Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

15.3.2013/193

Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.12.2022/1332, som gäller fr.o.m. 1.1.2023.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid beviljande av stöd enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen, och vid beviljande, användning, överföring, återlämnande och överlämnande av stödrättigheter. (30.12.2014/1356)

Denna lag tillämpas i landskapet Åland, om ärendet enligt självstyrelselagen för landskapet Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

Denna lag tillämpas på beviljande och utbetalning av stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden med stöd av artiklarna 219–221 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen. (30.12.2014/1364)

2 § (30.12.2014/1356)
Definitioner

I denna lag avses med

1) direktstöd stöd enligt bilaga I till stödförordningen,

2) grundstöd stöd enligt artiklarna 21–35 i stödförordningen,

3) stödrättigheter en stödrättighet enligt artikel 21.3, artikel 30.4–30.7 och artikel 30.9 i stödförordningen,

4) förgröningsstöd stöd enligt artiklarna 43–47 i stödförordningen,

5) produktionskopplat stöd stöd enligt artiklarna 52–55 i stödförordningen,

6) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 458/2008,

7) administrationsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

8) tillämpningsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,

9) kontrollförordningen kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,

10) genomförandeförordningen kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken,

11) jordbrukare jordbrukare enligt artikel 4.1 a i stödförordningen,

12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt artikel 9.1 i stödförordningen, (19.12.2018/1264)

13) unga jordbrukare jordbrukare enligt artikel 50.2 och 50.11 i stödförordningen,

14) jordbrukare som etablerar jordbruksverksamhet jordbrukare som avses i artikel 30.11 b i stödförordningen,

15) make jordbrukarens äkta make och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden i enlighet med 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992),

16) familjemedlem jordbrukarens make och en person som lever varaktigt i jordbrukarens hushåll och som är släkt med jordbrukaren eller med jordbrukarens make i rätt upp- eller nedstigande led eller som är make till en sådan person,

17) areal med ekologiskt fokus areal enligt artikel 46 i stödförordningen,

18) Naturaområde ett område enligt 64 § i naturvårdslagen (1096/1996),

19) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som jordbrukaren odlar och besitter och som begränsas av en kommungräns, en stödregionsgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg, en skog eller något motsvarande,

20) djurregistret det register som avses i 12 § i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

2 kap.

Direktstöd

3 § (30.12.2014/1356)
Stödformer

Aktiva jordbrukare kan, med beaktande av artikel 26 i den horisontella förordningen, beviljas grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare samt följande produktionskopplade stöd: (30.12.2015/1693)

1) bidrag för mjölkkor,

2) bidrag för nötkreatur,

3) bidrag för jordbruksgrödor,

4) får- och getbidrag.

2 mom. har upphävts genom L 19.12.2018/1264. (19.12.2018/1264)

4 § (30.12.2014/1356)
Tvärvillkor och hållande av jordbruksmark i skick

Jordbrukaren ska iaktta tvärvillkoren enligt artiklarna 91–95 i den horisontella förordningen.

Bestämmelser om skyldigheten att hålla jordbruksmark i ett skick som lämpar sig för bete eller odling, vilket krävs för beviljande av direktstöd, finns i artikel 4.2 a i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om de lagbestämda verksamhetskraven enligt tvärvillkoren och om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt om permanent betesmark och permanent gräsmark samt skötseln av dem och om hållande av jordbruksmark i ett skick som lämpar sig för bete eller odling får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § (30.12.2014/1356)
Förhandsgodkännande för omställning av permanent betesmark till annan användning

Det förfarande med förhandsgodkännande som avses i artikel 37.1 i administrationsförordningen ska tas i bruk 2015, om den kontroll av arealen som Landsbygdsverket utfört den 31 oktober 2014 visar att den permanenta betesmarkens andel av jordbruksmarken minskar på nationell nivå med minst fem men under tio procent jämfört med den referensareal för 2003 som Europeiska kommissionen har fastställt. Krav får då ställas på att jordbrukaren inhämtar godkännande innan permanent betesmark enligt artikel 93.3 i den horisontella förordningen ställs om till annan användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om att ta i bruk förfarandet med förhandsgodkännande enligt 1 mom. och om att frångå det. Bestämmelser om förutsättningarna för förhandsgodkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i artikel 37.1 i administrationsförordningen.

6 § (30.12.2014/1356)
Skyldighet att återställa permanent betesmark och permanent gräsmark

Det förfarande med återställande som avses i artikel 37.3 i administrationsförordningen ska tas i bruk 2015, om den kontroll av arealen som Landsbygdsverket utfört den 31 oktober 2014 visar att den permanenta betesmarkens andel av jordbruksmarken minskar på nationell nivå med minst tio procent jämfört med den referensareal för 2003 som Europeiska kommissionen har fastställt. Jordbrukaren får då förpliktas att till permanent betesmark återställa en areal som motsvarar den permanenta betesmark som omställts till annan användning.

Det förfarande med återställande som avses i artikel 44.2. och 44.3 i tillämpningsförordningen ska tas i bruk från och med år 2016, om den kontroll av arealen som Landsbygdsverket utför årligen den 31 oktober visar att den permanenta gräsmarkens andel av jordbruksmarken minskar på nationell nivå med minst fem procent jämfört med referensarealen för permanent gräsmark 2015. Jordbrukaren får då förpliktas att till permanent gräsmark återställa en areal som motsvarar den permanenta gräsmark som omställts till annan användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sammanträde om att ta i bruk förfarandet med återställande enligt 1 och 2 mom. och om att frångå det. Bestämmelser om förutsättningarna för och genomförandet på gårdsnivå av återställandet får utfärdas genom förordning av statsrådet inom de gränser som anges i artikel 37.3 i administrationsförordningen och i artikel 44.2 och 44.3 i tillämpningsförordningen.

6 a § (30.12.2014/1356)
Permanent gräsmark på Naturaområde och skyldighet att återställa den

Permanent gräsmark på Naturaområde är miljömässigt känslig permanent gräsmark enligt artikel 45.1 i stödförordningen. Ett basskifte anses i dess helhet utgöra permanent gräsmark på Naturaområde, om en del av skiftet ligger inom ett Naturaområde. Det år då förgröningsstöd enligt 25 § första gången söks för en areal med permanent gräsmark på Naturaområde kan jordbrukaren bilda ett nytt basskifte av arealen så att det i dess helhet ligger inom Naturaområdet. Det nya basskiftet ska bildas senast den dag då stödansökan sista gången kan ändras enligt artikel 15 i kontrollförordningen.

Om användningsändamålet för en permanent gräsmark på Naturaområde har ändrats, ska arealen återställas till permanent gräsmark så som anges i artikel 42 i tillämpningsförordningen. Arealen ska återställas till permanent gräsmark senast den 30 juni det följande året.

Närmare bestämmelser om hur permanent gräsmark på Naturaområde bestäms, om tidtabeller och andra förutsättningar för återställande samt om hur återställandet ska genomföras på gårdsnivå får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Förvägran och sänkning av direktstöd

Direktstöd kan lämnas obeviljat, om en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. På stöd som sänks och lämnas obetalat utgående från tillsyn tillämpas de grunder som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning om direktstöd.

Närmare bestämmelser om sänkning och förvägran av stöd utifrån tillsyn får i den omfattning som krävs enligt den horisontella förordningen, administrationsförordningen och kontrollförordningen utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2014/1356)

8 §
Förvägran av direktstöd i vissa situationer

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte djurartsspecifikt bidrag som hör till direktstöden för den djurart som omfattas av förbudet och utbetalas inte bidrag som eventuellt beviljats för det stödår då den behöriga myndigheten konstaterade den gärning som ledde till domen.

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts till djurhållningsförbud, beviljas inte djurartsspecifikt bidrag som hör till direktstöden för den djurart som omfattas av förbudet för den tid då djurhållningsförbudet gäller och inte heller för tiden mellan gärningsåret och den tidpunkt då den lagakraftvunna domen meddelades.

När åtalsprövning har inletts i ärendet ska utbetalningen av djurartsspecifika bidrag som hör till direktstöden avbrytas i fråga om bidragen för den djurart som omfattas av djurhållningsförbudet.

9 §
Minimibeloppet av direktstöd

Stöd beviljas inte, om det sammanlagda beloppet av de direktstöd som söks är 200 euro eller mindre under stödåret.

10 §
Bevarande av handlingar

Jordbrukaren ska under ansökningsåret och de fyra påföljande kalenderåren bevara sådana handlingar i original som hänför sig till ansökan om och överföring av stödrättigheter och till ansökan om direktstöd och som inte ges in till den stödbeviljande myndigheten i form av bilagor till stödansökan.

Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar enligt 1 mom. som ska bevaras.

3 kap.

Grundstöd (30.12.2014/1356)

11 § (30.12.2014/1356)
Stödrättighet

Bestämmelser om grundstöd som beviljas aktiva jordbrukare utifrån stödrättigheter och stödberättigande areal finns i artikel 21.1 b och artikel 21.3 i stödförordningen. I den situation som avses i artikel 11.1 i stödförordningen sänks grundstödets belopp med fem procent. Om en jordbrukare den 15 juni 2015 innehar stödrättigheter i en mängd som överstiger den stödberättigande arealen, ska antalet stödrättigheter som överstiger den stödberättigande arealen uteslutas i enlighet med artikel 21.4 i stödförordningen.

En stödrättighets värde utgörs av en enhetlig stöddel och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel. Värdet av den enhetliga stöddelen bestäms enligt stödregion. Värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna sjunker stegvis under en övergångsperiod. Stödrättigheternas värde inom en och samma stödregion är enhetligt från och med den 1 januari 2019 i enlighet artikel 25.3 i stödförordningen. Stödrättigheternas värde ändras på det sätt som avses i artikel 25.9 i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stödrättigheter, om beräkning av antalet stödrättigheter, om värdet av den regionala enhetliga stöddelen och om stödregioner samt om höjning av det nationella taket i fråga om grundstöd, om den regionala fördelningen av grundstödet och om sänkning av grundstödsbeloppet får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får också närmare bestämmelser utfärdas om bestämmande av värdet av gårdsspecifika tilläggsdelar, om övergångsperioden, om den stegvisa sänkningen av värdet av tilläggsdelar, om användningen av medel som frigörs på grund av att värdet av tilläggsdelar sänks och om höjning av värdet av den enhetliga stöddelen.

12 § (30.12.2014/1356)

12 § har upphävts genom L 30.12.2014/1356.

13 § (30.12.2014/1356)
Användningen av och ordningen för nyttjande av stödrättigheter

Stödrättigheter kan användas endast inom en och samma stödregion.

I situationer enligt artikel 31.1 b i stödförordningen ska av de stödrättigheter med enhetligt värde som en jordbrukare innehar, till den nationella reserven återgå i första hand de stödrättigheter som jordbrukaren äger och i andra hand de som han eller hon hyr.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för användning av stödrättigheter och om stödregionerna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Överföring av stödrättigheter (30.12.2014/1356)

Den som överför en stödrättighet ska skriftligen underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om överföringen. Anmälan ska undertecknas. (30.12.2014/1356)

När en jordbrukare utan vederlag till arrendegivaren överför en stödrättighet som har fastställts på grundval av arrenderad stödberättigande jordbruksmark ska överföringen inte betraktas som gåva enligt lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), om stödrättigheten överförs vid utgången av en arrendeperiod som gällde den 28 april 2006, dock senast den 31 december 2016.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för överföring av stödrättigheter och om förfarandet vid överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketterna och tidsfristerna för överföring av stödrättigheter. (30.12.2014/1356)

15 § (30.12.2014/1356)
Ändring av stödrättigheternas värde

Värdet av stödrättigheterna kan ändras på de grunder som anges i artikel 7.1 andra stycket och artikel 22.5 i stödförordningen. Värdet på stödrättigheterna kan också ändras på de grunder som anges i artikel 23.4, artikel 25.9 andra stycket och artikel 31.1 f och artikel 31.1 g i stödförordningen samt för iakttagande av de finansiella bestämmelserna i artiklarna 47, 51 och 53 i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om vidtagande av åtgärder för ändring av värdet av stödrättigheterna, om tillvägagångssättet och om användningen av medel som frigörs när värdet ändras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 § (30.12.2014/1356)
Besittning av stödberättigande areal i samband med grundstöd

Bestämmelser om den stödberättigande arealen finns i artikel 32 i stödförordningen. Grundstöd kan beviljas på ansökan för en stödberättigande areal som är i jordbrukarens besittning den dag då ansökan om stöd sista gången kan ändras enligt artikel 15 i kontrollförordningen.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för överföring av besittningsrätten till en hel gårdsbruksenhet, om hur stödberättigande arealer fastställs och om uttag av stödberättigande areal ur jordbruksanvändning får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom de gränser som anges i Europeiska unionens lagstiftning om direktstöd. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de handlingar som utgör dokumentation för besittningen av stödberättigande areal ska presenteras.

17 § (30.12.2014/1356)
Den nationella reserven och beviljande av stödrättigheter

Den nationella reserv som avses i artikel 30.1 i stödförordningen administreras på nationell nivå. Den procentandel av det nationella taket som används för inrättande av den nationella reserven fastställs genom förordning av statsrådet.

Ur den nationella reserven beviljas stödrättigheter som motsvarar stödrättigheternas genomsnittliga värde i stödregionen i fall som avses i artikel 30.6 och, om inte något annat fastställts, i artikel 30.9 i stödförordningen. Ur den nationella reserven är det dessutom möjligt att i fall som avses i artikel 30.7 i stödförordningen bevilja stödrättigheter som motsvarar stödrättigheternas genomsnittliga värde i stödregionen, utom i de fall som avses i artikel 30.7 d.

Bestämmelser som preciserar stödförordningen och tillämpningsförordningen och gäller det belopp som kan användas till inrättande av den nationella reserven, användning av reserven, antalet stödrättigheter som kan beviljas jordbrukare, stödrättigheternas värde och höjning och sänkning av värdet samt grunderna och prioriteringsordningen för tilldelning av stödrättigheter från reserven får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får också närmare bestämmelser utfärdas om sänkning av stödrättigheternas värde, om den nationella reserven inte räcker till att täcka de fall som avses i artikel 30.6 och artikel 30.9 i stödförordningen eller om det tak som avses i artikel 7 i stödförordningen begränsar beviljandet av stödrättigheter. Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om blanketter och tidsfrister för ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven.

18 § (30.12.2014/1356)
Återlämnande och överlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven

Ägaren till en stödrättighet kan på frivillig väg återlämna stödrättigheten till den nationella reserven. En skriftlig anmälan om återlämnandet av stödrättigheter ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om hur stödrättigheter som tilldelats utan grund överlämnas till den nationella reserven finns i artikel 23 i kontrollförordningen. Stödrättigheter behöver inte överlämnas, om värdet av de enhetliga stöddelarna är sammanlagt högst 50 euro uträknat enligt värdet för vilket år som helst då grundstöd tillämpats.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid återlämnande och överlämnande av stödrättigheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Generationsväxling

Vid tillämpning av artiklarna 30 och 34 i stödförordningen samt vid tillämpning av tillämpningsförordningen och genomförandeförordningen betraktas som förskott på arv sådant förskott som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvdabalken (40/1965) och även år 2003 eller därefter (30.12.2014/1356)

1) ingånget köp av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet som finansierats med understöd eller lån inom ramen för startstöd till unga jordbrukare,

2) ingånget köp av en gårdsbruksenhet där köparen är säljarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till en ovan nämnd, förutsatt att köpesumman är klart lägre än vad den annars skulle ha varit vid motsvarande köp om inget ovan avsett förhållande mellan köpare och säljare hade existerat,

3) ingånget köp av en del av en gårdsbruksenhet som genomförs i enlighet med 25 kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken, och

4) given gåva av en gårdsbruksenhet eller en del av en gårdsbruksenhet, om gåvotagaren är gåvogivarens arvinge i rätt nedstigande led, syster eller bror eller arvinge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make till en ovan nämnd.

4 kap.

Produktionskopplade stöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (30.12.2014/1356)

20 § (30.12.2014/1356)
Bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för mjölkkor som bestäms utifrån stödregionen och det genomsnittliga antalet mjölkkor.

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för nötkreatur som bestäms utifrån stödregionen och det genomsnittliga antalet tjurar, stutar, dikor och kvigor.

Aktiva jordbrukare kan dessutom beviljas bidrag för slaktade kvigor utifrån till djurregistret anmälda slakter av kvigor med en slaktvikt på minst 170 kilogram.

Djurantalet och besittningen av djuren verifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödregioner, skärgårdsområden, stödbelopp, bidragsnivåer, beräkning av det genomsnittliga djurantalet och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 § (30.12.2014/1356)
Bidrag för jordbruksgrödor

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för jordbruksgrödor som bestäms utifrån stödregionen samt odlingsarealen för proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis, frilandsgrönsaker, sockerbeta eller råg.

Beviljandet av bidrag för jordbruksgrödor i fråga om stärkelsepotatis förutsätter att den aktiva jordbrukaren ingår odlingskontrakt med potatisstärkelseindustrin om odlingsarealen för stärkelsepotatis.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödregioner, stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 § (30.12.2014/1356)
Får- och getbidrag

Aktiva jordbrukare kan beviljas får- och getbidrag som bestäms utifrån stödregionen och det genomsnittliga antalet levande tackor eller hongetter, om jordbrukaren under ett stödår har i sin besittning i genomsnitt minst 20 tackor eller hongetter.

Aktiva jordbrukare kan dessutom beviljas bidrag för slaktade lamm och killingar. Bidrag för slaktade lamm kan beviljas utifrån till djurregistret anmälda slakter av högst 12 månader gamla lamm med en slaktvikt på minst 18 kilogram. Bidrag för slaktade killingar kan beviljas utifrån till djurregistret anmälda slakter av högst 12 månader gamla killingar med en slaktvikt på minst 10 kilogram. (16.12.2016/1155)

Djurantalet och besittningen av djuren verifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av bidrag, finansiering, stödregioner, skärgårdsområden, stödbelopp, bidragsnivåer, beräkning av det genomsnittliga djurantalet och andra villkor för bidraget får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 § (30.12.2014/1356)
Förgröningsstöd

Aktiva jordbrukare kan i enlighet med förutsättningarna enligt artiklarna 43–47 i stödförordningen beviljas förgröningsstöd för den areal för vilken grundstöd beviljas. Förutsättningarna granskas jordbrukarspecifikt, dock så att bestämmelserna i artikel 43.3 i stödförordningen inte tillämpas vid granskningen. Stödbeloppet bestäms utifrån stödregionen samt artikel 43.9 första och andra stycket och artikel 47.2 andra stycket i stödförordningen.

Trädesarealer, inklusive trädesmark med dragväxter, arealer med kvävefixerande grödor och arealer med energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren och som ska bibehållas enligt de normer som avses i punkt GAEC 7 i bilaga II till den horisontella förordningen är sådana arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.2 i stödförordningen. Undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas på regionnivå. (19.12.2018/1264)

Närmare bestämmelser om stödbeloppet, arealerna med ekologiskt fokus och de arealer som kan hänföras till arealerna med ekologiskt fokus, trädesmark med dragväxter, de växtarter som räknas som kvävefixerande grödor och som energiskog med kort omloppstid, diversifieringen av grödor, uppföljningsmetoden för permanent gräsmark, stödnivåerna, stödregionerna och de områden där undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas utfärdas genom förordning av statsrådet. (19.12.2018/1264)

24 § (30.12.2014/1356)
Stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare kan på basis av artikel 50.4, artikel 50.8 och artikel 50.9 i stödförordningen beviljas i enlighet med de i artikel 32 i stödförordningen avsedda stödrättigheter som berättigar till grundstöd, dock högst för 90 stödrättigheter som berättigar till grundstöd. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 första stycket i stödförordningen. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 andra stycket i stödförordningen. Beloppet av stöd till unga jordbrukare beräknas med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 50.8 i stödförordningen. (6.4.2018/202)

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd, bestämmanderätten i en sammanslutning, stödbeloppet och det maximala stödbeloppet utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 § (30.12.2014/1356)

25 § har upphävts genom L 30.12.2014/1356.

4 a kap (30.12.2014/1364)

Stöd som beviljas med stöd av marknadsordningsförordningen

25 a § (30.12.2014/1364)
Stöd vid störningar på marknaden

Vid störningar på marknaden kan det genom förordning av statsrådet, inom de ramar som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, föreskrivas närmare om ibruktagande av stöd som beviljas med stöd av artiklarna 219–221 i marknadsordningsförordningen liksom om stödmottagaren, förutsättningarna för beviljande av stöd, stödets belopp, stödberättigande kostnader, ansökan om stöd, beviljande av stöd, behövliga redogörelser och tidsfrister.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005).

27 §
Övergångsbestämmelser

De förordningar av statsrådet som har utfärdats med stöd av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd förblir i kraft tills något annat föreskrivs.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2014/1356:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De särskilda stödrättigheter som har beviljats före denna lags ikraftträdande upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

RP 140/2014, JsUB 24/2014, RSv 229/2014

30.12.2014/1364:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014, JsUB 28/2014, RSv 246/2014

30.12.2015/1693:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2015, JsUB 9/2015, RSv 104/2015

16.12.2016/1155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 193/2016, JsUB 17/2016, RSv 196/2016

6.4.2018/202:

Denna lag träder i kraft den 9 april 2018.

RP 4/2018, JsUB 1/2018, RSv 5/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017, s.15

19.12.2018/1264:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 196/2018, JsUB 17/2018, RSv 157/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017 s. 15, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/746 (32018R0746); EUT L 125; 22.5.2018 s.1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.