Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.12.2012/992

Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 och 2014 (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (30.12.2013/1241)
Tillämpningsområde

Aktiebolag och andelslag har rätt att under skatteåren 2013 och 2014 från sin inkomst av näringsverksamhet göra ett tilläggsavdrag som baserar sig på de till sina arbetstagare utbetalda löner för forsknings- och utvecklingsverksamhet, enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) forsknings- och utvecklingsverksamhet grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling enligt artikel 30.2–30.4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning), genom vilka man systematiskt eftersträvar ökad kunskap eller utnyttjande av kunskap för att finna nya tillämpningar,

2) lön löner som betalas till anställda som utför forsknings- och utvecklingsarbete direkt på grund av detta arbete och som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och 1 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995); i lönen inräknas dock inte sådana förmåner som avses i 66–68 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

3 §
Grund för tilläggsavdraget samt belopp

Rätt till tilläggsavdrag har ett inhemskt aktiebolag eller andelslag. Också forsknings- och utvecklingsverksamhet som bedrivs av motsvarande utländska juridiska personers fasta driftställe i Finland berättigar till tilläggsavdrag.

Tilläggsavdrag beviljas på basis av lönerna för ett projekt som gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet i anslutning till aktiebolagets eller andelslagets egen affärsverksamhet. Av lönerna beaktas under skatteåret sådana löner som avses i 8 § 1 mom. 4 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), där skyldigheten att erlägga dem i enlighet med 22 § 1 mom. i den lagen uppstått under skatteåret i fråga.

Tilläggsavdragets belopp är 100 procent av lönerna som avses i 2 mom. i denna paragraf. Det maximala beloppet av tilläggsavdraget är under skatteåret 400 000 euro. Tilläggsavdrag beviljas inte, om det avdragbara beloppet under skatteåret är mindre än 15 000 euro.

Tilläggsavdrag får inte göras på sådant koncernbidrag som anses som inkomst av näringsverksamhet och som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986).

Med avvikelse från 119 § 2 mom. i inkomstskattelagen räknas tilläggsavdraget som förlustresultat av näringsverksamhet.

4 §
Särskilda förutsättningar för tilläggsavdrag

Tilläggsavdrag beviljas inte på basis av lönerna som avses i 3 §, om lönerna beaktas vid beviljandet av annat inhemskt eller utländskt statligt stöd som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Tilläggsavdrag beviljas inte en forskningsorganisation som avses i artikel 30.1 i allmänna gruppundantagsförordningen. Tilläggsavdrag beviljas inte om projektet inom forsknings- och utvecklingsverksamhet har genomförts i samarbete med en forskningsorganisation och forskningsorganisationen får i artikel 31.3 i allmänna gruppundantagsförordningen avsett finansiellt bidrag som betraktas som statligt stöd för projektet.

Tilläggsavdrag beviljas inte aktiebolag eller andelslag som befinner sig i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i artikel 1.6 c i allmänna gruppundantagsförordningen eller som har i artikel 1.6 b avsedda återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarat stödet olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

5 §
Tilläggsavdraget i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhet som överförs vid företagsomstrukturering

I samband med en fusion enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avdras vid det övertagande bolagets beskattning på basis av lönerna för forsknings- och utvecklingsverksamhet som överförts vid fusionen högst det belopp som avses i 3 § i denna lag med avdrag för det belopp som dragits av vid det överlåtande bolagets beskattning under skatteåret.

Bestämmelserna om fusion i 1 mom. tillämpas också i samband med fission som avses i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och verksamhetsöverlåtelse som avses i 52 d § i den lagen samt i samband med beskattningen av det förvärvande bolaget i samband med förvärv av affärsverksamhet.

6 §
Förfarande

Tilläggsavdrag ska begäras innan beskattningen har slutförts. Den skattskyldige ska ge en tillräcklig redogörelse för att villkoren för beviljande av avdraget uppfylls och för de löneutgifter som används som grund för beräkning av avdraget. Skatteförvaltningen ger närmare föreskrifter om uppgifter som behövs för redogörelsen.

Innovationsfinansieringsverket Tekes ska på begäran av Skatteförvaltningen ge ett utlåtande om uppfyllandet av de förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet som föreskrivs i 3 §. (13.12.2013/966)

I övrigt tillämpas på tilläggsavdraget lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014. (30.12.2013/1241)

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2013 och 2014. (30.12.2013/1241)

Denna lag tillämpas inte om projektet inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som avses i 3 § har inletts före lagens ikraftträdande.

RP 175/2012, FiUB 36/2012, RSv 168/2012

Ikraftträdelsestadganden:

13.12.2013/966:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 125/2013, EkUB 25/2013, RSv 125/2013

30.12.2013/1241:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2013, FiUB 32/2013, RSv 221/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.