Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

19.12.2013/1057

Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om domstolsavgifter 14 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens, häradsåklagarnas och landskapsåklagarens prestationer tas till staten ut ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat föreskrivs i lag eller i denna förordning.

För prestationer av tjänstemän som enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) har rätt att verkställa delgivning tas avgifter ut så som det föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §
Uträknande av totalkostnaderna

Totalkostnaderna enligt 4 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) räknas ut på det sätt som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap

Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter

3 §
Tingsrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas ut en ansökningsavgift i enlighet med denna paragraf.

För behandlingen av ett ärende som blir anhängigt genom ansökan tas ut 100 euro, om inte något annat bestäms nedan. Om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål.

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) 100 euro,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut såsom i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 60 euro,

2) medling i domstol:

a) om medling inte inleds 53 euro,

b) om medling inleds 122 euro,

c) avgift tas inte ut, om medling begärs i ett ärende som är anhängigt i en rättegång och det i ärendet efter avslutad förlikning tas ut en rättegångsavgift som motsvarar skedet för det slutliga avgörandet, dock minst 122 euro; i ett ärende som slutar i stadfäst förlikning tas oberoende av skedet i det slutliga avgörandet ut 122 euro,

3) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 150 euro ut av sökanden om inte gäldenären försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 300 euro ut av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 360 euro,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas ut 150 euro; avgiften tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) för något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas särskilt på basis av ansökan tas av sökanden ut 150 euro; avgift tas dock inte ut för ett ärende som gäller beslut om att vidta säkringsåtgärder eller använda tvångsmedel, boförteckningens bestyrkande eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut såsom i ett tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde,

4) saneringsförfarande:

a) ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 150 euro,

b) ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 660 euro,

c) annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas särskilt på basis av ansökan 150 euro,

5) ärende som gäller fusion 290 euro.

Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt:

1) ärenden enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/1996),

2) ärenden enligt tvångsmedelslagen (806/2011),

3) ärenden som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

4 §
Stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman jämte det bevis som ges över delgivningen tas 60 euro ut i förrättningsavgift. För delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut.

Avgift tas inte ut då domstolen har hand om delgivningen.

5 §
Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 60 euro ut i expeditionsavgift. Avgift tas dock inte ut för ärenden som behandlas vid domstol och för vilka rättegångsavgift eller ansökningsavgift tas ut.

De särskilda kostnader som delgivning i utlandet medför tas ut i enlighet med bestämmelserna i 11 §.

6 §
Hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 100 euro ut i ansökningsavgift.

Avgift tas inte ut för behandlingen av ett ärende som gäller tilldelande av vicehäradshövdingstitel.

Avgift tas inte ut för medling i en sak som är föremål för rättegång.

7 §
Marknadsdomstolen

För behandlingen av ett ansökningsärende vid marknadsdomstolen tas 100 euro ut i ansökningsavgift.

3 kap

Expeditionslösen

8 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas ut en intygsavgift på 22 euro.

För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till parten tas ingen intygsavgift ut.

När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne tecknar bevis på handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse tas inte någon ovan nämnd intygsavgift ut.

Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt.

Avgift tas inte ut för intyg som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

9 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag eller kopior som på beställning framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 2,40 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling tas ut 0,60 euro per sida och i format A3 tas ut 1,20 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 86 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver att sekretessbelagda delar avlägsnas på något särskilt besvärligt sätt eller andra liknande särskilda åtgärder tas ut 3,50 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 180 euro per handling.

För en kopia som sänds per telefax tas avgift ut enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg sänds per telefax, tas avgift dock ut så som för intyg.

För ett utdrag, en kopia eller ett intyg som sänds per post eller telefax tas minst 8 euro ut i avgift.

För en skannad handling som sänds per e-post tas avgift ut så som för en handling som sänds per telefax.

10 §
Befrielse från utdrags- och kopieringsavgifter

Avgift enligt 9 § ska inte tas ut för en handling som ges till parten utan särskild beställning.

Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

1) expedition för målsäganden i ett brottmål som förs av allmänna åklagaren,

2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende,

3) separat förordnande eller någon motsvarande expedition som hör till ärendet för godemannen eller konkursförvaltaren,

4) matrikelutdrag för tjänstebruk,

5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig,

6) kopior enligt 5 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993),

7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter,

8) handlingar som utrikesministeriet behöver i ärenden som behandlas i ett internationellt rättskipnings- och undersökningsorgan,

9) handlingar som Statskontoret behöver i ärenden om ersättning av brottsskador med statens medel,

10) handlingar som ska vara avgiftsfria enligt någon annan lag eller förordning.

Avgiften behöver inte tas ut av en högskola när kopian sänds för vetenskapliga forskningsbehov.

4 kap

Särskilda kostnader

11 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader för annonsavgifter till den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i de ärenden som nämns i 3 § 3 mom. 3 punkten underpunkt b, samt 4 och 5 punkten. I avgiften ingår dock inte kostnader som uppstår av kungörande av ett temporärt förbud i ett ärende som gäller saneringsförfarande. I andra avgiftsbelagda ärenden tas kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen ut särskilt till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning tas av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift ut 77 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på partens bekostnad. Då tas kopieringsavgift ut till det belopp som anges i 9 §.

För en ljud- eller videoinspelning eller upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 27 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas 22 euro ut i expeditionsavgift för varje full timme som överskrider två timmar, dock högst 547 euro.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning i utlandet samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller tjänsteman som sköter delgivningsverksamheten fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften så att den motsvarar de kostnader som orsakats.

5 kap

Särskilda bestämmelser

12 §
Uttag och indrivning av avgift

Den avgift som den betalningsskyldige ska betala tas ut när expeditionen eller handlingen lämnas ut, genom postförskott eller genom särskild faktura. Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, kan avgiften tas ut efter den första behandlingsomgången.

För ett ärende som behandlas som medling i domstol tas avgift ut i samband med avgörandet av begäran om inledande av medling.

När en avgift tas ut genom faktura, får förfallodagen inte infalla tidigare än tre veckor och inte senare än sex veckor från den dag då fakturan gavs till parten eller postades.

Den betalningsskyldige kan också betala avgiften på förhand, om myndigheten godkänner detta.

Myndigheterna ska vid indrivning av avgifter beakta statens kostnader för indrivningen och sannolikheten för att den lyckas. Myndigheterna kan vid behov, med hänsyn till vad som totalt sett blir fördelaktigast för staten, avstå från att driva in en obetydlig avgift.

13 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte betalar den avgift som ska betalas inom utsatt tid eller inte löser ut postförskottet, kan 13 euro per prestation tas ut i dröjsmålsavgift.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1214/2010).

För en prestation vars betalningsgrund har uppstått före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut enligt den förordning som nämns i 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.