Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

17.1.2014/7

Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.8.2021/756, som gäller fr.o.m. 1.9.2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att skapa ett system för utveckling av regionerna baserat på växelverkan, arbetsfördelning mellan olika aktörer och gemensamma mål. Syftet är dessutom att samordna genomförandet av den nationella regionalpolitiken och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik till en fungerande helhet. Systemet ska skapa förutsättningar för tillväxt och förnyelse som baserar sig på regionalt inriktad, hållbar utveckling samt förutsättningar för välfärd och social sammanhållning.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utvecklingen av regionerna och på beredningen, förvaltningen, utvärderingen, övervakningen och samordningen av nationella och med medel från Europeiska unionens strukturfonder finansierade planer och program för utveckling av regionerna.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) region ett sådant landskapsområde eller ett sådant verksamhetsområde för statens regionförvaltningsmyndigheter som avses i lagen om landskapsindelning (1159/1997) samt vid riksomfattande verksamhet det finländska fastlandet,

2) strukturfonder Europeiska regionala utvecklingsfonden, nedan utvecklingsfonden, och Europeiska socialfonden, nedan socialfonden,

3) strukturfondsprogrammet det operativa programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020,

4) regionala planer regionalt inriktad beredning av program under ledning av en regional organisation,

5) nationella teman riksomfattande mål och verksamheter som ingår i ett program och som ministerierna har berett i samverkan utifrån sina centrala strategier,

6) strukturfondsmedel medel från strukturfonderna som Europeiska kommissionen beviljat Finland ur Europeiska unionens budgetar,

7) förmedlande organ myndighet som för en förvaltningsmyndighets eller attesterande myndighets räkning utför uppgifter som hänför sig till stödmottagare, och

8) allmänna förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av den gemensamma strategiska ramen.

4 §
Målen för regionutvecklingen

Målen för regionutvecklingen är att

1) stärka en balanserad utveckling av regionerna samt deras nationella och internationella konkurrenskraft,

2) på ett hållbart sätt stärka regionernas näringsstruktur och göra den mångsidigare samt främja den ekonomiska balansen,

3) främja en hållbar sysselsättning samt befolkningens kompetens, lika möjligheter och sociala delaktighet,

4) minska skillnaderna i utveckling mellan och inom regionerna och sporra till fullskaligt utnyttjande av tillgängliga resurser på ett hållbart sätt,

5) utveckla regionernas starka sidor och höja deras specialiseringsgrad samt främja deras kultur,

6) förbättra livsmiljöns kvalitet och främja en hållbar region- och samhällsstruktur.

5 §
Ansvaret för regionutvecklingen

Kommunerna och staten svarar för regionutvecklingen i enlighet med det som föreskrivs i denna lag.

För fullgörandet av regionutvecklingsuppgifterna i respektive landskap svarar landskapsförbundet i egenskap av regionutvecklingsmyndighet. Landskapsförbundet är en samkommun som kommunerna i regionen ska vara medlemmar i.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar den regionala utvecklingen genom att inom sina verksamhetsområden fullgöra de verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom statsförvaltningen som det föreskrivs eller särskilt bestäms att de ska sköta.

6 §
Planeringen av regionutvecklingen

Statsrådet beslutar om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen under regeringsperioden (regionutvecklingsbeslut).

De ministerier som är centrala med avseende på regionutvecklingen ska för sina förvaltningsområden ange målen och åtgärderna för regionutvecklingen som en del av statsrådet beslut. För precisering och genomförande av prioriteringarna kan det utarbetas särskilda program som gäller fler än ett förvaltningsområde.

Planeringen på landskapsnivå omfattar en landskapsöversikt som avses i 25 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), en landskapsplan som styr annan områdesplanering och ett landskapsprogram som anger målen för landskapets utveckling under de närmaste åren. Bestämmelser om landskapsplanen utfärdas särskilt.

Dessutom utarbetas Europeiska unionens strukturfondsprogram.

Genomförandet av de planer och program som avses ovan får finansieras inom ramen för statsbudgeten.

2 kap

Myndigheter och deras uppgifter

7 §
Arbets- och näringsministeriets uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för utvecklingen av regionerna och för den tillhörande samordningen samt för beredningen av regionutvecklingsbeslutet och de nationella strukturfondsprogrammen i samverkan med ministerierna, landskapsförbunden och andra parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen eller genomförandet av programmen.

Arbets- och näringsministeriet svarar för förvaltningen och genomförandet av strukturfondsprogrammet i egenskap av förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet. Arbets- och näringsministeriet kan överföra en del av uppgifterna som förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet till förmedlande organ.

Dessutom svarar arbets- och näringsministeriet för samordningen, övervakningen och utvärderingen av beredningen och genomförandet av landskapsprogrammen och andra nationella program enligt denna lag i samverkan med ministerierna, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen.

8 §
Förvaltningsmyndigheten för strukturfondsprogrammet

Förvaltningsmyndigheten svarar i enlighet med artikel 125 i den allmänna förordningen för att strukturfondsprogrammet förvaltas och genomförs enligt principen om sund ekonomisk förvaltning och fullgör de uppgifter som avses i Europeiska unionens lagstiftning och i denna lag.

Förvaltningsmyndigheten svarar för att de strukturfondsmedel och motsvarande nationella medel som har tagits in under dess huvudtitel i statsbudgeten anvisas de förmedlande organen. I beslutet om anvisande av medel kan myndigheten ställa sådana villkor baserade på Europeiska unionens lagstiftning eller nationell lagstiftning i frågan som det förmedlande organet ska iaktta och som gäller förvaltningen av programmet och beviljandet, utbetalningen, övervakningen och kontrollen av stödet.

Närmare bestämmelser om förvaltningsmyndighetens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Den attesterande myndigheten för strukturfondsprogrammet

Den attesterande myndigheten ska fullgöra de uppgifter som den har enligt artikel 165 i den allmänna förordningen samt de uppgifter som avses i denna lag och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Den attesterande myndigheten får i samförstånd med förvaltningsmyndigheten i ett beslut enligt 8 § 2 mom. om anvisande av medel ställa sådana villkor som de förmedlande organen ska iaktta och som är nödvändiga för fullgörandet av den attesterande myndighetens uppgifter enligt 1 mom.

Närmare bestämmelser om den attesterande myndighetens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammet

Den revisionsmyndighet som avses i artikel 123.4 i den allmänna förordningen finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet. Revisionsmyndigheten ska vara funktionellt oberoende av förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten.

Revisionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning samt de uppgifter som avses i denna lag och lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt. Myndigheten svarar också för uppgifter som det oberoende revisionsorgan som avses i artikel 124.2 i den allmänna förordningen har.

Närmare bestämmelser om revisionsmyndighetens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Förmedlande organ

Förmedlande organ svarar för uppgifter i anslutning till beviljande, utbetalning och övervakning av stöd enligt det som särskilt föreskrivs om uppgifterna i lag.

Förmedlande organ ska ha i Europeiska unionens lagstiftning och i den nationella lagstiftningen avsedda förutsättningar att fullgöra sina uppgifter.

Förmedlande organ är arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Innovationsfinansieringsverket Business Finland. (24.8.2018/764)

Närmare bestämmelser om de förmedlande organens förutsättningar och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (6.6.2014/435)
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Arbets- och näringsministeriet svarar för uppgifter som medlemsstaterna ska fullgöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (förordningen om fonden för dem somhar det sämst ställt). Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av det operativa program som medfinansieras genom fonden för dem som har det sämst ställt. Den i 13 § avsedda delegationen för regional- och strukturpolitik svarar för samordningen av beredningen och verkställandet samt partnerskapet enligt artikel 5 i den allmänna förordningen.

Statsrådet beslutar om att förelägga Europeiska kommissionen ett programförslag och förslag till ändring av programförslaget. Arbets- och näringsministeriet kan dock efter att ha hört Landsbygdsverket göra sådana ändringar i programmet som inte är betydande och inte innebär någon ändring av det totala beloppet av den nationella offentliga finansiering som anvisas för programmet.

Det operativa programmets förvaltningsmyndighet är Landsbygdsverket och attesterande myndighet är arbets- och näringsministeriet, vilka fullgör de uppgifter som anges i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Revisionsmyndighet för det operativa programmet är den i 10 § avsedda revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammet. Bestämmelser om revisionsmyndighetens uppgifter finns i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt. Revisionsmyndigheten svarar också för uppgifterna för det oberoende revisionsorganet enligt artikel 35.2 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Det operativa programmets tekniska bistånd används till åtgärder enligt artikel 27.4 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt. Landsbygdsverket kan använda det tekniska biståndet enligt en plan för användning av tekniskt bistånd som arbets- och näringsministeriet godkänt. Tekniskt bistånd kan användas under stödberättigandeperioden enligt artikel 22 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av det operativa programmet samt om förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens och revisionsmyndighetens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Delegationen för regional- och strukturpolitik

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för regional- och strukturpolitik som ska samordna beredningen och genomförandet av planer och program för regionutvecklingen, övervaka programarbetet som helhet och utvärdera resultaten samt göra upp prognoser. Delegationen ska särskilt

1) samordna beredningen och genomförandet av nationella beslut, planer och program för regionutvecklingen, av partnerskapsavtal och av program inom ramen för strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden) och Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- ochfiskerifonden),

2) följa resultaten som helhet av de beslut, planer, program och avtal som avses i 1 punkten samt utvärdera effekterna av dem, och

3) behandla lagstiftningsförslag som hänför sig till de program som avses i 1 punkten och andra centrala dokument som hänför sig till genomförandet av programmen.

Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. kan delegationen för regional- och strukturpolitik lägga fram förslag för arbets- och näringsministeriet, förvaltningsmyndigheterna och övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet till förbättring av samordningen och effektiviteten.

Delegationen tillsätts och dess ordförande utses av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i fråga om delegationens medlemmar.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, mandatperiod och specifika uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Övervakningskommittén

För uppföljningen av strukturfondsprogrammets verkställighet, effekter och resultat finns en övervakningskommitté. Övervakningskommittén ska fullgöra de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning.

Övervakningskommittén tillsätts och dess ordförande utses av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i fråga om kommitténs sammansättning och medlemmar. Övervakningskommittén kan kalla experter till kommittén. På sammansättningen och medlemmarna tillämpas Europeiska unionens lagstiftning. Kommittén ska utarbeta en arbetsordning för sig.

På kommittémedlemmarna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de arbetar med sådana uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). Övervakningskommittén ska eftersträva enhällighet i sitt beslutsfattande. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening gällande som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

Närmare bestämmelser om övervakningskommitténs mandatperiod, sammansättning, medlemmar och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Övervakningskommitténs sekretariat

Övervakningskommittén har ett sekretariat, som kommittén utser och bestämmer uppgifterna för. De myndigheter som är medlemmar i kommittén ska vara jämnt företrädda i sekretariatet.

Sekretariatet ska sköta beredningen, föredragningen och verkställigheten av kommitténs ärenden.

16 §
Samarbetsgrupper

Samarbetsgrupper kan tillsättas för samordning av beredningen och genomförandet av de särskilda program eller andra regionalpolitiskt viktiga helheter som avses i denna lag samt för prognostisering, övervakning och utvärdering. I samarbetsgrupperna ska det finnas företrädare för de ministerier och andra parter som har en central betydelse för genomförandet av ett ärende. Samarbetsgrupper för särskilda program tillsätts för programmens genomförandetid, och övriga samarbetsgrupper tillsätts för regeringsperioden.

Samarbetsgrupperna tillsätts och deras ordförande utses av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i fråga om samarbetsgruppernas medlemmar.

Närmare bestämmelser om samarbetsgruppernas sammansättning, mandatperiod, arbetsmetoder och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden svarar för den strategiska regionutvecklingen som helhet och ska i den uppgiften

1) svara för landskapets allmänna utveckling och då samarbeta med statliga myndigheter, regionens centralstäder och andra kommuner, universitet och högskolor samt andra parter som deltar i regionutvecklingen samt i landskapet Lappland med sametinget; samarbetsavtal kan upprättas om samarbetet,

2) utveckla verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i sin region med beaktande av kommunernas olika utgångslägen och därmed olika behov och starka sidor,

3) delta i upprättandet av närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar regionförvaltningsverkens strategiska styrdokument och delta i närings-, trafik- och miljöcentralernas förhandlingar om resultatavtal i syfte att målen för utvecklingen av regionen ska beaktas,

4) svara för samordningen av den regionala prognostiseringen av utbildningsbehoven på lång och medellång sikt och för beredningen av de regionala utbildningsmålen som ett led i utvecklingsplaneringen för utbildning och forskning,

5) svara för samordningen av planer och utvecklingsåtgärder som gäller kultur, som ett led i genomförandet av landskapsprogrammet,

6) i andra regioner än i Helsingforsregionen svara för inledandet av planeringsprocessen för landskapets trafiksystemplan, ledningen av det anknytande samarbetet och samordningen av den planeringen med den övriga planeringen på landskapsnivå,

7) svara för inledandet av planeringsprocessen för omfattande regionala planer för naturresurser och miljö, ledningen av det anknytande samarbetet och samordningen av den planeringen med den övriga planeringen på landskapsnivå,

8) utarbeta en prioritetsordning för kommunernas och andra utbildningsanordnares projektförslag för finansieringsplanen för de följande fyra åren, med undantag för idrottsutbildningscentrens projekt,

9) tillsätta de regionala idrottsråden,

10) främja samservice i sin region enligt lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007),

11) svara för samordningen av prognostiseringen i landskapet och utvärdera och följa utvecklingen av landskapet och dess olika delar samt effekterna av utvecklingsverksamheten,

12) främja samarbetet mellan kommunerna och landskapen och sköta internationella ärenden och kontakter i anslutning till sina uppgifter, och

13) fullgöra sina övriga uppgifter enligt denna lag.

Landskapsförbunden kan också fullgöra andra uppgifter som medlemskommunerna anvisar dem. (10.4.2015/413)

17 a § (10.4.2015/413)
Sammansättning och val av organ i landskapsförbunden

Ledamöterna i det högsta beslutande organet för ett landskapsförbund ska vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i organet ska vid valet svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom landskapets område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen (714/1998). Varje medlemskommun ska ha minst en representant i organet i fråga.

Bestämmelser om sammansättningen i fråga om övriga organ vid ett landskapsförbund finns i 58 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015).

18 §
Landskapsförbundens samarbetsområden

För organiseringen av landskapsförbundens samarbete indelas landet i landskapsförbundens samarbetsområden. Ett landskapsförbund kan för fullgörandet av de uppgifter som avses i 19 § höra till endast ett samarbetsområde.

Landskapsförbundens samarbetsområde ska bilda en funktionellt och ekonomiskt ändamålsenlig helhet för fullgörandet av de uppgifter som samarbetet gäller. Indelningen i samarbetsområden ska beaktas vid inrättandet av verksamhetsområden för sådana närings-, trafik- och miljöcentraler där alla de uppgifter som ingår i centralernas verksamhetsområde fullgörs.

19 §
Uppgifter som samarbetet omfattar

Landskapsförbunden hanterar i samverkan sådana uppgifter och fattar beslut i sådana i 17 § avsedda ärenden som

1) är viktiga med tanke på den långsiktiga utvecklingen av regionen,

2) ingår i landskapsprogrammen och i genomförandeplanerna för dessa eller i andra planer som i betydande grad påverkar regionutvecklingen, såsom planer gällande trafik, och

3) i huvudsak gäller hela samarbetsområdet.

Medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet kan genom överensstämmande beslut eller i grundavtalet överföra även andra uppgifter som gäller regionutveckling eller planering på landskapsnivå för behandling och avgörande i samverkan.

20 §
Beslutsfattandet i samarbetsområdet

Medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet ska komma överens om hur behandlingen av och beslutsfattandet i de ärenden som omfattas av samarbete ordnas, antingen så att beslutanderätten utövas av landskapsförbundens gemensamma organ eller så att beslutanderätten utövas av landskapsförbunden genom överensstämmande beslut.

De landskapsförbund som hör till samarbetsområdet ska komma överens om beredningen av de ärenden som ska behandlas och avgöras i samverkan och om ansvaret för beredningen.

21 §
Landskapsförbundens gemensamma organ och hur det väljs

Fullmäktige i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätter ett gemensamt organ och väljer ledamöter till det, om så bestäms i samarbetsavtalet enligt 3 mom. I annat fall ska medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet tillsätta ett gemensamt organ och välja ledamöter till det samtidigt och enligt samma förfarande som de väljer sina representanter till landskapsförbundens fullmäktige. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i det gemensamma organet ska vid valet av ledamöter svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått i medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen. (10.4.2015/413)

Om man beslutar att välja ett sådant gemensamt organ som avses i 1 mom. mitt under den mandatperiod som bestäms enligt kommunalvalet, väljs dess ledamöter första gången av landskapsfullmäktige för de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet.

I samarbetsavtalet för de landskap som hör till samarbetsområdet ska det avtalas om antalet ledamöter i det gemensamma organet och grunderna för rösträtten, organets andra än i lag föreskrivna uppgifter och andra ärenden som är nödvändiga för ordnandet av samarbetet. På godkännande av avtalet tillämpas i övrigt det som i 57 § 1 mom. i kommunallagen föreskrivs om grundavtal för samkommuner. (10.4.2015/413)

22 §
Samarbetsskyldighet

Statsrådet kan ålägga samarbetsområdets landskapsförbund och deras medlemskommuner att inleda förhandlingar om samarbete, och samtidigt kan statsrådet besluta om frågor som är nödvändiga för inledandet av samarbetet. Statsrådets föreläggande gäller till dess att medlemskommunerna i de landskapsförbund som hör till samarbetsområdet kommer överens om samarbete.

Om landskapsförbunden inte kan fatta överensstämmande beslut enligt 20 § 1 mom. och detta är till betydande skada för samarbetet mellan staten och kommunerna i fråga om regionutvecklingen, kan statsrådet ålägga medlemskommunerna att inrätta ett gemensamt organ som avses i det momentet.

23 §
Annat samarbete mellan landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan avtala om samarbete i ärenden som gäller andra uppgifter än de som avses i 19 §, om detta är nödvändigt för ett ändamålsenligt fullgörande av uppgifterna enligt 17 §.

24 §
Landskapets samarbetsgrupp

I landskapet ska det finnas en samarbetsgrupp för samordning av genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och för samordning av genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen.

Landskapets samarbetsgrupp är i landskapet ett sådant partnerskapsorgan som avses i artikel 5 i den allmänna förordningen.

Samarbetsgruppen tillsätts av landskapsförbundets styrelse. Samarbetsgruppens medlemmar tillsätts för kommunfullmäktiges mandatperiod och i fråga om sametinget för sametingets mandatperiod.

Följande parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen i landskapet ska ha en heltäckande representation i samarbetsgruppen:

1) regionens kommuner och landskapsförbundet samt i landskapet Lappland dessutom sametinget,

2) de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter,

3) parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt det civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Landskapsförbundets styrelse utser samarbetsgruppens ordförande, som ska vara en förtroendevald som avses i kommunallagen, och på förslag av de parter som avses i 4 mom. tre vice ordförande, som ska vara medlemmar av samarbetsgruppen.

Samarbetsgruppen kan tillsätta sektioner för beredning av andra ärenden som ska behandlas i samarbetsgruppen än de som avses i 27 § 4 mom. samt kalla experter till gruppen.

25 §
Ställningen för medlemmarna av samarbetsgruppen

På medlemmarna av samarbetsgruppen och dess sektioner tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. I fråga om medlemmarna gäller det som i 32 b och 33 §, 34 § 1 mom. 1 punkten och 36–41 och 43 § i kommunallagen föreskrivs om förtroendevalda. Den som står i ett anställningsförhållande av permanent natur till landskapsförbundet kan dock väljas till medlem av samarbetsgruppen.

I fråga om de arvoden och ersättningar för inkomstbortfall samt de ersättningar för resekostnader och andra kostnader för utförandet av uppdraget som ska betalas till de medlemmar som företräder i 24 § 4 mom. 1 och 3 punkten avsedda parter gäller det som i 42 § i kommunallagen föreskrivs om förtroendevalda. För de arvoden och ersättningar som ska betalas till företrädarna för de parter som avses i 2 punkten i det momentet svarar de parter som medlemmarna företräder.

26 §
Samarbetsgruppens sekretariat

Landskapets samarbetsgrupp har ett sekretariat, som består av företrädare för de myndigheter som beviljar strukturfondsmedel och andra stöd. Landskapets samarbetsgrupp ska bestämma sekretariatets sammansättning så att de myndigheter som beviljar stöd blir jämnt företrädda.

Sekretariatet ska sköta beredningen, föredragningen och verkställigheten av samarbetsgruppens ärenden.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ska sekretariatet följa och samordna de projekt inom de nationella programmen, strukturfondsprogrammen, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden som bereds inom landskapet och rapportera om dessa projekt till samarbetsgruppen.

27 §
Beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i samarbetsgruppen

Om inte något annat föreskrivs nedan, gäller för beslutsfattandet och förvaltningsförfarandet i landskapets samarbetsgrupp i tillämpliga delar det som föreskrivs i 50, 54, 55 och 57–62 § i kommunallagen. På förvaltningsförfarandet i samarbetsgruppen tillämpas i övrigt förvaltningslagen (434/2003).

Landskapsförbundet fastställer en arbetsordning för samarbetsgruppen. Arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om beredningen och föredragningen av ärenden och beslutsfattandet i samarbetsgruppen, om storleken på och innehållet i de projekt som ska behandlas samt om inrättande av sektioner och om deras sammansättning och närmare uppgifter. På arbetsordningen tillämpas i övrigt det som i kommunallagen föreskrivs om instruktioner.

Samarbetsgruppen ska eftersträva enhällighet i sitt beslutsfattande. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, blir den mening gällande som har omfattats av två tredjedelar av dem som röstat.

Den finansierande myndigheten får inte bevilja stöd från strukturfonden för ett projekt som baserar sig på den regionala planen och som med tanke på utvecklingen av landskapet är betydelsefullt eller enligt totalkostnadskalkylen stort, om samarbetsgruppen inte har förordat projektet. Den finansierande myndigheten kan avvika från samarbetsgruppens utlåtande enligt vilket finansieringen förordas, om beviljandet av stöd skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om projektet inte svarar mot programmet. Om finansiären trots ett bifallande utlåtande av samarbetsgruppen avser att fatta ett finansieringsbeslut som avviker från utlåtandet, ska den underrätta samarbetsgruppen om detta och ge en motivering som hänför sig till orsakerna ovan. Beslut som gäller samarbetsgruppens utlåtande får inte överklagas separat genom besvär. Samarbetsgruppen underrättas om de projekt som ingår i de nationella temana av de ministerier som saken gäller.

Enskilda förslag till företagsprojekt som omfattas av företagshemligheten får inte behandlas i samarbetsgruppen. Innan beslut fattas ska samarbetsgruppen få en sammanfattning av uppgifterna om inkomna ansökningar om företagsstöd. (10.8.2018/623)

28 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Landskapets samarbetsgrupp ska för fullföljande av de utvecklingsmål som anges i regionens landskapsprogram och för samordning av olika program och finansiella instrument

1) godkänna och vid behov se över den genomförandeplan för landskapsprogrammet genom vilken den finansiering från strukturfonderna och motsvarande nationella finansiering som anvisats landskapet samt annan finansiering som påverkar utvecklingen av regionen fördelas,

2) behandla närings-, trafik- och miljöcentralens och till behövliga delar regionförvaltningsverkets förslag till strategisk resultatmålshandling,

3) vid behov ge utlåtanden om de nationella teman i strukturfondsprogrammet som hänför sig till dess verksamhetsområde och om landsbygdsfondens projektplaner eller om andra projektplaner som är viktiga för regionutvecklingen samt ställa regionens deltagande i dem i prioritetsordning; utlåtandena är inte förpliktande för finansiären,

4) ge bindande utlåtanden enligt 27 § 4 mom. om projektansökningar som ingår i den regionala planen,

5) främja beredningen av omfattande integrerade projekt som är viktiga för regionutvecklingen samt genomförandet av dem med olika finansiella instrument,

6) vid behov utarbeta regionala urvalskriterier som preciserar de urvalskriterier som övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet har godkänt och underrätta förvaltningsmyndigheten om dem samt sörja för de förfaranden som behövs för tillämpningen av dem i regionen,

7) fastställa behövliga regionala förfaranden genom vilka man innan finansieringsbesluten fattas säkerställer en bedömning av eventuella miljökonsekvenser av de projekt som godkänns för finansiering,

8) rapportera till förvaltningsmyndigheten om genomförandet av strukturfondsprogrammet och vid behov föreslå ändringar som behövs i programmet,

9) informera om genomförandet av strukturfondsprogrammet,

10) vid behov utföra även andra uppdrag som har samband med samarbetsgruppens uppgifter och med genomförandet av strukturfondsprogrammen och som det vid behov bestäms närmare om i arbetsordningen.

Landskapets samarbetsgrupp ska för fullgörandet av sina uppgifter i förväg få behövlig information om strukturfondernas nationella teman och om finansieringen av dem.

3 kap

Programarbete

29 §
Riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen

Statsrådet beslutar för regeringsperioden om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen. Statsrådets regionutvecklingsbeslut styr regionutvecklingen inom de olika förvaltningsområdena och landskapen och samordningen av åtgärderna. De ministerier som är centrala med avseende på regionutvecklingen ska, som ett led i regionutvecklingsbeslutet, för sina respektive förvaltningsområden ange målen och de viktigaste åtgärderna för regionutvecklingen. I regionutvecklingsbeslutet kan det dessutom bestämmas om inledande av särskilda program för genomförandet av prioriteringarna.

Myndigheterna och landskapsförbunden ska beakta regionutvecklingsbeslutet och främja genomförandet av det. De andra ministerierna ska begära utlåtande av arbets- och näringsministeriet, om de eller centralförvaltningsmyndigheterna och affärsverken inom deras respektive förvaltningsområden bereder åtgärder som på ett betydande sätt påverkar den regionala utvecklingen och som inte ingår i regionutvecklingsbeslutet eller inte blir behandlade tillsammans med arbets- och näringsministeriet i samband med någon annan gemensam beredning.

Närmare bestämmelser om innehållet i och övervakningen av regionutvecklingsbeslut, om innehållet i de mål och åtgärder som ministerierna anger och om de förfaranden som ska iakttas i fråga om 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Särskilda program

För genomförandet av regionutvecklingsbeslutet kan statsrådet inleda särskilda, tidsbegränsade program som i huvudsak gäller fler än ett förvaltningsområde och som statsrådet godkänner.

Förslag till program för det regionala genomförandet av de särskilda programmen kan utarbetas av offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar och stiftelser. Regionala programförslag ska samordnas med landskapsprogrammen. De regionala programmen godkänns av det ministerium som saken gäller eller av landskapsförbundet.

Närmare bestämmelser om målen för och innehållet i de särskilda programmen och om det förfarande som ska iakttas vid beredningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Hållbar stadsutveckling

För genomförandet av de integrerade åtgärder i strukturfondsprogrammet som stöder en hållbar stadsutveckling ska arbets- och näringsministeriet välja ut de städer som i samverkan ska utarbeta en plan för hållbar stadsutveckling. Planen och den finansieringsram som beviljas för planen ur utvecklingsfonden godkänns av arbets- och näringsministeriet.

Samarbetsgruppen i respektive landskap beslutar om den finansieringsram som beviljas ur socialfonden för genomförandet av planen.

Projekt som finansieras med medel ur utvecklingsfonden ska finansieras i enlighet med stadens framställning, om de uppfyller vad som föreskrivs i lagstiftningen på området och svarar mot strukturfondsprogrammet och den utvecklingsplan som städerna har utarbetat.

Närmare bestämmelser om innehållet i en plan för hållbar stadsutveckling, om det förfarande som ska iakttas i verksamheten och om vem som svarar för verksamheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Landskapsprogram

Landskapsförbundet ska utarbeta ett tidsbegränsat landskapsprogram som baserar sig på landskapsöversikten. Landskapsprogrammet ska uppta utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag, en beskrivning av de för landskapsutvecklingen viktigaste projekten och andra väsentliga åtgärder, samarbetsavtal som behöver upprättas för att uppnå målen och vid behov samarbetsområdena för kommunerna inom regionen samt en plan för finansiering av programmet. Programmet för landskapet Lappland ska innehålla ett avsnitt om samekulturen.

Landskapsprogrammet ska utarbetas med beaktande av landskapsöversikten, regionutvecklingsbeslutet och andra i denna lag avsedda program som gäller landskapet. Landskapsprogrammet ska utarbetas så att dess effekter på prioriteringarna och innehållet i närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar regionförvaltningsverkens strategiska styrdokument säkerställs.

Landskapsprogrammet ska beredas i samverkan med kommunerna, de statliga myndigheterna och de sammanslutningar och organisationer som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. I landskapet Lappland bereds avsnittet om samekultur av sametinget. Landskapsprogrammet ska utarbetas enligt kommunfullmäktiges mandatperiod för fyra år i sänder. Programmet godkänns av landskapsförbundets högsta beslutande organ, och det ses vid behov över enligt regionutvecklingsbeslutet och vid behov även annars.

Närmare bestämmelser om den innehållsstruktur, det förfarande och den tidtabell som ska iakttas vid utarbetandet av ett landskapsprogram får utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Landskapsprogrammets genomförandeplan

Vartannat år bereds under ledning av landskapsförbundet, för samarbetsgruppens godkännande, en genomförandeplan för landskapsprogrammet. Planen kan vid behov ses över årligen.

Planen ska innehålla centrala projekt- och åtgärdsförslag för genomförande av landskapsprogrammet och beskrivningar av de samarbetsavtal som gäller dem, ett ställningstagande till de projektansökningar och projektplaner som har samband med strukturfondsprogrammets nationella teman och till regionens deltagande i dem samt prioriteringarna inom den nationella finansieringen och finansieringen från Europeiska unionen. Dessutom beskrivs i planen de åtgärder som vidtas inom landskapens samarbetsområden enligt 18 §, andra åtgärder som är gemensamma för landskapen och de initiativ som ska läggas fram för centralförvaltningen.

Genomförandeplanen bereds i samverkan med närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra statliga myndigheter, kommuner och andra parter som deltar i genomförandet av landskapsprogrammet.

Närmare bestämmelser om genomförandeplanens innehållsstruktur och om tidtabellen för och förfarandet vid utarbetandet av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Landskapsprogrammets ställning

Myndigheterna ska i sin verksamhet beakta landskapsprogrammen och genomförandeplanerna för dem samt främja genomförandet. Myndigheterna ska också i övrigt bedöma konsekvenserna av sina åtgärder för regionens utveckling.

Myndigheterna ska begära utlåtande av landskapsförbundet om planer och åtgärder som är viktiga för regionens utveckling, om de inte ingår i landskapsprogrammet eller om de avviker avsevärt från det.

Innan en statlig myndighet fattar ett sådant beslut om organ inom den statliga lokal- eller regionförvaltningen, deras verksamhetsområden eller verksamhetsställen eller de tjänster de tillhandahåller som kan försvaga tillgången till kundservice eller gör en framställning till statsrådet om ett sådant beslut, ska myndigheten begära utlåtande av den berörda kommunen. Om saken gäller två eller flera kommuner, ska utlåtande begäras också av landskapsförbundet. Om den statliga myndigheten har för avsikt att avvika från utlåtandet, ska den rådgöra med kommunen och landskapsförbundet.

35 §
Europeiska unionens strukturfondsprogram

Ett partnerskapsavtal ska upprättas med Europeiska kommissionen om anvisandet av finansiering till, målen för och genomförandet av program inom ramen för utvecklingsfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden. För upprättandet av partnerskapsavtalet svarar arbets- och näringsministeriet i samverkan med övriga ministerier, landskapsförbunden och andra parter som deltar i utarbetandet av de program som avtalet avser.

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av ett nationellt operativt program som medfinansieras av utvecklingsfonden och socialfonden. Programmet bereds i samverkan med övriga ministerier, landskapsförbunden och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet eller som annars är av betydelse för utvecklingen av regionerna. Programförslagets innehåll ska svara mot det som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Vid utarbetandet av programmet ska dessutom de riktlinjer och regionala planer beaktas som anges i regionutvecklingsbeslutet. För beredningen av nationella teman som ingår i programmet svarar de ministerier som saken gäller under ledning av arbets- och näringsministeriet.

För beredningen av regionala planer i samband med utformningen av det operativa programmet svarar landskapsförbunden i samverkan med de statliga myndigheterna, kommunerna och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet. De regionala planerna ska, förutom på Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen, grunda sig på regionens landskapsprogram och nationella riktlinjer från arbets- och näringsministeriet.

Programmen för europeiskt territoriellt samarbete bereds i samverkan med de medlemsstater som deltar i genomförandet av programmen.

För samordningen av beredningen och genomförandet och för det partnerskap och den behandling inom centralförvaltningen enligt flernivåstyre som avses i artikel 5 i den allmänna förordningen svarar den i 13 § avsedda delegationen för regional- och strukturpolitik. Statsrådet beslutar om att förelägga Europeiska kommissionen partnerskapsavtal och programförslag. Vid ändring av programmet och partnerskapsavtalet iakttas det som föreskrivs om beredningen av dem. Arbets- och näringsministeriet kan efter att ha fått övervakningskommitténs godkännande göra sådana ändringar i strukturfondsprogrammet som inte är betydande och inte innebär någon ändring av det totala beloppet av den nationella offentliga finansiering som anvisas för programmet.

Ministerierna kan tillsätta styrgrupper för behandlingen av det operativa programmets nationella teman och till stöd för genomförandet. I styrgruppernas sammansättning ska det som i artikel 5 i den allmänna förordningen föreskrivs om partnerskapet och flernivåstyret beaktas.

Närmare bestämmelser om beredningen av program och planer och om innehållet i dem samt om styrgruppernas sammansättning och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Förvaltning av strukturfondsprogram mellan medlemsstaterna

36 §
Arbets- och näringsministeriets uppgifter

Arbets- och näringsministeriet svarar för sådana uppgifter inom beredningen, förvaltningen och kontrollen av program som enligt Europeiska unionens lagstiftning ska skötas av medlemsstaterna.

37 §
Övervakningskommittéer

För varje samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete ska det finnas en övervakningskommitté. De deltagande medlemsstaterna ska komma överens om tillsättandet av kommittén och om dess sammansättning. De finländska medlemmarna i övervakningskommittén utses av statsrådet. Arbets- och näringsministeriet beslutar om ändringar i kommitténs sammansättning för de finländska medlemmarnas del. På övervakningskommitténs medlemmar och sammansättning tillämpas Europeiska unionens lagstiftning.

Övervakningskommittén kan tillsätta en förvaltningskommitté för val av projekt samt arbetsgrupper till stöd för genomförandet av samarbetsprogrammet. Förvaltningskommitténs finländska medlemmar utses av arbets- och näringsministeriet. Övervakningskommittén kan kalla experter till kommittén.

På övervakningskommittén tillämpas i övrigt 14 §.

38 §
Förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet

Förvaltningsmyndighet för ett samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet eller sammanslutning som nämns i programdokumentet. Finländsk förvaltningsmyndighet kan vara ett landskapsförbund eller en finländsk gruppering som avses i lagen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (554/2009).

Förvaltningsmyndigheten ska svara för att samarbetsprogrammet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och fullgöra uppgifterna enligt Europeiska unionens lagstiftning. Förvaltningsmyndigheten kan även fullgöra den attesterande myndighetens uppgifter enligt 9 §. Dessutom ska förvaltningsmyndigheten fullgöra de nationella uppgifterna avseende samarbetsprogrammet i enlighet med det som föreskrivs i denna lag.

L om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 554/2009 har upphävts genom L om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 1340/2015.

39 §
Revisionsmyndighet

Revisionsmyndighet för ett samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete är den myndighet som nämns i programdokumentet. Revisionsmyndighetens uppgifter ska vara fristående från uppgifterna för den förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet som avses i 38 § för att revisionsmyndighetens oavhängighet ska kunna garanteras.

Revisionsmyndigheten ska fullgöra de uppgifter som den har enligt Europeiska unionens lagstiftning. Vidare ska revisionsmyndigheten fullgöra nationella uppgifter enligt det som föreskrivs nedan i denna lag. Den ansvarar också för uppgifterna för det oberoende revisionsorganet enligt artikel 124.2 i den allmänna förordningen. (20.2.2015/140)

40 §
Revisorsgruppen

Den revisionsmyndighet som avses i 39 § ska bistås av en revisorsgrupp. Till revisorsgruppen hör en företrädare för varje medlemsstat som deltar i samarbetsprogrammet samt företrädare för den medlemsstat eller det tredjeland som svarar för revisionsmyndighetens uppgifter. Företrädaren ska lämna den information som revisionsmyndighetens arbete kräver om de utgifter som orsakats inom företrädarens område.

Revisorsgruppens finländska medlem utses av arbets- och näringsministeriet. Ordförande för revisorsgruppen är revisionsmyndigheten för samarbetsprogrammet.

41 § (18.9.2015/1227)
Kontrollant

Arbets- och näringsministeriet utser en kontrollant för den finländska stödmottagaren i ett projekt.

Kontrollanten ska vara en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). Kontrollanten ska vara oberoende av stödmottagaren. Kontrollanten ska även i övrigt ha tillräcklig yrkesskicklighet för uppdraget. På kontrollanten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon arbetar med sådana uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

42 §
Kontrollantens uppgifter

Den som har utsetts till kontrollant ska kontrollera att de medfinansierade produkterna och tjänsterna har levererats, att stödmottagarna har betalat de utgifter de uppgett och att utgifterna är förenliga med tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, samarbetsprogrammet och villkoren för stödberättigande. Dessutom kontrollerar kontrollanten det som förvaltningsmyndigheten för samarbetsprogrammet kräver.

Kontrollanten har rätt att i anslutning till projektet utföra inspektioner av stödmottagaren i den omfattning som uppgifterna kräver. För utförande av en inspektion är den som är föremål för inspektionen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för kontrollanten lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och övrigt material som har samband med användningen av medlen liksom även i övrigt bistå vid inspektionen.

Kontrollanten har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan för en rimlig tid, om det krävs för inspektionen. På begäran av kontrollanten ska den som är föremål för inspektionen även lämna övriga upplysningar som behövs för att inspektionen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Kontrollanten har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering ska beviljas och utbetalas. Kontrollanten har rätt att för utförandet av inspektionen få tillträde till de lokaler som den som är föremål för inspektionen besitter eller använder. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen följas.

43 §
Fördelning av medel

Arbets- och näringsministeriet fördelar den statliga medfinansiering som motsvarar medlen från utvecklingsfonden mellan berörda ministerier, landskapsförbund och närings-, trafik- och miljöcentraler. Om fördelningen av medlen förutsätter behandling i statsrådet, ska arbets- och näringsministeriet göra en framställning till statsrådet.

44 §
Ansvaret för strukturfondsmedlen i vissa fall

På statens skyldighet att betala ut stödet från strukturfonderna till förvaltningsmyndigheten i de fall där den samordnande stödmottagaren inte har lyckats återkräva felaktigt utbetalda belopp från stödmottagarna tillämpas Europeiska unionens lagstiftning.

5 kap

Särskilda bestämmelser

45 §
Samarbetsavtal

För genomförandet av de program eller planer som avses i denna lag kan det utarbetas samarbetsavtal där man avtalar om genomförande av åtgärder och projekt som ingår i programmen eller planerna. Samarbetsavtal utarbetas i samverkan med de myndigheter som deltar i finansieringen av åtgärderna och med andra parter som deltar i utvecklingen av regionen. Samarbetsavtal ingås för viss tid. Vid beredningen av ett avtal ska det säkerställas att avtalet stämmer överens med målen i regionutvecklingsbeslutet och i landskapsprogrammet för regionen. De myndigheter som undertecknar avtalet ska beakta avtalet i planer som gäller myndigheternas verksamhet och ekonomi.

Närmare bestämmelser om förfarandet för utarbetandet av ett samarbetsavtal får utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §
Övervakning och utvärdering av program

När program som avses i denna lag bereds ska de utvärderas i enlighet med det som särskilt föreskrivs om utvärderingar.

Genomförandet och effekterna av program som avses i denna lag övervakas och utvärderas med hjälp av de övervakningsuppgifter som anges i programmet.

För övervakningen av genomförandet av regionutvecklingsbeslutet svarar arbets- och näringsministeriet. För övervakningen av målen för regionutvecklingen inom ett ministeriums förvaltningsområde svarar det ministeriet. För övervakningen av ett särskilt program svarar det behöriga ministeriet.

För utvärderingen av landskapsprogrammen svarar landskapsförbunden. De myndigheter som genomför landskapsprogrammen ska lämna landskapsförbunden uppgifter om övervakningen av programmen.

Minst en gång under programperioden ska det göras en utvärdering av hur målen för landskapsprogrammen och de särskilda programmen har nåtts, av effekterna av programmen och av genomförandet av dem. Utvärderingarna ska göras av en utomstående bedömare.

Bestämmelser om utvärdering av de program som avses i 35 § utfärdas separat.

Närmare bestämmelser om de förfaranden som ska iakttas och de nyckeltal som ska användas vid utvärdering och övervakning av program får utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 §
Områdesindelningar

Statsrådet kan utse landets svagast utvecklade områden till stödområde I eller stödområde II utifrån deras utvecklingsbehov. Områdesindelningen baserar sig huvudsakligen på områden som utgörs av hela kommuner och vid behov också av kommundelar. Områdena bestäms med beaktande av Europeiska unionens system för standardindelning av territoriella enheter och identifiering av områden oberoende av administrativa gränser samt, på en mer detaljerad nivå, med beaktande av åtminstone arbetspendling, servicependling, interkommunalt samarbete och trafikförbindelser. Bestämmelser om de allmänna grunderna för att utse områden till stödområden och att dela in områden i stödområden utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet kan förklara områden som har drabbats eller bedöms komma att drabbas av kraftiga minskningar i antalet arbetstillfällen eller av andra omständigheter med en plötslig inverkan på regionens ekonomi som områden med akuta strukturomvandlingsproblem.

Statsrådet kan efter att ha hört den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) bestämma att en kommun som med stöd av 9 § i den lagen har förklarats som skärgårdskommun och en sådan skärgårdsdel i en annan kommun som statsrådet har beslutat att bestämmelserna om skärgårdskommuner ska tillämpas på, ska höra till stödområde I eller stödområde II.

48 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som ett landskapsförbund har fattat med stöd av denna lag får sökas på det sätt som i kommunallagen föreskrivs om rättelseyrkande och kommunalbesvär.

Ett beslut som landskapets samarbetsgrupp eller landskapsförbundens gemensamma organ har fattat med stöd av denna lag får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som i kommunallagen föreskrivs om sökande av ändring i beslut av samkommuner.

Beslut som arbets- och näringsministeriet eller en i denna lag avsedd förvaltningsmyndighet eller attesterande myndighet har fattat med stöd av 7–9 § och beslut som en i denna lag avsedd övervakningskommitté har fattat med stöd av 14 § får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

49 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 20 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och strukturfondslagen (1401/2006).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

På förvaltningen, övervakningen och revisionen av strukturfondsprogram som har börjat genomföras före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 190/2013, FvUB 22/2013, RSv 214/2013

Ikraftträdelsestadganden:

6.6.2014/435:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 42/2014, FvUB 11/2014, RSv 43/2014

20.2.2015/140:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 317/2014, FvUB 43/2014, RSv 273/2014

10.4.2015/413:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 268/2014, RvUB 55/2014, RSv 348/2014

18.9.2015/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

10.8.2018/623:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

24.8.2018/764:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018, EkUB 10/2018, RSv 56/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.