Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

17.1.2014/28

Lag om stödjande av landsbygdens utveckling

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2022/1325, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för en hållbar utveckling modernisera och öka näringsverksamheten på landsbygden samt göra den mångsidigare, förbättra verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för landsbygdsföretagen samt utveckla landsbygden som boende- och verksamhetsmiljö i syfte att förbättra välfärden, trivseln och verksamhetsmöjligheterna för dem som bor och är verksamma på landsbygden.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av landsbygden som i enlighet med ett program som avses i 3 § 1 punkten i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014), nedan programförvaltningslagen, finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) eller Europeiska unionens övriga medel eller motsvarande nationella medel eller uteslutande med nationella medel eller uteslutande med Europeiska unionens medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas den som bedriver jordbruk för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte heller på miljöstöd, kompensationsbidrag eller stöd eller ersättningar som motsvarar dem. Renhushållning betraktas då som jordbruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finansieras med medel från Europeiska garantifonden (EGFJ), Europeiska havs- och fiskerifonden eller någon annan av de av Europeiska unionens fonder som anges i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 punkten i programförvaltningslagen med undantag för EJFLU och inte heller på stöd som finansieras ur Europeiska unionens övriga finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas inte heller på de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller andra projekt som avses i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och inte heller på projekt som avses i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011), vilka finansieras uteslutande med nationella medel och inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i programförvaltningslagen och inte heller på utvecklandet av servicen inom skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995). I övrigt tillämpas denna lag på verkställigheten av skoltlagen i enlighet med bestämmelserna i 8 § 3 mom. i skoltlagen. (30.12.2015/1679)

Trots det som i 2 mom. föreskrivs om stöd för förbättrande av jordbrukets struktur ska denna lag dock tillämpas på iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning, om inte sökandens inkomster från företagsverksamheten uppfyller det som föreskrivs om inkomster i eller med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

På stöd som främjar ett hållbart nyttjande av skogsbruksmark tillämpas vad som föreskrivs om finansiering av hållbart skogsbruk någon annanstans i lag eller med stöd av den.

3 §
Tillämpning i landskapet Åland

Denna lag tillämpas inte på program eller stöd som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

4 §
Förhållandet till Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd som Europeiska unionen delvis eller helt finansierar, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

I denna lag och med stöd av den kompletteras Europeiska unionens lagstiftning.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) program ett program enligt 3 § 1 punkten i programförvaltningslagen,

2) finansiering från Europeiska unionen medel som i Europeiska unionens budget beviljas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, nedan EJFLU, för finansiering i Finland samt andra medel från Europeiska unionen som reserverats för stöd som avses i denna lag,

3) statlig finansiering medel som inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten anvisats för utveckling av landsbygden samt medel som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond,

4) annan nationell offentlig finansiering annan finansiering än den som avses i 3 punkten och som staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund anvisar samt en förmån eller prestation vars värde kan anges i pengar, (19.12.2014/1176)

5) offentlig finansiering finansiering enligt 3 och 4 punkten och, om åtgärden finansieras med Europeiska unionens medel enligt 2 punkten, sådan finansiering från Europeiska unionen,

6) privat finansiering fysiska personers eller privaträttsliga sammanslutningars finansiering eller andra prestationer med ett värde som kan anges i pengar,

7) total finansiering offentlig och privat finansiering tillsammans,

8 punkten har upphävts genom L 19.12.2014/1176. (19.12.2014/1176)

9) stöd bidrag som har beviljats eller beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller av både statens och Europeiska unionens medel,

10) statligt stöd stöd, finansiering eller annan förmån som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

11) stöd av mindre betydelse stöd, finansiering och annan förmån som beviljas av en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, (19.12.2014/1176)

12) åtgärd som stöds verksamhet eller projekt som har samband med främjande av företagsverksamhet och som stöd har sökts eller beviljats för,

13) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

14) utvecklingsprojekt tidsmässigt begränsad utvecklingsverksamhet som baserar sig på en plan och vars huvudsakliga syfte inte är att skapa omedelbar ekonomisk fördel för stödtagaren,

15) liten anskaffning obetydliga anskaffningar av utrustning och anordningar som ingår i ett utvecklingsprojekt,

16) temaprojekt en lokal aktionsgrupps utvecklingsprojekt där man på temabasis samlar flera sammanslutningars verksamhet eller händelser till en helhet och stöder genomförandet av dem,

17) lokal aktionsgrupp en sammanslutning som avses i 3 § 5 punkten i programförvaltningslagen,

18) lokal utvecklingsstrategi sådana godkända lokala utvecklingsstrategier enligt 6 § i programförvaltningslagen som genomförs inom en lokal aktionsgrupps område,

19) finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp den finansiering som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat för genomförandet av en lokal plan,

20) lokalsamhälle ett samhälle som bildas av dem som är bosatta inom ett geografiskt avgränsat område och som på basis av sitt läge och sin verksamhet utgör en egen helhet,

21) företag en fysisk person eller en sammanslutning som utövar eller börjar utöva ekonomisk verksamhet som sin näring,

22) mikroföretag samt små och medelstora företag företag som uppfyller definitionen av ett sådant företag i Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag K(2003) 1422 eller en motsvarande definition i en rekommendation som ersätter den rekommendationen,

23) gårdsbruksenhet en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

24) jordbrukare en jordbrukare enligt 2 § 11 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), (21.12.2016/1336)

25) jordbrukares familjemedlem make som avses i 2 § 15 punkten i den lag som avses i 24 punkten samt en person som avses i 16 punkten i den paragrafen, (19.12.2014/1176)

26) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, hästuppfödning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan primärproduktion av sådana produkter som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

27) jordbruksprodukt en produkt som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med undantag av fiskeriprodukter,

28) förädling och saluföring av jordbruksprodukter sådan behandling efter vilken produkten alltjämt är en jordbruksprodukt, samt utsläppande av produkten på marknaden, dock inte sådana på en gårdsbruksenhet vidtagna åtgärder som är nödvändiga för att bereda en primärprodukt för den första försäljningen och inte heller producentens första försäljning av jordbruksprodukten, om inte försäljningen sker i lokaler som enkom reserverats för detta ändamål,

29) förmedlande organ en myndighet som för en förvaltningsmyndighets eller ett attesterande organs räkning sköter uppgifter som gäller stödtagarna,

30) innovationsgrupp för landsbygden en grupp av flera olika offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar som har en verksamhetsplan och som har till uppgift att genom gemensam verksamhet främja skapandet och ibruktagandet av nya verksamhetssätt som baserar sig på jord- och skogsbruksforskning samt utvecklandet av innovationer och andra reformer inom jord- och skogsbruket och inom förädlingen, utsläppandet på marknaden och saluföringen av jord- och skogsbruksprodukter; förutom de ovannämnda kan också fysiska personer som idkar näring höra till en innovationsgrupp, (21.12.2016/1336)

31) pilotprojekt pilotprojekt som avses i artikel 35.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. (21.12.2016/1336)

2 kap

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

6 §
Stödjandets syften

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den åtgärd som stöds sedd som en helhet främjar ett eller flera av de syften som anges i 1 §.

Om stödet beviljas av medel som är avsedda för genomförande av ett program, ska stödet dessutom främja de mål som ställts för det i programmet, den åtgärd som stöds genomföras inom programmets tillämpningsområde och nyttan av åtgärden riktas till detta område. Att nyttan i viss utsträckning också riktas utanför programområdet utgör inget hinder för beviljande av stöd.

Genom stödet ska konsekvensen stärkas vid finansiering från Europeiska unionen med iakttagande av bestämmelserna om detta i lagstiftningen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

7 §
Finansiering av stödet

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den finansiering som behövs har anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

Det förmedlande organet har till uppgift att försäkra sig om att medlen räcker till innan stödet beviljas eller betalas.

8 §
Stödtagare

Stödtagaren kan vara en fysisk person eller en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk person.

Om stödtagaren är en fysisk person ska han eller hon ha fyllt 18 år när stödansökan blir anhängig.

3 mom. har upphävts genom L 21.12.2016/1336. (21.12.2016/1336)

Stöd beviljas inte sökande som visas ha skapat förutsättningarna för att få stödet på ett konstlat sätt.

9 §
Verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas så som föreskrivs nedan i denna lag för

1) utvidgning av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk,

2) inledande eller utvidgning av verksamheten för ett företag på landsbygden som inte bedriver primärproduktion,

3) förbättrande av ett företags produktivitet och produktkvalitet samt för internationalisering av verksamheten,

4) verksamhet som stöder ett företags verksamhetsbetingelser och konkurrenskraft,

5) kompetensutveckling som tjänar landsbygdens livsduglighet och organiseringen av informationsförmedlingen,

6) förbättrande av boendemiljön i ett lokalsamhälle och främjande av gemensam verksamhet, deltagande och trivsel för dem som bor i samhället samt för annan motsvarande verksamhet som tjänar landsbygdsmiljön och de boendes allmänna välfärd,

7) utvecklande av tillgängligheten och småskalig infrastruktur på landsbygden,

8) generell utveckling av förutsättningarna för landsbygdsnäringarna och deras mångsidighet och konkurrenskraft,

9) ökat samarbete mellan gårdsbruksenheter, andra företag, aktörer inom jord- och skogsbruket samt forskningsinstitutioner, rådgivningsorganisationer och andra sakkunnigorganisationer

10) säkerställande av ett effektivt genomförande och sund förvaltning av program.

När det gäller att främja samarbetet mellan företag får målet med verksamheten inte vara ett förfarande som strider mot konkurrenslagen (948/2011).

10 §
Godtagbara kostnader för en åtgärd som stöds

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader för en åtgärd som stöds enligt ett kostnadsförslag som godkänts av den myndighet som beviljar stödet.

Då stöd beviljas för kostnader som orsakas av ett utvecklingsprojekt dras de inkomster som direkt eller indirekt gäller projektet av från de stödberättigande kostnaderna.

Då investeringar understöds räknas också de allmänna kostnader som orsakas av planeringen av investeringen och andra allmänna kostnader för investeringen som godtagbara kostnader.

11 §
Behovet av stöd och plan för verksamhet som ska stödjas

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att stödet är nödvändigt för den verksamhet som stödet avser. Dessutom krävs det att sökanden lägger fram en plan för den åtgärd som ska stödjas. Planen ska innehålla mål, åtgärder för att uppnå dem samt kriterier för bedömning av förverkligandet av dem, en uppskattning av tiden för förverkligandet, de totala kostnaderna och den totala finansieringen, en redogörelse för hur målet att nå en hållbar utveckling har beaktats vid genomförandet av åtgärden samt när det gäller en plan för stöd till företagsverksamhet en utredning av verksamhetens lönsamhet i enlighet med bestämmelserna i 18 §.

Av en plan som avser byggande ska dessutom på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella detaljer samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i fråga om bygginvesteringar inom ramen för åtgärder som ska stödjas med stöd av denna lag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 § (19.12.2014/1176)
Villkor som gäller stödets belopp

Stödet beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. I enlighet med Europeiska unionens lagstiftning kan stödet dock betalas i form av en engångsersättning. Täcker stödet inte helt de godtagbara kostnaderna för åtgärden, krävs av sökanden en utredning om hur kostnaderna kan täckas med annan offentlig finansiering eller med privat finansiering.

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det i Europeiska unionens lagstiftning angivna maximibelopp för offentlig finansiering som kan beviljas för en åtgärd som stöds. När det är fråga om stöd som baserar sig på ett program får den i stödet ingående offentliga finansieringen inte överskrida det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet. Finansiering som beviljas som statligt stöd får inte tillsammans med den övriga offentliga finansiering som sökanden använt för genomförandet av projektet överstiga maximibeloppet för statligt stöd.

Närmare bestämmelser om nivån och maximibeloppet för stöd som beviljas för olika åtgärder inom de gränser som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och av de medel som avses i 7 § samt om stödets minimibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Stödformer

Den som ansöker om stöd ska som stöd som ersätter stödberättigande kostnader välja

1) en engångsersättning för de godtagbara kostnaderna eller en del av dem, vilken kan betalas i flera poster, sammanlagt dock högst 100 000 euro,

2) en fast stödandel av alla stödberättigande kostnader eller av en del av dem, vilken baserar sig på en på förhand fastställd procentuell andel som gäller en eller flera kostnadsslag,

3) en andel som ska ersättas av de standardkostnader som på förhand fastställts för de godtagbara kostnaderna, eller

4) en ersättning för de faktiska godtagbara kostnaderna.

Stödformen kan vara sådan som avses i 1 mom. 1–3 punkten endast på de villkor som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om stödformer, grunderna för hur de bestäms, fastställandet av dem, användningsändamål och urvalsförfarandet samt de maximibelopp och maximiandelar som ska tillämpas utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar som den som ansöker om stöd ska presentera som grund för användningen av en viss stödform samt om hur stödet beräknas utgående från dessa utredningar.

14 §
Inledande av en åtgärd som stöds samt uppvisande av tillstånd

En förutsättning för beviljande av stöd är att den verksamhet som stödet gäller inte har inletts innan ansökan har blivit anhängig. Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd eller en regel som tagits in i utvecklingsprogrammet för landsbygden enligt vilken verksamheten får inledas först efter det att ett beslut meddelats ska dock iakttas.

Förutsätter den åtgärd som stöds att tillstånd utverkas hos en myndighet, är det en förutsättning för beviljande av stöd att tillståndet visas upp.

Närmare bestämmelser om inledande av verksamhet enligt Europeiska unionens lagstiftning innan ansökan om stöd har blivit anhängig, om uppvisande av tillstånd och om när verksamheten anses ha inletts i fråga om olika åtgärder samt om de allmänna kostnader som berättigar till stöd innan ansökan blivit anhängig utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 § (21.12.2016/1336)
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i genomförandet av åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och betalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas, inbegripet en eventuell återbetalning av stöd och annan offentlig finansiering jämte räntor och administrativa påföljdsavgifter, samt myndighetens rätt att granska överföringsmottagarens verksamhet på motsvarande sätt som stödtagarens verksamhet. Stödtagaren ansvarar dock inför den myndighet som beviljar stödet för att förutsättningarna uppfylls och villkoren iakttas och, om stödet återkrävs, för återbetalning av stödet.

Sökanden ska även efter överföringen ha en väsentlig del av stödet för ett utvecklingsprojekt till sitt eget förfogande.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om möjligheten att överföra stöd till någon annan gäller inte stöd som beviljas för grundande av företag, om inte

1) det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person eller om ändring av en stödtagarsammanslutnings bolagsform,

2) närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterar att bolaget uppfyller vad som föreskrivs i 16 och 17 § samt i 20 § 1 mom. 1 och 2 punkten, och

3) bolaget fortsätter att genomföra en verksamhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 3 punkten.

Med överföring av stöd avses inte anskaffning som görs av sökanden.

Närmare bestämmelser om villkoren för överföring av stöd och om förfarandet i samband med överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Tillämpning av bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd

Vid beviljande av stöd tillämpas det som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd samt, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen, det som bestäms i kommissionens beslut.

Om stöd beviljas som stöd av mindre betydelse, krävs för beviljande av stöd att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan beviljats och betalats ut till sökanden samt att beloppet av detta stöd inte överstiger det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 15 §, är ett krav för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för varje företag som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds samt att stödbeloppet inte för något av de deltagande företagen överstiger maximibeloppet av stöd av mindre betydelse. Om det för uppföljning av det statliga stödet har upprättats ett centraliserat riksomfattande register, behöver man i regel inte uppvisa någon särskild utredning i fråga om de stöd som har beviljats efter det att den tid som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning har löpt ut efter att registret inrättades.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd på stöd enligt denna lag och om förutsättningarna för beviljande av stöd av mindre betydelse utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid behov får närmare bestämmelser om register över stöd av mindre betydelse utfärdas genom förordning av statsrådet

3 kap

Förutsättningar för beviljande av företagsstöd för landsbygden

17 §
Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd för landsbygden, nedan företagsstöd, kan i form av understöd beviljas

1) en jordbrukare eller en sådan familjemedlem till en jordbrukare som deltar i idkande av jordbruk på en gårdsbruksenhet och utvidgande av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk (jordbruksföretag),

2) ett mikroföretag och ett litet företag för förädling och saluföring av jordbruksprodukter samt för annan företagsverksamhet än jordbruk, och

3) medelstora företag för förädling och saluföring av jordbruksprodukter.

Stöd kan beviljas de företag som avses i 1 mom. och i vilka näringsidkaren är en fysisk person, ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag. Om jordbruk på en gårdsbruksenhet bedrivs av ett bolag eller andelslag så att en sådan person som avses i 1 mom. 1 punkten och som i egenskap av delägare eller medlem deltar i idkandet av jordbruk, kan stödet beviljas det bolag eller andelslag som idkar jordbruk.

Närmare bestämmelser om beviljande av företagsstöd för utvidgning av verksamhet som utövas av en jordbrukare eller en familjemedlem till en jordbrukare så att verksamheten gäller även annat än jordbruk utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

18 § (21.12.2016/1336)
Villkor som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och i fråga om stöd som baserar sig på ett program företag med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska unionen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. Ett villkor för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning och om tillräcklig yrkeskunskap.

Den verksamhet som stöds ska senast efter det att den åtgärd som stöds har genomförts ge åtminstone en företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget huvudsaklig utkomst. Detta krav anses vara uppfyllt, om den verksamhet som stöds sysselsätter åtminstone en företagare eller arbetstagare i ett företag som äger det företag som får stöd. Kravet anses dessutom vara uppfyllt, om arbetstagarnas arbetsperioder sammanlagt motsvarar ett årsverke. Den huvudsakliga utkomsten kan bestå av primärproduktion och sådan företagsverksamhet i anknytning till primärproduktionen som sökanden bedriver inom en eller flera andra produktionsgrenar eller av flerbranschföretagsamhet.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är det en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap och i fråga om jordbruksföretag att de uppfyller de krav som gäller idkande av jordbruk.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap i företaget, av företagets ekonomiska ställning och lönsamhet och av bestämmanderätten i företaget och om det krav på utkomst och sysselsättning som avses i 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 § (19.12.2014/1176)
Åtgärder som stöds genom företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas för grundande av ett nytt företag eller för utvidgning eller väsentlig ändring av ett verksamt företag. Stöd kan också beviljas för åtgärder som stärker företagets verksamhetsbetingelser. Stöd som beviljas ett jordbruksföretag för grundande av ett nytt företag och stöd som beviljas för annan företagsverksamhet som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten kan endast gälla en åtgärd som genomförs i landsbygdsområden.

Närmare bestämmelser om stödberättigande åtgärder samt om stödformen och maximibeloppet utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Allmänna förutsättningar för stödjande av företagsverksamhet

Förutsättningar för beviljande av företagsstöd är att

1) företagsverksamheten främjar målen i det program ur vilket stöd beviljas med anvisade medel,

2) beviljandet av stödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om företaget endast är verksamt på lokal nivå, inom företagets verksamhetsområde,

3) företaget presenterar en genomförbar verksamhetsplan som innehåller ett kostnadsförslag för de planerade åtgärderna samt en utredning av verksamhetens karaktär, omfattning och betydelse för den som utövar närings- eller företagsverksamhet för att det ska kunna bedömas huruvida verksamheten är yrkesmässig och utövas som huvudsyssla.

Omfattningen av verksamhetsplanen ska anpassas till omfattningen av företagsverksamheten och de åtgärder som ska stödjas.

De åtgärder som ingår i verksamhetsplanen och som är nödvändiga för att planen ska kunna förverkligas godkänns genom ett beslut om beviljande av stöd.

Närmare bestämmelser om bedömningskriterierna för hur stödet snedvrider konkurrensen, verksamhetsplanens innehåll och varaktighet, kraven för hur planen ska följas och bedömningen av genomförandet av den åtgärd som ska stödjas utfärdas genom förordning av statsrådet utfärdas.

21 §
Stödberättigande kostnader

Stöd kan beviljas för följande kostnader som orsakas av åtgärder som stöds:

1) kostnader som är nödvändiga för grundande av ett företag,

2) investeringskostnader,

3) kostnader som inte anknyter till företagets normala affärsverksamhet i fråga om företag som utvidgar eller ändrar sin verksamhet.

Närmare bestämmelser om stödberättigande kostnader samt om tidpunkten när kostnaderna uppkommit utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §
Stödets minimibelopp

Stöd beviljas inte om stödets slutliga belopp enligt en bedömning utifrån de stödberättigande kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas skulle bli mindre än det belopp som bestäms genom förordning av statsrådet.

4 kap

Förutsättningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt

23 §
Mottagare av stöd för utvecklingsprojekt samt verksamhet som stöds

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar eller stiftelser för sådant utvecklingsarbete som avses i 9 § 1 mom. 5–9 punkten och som gäller verksamheten, allmännyttiga investeringar som tjänar de syften som ställs i 9 § 1 mom. 6 och 7 punkten samt planering och genomförande av investeringarna.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt och om stödtagarna utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 § (21.12.2016/1336)
Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas projekt som omfattar

1) åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och trivseln för dem som bor i det område som stödet riktar sig till,

2) åtgärder för främjande av näringsverksamheten i området,

3) åtgärder för att utreda och underlätta grundande av och verksamhetsbetingelserna för företag i området,

4) planering och organisering av informationsförmedling samt av annan utbildning än sådan yrkesutbildning som leder till examen,

5) åtgärder för att öka samarbetet mellan aktörerna inom jordbruksnäringen, livsmedelskedjan och skogsbruket samt andra aktörer som redan är verksamma och aktörer som inleder verksamhet i syfte att uppnå målen för utvecklandet av landsbygden,

6) allmännyttiga investeringar som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 1 och 2 punkten,

7) investeringar som hänför sig till pilotprojekt som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 2 och 5 punkten, i enlighet med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och i enlighet med artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Utvecklingsprojekt får omfatta sådana allmännyttiga investeringar som avses i 1 mom. 6 punkten. Utvecklingsprojekt som avses i 1 mom. 4, 5 och 7 punkten får omfatta även andra investeringar än allmännyttiga investeringar. Mindre anskaffningar betraktas inte som investeringar. En investering vars nytta direkt riktar sig till en konkurrensutsatt näringsbransch betraktas inte som allmännyttig.

Inkomsterna av den åtgärd som stöds ska beaktas som en faktor som minskar beloppet av stöd för utvecklingsprojekt. Detta gäller inte stöd som avses i artikel 65.8 punkt 3 led i i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Som inkomster betraktas inte övrig offentlig eller privat finansiering som används utöver stödet och som anges i planen för utvecklingsprojektet.

Närmare bestämmelser om verksamhet som stöds och om stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 § (21.12.2016/1336)
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete samt för ordnande av utbildning och informationsförmedling.

Kostnaderna för allmännyttiga investeringar kan också omfatta kostnader för byggande och planering av byggnadsarbetet. För markförvärv kan stöd beviljas endast när mark förvärvas i samband med en byggnad.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 11 § 2 och 3 mom. om bygginvesteringar tillämpas också på allmännyttiga investeringar.

26 § (21.12.2016/1336)
Temaprojekt

Stöd för temaprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet som avses i 9 § 1 mom. 5–7 punkten. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen i enlighet med projektets gemensamma tema gör upp en plan som den genomför tillsammans med de andra aktörerna som deltar i projektet. Den lokala aktionsgruppen ska genom ett öppet urvalsförfarande föra samman utvecklingsprojekt enligt 24 § 1 mom. 1 punkten som genomförs inom dess område eller allmännyttiga investeringsprojekt som tjänar de syften som avses i den punkten och med hjälp av vilka temaplanen genomförs samt samordna genomförandet av dem. Trots bestämmelserna i 15 § om villkoren för överföring av stöd, kan stöd för ett temaprojekt överföras till fullt belopp. På stöd för temaprojekt tillämpas i övrigt bestämmelserna om stöd för utvecklingsprojekt.

De stödberättigande kostnaderna för ett temaprojekt kan omfatta kostnaderna för sammanförande av projekt enligt 1 mom. eller för samarbete eller utbyte av erfarenheter.

Närmare bestämmelser om den verksamhet som stöds med stöd för temaprojekt, om förutsättningarna för att stöd ska beviljas och om de godtagbara kostnaderna utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 § (21.12.2016/1336)
Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt

En förutsättning för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt är att sökanden har tillräckliga ekonomiska och funktionella resurser för att genomföra åtgärden.

Projektstöd kan beviljas endast för en åtgärd som har getts formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet och som fortgår högst tre år eller av särskilda skäl högst fem år.

Ett villkor för beviljande av stödet är att sökanden presenterar en projektplan och att resultaten av projektet allmänt kan tillgodogöras.

Stöd beviljas inte om det slutliga beloppet av det stöd som har beviljats eller beviljas av statens, en kommuns eller Europeiska unionens medel, enligt en bedömning utifrån de stödberättigande kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas, skulle bli mindre än det minimibelopp som bestäms genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av de förutsättningar som anges i 1–4 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Projektplan

En plan för ett utvecklingsprojekt ska utöver vad som föreskrivs i 11 § innehålla uppgifter om hur projektet genomförs, vem som genomför projektet, specificering av kostnaderna, stödets andel av den totala finansieringen, stödform, hur den övriga finansiering som krävs utöver stödet genomförs och hur projektet anknyter till det program ur vilket det ska finansieras, projektets konsekvenser och resultat samt andra faktorer som behövs för att ansökan ska kunna avgöras. Om den övriga finansiering som krävs utöver stödet omfattar privat finansiering, ska dess andel specificeras. (19.12.2014/1176)

Projektplanen ska innehålla en redogörelse för hur man vid förberedelserna för projektet har beaktat resultaten av projekt som tidigare finansierats med offentlig finansiering genom stöd för motsvarande verksamhet eller verksamhet som nära anknyter till den verksamheten. Dessutom ska det i projektplanen redogöras för hur den verksamhet som projektet resulterar i fortsätter efter att projektet avslutats, om inte detta på grund av verksamhetens karaktär är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i projektplanen och vid behov om hur de ska anges utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Styrgrupp

En styrgrupp kan tillsättas för att följa genomförandet av ett utvecklingsprojekt, om detta är motiverat med beaktande av projektets omfattning och konsekvenser. Styrgruppen deltar inte i bedömningen av stödtagaren, det projekt som stöds, genomförandet av projektet eller finansieringen av projektet när stöd beviljas eller därefter. Stödtagaren ansvarar ensam för genomförandet av projektet.

Den myndighet som beviljar stöd beslutar om tillsättande av en styrgrupp. I styrgruppen ska, utöver den myndighet som beviljar stödet, finnas representanter för övriga viktiga offentliga aktörer som deltar i finansieringen av projektet samt sakkunniga. Med undantag av representanten för den myndighet som beviljat stödet utses styrgruppens medlemmar av stödtagaren.

Styrgruppen ger på basis av uppgifter från stödtagaren den som beviljar stödet en redogörelse för hur projektet framskrider. På styrgruppens verksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). På de personer som deltar i de uppgifter för styrgruppen som nämns i beslutet om att tillsätta en styrgrupp tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som åligger styrgruppen.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Stödtagaren kan tillåta att också andra personer än representanterna för de offentliga finansiärerna samt enskilda sakkunniga deltar i styrgruppens möten. Dessa personer deltar inte i de uppgifter för styrgruppen som nämns i beslutet om att tillsätta gruppen men den myndighet som beviljat stödet ska underrättas om sådana aktörer och personer.

Närmare bestämmelser om tillsättande av styrgrupper samt om förfarandet vid tillsättandet och om styrgruppens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Stödvillkor

30 § (21.12.2016/1336)
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år från det att stödet beviljades. Åtgärderna för att grunda ett nytt företag ska dock genomföras inom tre år från det att stödet beviljades. En kortare tidsfrist kan emellertid bestämmas för genomförandet av en åtgärd, om det är motiverat med tanke på företagsverksamhetens karaktär eller det sätt åtgärden ska genomföras på eller om det krävs på grund av sådana begränsningar för finansiering från Europeiska unionen eller statlig finansiering som tillämpas på beviljandet av stödet.

Åtgärder för vilka stöd för utvecklingsprojekt har beviljats ska i sin helhet genomföras inom den tid som avses i 27 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan förlänga den tidsfrist som avses i 1 och 2 mom., om ansökan har gjorts innan tidsfristen löper ut. Tidsfristen kan förlängas av godtagbara skäl som inte var kända när beslutet om tidsfristen fattades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att förlänga tidsfristen om de medel av vilka stödet beviljats eller andra medel inte är disponibla efter den tidsfrist som godkänts för betalning av stödet.

Tidsfristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av ett utvecklingsprojekt i dess helhet får emellertid vara högst sex år, om det är fråga om stöd som avses i artikel 35.1 d och e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Närmare bestämmelser om den tidsfrist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds samt om villkoren för förlängning av tidsfristen utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Villkor för användning av stöd

På användning av stöd för köp av varor och tjänster samt för upplåtande på entreprenad tilllämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007). Stödtagaren ska lägga fram en utredning om att köpet skett på det sätt som krävs i nämnda lagstiftning.

Den verksamhet som är föremål för stödet får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt före utgången av den tidsfrist som anges i Europeiska unionens lagstiftning som gäller det stöd som beviljats.

Objektet för den investering som stöds får inte permanent och inte heller i betydande grad användas för annat än sådan verksamhet eller sådant utvecklingsarbete som stödet avser före utgången av den tidsfrist som anges i Europeiska unionens lagstiftning som gäller det stöd som beviljats.

Om den verksamhet eller ägande- eller besittningsrätten till den investering som stöds överlåts till någon annan före utgången av tidsfristen, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd till detta. För att tillstånd ska beviljas krävs det att mottagaren uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd och att karaktären av den företagsverksamhet eller det utvecklingsarbete som är föremål för stödet inte förändras väsentligt. Om förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls och en del av stödet är obetalt, kan det resterande stödet samtidigt överföras för betalning till den som stödet överförs till.

Som en överlåtelse enligt 4 mom. betraktas inte att objektet för den investering som stöds eller den företagsverksamhet som är föremål för stödet övergår genom arv eller generationsväxling. Om det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person eller om ändring av en stödtagarsammanslutnings bolagsform kan, med avvikelse från vad som i 4 mom. och 15 § föreskrivs, även ett helt obetalt stöd överföras. (19.12.2014/1176)

Närmare bestämmelser om beviljande av tillstånd och överföring av obetalt stöd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den bestående karaktären hos den verksamhet och den investering som stöds samt vid behov om den tidsfrist som gäller detta, om inte bestämmelser om saken finns i Europeiska unionens lagstiftning, utfärdas också genom förordning av statsrådet.

32 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas så att den är en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997). Om 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödtagaren ska nämnda kapitel och god bokföringssed iakttas, så att bokföringen över den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras.

Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds det som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning ska kunna verkställas. Bokföringen ska då ordnas så att kostnaderna för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras. Det bokföringsmaterial som gäller den åtgärd som stöds ska då förvaras så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen.

Om stödtagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas.

Är det fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska unionen ska det material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska kommissionen betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

33 §
Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att lämna den myndighet som beviljar stöd riktiga och tillräckliga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur den framskrider och om hur stödet används.

Stödtagaren ska utan dröjsmål lämna den myndighet som beviljat stödet upplysningar om sådana förändringar som gäller stödtagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd. Myndigheten ska behandla anmälningen som en ansökan om ändring av villkoren i stödbeslutet, om stödtagaren och den verksamhet som stöds fortfarande uppfyller de krav som ställs i denna lag, eller som avbrott i betalningen av stödet eller återkrav av stödet på det sätt som föreskrivs i 10 kap.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 52 § genom att utan ersättning lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och de upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera föremålet för stödet.

Om stödtagaren är misstänkt vid en förundersökning eller står åtalad för ett brott och stödtagaren överlämnar till den som utför inspektionen de i 1–3 mom. avsedda uppgifterna om de omständigheter som misstanken eller åtalet grundar sig på, får den som utför inspektionen inte utan stödtagarens samtycke överlåta uppgifterna till polis- eller åklagarmyndigheterna.

6 kap

Ansökan om och beviljande av stöd

34 §
Ansökningstid och information om ansökningsmöjligheten

En ansökningstid kan bestämmas för ansökan om stöd. Om en ansökningstid inte bestäms, ska stödansökningarna avgöras per stödperiod, med undantag för ansökningar som gäller stöd som beviljas ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot. Ansökningar som uppfyller stödvillkoren avgörs i enlighet med urvalskriterierna så som föreskrivs i den förordning som avses i 3 § 4 punkten i programförvaltningslagen. Innan ansökningen inleds fastställer jord- och skogsbruksministeriet urvalskriterierna efter att ha hört övervakningskommittén för programmet. (19.12.2014/1176)

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om det stöd som hör till centralens behörighet, om ansökningsförfarandet och om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

En lokal aktionsgrupp ska inom sitt område informera om i 1 mom. avsedda omständigheter när det gäller stöd som finansieras ur dess finansieringskvot.

Närmare bestämmelser om urvalskriterierna och om urvalsförfarandet får utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

35 §
Stödansökan

Stöd söks elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som avses i 50 §. På underteckning av ansökan tillämpas bestämmelserna om identifiering av en person och autentisering i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

En stödansökan kan också göras på något annat sätt än elektroniskt med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas eller med en ansökan som lämnats via något annat förvaltningsområdes nättjänst och som vid närings-, trafik- och miljöcentralen och med sökandens samtycke sparas som en ansökan enligt denna lag i det informationssystem som avses i 1 mom.

Till ansökan ska sökanden foga de handlingar och utredningar som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd samt en plan enligt 11 § för den åtgärd som ska stödjas. Ansökan med bilagor sparas i informationssystemet och hanteras sedan i huvudsak elektroniskt. En ansökan som gjorts på något annat sätt än elektroniskt eller bilagor till ansökan arkiveras inte, om det inte finns något särskilt skäl för det.

Om man har för avsikt att överföra stödet, ska mottagarna av överföringen specificeras i stödansökan och alla de avtal som avses i 15 § 1 mom. visas upp.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid ansökan om stöd, om de handlingar som ska fogas till ansökan, om förfarandet vid elektronisk ansökan samt om det sätt på vilket planen och utredningarna ska presenteras.

36 §
Att ansöka om stöd

Stödansökan ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen eller en lokal aktionsgrupp, om inte något annat föreskrivs nedan.

Stödansökan har blivit anhängig när den har gjorts via den nättjänst som avses i 35 § 1 mom. så att den är tillgänglig för den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller aktionsgruppen eller när en på blankett på något annat sätt än elektroniskt gjord ansökan har anlänt till närings-, trafik- och miljöcentralen eller aktionsgruppen. Om en ansökan som gjorts på något annat sätt än elektroniskt har getts in till någon annan än den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller aktionsgruppen, ska den närings-, trafik- och miljöcentral eller aktionsgrupp som mottagit ansökan spara ärendet i ärendehanteringssystemet och överföra ansökningshandlingarna till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller aktionsgruppen för behandling.

Ansökan blir emellertid inte anhängig förrän följande specificerade och sanningsenliga uppgifter har angetts i ansökan och följande handlingar har bifogats:

1) sökande,

2) åtgärd eller projekt som ansökan gäller,

3) kostnader för åtgärden eller projektet samt kostnadsbeloppet och finansieringen,

4) stödbelopp som söks,

5) när ansökan gäller företagsstöd en verksamhetsplan och när den gäller stöd för utvecklingsprojekt en projektplan,

6) när ansökan gäller stöd för en investering, en investeringsplan.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om stöd söks ur en aktionsgrupps finansieringskvot, den behöriga aktionsgruppen ska utan dröjsmål efter det att en skriftlig ansökan inkommit be sökanden komplettera den bristfälliga ansökan. Sökanden ska meddelas om när ansökan blivit anhängig.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur mottagandet och behandlingen av ansökan ska ordnas tekniskt och om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna, överföringen till informationssystemet av ansökningar som inkommit på något annat sätt än i i elektronisk form, förstöring av de skriftliga handlingarna och om specificerade investeringsplaner.

37 §
Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen

Stöd beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds ska genomföras, om inte något annat föreskrivs om centralernas behörighet med stöd av 5 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

Om den åtgärd som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde åtgärden i huvudsak ska genomföras. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan dock överföra ansökan från den på detta sätt behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen till en annan närings-, trafik- och miljöcentral för avgörande, om inte något annat föreskrivs i eller med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna samtycker till överföringen.

Om ett utvecklingsprojekt i huvudsak har nationella mål är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig till vilken jord- och skogsbruksministeriet har anvisat medel för finansiering av nationella projekt.

38 §
Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp

När stöd söks ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot tillämpas bestämmelserna i 35 och 36 § om elektronisk stödansökan, om villkor för när ansökan blir anhängig och om elektronisk behandling av ansökan.

Den behöriga lokala aktionsgruppen ska kontrollera att den ansökan som getts in till gruppen uppfyller formkraven för ansökan och yttra sig om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala strategin. Om den åtgärd som stöds genomförs på flera än en lokal aktionsgrupps område, ska den behöriga lokala aktionsgruppen inhämta yttrande av de övriga aktionsgrupperna om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd samt om reservering av nödvändig finansiering ur den finansieringskvot som anvisats dem. Den lokala aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt yttrande till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Om den som ansöker om stöd är en lokal aktionsgrupp, tillämpas dock 35 och 36 § på ansökandet.

Den lokala aktionsgruppen ska till ärendehanteringssystemet överföra uppgifterna i en ansökan som inkommit till den på något annat sätt än elektroniskt och som gäller stöd som ska finansieras ur dess finansieringskvot. På ansökan tillämpas bestämmelserna i 35 och 36 §. Aktionsgruppen ansvarar för att ansökan sparas på ett korrekt sätt.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den tekniska ordningen för mottagandet och behandlingen av en ansökan, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna, om hur handlingarna ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen samt om elektronisk behandling.

39 §
Behörig aktionsgrupp

Behörig är den lokala aktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs inom flera än en lokal aktionsgrupps område, är den lokala aktionsgrupp behörig inom vars område åtgärden i huvudsak ska genomföras.

40 §
Bedömning av en stödansökan

Innan stödansökan avgörs kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära ett utlåtande av andra myndigheter om sådana omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och den åtgärd som ska stödjas. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i utrymmen som är avsedda för varaktigt boende.

41 §
Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att genom sitt beslut avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om det inte finns behövliga medel för finansieringen av stödet eller marknadsläget eller Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare.

Beslutet om avbrott i beviljande av stöd ska publiceras i Finlands författningssamling. Det ska informeras om avbrottet i lämplig omfattning.

42 §
Att bevilja stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd. Om den verksamhet som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen skaffa ett utlåtande från de övriga centralerna innan stödet beviljas. Stöd kan beviljas för verksamhet inom verksamhetsområdet för en annan närings-, trafik- och miljöcentral endast om centralen i fråga ger ett utlåtande enligt vilket stödet förordas.

Ett villkor för beviljande av stöd ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot är att aktionsgruppen har gett ett utlåtande där ansökan förordas. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande där ansökan förordas endast om beviljande av stöd skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör också en ansökan som den lokala aktionsgruppen inte har förordat. Den lokala aktionsgruppen ska utan dröjsmål lämna ansökan med utlåtanden till närings-, trafik- och miljöcentralen.

3 mom. har upphävts genom L 19.12.2014/1176. (19.12.2014/1176)

43 §
Stödbeslut

I ett stödbeslut anges beloppet av det beviljade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag samt förutsättningarna för betalning och återkrav av stöd. Beslutet ska också innehålla de villkor som anges i Europeiska unionens lagstiftning och som väsentligen och direkt inverkar på användningen och betalningen av stödet. Genom stödbeslutet godkänns planen för den åtgärd som stöds.

Stödbeslutet får undertecknas maskinellt.

7 kap

Betalning av stöd

44 §
Betalningsansökan

Ansökan om betalning görs genom den nättjänst som avses i 35 § 1 mom. På behandlingen av ansökan om betalning av stöd tillämpas bestämmelserna om behandling av stödansökan i 35 § 4 och 6 mom. och 36 § 2, 4 och 5 mom. till den del det gäller närings-, trafik- och miljöcentralerna.

En betalningsansökan kan också göras på något annat sätt än elektroniskt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan ska undertecknas.

En ansökan enligt 2 mom. ska lämnas in till den myndighet som har beviljat stödet.

De utredningar och, om inte stödet beviljats som en engångsersättning, de bokföringshandlingar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för betalning av stöd ska fogas till ansökan.

45 §
Tidsfrist för betalningsansökan

En skälig tidsfrist kan sättas ut för inlämnande av ansökan. Tidsfristen räknas från den tidpunkt när stödbeslutet fattas eller, när det är fråga om den sista betalningsansökan i fråga om den åtgärd som stöds, från det att åtgärden inte längre genomförs eller tiden för genomförande löpt ut.

Närmare bestämmelser om den tidsfrist som sätts ut för inlämnande av en betalningsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketter för betalningsansökan och om elektronisk ansökan och annan elektronisk kommunikation.

46 §
Förutsättningar för betalning av stöd

En förutsättning för betalning av stöd är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren.

Om stödet har beviljats helt eller delvis som stöd enligt 13 § 1–3 punkten, är det en förutsättning för betalningen av stödet att stödtagaren på ett tillförlitligt sätt visar att alla de åtgärder för vilkas kostnader stödformen i fråga har använts har vidtagits och att de mål som ställts som villkor för betalningen av stödet har uppnåtts.

Om stöd helt eller delvis har beviljats utifrån faktiska kostnader, är det en förutsättning för betalning av stödet till denna del att den utgift som orsakats stödtagaren är faktisk, slutlig och verifierbar och hänför sig till den åtgärd som stöds. Stödtagaren ska lägga fram de handlingar och utredningar som gäller dessa förutsättningar.

Närmare bestämmelser om de kriterier som ska tillämpas vid bedömningen av genomförandet av en åtgärd utfärdas genom förordning av statsrådet när det är fråga om ett stöd enligt 13 § 1 mom. 1–3 punkten. När det är fråga om stöd enligt 13 § 1 mom. 4 punkten utfärdas närmare bestämmelser om bedömningen av huruvida en utgift är faktisk, slutlig, skälig och verifierbar genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar och bokföringshandlingar som visar att en åtgärd genomförts samt huruvida utgifterna är faktiska, slutliga, skäliga och verifierbara samt vilka åtgärder de avser.

47 §
Stödbelopp som betalas

Som stöd enligt 13 § 1 mom. 1–3 punkten betalas högst en andel motsvarande stödnivån och det beviljade stödets belopp av kostnaderna för de åtgärder som genomförts enligt betalningsansökan eller i annat fall av de godtagbara kostnaderna i enlighet med betalningsansökan.

Stödtagaren ska till den myndighet som beviljat stöd lämna in en utredning om annan offentlig eller privat finansiering.

Stödtagaren ska i samband med betalningsansökan lägga fram en utredning om inkomsterna av projektet och om den extra offentliga finansiering som beviljats projektet.

Närmare bestämmelser om inkomster och extra finansiering och om deras inverkan på det stödbelopp som betalas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om den utredning som gäller den övriga offentliga och privata finansieringen av projektet samt inkomsterna från projektet.

48 §
Godkännande och utbetalning

Stöd betalas ut i högst fyra poster per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödtagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. Utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt ska sökas åtminstone en gång per år. Om Europeiska unionens lagstiftning tillåter det, kan dock utbetalning sökas och stöd betalas ut mer sällan, om projektet pågår högst 24 månader. (19.12.2014/1176)

Den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat stödet beslutar om betalningen av stödet. Centralen sammanställer uppgifterna om betalningen och sänder dem till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt för utbetalningen av stöden. Beslut om betalningar kan undertecknas maskinellt.

Närmare bestämmelser om betalningsposterna, om beloppet av stöd som betalas i förskott, om förutsättningar och villkor för förskottsbetalningar samt om förfarandet vid ansökan och betalning av förskott utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Ärendehanteringssystem och övervakning av stöd

49 §
Lämnande av uppgifter för övervakning

Trots bestämmelserna om sekretess har jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket rätt att av närings-, trafik- och miljöcentralerna avgiftsfritt få för förvaltningen av understödssystemet behövliga uppgifter och utredningar om ansökan om understöd och beviljande och utbetalning av understöd samt om tillsynen över understöd. Jord- och skogsbruksministeriet har motsvarande rätt att få uppgifter av Landsbygdsverket.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att av understödstagarna få uppgifter om användningen av understöden. Stödtagaren ska dessutom för närings-, trafik- och miljöcentralen lägga fram utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. kan också lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt.

Närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utredningarna och övervakningsuppgifterna ska presenteras samt hur de ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralerna.

50 §
Informationssystem för ärendehantering och övervakning

På handlingar som upprättats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och på register som hör till informationssystemet för ärendehantering och övervakning tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). (18.6.2021/568)

De uppgifter som ingår i informationssystemet förvaras tio år från det att beslutet om beviljande av stöd fattats. Om stöd har beviljats förvaras uppgifterna dock tio år från betalningen av den sista stödposten och, om det är fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska unionen, fem år från det att Europeiska kommissionen betalade den sista posten av gemenskapens finansieringsandel i programmet. I Europeiska unionens lagstiftning om stöd som beviljas i form av statligt stöd kan det ställas krav på en längre tid för förvaring än den som anges ovan.

Om det i Europeiska unionens lagstiftning krävs att det ska upprättas register för övervakning av det statliga stödet eller av annat stöd, ska uppgifter i ärendehanteringssystemet enligt 1 mom. sammanföras i ett sådant register. Uppgifterna i det registret ska vid behov överföras till ett register över stöd av mindre betydelse eller annat statligt stöd.

Närmare bestämmelser om sådana uppgifter som utan att utgöra personuppgifter kan föras in i registret får utfärdas genom förordning av statsrådet.

51 §
Aktionsgruppens och sökandens rätt att få registeruppgifter

Den lokala aktionsgruppen har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur register enligt 50 § få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger gruppen.

Den som ansöker om stöd har rätt att i den nättjänst som ingår i det ärendehanteringssystem som avses i 50 § följa hur sökandens ärende i fråga om ansökan om och utbetalning, inspektion och återkrav av stöd framskrider och avgörs samt följa behandlingen av övervakningsuppgifter i fråga om stödet. Aktionsgruppen har motsvarande rätt när det gäller stöd som sökts och beviljats ur dess finansieringskvot, med undantag av uppgifter om övervakning, inspektion och återkrav av stöd och sekretessbelagda uppgifter i samband med ansökan om utbetalning av stöd.

En lokal aktionsgrupp har i fråga om stöd som beviljats ur aktionsgruppens egen finansieringskvot dessutom rätt att i den nättjänst som ingår i ärendehanteringssystemet se konsoliderade uppgifter, om en sådan möjlighet inkluderas i informationssystemet.

För att följa hur ärendet framskrider och se konsoliderade uppgifter krävs elektronisk identifiering.

9 kap

Inspektion

52 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt det attesterande organ som avses i 13 § i programförvaltningslagen har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna enligt vad som föreskrivs i eller med stöd av den horisontella förordning som avses i 3 § 3 punkten i programförvaltningslagen. Om ett stöd på det sätt som avses i 15 § i denna lag har överförts på någon annan aktör har de ovannämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att granska även denna aktörs ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Om den verksamhet som stöds eller objektet för den investering som stöds har överlåtits med ett sådant tillstånd som avses i 31 § 4 mom. utan att stöd samtidigt har överförts, har de ovan nämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att hos förvärvaren granska den verksamhet eller det objekt som överlåtits. (19.12.2014/1176)

Också Europeiska unionens organ har inspektionsrätt enligt vad som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, i fråga om stöd som helt eller delvis har beviljats av Europeiska unionens medel eller som har beviljats som statligt stöd.

53 §
Inspektion

I syfte att utföra en inspektion har de myndigheter och det attesterande organ som nämns i 52 § rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds och användningen av stödet och granska dessa samt granska stödtagarens omständigheter, informationssystem och handlingar. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. En revisionssammanslutning ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av inspektionsuppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. (18.9.2015/1167)

En inspektionsberättelse ska göras upp över en inspektion och utan dröjsmål ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Landsbygdsverket.

Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingarna och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen.

De myndigheter och attesterande organ som avses i 52 § har rätt att avgiftsfritt få handräckning av polisen för inspektionen.

10 kap

Återbetalning av stöd, avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

54 §
Återbetalning av stöd

Stödtagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett stöd eller en del av det som denne fått felaktigt, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödtagaren ska betala tillbaka stödet eller en del av det, också när det inte kan användas på det sätt som förutsätts i stödbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte skillnaden mellan stöd som beviljats enligt kalkylerade grunder och de faktiska kostnaderna.

55 §
Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att avbryta betalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) förutsättningarna för beviljande eller villkoren för betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, innan den tidsfrist som avses i 31 § löpt ut, har överlåtit den verksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller

5) detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som delfinansieras av Europeiska unionen eller helt finansieras med nationella medel.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro behöver dock inte återkrävas.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

56 § (19.12.2014/1176)

56 § har upphävts genom L 19.12.2014/1176.

57 § (19.12.2014/1176)
Dröjsmålsränta

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som avses i 60 § 1 mom., ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning eller, om det inte föreskrivs om saken i den lagstiftningen, enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

58 §
Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan helt eller delvis avstå från att återkräva det belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och uttaget av ränta ska dock ske till fullt belopp om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om stöd för utveckling av landsbygden som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen eller helt och hållet finansieras med nationella medel.

59 §
Administrativa påföljder och vite

Bestämmelser om påföljderna för en sådan stödtagare som har agerat på det sätt som anges i den i 3 § 3 punkten i programförvaltningslagen avsedda horisontella förordningen eller i en förordning av kommissionen som antagits med stöd av den finns i den horisontella förordningen och i författningar som utfärdats med stöd av den.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan en administrativ påföljd som anges i den lagstiftning av Europeiska unionen som nämns i 1 mom. även avse en lokal aktionsgrupp eller en innovationsgrupp för landsbygden samt godkännande av dem.

Beslut om administrativa påföljder fattas av den myndighet som beslutat om godkännande eller beviljat stödet.

Om stödtagaren eller en aktör som stödet i enlighet med 15 § överförts till, trots uppmaning vägrar lämna de uppgifter som avses i 33 § 1 mom. eller biträda vid inspektion i enlighet med 33 § 3 mom. eller hindrar en i 52 § 1 mom. avsedd inspektör att genomföra inspektion som avses i momentet, får lämnande av uppgifter, biträdande vid inspektion och tillåtande av inspektion förenas med vite. En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter och biträda vid inspektion får dock inte förenas med vite, om det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna gäller det ärende som är föremål för brottsmisstanke. Landsbygdsverket förelägger och dömer ut vite om det attesterande organ som utför inspektionen är en privat aktör och i övriga fall den myndighet som beslutat om godkännande eller beviljat stöd. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

60 § (19.12.2014/1176)
Beslut om återkrav och om avbrytande av utbetalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och om avbrytande av utbetalningen av stöd. I beslutet bestäms det vilket belopp som återkrävs och uppges förfallodagen, som är 60 dagar efter den dag beslutet om återkrav fattades. Om denna dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, är den föregående vardagen förfallodag.

Ett beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått del av den grund som anges i 55 § och senast inom tio år från det att den sista stödposten betalades ut.

61 §
Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. På verkställande av beslutet tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

11 kap

Särskilda bestämmelser

62 §
Delgivning av beslut

Bestämmelser om delgivning av sådana beslut på en ansökan som meddelas elektroniskt finns i 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

63 §
Avgiftsfrihet för beslut

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren.

64 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med beaktande av stödet.

Sambandet mellan de uppgifter som begärs och det ärende som behandlas samt uppgifternas nödvändighet ska motiveras vid begäran om uppgifter.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag och till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller som behövs för att utöva tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts.

Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att i samband med ett uppdrag som avses i 1 mom. av Skatteförvaltningen utan ersättning få sådana uppgifter om den senast fastställda beskattningen ur Skatteförvaltningens register som gäller den som ansöker om stöd och stödtagaren. (19.12.2014/1176)

De uppgifter som avses i 1–4 mom. får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär uppgifter lämna en redogörelse för behörigt skydd av de uppgifter som lämnas ut. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts. (19.12.2014/1176)

65 §
Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för att

1) sköta de uppgifter enligt programförvaltningslagen som avser uppgörande, genomförande, bedömning och övervakning av program samt information,

2) sköta uppgifter som gäller verkställande av program,

3) göra eller låta göra undersökningar och utredningar som stöder programplaneringen samt genomförandet och övervakningen av ett program,

4) ordna utbildning i samband med genomförandet av ett program.

Landsbygdsverket bereder en dispositionsplan för det tekniska biståndet, övervakar den totala användningen av biståndet samt sammanställer utredningar om det tekniska biståndet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen. Landsbygdsverket betalar på ansökan ut tekniskt bistånd och beslutar också om återkrav av biståndet. (19.12.2014/1176)

Närmare bestämmelser om förfarandet när dispositionsplanen fastställs och vid utbetalning samt om de godtagbara kostnaderna för det tekniska biståndet utfärdas genom förordning av statsrådet.

65 § trädde i kraft 22.1.2014. Se SRf om tekniskt bistånd av medel som omfattas av programmet för utveckling av landsbyggden 2014–2020 395/2014.

66 §
Verksamhetspenning för aktionsgrupper

En lokal aktionsgrupp kan beviljas en verksamhetspenning för skötseln av de uppgifter som anges för aktionsgruppen i denna lag eller i programförvaltningslagen. Verksamhetspenning beviljas för högst fem år i sänder.

Godtagbara kostnader för vilka verksamhetspenning kan beviljas är sådana skäliga och nödvändiga kostnader för skötseln av gruppens uppgifter som har samband med avlöningen av anställda, aktionsgruppens lokaler och verksamheten i övrigt. Godtagbara kostnader är dessutom kostnaderna för förvärv av sådant specialkunnande som behövs för skötseln av uppgifterna. Verksamhetspenning kan beviljas för små anskaffningar men inte för investeringar.

Landsbygdsverket beslutar om beviljande, betalning och återkrav av verksamhetspenning. På ansökan och betalning av verksamhetspenning, övervakning av användningen, inspektioner samt återkrav tillämpas i övrigt vad som i fråga om stöd föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. (19.12.2014/1176)

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader för verksamhetspenningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

67 § (21.12.2016/1336)

67 § har upphävts genom L 21.12.2016/1336.

68 §
Besvärsförbud

Ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller förlängning av tidsfristen enligt 30 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.

69 § (15.1.2021/52)
Ändringssökande

Ändring i beslut enligt denna lag får sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol.

Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

12 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

70 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 65 § träder dock i kraft den 22 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006).

De stöd som avses i 3 och 4 kap. samt i 66 och 67 § tas i bruk genom förordning av statsrådet. Stöden kan tas i bruk vid olika tidpunkter.

På ansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft samt på stöd som beviljats före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 69 § 1 mom. får ett beslut av Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen som avses i denna lag överklagas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, om beslutet fattas senast den 31 augusti 2014. På beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd tillämpas det som i 69 § 3 mom. bestäms om förvaltningsdomstolens beslut.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2014/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 195/2014, JsUB 20/2014, RSv 200/2014

18.9.2015/1167:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

30.12.2015/1679:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag samt på stöd som beviljats och avtal som ingåtts före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 81/2015, JsUB 12/2015, RSv 115/2015

21.12.2016/1336:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 195/2016, JsUB 19/2016, RSv 221/2016

18.1.2019/78:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

15.1.2021/52:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

18.6.2021/568:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.