Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

13.12.2013/900

Lag om Lantmäteriverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 23.11.2018/1025, som gäller fr.o.m. 1.1.2019.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Uppgifter och organisation

1 §
Lantmäteriverket

Lantmäteriverket, som är underställt jord- och skogsbruksministeriet, har hela landet som sitt verksamhetsområde.

2 § (27.6.2014/580)
Uppgifter

Lantmäteriverket ska

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten samt föra register över fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt föra lagfarts- och inteckningsregistret,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten och förvalta det riksomfattande datasystemet för topografiska data och flygbilder, främja en ändamålsenlig kartläggning och kartproduktion samt överlåta, publicera och distribuera kartuppgifter och andra uppgifter som hör till dess ansvarsområde,

4) producera informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för organ som sköter offentliga uppgifter,

5) följa utvecklingen inom sitt fackområde och delta i det internationella samarbetet,

6) sörja för att dess fackområde utvecklas och sköta övriga uppgifter som ankommer på verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller som jord- och skogsbruksministeriet har förordnat verket att sköta.

Dessutom ska Lantmäteriverket

1) bedriva vetenskaplig forskning inom geodesi, positionering, navigering, geoinformatik, kartografi, geografisk informationsteknik, fotogrammetri, laserskanning och fjärranalys,

2) ha hand om geodetisk och fotogrammetrisk metrologi, metrologi för laserskanning samt övrig metrologi som gäller geografisk information,

3) utföra landsomfattande geodetiska grundmätningar, upprätthålla mätnormaler i fråga om geodetiska och fotogrammetriska mätningar samt vara nationellt mätnormallaboratorium för längd och för acceleration vid fritt fall,

4) utveckla och prova metoder och utrustning som används inom geodesi, geografisk informationsteknik, positionering och fjärranalys samt främja ibruktagandet av dessa,

5) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information,

6) publicera uppgifter om sina undersökningsresultat och främja användningen av dessa.

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag som hör till dess ansvarsområde och producera branschspecifika informationsförvaltningstjänster också för andra organ än de som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten. Dessutom kan verket enligt avtal som ingåtts med en kommun fullgöra uppgifter som enligt vad som föreskrivs ska skötas av kommunens fastighetsingenjör eller som denne har förordnats att sköta.

Lantmäteriverket har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet och för särskilda undersökningar.

3 § (27.6.2014/580)
Organisation

Lantmäteriverket har en centralförvaltning vars förvaltningsort är Helsingfors.

De enheter som är underställda centralförvaltningen är

1) produktionsenheten,

2) enheten för allmän förvaltning,

3) it-servicecentralen,

4) centralen för geografisk information.

Enheternas verksamhetsområde är hela landet.

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servicepunkter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. På Åland finns en egen servicepunkt.

4 § (27.6.2014/580)
Enheternas uppgifter

De uppgifter som föreskrivs för Lantmäteriverket sköts enligt följande:

1) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 1–3 punkten sköts av produktionsenheten,

2) uppgifterna som avses i 2 § 2 mom. sköts av centralen för geografisk information,

3) uppgifterna som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten sköts av it-servicecentralen.

Enheten för allmän förvaltning sköter Lantmäteriverkets allmänna förvaltning, ekonomiförvaltning och personaladministration.

Varje enhet sköter uppgifterna i 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten inom sitt eget uppgiftsområde.

5 §
Arbetsordning

I Lantmäteriverkets arbetsordning meddelas närmare föreskrifter om Lantmäteriverkets organisation och uppgifter och hur de ordnas. Lantmäteriverkets arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.

I respektive arbetsordning för Lantmäteriverkets enheter meddelas närmare föreskrifter om enhetens interna organisation och uppgifter och hur de ordnas.

Lantmäteriverkets arbetsordning fastställs av generaldirektören. Enheternas arbetsordningar fastställs av generaldirektören efter föredragning av respektive enhets chef.

2 kap

Ledning och beslutsfattande

6 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör.

Generaldirektören avgör förvaltningsärenden inom Lantmäteriverkets ansvarsområde. Beslutanderätten i förvaltningsärenden får överföras på någon annan tjänsteman genom förordning av statsrådet.

Generaldirektören får förbehålla sig rätten att avgöra förvaltningsärenden där en enhetschef eller någon annan tjänsteman har beslutanderätt.

Generaldirektören utser en ställföreträdare för sig själv.

7 §
Meddelande av föreskrifter

Föreskrifter som faller under Lantmäteriverkets behörighet meddelas på beslut av generaldirektören.

Generaldirektören beslutar om meddelandet av föreskrifter efter föredragning av en behörig tjänsteman. Ett förslag till föreskrifter ska beredas separat från sådana förvaltningsbeslut som anknyter till tillämpningen av föreskrifterna.

8 § (20.3.2015/291)

8 § har upphävts genom L 20.3.2015/291.

9 §
Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt

Enheterna vid Lantmäteriverket leds av enhetschefer.

De ärenden som hör till en enhets uppgift avgörs av enhetschefen eller någon annan tjänsteman vid enheten enligt vad som anges i enhetens arbetsordning.

10 §
Handläggning av inskrivningsärenden

Chefen för produktionsenheten ska bestämma vilka av inskrivningsjuristerna som är ansvariga jurister för inskrivningsärenden. Bestämmelser om de ansvariga inskrivningsjuristernas uppgifter finns i enhetens arbetsordning.

Chefen för produktionsenheten får förordna en person som är anställd i tjänsteförhållande och som hör till enhetens produktionspersonal att avgöra inskrivningsärenden, om denne har tillräcklig kunskap för uppgiften.

11 § (27.6.2014/580)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om personalen, personalens uppgifter, hederstitlar, behörighetsvillkoren för tjänster och tillsättandet av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om enheternas organisation och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

12 §
Förande av talan

Lantmäteriverkets centralförvaltning kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar hos domstol och myndigheter statens fördel och rätt i alla ärenden som gäller Lantmäteriverket.

En enhetschef har rätt att företräda staten i de mål som gäller den berörda enheten, där centralförvaltningens företrädare inte uppträder.

13 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Lantmäteriverkets eller dess tjänstemäns eller anställdas verksamhet avgörs av generaldirektören. I Lantmäteriverkets arbetsordning får det dock bestämmas att en klagan som anförts över Lantmäteriverkets tjänstemäns eller anställdas verksamhet avgörs av någon annan tjänsteman.

En förvaltningsklagan som anförts över generaldirektörens eller dennes ställföreträdares verksamhet avgörs av jord- och skogsbruksministeriet.

14 § (27.6.2014/580)
Avgifter för prestationerna

För Lantmäteriverkets kartor, flygbilder, publikationer och övriga motsvarande prestationer och beställningsuppgifter om vars avgifter det inte föreskrivs separat samt för hantering av inskrivningsärenden tas det ut avgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

När avgifterna för kartor, terränguppgifter, flygbilder, publikationer och övriga motsvarande prestationer som är ämnade för allmänt bruk bestäms kan kostnaderna för materialanskaffningen delvis eller helt lämnas obeaktade. Det är även möjligt att avstå från att ta ut en avgift.

It-servicecentralens prestationer är avgiftsbelagda för kunderna. Avgifterna ska täcka de totalkostnader som prestationerna medför för centralen. Centralen avtalar om de tjänster som den producerar samt om avgifterna för prestationerna i de serviceavtal som ingås med kunderna.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om lantmäteriverket (505/1991).

Vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs eller i övrigt bestäms om lantmäteribyråer gäller efter denna lags ikraftträdande Lantmäteriverket.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2014/580:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 34/2014, JsUB 9/2014, RSv 63/2014

20.3.2015/291:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014, FvUB 50/2014, RSv 323/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.