Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

19.12.2013/1058

Statsrådets förordning om justering av de avgifter som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om domstolsavgifter 14 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), sådan paragrafen lyder i lag 974/2001:

1 §

Genom denna förordning justeras storleken på avgifterna enligt 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) så att de motsvarar förändringen i penningvärdet.

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas det ut rättegångsavgift enligt följande:

Domstol euro
högsta domstolen
– brottmål 122
– annat mål 244
högsta förvaltningsdomstolen 244
hovrätten
– brottmål 97
– annat mål 196
förvaltningsdomstolen 97
tingsrätten
– brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningsbalken (705/2007) 86
– tvistemål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken som avgjorts genom tredskodom, där uppgifterna har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem 65
– jordrättsmål och jordrättsärenden samt andra tvistemål vars behandling upphör vid
– skriftlig förberedelse 86
– muntlig förberedelse 122
– huvudförhandling i sammansättning med en domare 159
– huvudförhandling i fulltalig sammansättning 196
marknadsdomstolen 244
arbetsdomstolen 244
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På ett mål eller ärende som har inletts vid domstolen före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.