Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

12.12.2012/816

Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2013 och 2014 (tidsbunden)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

 1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om vilka av magistraternas prestationer som ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om de avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, fastighetsdatasystemets och offentliga köpvittnens prestationer samt prestationer i samband med hindersprövning, vigsel till äktenskap, prövning av hinder mot registrering av partnerskap och registrering av partnerskap.

Vad som bestäms om magistraternas prestationer i denna förordning tillämpas på motsvarande sätt på magistratens prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

2 §
Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid magistraterna är

1) ansvaret för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för förvaltandet av dem i enlighet med 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar och andra förmynderskapsprestationer än de som nämns i 3 och 4 §, samt

4) ärenden enligt lagen om faderskap (700/1975) som gäller fastställande av faderskap genom erkännande och verkställande av hörande.

3 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för vetenskaplig forskning,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, förvaltande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

6) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

7) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

8) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om farkostregistret (976/2006),

9) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn enligt namnlagen (694/1985),

10) registrering av anmälan om ändring av förnamn enligt 32 c § i namnlagen,

11) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

12) förmyndermyndighetens tillstånd vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,

13) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

14) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

15) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

16) registrering enligt äktenskapslagen av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

17) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),

18) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947, ändr. 60/2005)

19) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

20) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) och lagen om förmyndarverksamhet (ändr. 1405/2009) till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare,

21) fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i den lagen,

22) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken (705/2007),

23) beslut som gäller ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (571/2008),

24) utdrag ur vigselrättsregistret,

25) notarius publicus prestationer enligt 4 § i lagen om notarius publicus (287/1960),

26) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 2 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §,

27) intyg över intressebevakares ställning enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010),

28) informationstjänster som avses i 23 § i lagen om farkostregistret.

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

L om farkostregistret 976/2006 har upphävts genom L 424/2014, se L om farkostregistret 424/2014 11 §.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Magistraten tar med stöd av 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt för kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och förvaltandet av systemen, programmen och tillämpningarna gällande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägenheter samt byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning, och

2) för personuppgifter som utlämnats till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller den ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som magistraten enligt den bifogade avgiftstabellen tar ut en fast avgift för till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde är

1) beslut om förordnande av intressebevakning enligt 12, 15–17 § i lagen om förmyndarverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning, och

3) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, när det gäller minderåriga huvudmän.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som magistraterna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2–4 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 26 punkten,

3) andra handlingar än de som avses i 2–4 § eller kopior av dem,

4) laminering av registreringsbevis som utfärdats av farkostregistret,

5) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning som magistraterna besitter.

6 §
Befrielse från avgifter som gäller förmynderskapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten eller för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet tas inte ut, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som givits i pengar medräknade, understiger 8 029 euro om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram sådana uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lämnat ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställer de avgifter som tas ut så att avgifterna motsvarar de kostnader som myndigheten har för att ta fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

8 §
Myndigheternas befogenheter

Magistraterna har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som avses i 5 § och som prissätts på företagsekonomiska grunder.

9 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

I INFORMATIONSFÖRSÖRJNINGSTJÄNSTER FÖR SAMHÄLLET
1. BDS SAMPLING OCH URVAL (BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR)
Avtalsspecifik leveransavgift:
- vid enstaka urval 120 €/leverans
- vid fortlöpande avtalsförhållande 180 €/år
Dataenhetsavgifter per sampling eller urval
Uppgifter i befolkningsdatasystemet:
Dataenheter
1–1000 0,25 €/dataenhet
1001–2000 0,16 €/dataenhet
2001–3000 0,13 €/dataenhet
3001–4000 0,11 €/dataenhet
4001 > 0,09 €/dataenhet
I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller en papperslista.
Magistraten debiterar separat för eventuella merkostnader för användning av en extern samarbetspartner.
2. BOENDEDATATJÄNST
2.1. Förteckning över boende
Förteckning över boende i en byggnad.
Förteckning över boende 0,28 €/boende
Minimidebitering 12 €/kund
Magistraten debiterar separat för eventuella merkostnader för användning av en extern samarbetspartner.
2.2. Fortgående boendedatatjänst
Fortgående leverans av boendeförteckning och ändringar i den för samarbete i anslutning till förvaltande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet.
Enligt antalet lägenheter:
Lägenheter
1–25 7 €/leverans
26–50 10 €/leverans
51–100 18 €/leverans
101–200 26 €/leverans
201–400 36 €/leverans
401–700 53 €/leverans
701–1 000 70 €/leverans
1 001–1 500 105 €/leverans
1 501–2 000 142 €/leverans
2 001–2 500 176 €/leverans
2 501–3 000 265 €/leverans
3 001– 353 €/leverans
Vid leverans i form av linjeöverföring av uppgifter som ändrats i boendeförteckningen till det register som ska upprätthållas tas det ut en fast årsavgift på 0,20 €/boende/år som är baserad på registrets storlek samt för leverans av registrets basuppgifter 1 760 €.
Magistraten debiterar separat för eventuella merkostnader för användning av en extern samarbetspartner.
2.3. Förfrågningar om de boende
Leverans av enskilda person- och byggnadsuppgifter i befolkningsdataregistret som en förfrågningstjänst till bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund via datatjänstleverantörens förfrågningssystem.
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med lägenhetsbeteckning 0,65 €/förfrågan
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med byggnadsbeteckning 1,30 €/förfrågan
Datatjänstleverantören debiterar dessutom sina egna avgifter.
3. DATATJÄNST VIA EN TEKNISK ANSLUTNING UR REGISTER SOM NÄMNS I LAGEN OM VISSA PERSONREGISTER VID MAGISTRATERNA OCH LAGEN OM FÖRMYNDARVERKSAMHET
3.1. Registret över äktenskapsförordsärenden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
3.2. Registret över ärenden som gäller samboförhållanden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
3.3. Registret över gåvoärenden
Uppgift om ett ärende eller en person 2 €/enhet
3.4. Registret över förmyndarskapsärenden
Uppgift om en person 1€/enhet
Minimidebitering i samtliga ovannämnda fall 10 €
4. INFORMATIONSTJÄNSTER ENLIGT LAGEN OM FARKOSTREGISTRET
Namn- och adressuppgifter
1–1000 st 0,35 €/farkost,
1 001 –10 000 st 0,25 €/farkost,
mer än 10 000 st 0,20 €/farkost
samt grundavgift för urval 150 € eller 75 € i urval på färre än 200 farkoster
Numerära uppgifter 0,12 € / rad samt grundavgift för urval 150 €
5. BEFOLKNINGSDATASYSTEMETS HANDLINGAR
5.1. Utdrag ur befolkningsdatasystemet
Utdragets datainnehåll bestäms på basis av användningssyftet. Exempel på utdrag ur befolkningsdatasystemet är bl.a. ämbetsbevis och hemortsintyg. När uppgifter söks ur ett annat register är det alltid fråga om ett manuellt utdrag.
Utdrag (direkt ur registret) 7 €/handling
Manuellt utdrag 30 €/handling
5.2. Färdig statistik eller utredning av antal
Statistik och utredningar av antal som regelbundet produceras ur befolkningsdatasystemet, bl.a. statistik över folkmängd vid årsskiftet och utredningar om förändringar i registersituationen.
För den första sidan 3 €/sida
För de följande sidorna 1,50 €/sida
Minimidebitering 12 €
5.3. Styrkta kopior
Styrkt kopia av handlingar i befolkningsdatasystemet
Avgift 7 €/sida
6. ÖVRIGA HANDLINGAR
Utdrag ur registret över religionssamfund 25 €/handling
Styrkt kopia av ett
religionssamfunds samfundsordning 13 €/handling
Utdrag ur vigselrättsregistret 13 €/handling
Utdrag som enligt vallagen
ges ur valdatasystemets rösträttsregister 7 €/handling
Registreringsbevis som avses i lagen om farkostregistret
och duplikat av registreringsbeviset 30 €/handling
Registreringsbevis med specialtecken
som avses i lagen om farkostregistret 150 €/handling
Utdrag ur farkostregistret 15 €/handling
Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden 15 €/handling
Kopia, utskrift eller avskrift av en handling ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden 15 €
Intyg till intressebevakare i enlighet med konventionen om internationellt skydd av vuxna 25 €
II INTRESSEBEVAKNINGSTJÄNSTER I FÖRMYNDARVERKSAMHETEN
1. TILLSTÅNDSÄRENDEN
Beslut i ett tillståndsärende enligt 34 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förmyndarverksamhet, enligt den nettoförmögenhet som ska delas:
Förmögenhet som ska delas
0–85 000 € 170 €/beslut
85 001–170 000 € 300 €/beslut
170 001 €– 410 €/beslut
Beslut i andra tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet 170 €/beslut
Fastställelse av en egendomsförvaltningsplan 170 €/beslut
Förmyndarmyndighetens samtycke, dvs. tillstånd, vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet 170 €/tillstånd
2. REVISION
Revision som avses i lagen om förmyndarverksamhet och i lagen om intressebevakningsfullmakt, enligt de bruttotillgångar som huvudmannen har i slutet av redovisningsperioden:
Bruttotillgångar
0–34 000 € 48 €/revision
34 001–67 000 € 90 €/revision
67 001–135 000 € 140 €/revision
135 001–336 000 € 230 €/revision
336 001–840 000 € 340 €/revision
840 001 €– 430 €/revision
Med de bruttotillgångar som är bestämningsgrund för revisionsavgiften avses tillgångarna vid utgången av redovisningsperioden innan skulderna avdras. Tillgångarna består av kontanta medel, depositioner, värdepapper, fordringar, fastigheter, lösöre, dödsboandelar och eventuella andra tillgångar.
För en sådan allmänt hållen redovisning som avses i 55 § 3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet tas det ut hälften av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.
Av en minderårig huvudman tas det ut hälften av den revisionsavgift som anges ovan. Om tre eller flera minderåriga huvudmän bor i samma hushåll och har en gemensam intressebevakare, tas det ut av varje huvudman en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen ovan.
Om redovisningsperioden är minst två år, tas det för det sista hela året ut en revisionsavgift enligt tabellen, och för de övriga perioderna på ett år en tredjedel av den revisionsavgift som anges i tabellen. Om redovisningsperioden är kortare än två år, tas det för revisionen ut en avgift enligt tabellen, men dock så att om redovisninsgperioden är kortare än ett halvt år ska det tas ut endast hälften av den revisionsavgift som anges ovan.
3. BESLUT AV MAGISTRATEN
3.1 Förordnande av intressebevakare eller en ställföreträdare för denne enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet 105 €/beslut
3.2. Beslut om intressebevakarens uppdrag enligt 15 § och 17 § i lagen om förmyndarverksamhet 105 €/beslut
4. ANSÖKAN HOS TINGSRÄTTEN
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning 140 €/ansökan
Ansökan hos tingsrätten som leder till intressebevakning, ändring av intressebevakning eller upphörande av intressebevakning då behandlingen av ansökan förutsätter förmyndarmyndighetens närvaro vid tingsrättens sammanträde 300 €/ansökan
Avgift tas inte ut för sådana utredningar som avses i 17 b § i lagen om förmyndarverksamhet.
5. ÖVRIGA PRESTATIONER
5.1. Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt
enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 120 €/beslut
5.2. Fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse
enligt 28 § i lagen om intressebevakningsfullmakt 90 €/beslut
Magistraten debiterar de merkostnader som föranleds av anskaffningen av registerutredningar i anknytning till de förmyndarprestationer som avses ovan till fullt belopp separat.
III VITTNESTJÄNSTER, TJÄNSTER I SAMBAND MED VIGSEL OCH REGISTRERING AV PARTNERSKAP
1. TJÄNSTER I SAMBAND MED VIGSEL OCH REGISTRERING AV PARTNERSKAP
Beslut som gäller ansökan om vigselrätt enligt lagen om vigselrätt 60 €/beslut
2. VITTNESTJÄNSTER
Protest 39 €
Öppning och stängning av tresorfack, för det första facket 78 €
och för varje följande fack 10 €
Styrkande av meritförteckning 65 €
Vederhäftighetsbetyg 33 €
Styrkande av riktigheten hos en underskrift 8 €/underskrift
Styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 4€/sida
Intyg över att någon lever 15 €
Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning
och underteckning 11 €
Intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 12 €
För kontroll i samband med styrkande av kompetensen tas en avgift ut som motsvarar de kostnader för registerutredningar och arbete som föranleds av kontrollen. Priset per arbetstimme är 60 €.
IV PERSON-, FAMILJE- OCH ARVSRÄTTSLIGA TJÄNSTER
1. PERSONRÄTTSLIGA TJÄNSTER
Beslut som gäller ansökan om ändring av förnamn 110 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn 110 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn
när ansökan enligt 18 § i namnlagen ska kungöras i den officiella tidningen 185 €/beslut
Registrering av anmälan om ändring av förnamn enligt 32 c § i namnlagen 30 €
2. FAMILJE- OCH ARVSRÄTTSLIGA TJÄNSTER
Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer:
Fastställelse av delägaruppgifterna, då
endast bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make är delägare 70 €/bouppteckning
Fastställelse av delägaruppgifterna i övriga fall 140 €/bouppteckning eller
om fastställandet av delägaruppgifterna medför mera arbete än tre timmar, bestäms avgiften enligt en timdebitering på 60 €/timme,
dock så att avgiften är högst 420 €/bouppteckning.
Registrering av äktenskapsförord,
registrering av anmälan om gåva mellan makar,
registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt,
registrering av avvittringshandling, registrering av avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden samt registrering av handling i registret över ärenden som gäller samboförhållanden 55 €
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 55 €
Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken 30 €/handling
V ÖVRIGA TJÄNSTER
1. UTBILDNINGS- OCH KONSULTERINGSTJÄNSTER
Utbildning 125 €/utbildningsgång
Konsultering (gäller inte tjänsteuppdrag eller rådgivning enligt förvaltningslagen) 70 €/timme
Resekostnader debiteras i enlighet med statens resereglemente.
2. ÖVRIGA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Magistraterna debiterar kostnaderna för övriga offentligrättsliga produkter och tjänster separat från fall till fall. Priset per arbetstimme är 60 €.
Utöver ovannämnda avgifter för tjänster inom förmyndarverksamheten (del II) och för person-, familje- och arvsrättsliga tjänster (del IV) tas det inte ut någon annan postavgift än ett eventuellt postförskott.
För betalningsuppmaning debiteras 5 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.