Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

9.12.2011/1424

Lag om Centralen för turistfrämjande (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.11.2014/989, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning och uppgifter

Centralen för turistfrämjande är ett ämbetsverk som är underställt arbets- och näringsministeriet och som svarar för främjandet och utvecklandet av samt forskningen om turismen till och i Finland. Centralen har också till uppgift att främja de finländska turistnäringarna.

Centralen kan ha verksamhetsenheter som är belägna i Finland och utomlands.

Närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Direktion

Centralen har en direktion som styr, följer och övervakar centralens verksamhet.

Statsrådet utnämner centralens direktionsmedlemmar för tre år i sänder. Direktionen ska bestå av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om centralens verksamhetsområde. En av dem ska företräda arbets- och näringsministeriet. Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande.

Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till centralen. Den företrädare som personalen har valt inom sig har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Bestämmelser om direktionens uppgifter, beslutanderätt och beslutförhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Överdirektör

Centralen har en överdirektör som utnämns av statsrådet. Överdirektören leder och utvecklar centralens verksamhet samt ansvarar inför arbets- och näringsministeriet och centralens direktion för verksamhetens resultat och uppnåendet av målen.

Behörighetsvillkor för tjänsten som överdirektör är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet samt god förtrogenhet med frågor som hänför sig till turismen eller internationell affärsverksamhet.

Centralens direktion förordnar en ställföreträdare för överdirektören.

4 §
Överdirektörens beslutanderätt

Överdirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid centralen, om det inte särskilt föreskrivs om dem någon annanstans.

Överdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars ska avgöras av någon annan som står i anställningsförhållande till centralen.

Genom arbetsordningen kan överdirektörens beslutanderätt överföras på någon annan som står i anställningsförhållande till centralen.

5 §
Personal

Vid centralen finns en tjänst som överdirektör. Den övriga personalen kan vara anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

6 §
Arbetsordning

Centralen har en arbetsordning som fastställs av överdirektören.

I arbetsordningen bestäms om centralens interna arbetsfördelning och organiseringen av förvaltningen.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om centralen för turistfrämjande (186/1973).

På den direktion som har tillsatts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 85/2011, EkUB 5/2011, RSv 32/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.