Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

30.12.2013/1255

Lag om kraftverksskatt (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 7.11.2014/880, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

För ett vatten-, vind- och kärnkraftverk som är beläget i Finland, färdigställts 2003 eller tidigare och har generatorer med en sammanlagd nominell effekt på över en megavoltampere ska betalas skatt till staten i enlighet med denna lag.

2 §
Skattskyldig

Skattskyldig är den som vid ingången av skatteperioden bedriver kraftverksverksamhet enligt 1 §.

3 §
Skatteperiod och skattebelopp

Skatteperioden är ett kalenderår.

Skatteperiodens skattebelopp är en i tabell 1 i bilagan angiven procentuell andel av det sammanlagda återanskaffningsvärdet av kraftverket och de byggnader eller konstruktioner som direkt tjänar kraftverket.

Skatt betalas inte för en skatteperiod då kraftverket har varit långvarigt eller permanent ur drift.

4 §
Värdering av ett kraftverk och byggnader eller konstruktioner som tjänar kraftverket

Vid tillämpningen av denna lag betraktas som återanskaffningsvärde av ett kraftverk och en byggnad eller konstruktion som direkt tjänar kraftverket det återanskaffningsvärde under kalenderåret före skatteperioden som beräknas enligt 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) samt enligt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den paragrafen.

Om värdet enligt 1 mom. inte har beräknats, ska som återanskaffningsvärde av ett vattenkraftverk betraktas det värde som anges i tabell 2 i bilagan. Återanskaffningsvärdet av ett vindkraftverk är 50 000 euro.

5 §
Behörig myndighet

Skatteförvaltningen har till uppgift att övervaka deklarationen och betalningen av skatten samt sköta skatteuppbörden.

6 §
Deklaration och betalning av skatt

Den skattskyldige ska deklarera och betala skatteperiodens skatt på eget initiativ senast i december under skatteperioden vid den tidpunkt som bestäms i skattekontolagen (604/2009). Bestämmelser om lämnandet av uppgifter om skatten i en periodskattedeklaration finns i 7 § i skattekontolagen.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i en periodskattedeklaration och om hur deklarationen ska lämnas in.

7 §
Debitering av skatt

Om skatten inte har deklarerats eller om det deklarerade skattebeloppet är för lågt, ska Skatteförvaltningen debitera den skattskyldige för det bristande beloppet. På det debiterade beloppet ska betalas förseningsränta enligt skattekontolagen.

Debiteringsbeslutet ska fattas inom fem år från utgången av den skatteperiod för vilken skatt inte har deklarerats eller deklarerats till för lågt belopp. Före debiteringen ska den skattskyldige ges möjlighet att lämna en förklaring.

8 §
Debitering enligt uppskattning

Om den skattskyldige helt och hållet har försummat att deklarera skatten eller uppenbart deklarerat ett för litet belopp och inte trots uppmaning lämnat de uppgifter som behövs för att påföra skatten, ska Skatteförvaltningen uppskatta skattebeloppet och debitera den skattskyldige för skatten. Bestämmelser om förseningsränta på det debiterade beloppet finns i skattekontolagen.

Debiteringen ska verkställas inom fem år från utgången av den skatteperiod för vilken skatt inte har betalats. Före debitering enligt uppskattning ska den skattskyldige ges möjlighet att lämna en förklaring.

9 §
Skatteförhöjning

Om den skattskyldige utan giltigt skäl har lämnat felaktiga eller väsentligen bristfälliga deklarationer, andra uppgifter eller handlingar, eller om den skattskyldige annars helt eller delvis har försummat deklarationsskyldigheten och försummelsen inte kan anses vara obetydlig, får skattebeloppet i samband med debiteringen höjas med högst 30 procent.

Om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har lämnat en bristfällig, vilseledande eller oriktigt deklaration eller andra bristfälliga, vilseledande eller oriktiga uppgifter eller handlingar eller annars låtit bli att fullgöra deklarationsskyldigheten och om detta förfarande medför det att skatt inte skulle ha påförts, får skattebeloppet höjas med minst 20 procent och högst 50 procent.

Om den skattskyldiges förfarande enligt 2 mom., med beaktande av den nytta som kan uppnås och andra relevanta omständigheter, ska anses vara grovt, får skattebeloppet höjas med minst 50 procent och högst 100 procent.

Förhöjningen bestäms utifrån det skattebelopp som försummelsen enligt 1–3 mom. gäller.

Skatteförhöjning påförs dock inte om det i de uppgifter som den skattskyldige har lämnat för beskattningen finns fel som den skattskyldige rimligen inte kan antas ha haft kännedom om.

10 §
Ansvar för skatt

Om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten under skatteperioden överlåter kraftverksverksamheten helt eller delvis, svarar också det samfund som övertar verksamheten för den skatt som ska betalas för skatteperioden samt för påföljderna.

Om den skattskyldige är delaktig i en fusion eller delning under skatteperioden, svarar också det samfund som är övertagande samfund vid fusionen eller delningen för den skatt som ska betalas för den aktuella skatteperioden samt för påföljderna.

11 §
Rättelsedeklaration

Den skattskyldige ska rätta ett fel i periodskattedeklarationen genom att ge en rättelsedeklaration till periodskattedeklarationen för den aktuella skatteperioden. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i en rättelsedeklaration och om sättet för att lämna uppgifterna.

Rättelsedeklarationen ska ges inom fem år från utgången av den skatteperiod för vilken skatt har deklarerats.

12 §
Sökande av ändring i Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens beslut

Den skattskyldige, den som enligt 10 § är ansvarig för betalning av skatten samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut genom en skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning lämnas till skatterättelsenämnden. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges hemkommun är belägen. Om denna grund inte kan tillämpas, ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

På begäran om omprövning, besvär och prejudikatbesvär samt på behandlingen av sådana tillämpas lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

13 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen har de som får söka ändring i Skatteförvaltningens beslut. Vid sökande av ändring iakttas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande.

14 §
Hörande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt samt delgivning av beslut

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska höras och beslutet delges så att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ges tillfälle att ta del av beskattningshandlingarna.

15 §
Beslut på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Om Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anser att en skattskyldig ska påföras skatt, skattetillägg eller skatteförhöjning, ska Skatteförvaltningen på begäran av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt meddela beslut i ärendet och foga en besvärsanvisning till beslutet.

16 §
Ändring av beskattningen med anledning av sökande av ändring samt följdändring

Om skatt till följd av ett beslut med anledning av sökande av ändring ska avlyftas eller sänkas, ändrar Skatteförvaltningen beskattningen och betalar tillbaka den överbetalda skatten. Bestämmelser om den ränta som ska betalas på den återbetalda skatten finns i skattekontolagen.

Om skatt till följd av ett beslut med anledning av sökande av ändring ska påföras eller om skatten ska höjas, meddelar Skatteförvaltningen ett nytt beslut och tar ut den obetalda skatten. Bestämmelser om ränta på den obetalda skatten finns i skattekontolagen.

Om beloppet av den skattskyldiges skatt har ändrats så att det påverkar beloppet av skatten för en annan skattskyldig eller om någon annan beskattning av den skattskyldige än beskattning enligt denna lag har ändrats på ett sätt som påverkar skatten enligt denna lag, ska skattebeloppet rättas i enlighet med ändringen om inte en ändring är oskälig av särskilda skäl.

Den ändring som avses i 1–3 mom. kan göras trots att tidsfristen enligt 7 § 2 mom., 8 § 2 mom. eller 11 § 2 mom. har löpt ut.

17 §
Skyldighet att lämna uppgifter samt skattegranskning

Den skattskyldige ska på begäran ge Skatteförvaltningen de uppgifter, handlingar och andra behövliga utredningar om skyldigheten att betala skatt och skattegrunderna som Skatteförvaltningen behöver för att övervaka skattebetalningen och för debiteringen av skatten.

På skattegranskning tillämpas 14 § i lagen om beskattningsförfarande.

18 §
Skatteförvaltningens rätt att få information och granskningsrätt

På Skatteförvaltningens rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten till information, av utomstående och myndigheter få uppgifter för behandling av ett ärende som gäller beskattning eller ändringssökande samt rätt att granska alla sådana handlingar som kan innehålla uppgifter som omfattas av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas 19–22, 22 a, 23, 23 a, 23 b, 24 och 25 § i lagen om beskattningsförfarande.

19 §
Kringgående av skatt

Om ett förhållande eller en åtgärd getts sådant innehåll eller sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte eller om en annan åtgärd vidtagits uppenbarligen för att uppnå befrielse från skatt, ska vid beskattningen förfaras i enlighet med sakens egentliga natur eller syfte.

20 §
Straffbestämmelse

Bestämmelser om straff för lagstridigt undandragande av skatt och försök därtill finns i 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889).

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas första gången på beskattningen för 2014.

RP 140/2013, FiUB 31/2013, EkUU 29/2013, MiUU 27/2013, RSv 195/2013

Bilaga

Tabell 1

Den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i ett kraftverk, MVASkattesats
överhögst
120,50
230,61
340,72
450,83
560,94
671,06
781,17
891,28
9101,39
101,50

Tabell 2

Den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i ett kraftverk, MVAÅteranskaffningsvärde, euro
överhögst
12 694 000
23 1 388 000
34 2 081 000
45 2 775 000
56 3 469 000
67 4 163 000
78 4 857 000
89 5 551 000
910 6 244 000
1011 6 938 000
1112 7 632 000
1213 8 326 000
1314 9 020 000
1415 9 714 000
151610 407 000
161711 101 000
171811 795 000
1819 12 489 000
1920 13 183 000
2025 13 876 000
2530 17 346 000
3035 20 815 000
3540 24 284 000
4045 27 753 000
4550 31 222 000
5055 34 691 000
5560 38 160 000
6065 41 629 000
6570 45 098 000
7075 48 568 000
7580 52 037 000
8085 55 506 000
8590 58 975 000
9095 62 444 000
95100 65 913 000
100110 69 382 000
110120 76 321 000
120130 83 259 000
130140 90 197 000
140150 97 135 000
150160104 073 000
160170111 012 000
170180117 950 000
180190124 888 000
190200131 826 000
200138 765 000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.