Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

20.4.2012/182

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 29.4.2016/331, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 § 6 mom. i universitetslagen (558/2009), sådant det lyder i lag 954/2011:

1 § (3.7.2014/526)
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet, högst till det sammanlagda mål enligt utbildningsområdesgrupp som uppställts för avtalsperioden,

2) antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet,

3) antal studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng,

4) sammanlagt antal studiepoäng inom den öppna universitetsutbildningen och som fristående studier, med undantag av

a) studiepoäng som avlagts med stöd av den flexibla studierätten, som baserar sig på avtal mellan universiteten,

b) studiepoäng som avlagts av utländska utbytesstuderande,

c) studiepoäng som avlagts av examensstuderande vid universitetet inom den öppna universitetsutbildningen eller som fristående studier,

5) antal utbytesstuderande som rest från Finland och som rest till Finland för mer än tre månader under kalenderåret,

6) antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet av utländska studerande,

7) antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet, ett år efter att de blivit utexaminerade,

8) poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons.

I 1 mom. 1 punkten avsedda utbildningsområdesgrupper är

1) den tekniska, naturvetenskapliga och agrikultur-forstvetenskapliga utbildningsområdesgruppen,

2) den medicinska och farmaceutiska, veterinärmedicinska och hälsovetenskapliga utbildningsområdesgruppen,

3) den teologiska, humanistiska, pedagogiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska, psykologiska, juridiska och gymnastik- och idrottsvetenskapliga utbildningsområdesgruppen,

4) utbildningsområdet för konst.

I den enkät för studierespons som avses i 1 mom. 8 punkten ska studerande som avlagt de studier som ingår i lägre högskoleexamen och, inom utbildningsområden där det inte finns någon lägre högskoleexamen, studerande som inlett sina studier tre år dessförinnan besvara påståendena enligt punkt 4 i bilagan. Svaren på påståendena poängsätts enligt punkt 5 i bilagan. (23.4.2015/533)

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 1 i bilagan.

2 § (3.7.2014/526)
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Finansieringsandelen för forskningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal publikationer,

2) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet, högst till målet för avtalsperioden,

3) internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering och annan konkurrensutsatt forskningsfinansiering,

4) mängden utländsk undervisnings- och forskningspersonal,

5) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet av utlänningar.

I 1 mom. 1 punkten avses med publikation en på forskningsarbete baserad publikation, där författaren står i anställningsförhållande till universitetet eller annars hör till universitetssamfundet, eller som universitetet genom sin verksamhet har gjort det möjligt att publicera och som hör till någon av följande publikationstyper enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering vid insamling av publikationsdata:

1) referentgranskade vetenskapliga artiklar (A),

2) icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (B),

3) separat utgivet vetenskapligt verk (C1),

4) redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift (C2),

5) artikel i en facktidskrift (D1),

6) artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (D2),

7) artikel i yrkesinriktad konferenspublikation (D3),

8) publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning (D4),

9) yrkesinriktad bok (D5),

10) populärartikel, tidningsartikel (E1),

11) populärmonografi (E2).

I 1 mom. 3 punkten avses med internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) ramprogramfinansiering direkt från Europeiska unionen eller annan kvalitetsmässigt konkurrensutsatt finansiering med Europeiska unionens medel,

2) utländska fonder och stiftelser,

3) internationella organisationer,

4) annan utländsk finansiering.

Med annan konkurrensutsatt forskningsfinansieringavses sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) Finlands Akademi,

2) Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer,

3) inhemska företag,

4) utländska företag.

Viktningarna mellan de beräkningskriterier som avses i 1 mom. anges i punkt 2 i bilagan.

3 §
Beräkningskriterierna för den områdesspecifika finansieringsandelen

Områdesspecifik finansieringsandel enligt 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten får de universitet som har utbildningsansvar för ett eller flera av de områden som nämns i den bestämmelsen. Finansieringsandelen grundar sig på den totala mängden undervisnings- och forskningspersonal inom varje område.

Viktningarna mellan de områden som avses i 7 § 2 mom. i statsrådets förordning om universiteten anges i punkt 3 i bilagan.

4 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid uträkningen av finanseringsandelen enligt 1 och 2 § används medeltalet för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan universiteten direkt i förhållande till beräkningskriterierna. Uträkningen av den områdesspecifika finansieringsandelen görs i början av avtalsperioden utgående från de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (771/2009).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 14 %
2. Antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 6 %
3. Antal studerande som studerar för lägre eller högre högskoleexamen och som under läsåret har avlagt minst 55 studiepoäng 12 %
4. Sammanlagt antal studiepoäng inom den öppna universitetsutbildningen och som fristående studier 2 %
5. Antal utbytesstuderande som rest från Finland och som rest till Finland för mer än 3 månader under kalenderåret 2 %
6. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet av utländska studerande 1 %
7. Antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet, ett år efter att de blivit utexaminerade 1 %
8. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons 3 %

2. Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal publikationer 13 %
1) Publikationsdata av klass A viktas i enlighet med nivåklassificeringen i de vetenskapliga samfundens delegations publikationsforum på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 1, publikationer på nivå 1 med koefficienten 1,5 och publikationer på nivåerna 2 och 3 med koefficienten 3.
2) Publikationsdata av klass B viktas med koefficienten 0,1.
3) Publikationsdata av klass C1 viktas i enlighet med publikationsforumsnivåerna på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 4, publikationer på nivå 1 med koefficienten 6 och publikationer på nivåerna 2 och 3 med koefficienten 12.
4) Publikationsdata av klass C2 viktas med koefficienten 0,4.
5) Publikationsdata av klass D1–D4 viktas med koefficienten 0,1.
6) Publikationsdata av klass D5 viktas med koefficienten 0,4.
7) Publikationsdata av klass E1 viktas med koefficienten 0,1.
8) Publikationsdata av klass E1 viktas med koefficienten 0,4.
2. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet 9 %
3. Internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering 3 %
4. Annan konkurrensutsatt forskningsfinansiering 6 %
5. Utländsk undervisnings- och forskningspersonal 2 %
6. Antal doktorsexamina som har avlagts vid universitetet av utlänningar 1 %

3. Viktningarna per område för den områdesspecifika finansieringsandelen

Område Viktning
1. Utbildningsområdet för konst 2,75 % (varav 75 % riktas till Konstuniversitetet och 25 % till övriga universitet)
2. Det naturvetenskapliga utbildningsområdet 1,50 %
3. Det tekniska utbildningsområdet 1,50 %
4. De medicinska utbildningsområdena 2,25 %

4. Följande påståenden i den riksomfattande enkäten för studeranderespons ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1. Jag mår bra vid mitt universitet.

2. Jag är nöjd med mina studier.

3. Mitt kunnande har under utbildningen utvecklats enligt mina förväntningar.

4. Min utbildning motsvarade de fastställda målsättningarna.

5. Undervisningen var i huvudsak av god kvalitet.

6. Jag är nöjd med de undervisningsmetoder som användes.

7. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för arbetet med kandidatavhandlingen/lärdomsprovet.

8. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för planeringen av studierna.

9. Hur svårt eller lätt har det varit att hitta information och stöd gällande dina studier?

10. I problemsituationer har jag vid behov hittat en person jag kan fråga råd av.

11. Jag har varit nöjd med de möjligheter att påverka och delta som mitt studieprogram erbjuder.

12. Jag var nöjd med interaktionen jag hade med utbildningspersonalen.

13. Feedbacken jag fick från undervisningspersonalen har hjälpt mig med mina studier.

5. Poängsättningsskala för svaren på påståendena i den riksomfattande enkäten för studeranderespons

5 poäng av samma åsikt / mycket lätt
4 poäng delvis av samma åsikt / ganska lätt
3 poäng delvis av annan åsikt / ganska svårt
2 poängav annan åsikt / mycket svårt
1 poäng jag behövde inte hjälp med detta / jag kan inte ta ställning till frågan

Ikraftträdelsestadganden:

3.7.2014/526:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

23.4.2015/533:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.