Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

30.12.2013/1273

Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 27.6.2018/509, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för att bevilja statsunderstöd för kollektivtrafiken av anslag i statsbudgeten.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stor stadsregion Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo, så som de definieras i 12 § 3 mom. i kollektivtrafiklagen (869/2009),

2) medelstor stadsregion städerna Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Tavastehus, så som de definieras i 12 § 3 mom. i kollektivtrafiklagen, samt städerna Kotka, Kouvola, Vasa och Villmanstrand,

3) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

4) reseservicecentral ett serviceställe, anordnat av kommunen eller samkommunen själv eller som köpt tjänst, som

a) tar emot transportbeställningar från kunder eller offentliga samfund,

b) samordnar resor till reskedjor eller planerar rutter på basis av beställningar från kunder eller offentliga samfund,

c) förmedlar de samordnade trafikrutterna, och

d) i första hand dirigerar kunderna till befintliga rutter, i andra hand till samordnade transporter och i sista hand till separata transporter,

5) resecentral en gemensam station för olika trafikformer inom persontrafiken som tillhandahåller trafiktjänster åtminstone i fråga om järnvägstrafik, lokal- och fjärrtrafik med bussar och taxitrafik samt, biljettförsäljning och uppgifter om rutter och tidtabeller samt eventuella andra tjänster som anknyter till användningen av trafiktjänster,

6 punkten har upphävts genom F 12.11.2015/1318. (12.11.2015/1318)

7) informationssystem ett system som främjar sådan riksomfattande och gemensam information om kollektivtrafiken som är öppen för alla och där man använder riksomfattande hållplatskoder,

8) betalningssystem ett system som främjar genomförandet av ett riksomfattande biljettsystem.

3 §
Statsunderstöd för regional- och lokaltrafik

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och för ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts med stöd av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. (12.11.2015/1318)

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering och utveckling av reseservicecentraler och resecentraler bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering och projektledning och av lösningar som förbättrar passagerarinformationen och infartsparkeringen samt underlättar elimineringen av hinder.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering av kollektivtrafik som gagnar mobilitetsbehoven i området eller för försöksprojekt i det syftet bevilja en eller flera kommuner i området statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planeringen eller försöksprojekten.

4 §
Statsunderstöd för kollektivtrafiken i stora stadsregioner

Förutsättningen för att få statsunderstöd som Trafikverket beviljar för kollektivtrafiken i stora stadsregioner är att understödet anvisas för de utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken som avses i avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik. Statsunderstöd kan beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för köp av trafik och för ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen samt för utveckling av kollektivtrafiken. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller som ersätts med stöd av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. (12.11.2015/1318)

Trafikverket kan för utveckling av kollektivtrafikens informations- och betalningssystem bevilja stora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Trafikverket kan för planering och utveckling av reseservicecentraler och resecentraler bevilja stora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering, projektledning och av lösningar som förbättrar passagerarinformationen och infartsparkeringen samt underlättar elimineringen av hinder.

Trafikverket kan för planering av spårväg bevilja Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors och Åbo statsunderstöd till högst 30 procent av planeringskostnaderna.

5 §
Statsunderstöd för kollektivtrafiken i medelstora stadsregioner

Trafikverket kan bevilja medelstora stadsregioner statsunderstöd för kollektivtrafiken, förutsatt att staden i fråga har ingått en avsiktsförklaring med Trafikverket och den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen om utveckling av kollektivtrafiken. Statsunderstöd kan beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för köp av trafik och för ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt i enlighet med trafikavtalsförordningen samt för utveckling av kollektivtrafiken. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet eller som ersätts med stöd av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. (12.11.2015/1318)

Trafikverket kan för utveckling av kollektivtrafikens informations- och betalningssystem bevilja medelstora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Trafikverket kan för planering och utveckling av reseservicecentraler och resecentraler bevilja medelstora stadsregioner statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering och projektledning samt av lösningar som förbättrar passagerarinformationen och infartsparkeringen samt underlättar elimineringen av hinder.

6 §
Statsunderstöd för utveckling av kollektivtrafiken

Trafikverket kan för utveckling, planering, försöksverksamhet och forskning som gäller kollektivtrafiken bevilja kommuner, samkommuner och andra allmännyttiga samfund statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnaderna som föranleds av utveckling, planering, försöksverksamhet och forskning.

Kommunikationsministeriet kan för utvecklingsprojekt med strategisk betydelse för kollektivtrafiken bevilja statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planering och projektledning. Som godtagbara kostnader i projekt som stöds av Europeiska unionen betraktas de nationella kostnader som föranleds av projektet.

7 § (12.11.2015/1318)
Statsunderstöd för mobilitetsstyrning

Trafikverket kan bevilja kommuner, samkommuner och allmännyttiga samfund statsunderstöd för mobilitetsstyrning förutsatt att statsunderstödet används för kunskapsmässig styrning, marknadsföring samt försök med och utvecklande av tjänster på ett sådant sätt att åtgärderna påverkar människors val av färdsätt. Statsunderstöd kan beviljas till högst 75 procent av kostnaderna för mobilitetsstyrning, planering, projektledning och annan anknytande verksamhet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (267/2013).

Kommunikationsministeriet kan bevilja statsunderstöd som avses i 4–6 § av anslagen för 2012 i den omfattning ministeriet bestämmer och till den del anslagen i fråga inte har bundits till ett visst ändamål eller ministeriet inte delegerar beslutanderätten till Trafikverket.

Ikraftträdelsestadganden:

12.11.2015/1318:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.