Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

17.12.2012/841

Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om när prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde är avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus tar ut för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Avgift tas inte ut för mottagande av en utsaga om erkännande enligt 15 § i lagen om faderskap (700/1975) och för hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § i den lagen.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Följande fasta avgifter tas ut för notarius publicus prestationer:

1) för protest av en växel eller en check 39 euro,

2) för öppnande och stängande av tresorfack 78 euro för det första facket och för varje följande fack 10 euro,

3) för styrkande av en meritförteckning 65 euro,

4) för vederhäftighetsintyg 33 euro,

5) för styrkande av att en underskrift är riktig, 8 euro per underskrift,

6) för styrkande av att en kopia av en handling är riktig, 4 euro per sida,

7) för intyg över att en viss person lever 15 euro,

8) för kompetensintyg som innehåller intyg som gäller ställning och underskrift 11 euro,

9) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 12 euro.

För kontroll i samband med styrkande av kompetensen tas en avgift ut som motsvarar de kostnader för registerutredning och arbete som föranleds av kontrollen. Priset per arbetstimme är 60 euro.

För andra prestationer tas en avgift ut som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

Notarius publicus beslutar med iakttagande av bestämmelserna i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i den lagen samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag.

Notarius publicus ska av statens medel och enligt statens resereglemente ersättas för resekostnader som orsakas av att han eller hon öppnar och stänger tresorfack eller av andra åtgärder om staten på motsvarande sätt tar ut ersättning för resekostnaderna i ärendet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (1283/2005).

För en prestation som beställts innan denna förordning har trätt i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.