerna inom området och en förteckning över de myndigheter som ansvarar för efterbehandlingen samt deras kontaktuppgifter,

e) uppgifter om samarbete mellan det lokala räddningsväsendet samt innehavare av oljelager och hamnar och verksamhetsutövare vid inrättningar enligt 14–16 § i lagen om bekämpning av oljeskador, samt en redogörelse för eventuella andra samarbetspartners och samarbetet med dem vid bekämpning av oljeskador,

f) en plan för samarbetet vid bekämpning av fartygsoljeskador mellan det lokala räddningsväsendet och myndigheterna enligt 8 § i lagen om bekämpning av oljeskador,

2) en redogörelse för räddningsväsendets servicenivå sådan den bestäms enligt 28 § i räddningslagen (379/2011), till den del servicenivån hänför sig till bekämpningen av oljeskador,

3) följande uppgifter om materiel och om bekämpningsberedskapen i övrigt:

a) en redogörelse för den oljebekämpningsmateriel och de oljebekämpningsförnödenheter som behövs och för annan materiel och andra förnödenheter som lämpar sig för bekämpning av oljeskador, såsom transportmedel, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner, verktyg och underhållsförnödenheter samt för förvaringen och underhållet av dessa, liksom även uppgifter om vilken materiel och vilka förnödenheter som redan finns att tillgå och var de har placerats,

b) en plan för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsmateriel och för kostnaderna för dem under de följande fem åren samt planer för placeringen av den materiel som ska anskaffas,

c) en plan för utbildning och övningar,

d) en beräkning av de årliga anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsförnödenheter, underhålls- och förvaringskostnaderna för oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter och övriga kostnader för upprätthållande av oljebekämpningsberedskapen samt av utbildningskostnaderna under de följande fem åren,

e) en redogörelse för lagerbyggnader för förvaring av oljebekämpningsmateriel och hyrorna för dem samt en plan för anskaffning av eventuella nya lagerbyggnader,

f) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av oljehaltigt avfall som uppstår vid bekämpning av oljeskador.

När en redogörelse enligt 1 mom. 2 punkten utarbetas ska å ena sidan hänsyn tas till sådana objekt på området som medför särskild risk för oljeskador, såsom farleder, områdesreserveringar som gjorts för fartyg i behov av assistans, oljehamnar, reparationsvarv, oljelager och industrianläggningar, kraftverk och andra motsvarande anläggningar där stora mängder olja hanteras industriellt och lagras, samt å andra sidan naturskyddsområden, badstränder, vattentäkter, grundvattenområden och andra känsliga naturobjekt vars skydd särskilt ska beaktas vid bekämpning av oljeskador.

Om oljebekämpningsmateriel, oljebekämpningsförnödenheter eller andra anskaffningar som avses i bekämpningsplanen inte ska användas enbart för bekämpning av oljeskador, ska planen innehålla en uppskattning av den andel av användningen av anskaffningen som bekämpningen av oljeskador utgör.

3 §
Fastställande av planen

Innan närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer en av det lokala räddningsväsendet godkänd plan för bekämpning av oljeskador ska den begära ett utlåtande om planen av regionförvaltningsverket.

Vid prövningen av huruvida planen ska fastställas ska närings-, trafik- och miljöcentralen fästa särskild uppmärksamhet vid att den oljebekämpningsmateriel som ska anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig med beaktande av risken för oljeskador och nivån på bekämpningsberedskapen inom området.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska sända den fastställda planen för kännedom till oljeskyddsfondens styrelse, till Finlands miljöcentral och till regionförvaltningsverket.

4 §
Översyn av planen

Det lokala räddningsväsendet ska åtminstone vart fjärde år se över de delar av planen för bekämpning av oljeskador som gäller anskaffnings-, utbildnings- och driftskostnader enligt 2 § 1 mom. 3 punkten underpunkt b, d och e. Den plan som ändras till följd av översynen ska fastställas med iakttagande av bestämmelserna i 3 §.

Det lokala räddningsväsendet ska se till att andra uppgifter i planen för bekämpning av oljeskador än de som avses i 1 mom. uppdateras med jämna mellanrum och efter varje betydande ändring så att de motsvarar de förändrade förhållandena. Till denna del behöver en ändring av planen inte fastställas, utan den sänds för kännedom till närings-, trafik- och miljöcentralen, Finlands miljöcentral, oljeskyddsfondens styrelse och regionförvaltningsverket.

5 §
Skyldigheten att göra upp samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor

Samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor enligt 13 § i lagen om bekämpning av oljeskador görs upp för följande områden:

1) Finska viken, som omfattar kust- och havsområdena i landskapen Kymmenedalen, Södra Karelen och Nyland,

2) Skärgårdshavet, som omfattar kust- och havsområdena i landskapen Egentliga Finland och Satakunta,

3) Bottniska viken, som omfattar kust- och havsområdena i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland,

4) djupleden i Saimen.

En samarbetsplan för djupleden i Saimen görs dock upp endast för eventuella fartygsoljeskador om inte närings-, trafik- och miljöcentralerna, de myndigheter som deltar i bekämpningsarbetet och handräckningsmyndigheterna inom det område som omfattas av planen bestämmer något annat.

6 §
Närings-, trafik- och miljöcentraler som svarar för uppgörande av samarbetsplaner

För uppgörande av samarbetsplaner för de områden som avses i 5 § svarar

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i fråga om Finska viken,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i fråga om Skärgårdshavet,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i fråga om Bottniska viken,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i fråga om djupleden i Saimen.

7 §
Myndigheter som deltar i uppgörande av en samarbetsplan

Den närings-, trafik- och miljöcentral som svarar för uppgörande av en samarbetsplan ska göra upp planen i samarbete med följande myndigheter inom området:

1) de övriga närings-, trafik- och miljöcentralerna samt regionförvaltningsverken och de lokala räddningsmyndigheterna,

2) de viktigaste kommunala myndigheter och verk som deltar i bekämpningen av oljeskador och som avses i 9 § i lagen om bekämpning av oljeskador samt de myndigheter som svarar för efterbehandlingen av oljeskador,

3) de myndigheter som enligt 11 § i lagen om bekämpning av oljeskador är skyldiga att ge handräckning.

Finlands miljöcentral ska delta i uppgörande av samarbetsplanen. De myndigheter som deltar i bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor enligt 8 § i lagen om bekämpning av oljeskador ska delta i uppgörande av planen om de har verksamhet på det område som omfattas av planen.

8 §
Behandling och fastställande av en samarbetsplan

Den närings-, trafik- och miljöcentral som svarar för uppgörande av en samarbetsplan ska vid beredningen av samarbetsplanen ge samtliga myndigheter och samarbetspartners inom området som deltar i bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan och uttala sig om det.

Den närings-, trafik- och miljöcentral som svarar för uppgörande av samarbetsplanen ska sända den till Finlands miljöcentral. Centralen ska inhämta de utlåtanden om planen som behövs och sända planen till miljöministeriet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande.

9 §
Samarbetsplanens innehåll

En samarbetsplan ska innehålla

1) följande uppgifter om bekämpningsorganisationen:

a) antalet anställda som de myndigheter som avses i 5, 7, 8 och 11 § i lagen om bekämpning av oljeskador har tillgång till,

b) uppgifter om de kommunala myndigheter och verk som deltar i bekämpningen av oljeskador och som avses i 9 § i lagen om bekämpning av oljeskador samt uppgifter om hur efterbehandlingen av fartygsoljeskador är organiserad och om de myndigheter i kommunerna inom området som deltar i efterbehandlingen,

c) uppgifter om anställda vid de lager, hamnar och inrättningar som avses i 14–16 § i lagen om bekämpning av oljeskador samt om frivilligorganisationer som inom det område som omfattas av planen står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

d) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på öppna havsområden, i skärgården och på strandområden, för bildande av en ledningsgrupp enligt 22 § 2 mom. i lagen om bekämpning av oljeskador, för grundande, bemanning och utrustande av bekämpningsenheter samt för bekämpningsenheternas larmberedskap, utryckningsordning och underhåll samt för larm- och kommunikationssystem,

2) följande uppgifter om materielen och om bekämpningsberedskapen i övrigt:

a) uppgifter om bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom det område som omfattas av planen finns att tillgå för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor och som staten och dess samarbetspartners, det lokala räddningsväsendet och de lager, hamnar och inrättningar som avses i 14–16 § i lagen om bekämpning av oljeskador innehar och uppgifter om var de är placerade samt en plan för behövliga överföringar av bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter från andra områden samt ett förslag till behövliga tilläggsanskaffningar,

b) en plan för organiseringen av behandlingen av skadade vilda djur och räddning av individer som hör till sällsynta eller utrotningshotade arter,

c) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av sådant oljehaltigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen som uppstår vid bekämpningen av skador,

d) en plan för organiseringen av provtagning, undersökningar och uppföljning i syfte att utreda de skador och miljökonsekvenser som orsakats av olja, andra skadliga ämnen och oljebekämpningen,

e) en plan för övningar och utbildning som ordnas på samarbetsområdet för dem som deltar i bekämpningsarbetet,

3) en redogörelse för nivån på de statliga myndigheternas och räddningsområdenas gemensamma bekämpningsberedskap vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

4) en sådan redogörelse för det område som omfattas av planen som innehåller:

a) uppgifter om verksamhet och omständigheter som inom det område som omfattas av planen medför särskild risk för fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,

b) uppgifter om den plan för mottagande av fartyg i behov av assistans som avses i 20 b § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och om områdesreserveringar enligt den planen,

c) uppgifter om verksamhet och områden vilkas skydd särskilt ska beaktas vid bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på området,

5) exempelbeskrivningar på taktiken vid bekämpningen av stora fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på området,

6) en plan för tillsättande av en synenämnd enligt 26 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

I samarbetsplanen ska dessutom ingå en bedömning av behovet att utveckla bekämpningsberedskapen inom området samt uppgifter om hur planen ska förnyas och uppdateras.

10 §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager samt vid hamnar och inrättningar

Den plan som enligt 15 och 16 § i lagen om bekämpning av oljeskador ska göras upp för eventuella oljeskador och fartygskemikalieolyckor ska innehålla

1) följande uppgifter om bekämpningsorganisationen vid ett lager, en hamn och en inrättning:

a) en redogörelse för ledningen av bekämpningen, upprätthållande av beredskapen samt ansvarsfördelningen inom organisationen, samt namnen på och kontaktuppgifterna för de personer som svarar för bekämpningsarrangemangen,

b) en plan som gäller organisering av bekämpningen, vilka personer som ska delta i bekämpningen och grundande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheterna samt uppgifter om larm- och kommunikationssystemen,

c) en redogörelse för hur bekämpningssituationer ska ledas till dess att räddningsmyndigheten inom det lokala räddningsväsendet eller en räddningsledare enligt 34 § 1 mom. i räddningslagen tar över ledningen av verksamheten,

d) en redogörelse för samarbetet med det lokala räddningsväsendet,

2) följande uppgifter om de faktorer som påverkar nivån på bekämpningsberedskapen:

a) en redogörelse för sådana objekt på området som medför fara för oljeskador och fartygskemikalieolyckor, deras läge samt för färdledarna på området,

b) en redogörelse för identifierade risker för oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för de åtgärder som de kräver,

c) uppgifter om andra omständigheter som inverkar på skaderisken och i synnerhet uppgifter om omfattningen av trafiken i hamnen och om antalet tankfartyg som anlöper hamnen,

3) följande uppgifter om materiel och om bekämpningsberedskapen i övrigt:

a) en redogörelse för bekämpningsmateriel, bekämpningsförnödenheter och andra för bekämpning av oljeskador lämpliga materiel och förnödenheter som nivån på bekämpningsberedskapen förutsätter och som behövs för att förebygga och begränsa skador, samt om förvaringen och underhållet av materielen och förnödenheterna,

b) en plan för utbildning och övningar,

c) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av sådant oljehaltigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen vilket uppstår vid bekämpningen av skador.

När planen görs upp ska det fästas särskild vikt vid att den materiel som finns vid oljelagret, hamnen och inrättningen är tillräcklig och lämplig i det inledande skedet av skadebekämpningen samt vid att tillräckligt många anställda utbildas för eventuella bekämpningssituationer. Vid utarbetandet av planen ska en god och flexibel informationsgång och ett gott och flexibelt samarbete säkerställas mellan lagret, hamnen och inrättningen och det lokala räddningsväsendet.

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en inrättning som avses i 15 och 16 § i lagen om bekämpning av oljeskador ska se till att planen uppdateras så att den svarar mot de förändringar som skett inom området eller verksamheten. Närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet ska utan dröjsmål informeras om den uppdaterade planen.

11 §
Bekämpningsmaterielen vid stora oljelager samt vid hamnar och inrättningar

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en inrättning som avses i 15 och 16 § i lagen om bekämpning av oljeskador ska i syfte att begränsa skador och skydda människor och miljö hålla lämplig materiel och utrustning för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor på lagerområdet, hamnområdet och inrättningens område i den omfattning som de lokala förhållandena kräver. Materielen ska omfatta utrustning för bekämpningspersonalen, absorberande och skyddande ämnen och förnödenheter, insamlings- och förvaringsmateriel, dammar och behövliga transportmedel.

I en hamn ska det finnas så mycket bommar, bojar och förankringsmateriel att man med hjälp av dem kan förhindra att olja och andra farliga ämnen som likt olja flyter på vattnet och som hanteras i hamnen sprids i vattendragen. Också vid andra inrättningar och på lagerområden ska det finnas en motsvarande mängd oljebommar, om området är beläget så att olja vid läckage kan flöda ut i vattendragen. En hamn, ett lager och en inrättning ska ha den materiel som behövs för utläggning av bommar och för insamling av olja på vattenområden.

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Det lokala räddningsväsendets plan för bekämpning av oljeskador ska inom ett år från förordningens ikraftträdande bringas i överensstämmelse med kraven i förordningen.

Samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor ska inom två år från förordningens ikraftträdande bringas i överensstämmelse med kraven i förordningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet ska inom ett år från förordningens ikraftträdande informeras om en sådan plan enligt 10 § som gjorts upp för ett stort oljelager samt för en hamn och en inrättning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.