Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

16.5.2012/242

Arbetsordning för statsrådets kansli (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna arbetsordning har upphävts genom F 20.2.2015/162, som gäller fr.o.m. 1.3.2015.

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om statsrådet (175/2003):

Tillämpningsområde
1 §

Utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet och i förordningen om statsrådets kansli gäller beträffande statsrådets kansli, dess organisation, interna arbetsfördelning, ledning, uppläggningen av verksamheten, de ledande tjänstemännens uppgifter samt beredningen och avgörandet av ärenden vad som föreskrivs i denna arbetsordning samt i bestämmelser och anvisningar som getts med stöd av olika författningar.

I fråga om personalens rätt att i kansliet delta i beredningen av beslutsfattandet i ärenden som gäller den bestäms närmare i kansliets samarbetsavtal.

Statsrådets kanslis organisation
2 §

Till avdelningen för EU-ärendens uppgifter hör i dess egenskap av statsrådets EU-sekretariat samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som behandlas i ministerierna och avgörs inom Europeiska unionen, ärenden som gäller ändringar i Europeiska unionens grundfördrag, samordning av dessa ärenden samt av ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som ska behandlas inom Europeiska unionen, skötseln av horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av Europeiska unionen samt utnämningsärenden som gäller Europeiska unionens institutioner.

Vid avdelningen finns enheten för allmänna EU-frågor, enheten för EU-politik och enheten för EU-informationsförvaltning.

3 §

Till avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänsters uppgifter hör allmän förvaltning, personaladministration, ekonomiförvaltning, dataadministration, verksamhets- och ekonomiplanering, datasystem, registratorskontoret, informationsstyrning och informationstjänsten, översättning till nationalspråken av handlingar som behövs i statsrådet samt språktjänst som gäller termer och benämningar inom förvaltningen, ärenden gällande titlar som förlänas av republikens president, ärenden gällande republikens presidents kansli som ska handläggas i statsrådet, beviljande av partistöd samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna ansvarsområdet.

Vid avdelningen finns förvaltningsenheten, translatorsbyrån och informationsenheten.

4 §

Till avdelningen för ägarstyrnings uppgifter hör beredning och verkställighet av statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, ägarstyrning av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna.

5 §

Till beredskapsavdelningens uppgifter hör statsrådets transporttjänster, ämbetsverkstjänster, lokaler och lösöre, säkerhetstjänsten vid statsrådet, sammanställande av en allmän lägesbild av säkerheten och statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och verksamheten i statsrådets representationslokaler.

Vid avdelningen finns enheten för transporttjänster, lägesbildsenheten, säkerhetsenheten och lokalserviceenheten.

6 §

Till kommunikationsavdelningens uppgifter hör under ledning av statsministern statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation, den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation samt intern kommunikation.

7 §

Vid statsrådets kansli finns som från avdelningarna fristående enheter sessionsenheten och enheten för politikanalys.

Till sessionsenhetens uppgifter hör samordning av regeringens och riksdagens arbete och övriga kontakter mellan dem, åtgärder i anslutning till regeringsskifte och till regeringens arbete, berättelsen om regeringens åtgärder samt statsrådets beslutsprocesser och praktiska arrangemang.

Till enheten för politikanalys uppgifter hör uppföljning av hur regeringsprogrammet genomförs, planering av framtidspolitiska och andra samhällspolitiska frågor samt sekretariatuppgifter för ekonomiska rådet.

Vid kansliet finns dessutom en från avdelningarna fristående enheten för externa ekonomiska relationer. I det beslut av statsrådets kansli som gäller tillsättandet bestäms det om enhetens uppgifter och chef. (30.8.2012/482)

Ledningsgruppen
8 §

För behandlingen och beredningen av frågor som gäller kansliet och dess förvaltningsområde har kansliet en ledningsgrupp. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod är ordförande för ledningsgruppen, och understatssekreteraren är vice ordförande. Till ledningsgruppen hör de avdelningschefer och enhetschefer som har utsetts som medlemmar. Till ledningsgruppen hör dessutom en företrädare för personalen eller dennes ersättare, vilka personalorganisationerna tillsammans väljer inom sig för ett kalenderår i sänder.

Statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod och specialmedarbetarna kan delta i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen sammanträder vid behov på kallelse av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren. Ledningsgruppen kan anta en sekreterare och höra sakkunniga.

Tjänstemännens uppgifter
9 §

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod samordnar samarbetet mellan statsministerns specialmedarbetare och de andra ministrarnas specialmedarbetare.

10 §

När personalen och i synnerhet statsministerns medarbetare byts ut ansvarar en tjänsteman som förordnats av understatssekreteraren för att den nya personalen får nödvändig information om de ärenden, förfaringssätt och andra samarbetsfrågor som hör till kansliets ansvarsområde.

11 §

Chefen för varje avdelning leder avdelningens verksamhet och ansvarar för att uppgifterna sköts effektivt. Enhetscheferna leder verksamheten vid sina respektive enheter och ansvarar för att de uppgifter som hör till deras ansvarsområde sköts.

Oavsett den fastställda arbetsfördelningen är varje avdelning, enhet och tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren eller chefen för en avdelning eller enhet anvisar.

12 §

Föredragande i kansliet är, utöver vad som föreskrivs eller bestäms särskilt, de tjänstemän som ålagts att bereda och föredra ett ärende.

Specialmedarbetare
13 §

Statsministerns specialmedarbetare utför, utan att vara föredragande i kansliet, de uppgifter som statsministern eller den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod uppdrar åt dem.

Statsministerns och en ministers specialmedarbetare ska utföra sina uppgifter i nära samarbete med kansliets avdelningar och enheter.

Beredningen av ärenden
14 §

Vid beredningen av ärenden som även berör någon annan avdelnings eller enhets ansvarsområde ska ärendena i god tid diskuteras med den avdelning eller enhet som berörs.

15 §

Innan ett ärende föredras för statsministern eller den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, ska föredraganden tillställa den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren, avdelningschefen och enhetschefen handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. Handlingarna ska tillställas eller ärendet refereras för avdelningschefen och enhetschefen också när ett ärende avgörs av understatssekreteraren.

Innan ett ärende som gäller ägarstyrningsfrågor föredras för en minister för avgörande eller föredragningslistan gällande ärendet delas ut, ska föredraganden tillställa den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod och chefen för avdelningen för ägarstyrning handlingarna eller muntligen referera ärendet för dem. I ärenden som gäller ledning av kansliets verksamhet, styrning och intern kontroll av kansliets ekonomi samt utvecklande av kansliet ska handlingarna också tillställas den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod och understatssekreteraren eller ärendet refereras för dem.

Föredragningslistan för republikens presidents session, statsrådets allmänna sammanträde eller finansutskottet får inte annat än av tvingande skäl delas ut innan ärendet har refererats för statsministern eller en minister och han eller hon har godkänt att det tas upp till föredragning.

16 §

Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod, understatssekreteraren och de avdelningschefer och enhetschefer saken gäller ska i god tid i förväg informeras om alla de med tanke på deras uppgifter viktiga ärenden som är under beredning och om planerade ändringar som hänför sig till personalens arbetsuppgifter.

17 §

Varje avdelningschef och enhetschef ska hålla understatssekreteraren, och enhetschefen även avdelningschefen, underrättad om de viktigaste ärendena som är under behandling vid avdelningen eller enheten.

Beslutanderätt
18 §

Genom beslut av statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren kan projekt startas och arbetsgrupper tillsättas för särskilda beredningsuppdrag.

Beroende på ärende beslutar statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod eller understatssekreteraren om kansliets representanter i utomstående instansers organ.

I andra ärenden än sådana som är av samhällelig eller ekonomisk betydelse ges kansliets utlåtande beroende på ärende av den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, understatssekreteraren eller chefen för avdelningen för ägarstyrning.

19 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör statsministern i fråga om sitt ansvarsområde ärenden som gäller

1) godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för kansliet,

2) godkännande av budgetförslaget för kansliet och de resultatmål som ställs upp i budgetförslaget,

3) fastställande av resultatplanen, och

4) undertecknande av bokslutet.

20 §

Statsministern avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt minst kravnivå 17, om inte något annat föreskrivs.

Understatssekreteraren avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt kravnivå 10–16 samt utnämningen till tjänsteförhållande för viss tid som understiger ett år för andra än specialmedarbetare, när statsministern är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt högst kravnivå 9 samt arvodena för uppdrag och andra motsvarande prestationer.

Om ändring av tjänstebenämning gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i fråga om utnämning till tjänster.

21 §

På anställning av personal i arbetsavtalsförhållande tillämpas vad som ovan föreskrivs om utnämning av tjänstemän.

22 §

I fråga om utnämningar som verkställs av statsrådets kansli beviljas annan tjänstledighet än sådan som beviljas med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal av den som har behörighet att utnämna personen i fråga.

Understatssekreteraren beviljar dock tjänstledighet för kortare tid än ett år, när statsministern eller en minister är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

23 §

Statsministern ger den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod reseförordnanden. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod ger understatssekreteraren och statsministerns specialmedarbetare reseförordnanden. En minister ger den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod och sina specialmedarbetare reseförordnanden.

Chefen för avdelningen för EU-ärenden ger avdelningens tjänstemän reseförordnanden som gäller tjänsteresor till EU-institutionernas sammanträden och till andra därmed jämförbara EU-sammanträden och ger även tjänstemän som deltar i Europeiska rådets mötesdelegationer reseförordnanden. Chefen för enheten för transporttjänster ger reseförordnanden som hänför sig till transporten av ministrar.

Understatssekreteraren ger avdelningschefer och chefer för en enhet som inte hör till en avdelning reseförordnanden och godkänner deras reseräkningar.

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster ger övriga reseförordnanden för resor som betalas med anslag som anvisats kansliet, ger dem som hör till statsministerns delegation på arbetsresor reseförordnanden samt beviljar tillstånd att använda tjänstebil.

24 §

Utöver vad som annars föreskrivs i denna arbetsordning avgör understatssekreteraren ärenden som gäller

1) interna anvisningar och föreskrifter samt den interna ordningen vid statsrådets kansli,

2) förvaltningsbeslut i ärenden som inte med stöd av andra bestämmelser om statsrådets kansli ska avgöras av statsministern eller en minister, och i fråga om vilka beslutanderätt inte i arbetsordningen har getts åt någon annan tjänsteman vid kansliet,

3) godkännande av kansliets interna budget,

4) organiseringen av den interna kontrollen,

5) preciserande tjänstekollektivavtal och sådana anställningsvillkor för tjänstemän vid statsrådets kansli som avgörs av kansliet med stöd av dessa avtal, och

6) ledigförklarande av tjänster vid kansliet.

25 §

Utöver vad som annars föreskrivs avgör chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av bokföringsenhet, om de inte enligt lag och förordning ska skötas av någon annan tjänsteman,

2) avtal och bestämmelser som gäller betalningsrörelsen och betalningsmedel,

3) granskning av lös egendom samt ärenden som gäller dem som utför denna granskning,

4) godkännande av reseräkningar, med undantag för 23 § 3 mom.,

5) godkännande av ändringar i avskrivningsplanen,

6) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

7) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

8) utfärdande av intyg till en tjänsteman över att tjänstemannen har sagt upp sig och att tjänsteförhållandet har upphört och utfärdande av arbetsintyg,

9) semesterpenningar, semesterersättningar och arvoden, samt

10) godkännande av löner för utbetalning.

26 §

Avdelningscheferna och enhetscheferna avgör ärenden som gäller verksamheten vid den egna avdelningen och enheten.

Ärenden i vilka det krävs ett skriftligt förvaltningsbeslut avgör de dock endast i det fall att de uttryckligen har getts rätt därtill i denna arbetsordning.

Användningen av anslag som genom beslut av understatssekreteraren har anvisats i den interna budgeten avgörs i enlighet med beslutet av avdelningschefen eller enhetschefen. Enhetschefen godkänner utgifter och inkomster, om inte avdelningschefen själv har övertagit denna uppgift.

Den som handlägger ett ärende ger uppgifter om sådana offentliga myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beslut som gäller utlämnande av en sekretessbelagd handling eller en annan myndighetshandling fattas av enhetschefen.

27 §

Understatssekreteraren fastställer den allmänna semesterplanen för ämbetsverket.

Tiden för semestrarna och semesterordningen liksom avvikelser från dem samt övriga ärenden som gäller semestrarna avgörs av understatssekreteraren i fråga om en chef för en avdelning och en chef för en enhet utanför avdelningarna.

De ärenden som nämns i 2 mom. avgörs av avdelningens chef i fråga om cheferna för enheterna vid avdelningen och övriga direkt underlydande tjänstemän och av chefen för respektive enhet vid en avdelning eller chefen för respektive enhet utanför avdelningarna i fråga om enhetens tjänstemän.

Särskilda bestämmelser
28 §

Kansliets pressmeddelanden till offentligheten eller anordnandet av informationsmöten ska beroende på ärendets innehåll på förhand diskuteras med antingen statsministern, en minister, den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod, den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod eller understatssekreteraren. Detta gäller dock inte kommunikation i anslutning till kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper och andra sidoorgan som lyder under kansliet.

De praktiska kommunikationsarrangemangen överenskoms med chefen för kommunikationsavdelningen.

En tjänsteman som i offentligheten kommer att företräda kansliet ska vid behov på förhand informera sina chefer om detta.

29 §

Statsrådets festvåning, Ständerhuset, Villa Bjälbo och Königstedt är statsrådets representationslokaler. Villa Bjälbo kan också användas som statsministerns tjänstebostad.

30 §

Vad som i denna arbetsordning föreskrivs om statsministern gäller i tillämpliga delar den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde i fråga om ärenden som hör till denna ministers ansvarsområde.

Ikraftträdande
31 §

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juni 2012 och genom den upphävs arbetsordningen för statsrådets kansli av den 5 april 2007 (394/2007).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna arbetsordning får vidtas innan arbetsordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

30.8.2012/482:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.