Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

14.12.2011/1351

Finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 7.12.2015/1430, som gäller fr.o.m. 1.1.2016.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 5 mom. i lagen om farkostregistret (976/2006), sådant det lyder i lag 1017/2007, 20 kap. 9 a § 2 mom. i ärvdabalken (40/1965), sådant det lyder i lag 1008/2007, 20 § 2 mom. i lagen om faderskap (700/1975), sådant det lyder i lag 1009/2007, 14 § 1 mom. och 32 d § 2 mom. i namnlagen (694/1985), sådana de lyder, 14 § 1 mom. i lag 1010/2007 och 32 d § 2 mom. i lag 421/2007, 3 och 11 § i lagen om vigselrätt (571/2008), 2 § 2 mom. i lagen om konsumentrådgivning (800/2008), 80 § 7 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), sådant det lyder i lag 1405/2009, samt 7 b § och 9 § 4 mom. i lagen om hemkommun (201/1994), sådana de lyder i lag 1095/2010:

1 § (23.6.2015/1131)
Utfärdande av europeiskt arvsintyg

Europeiska arvsintyg enligt 3 § 1 mom. i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015) utfärdas av magistraten i Helsingfors.

2 §
Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Magistratens behörighet enligt 20 kap. 9 a § 1 mom. i ärvdabalken (40/1965) att fastställa delägarförteckningen i en bouppteckning överförs till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland överförs behörigheten till magistraten i Västra Finland, om ansökan har gjorts på något annat språk än svenska,

2) från magistraterna i Helsingfors och Östra Nyland överförs behörigheten till magistraten i Sydvästra Finland, om ansökan har gjorts på svenska.

3 §
Godkännande av erkännande av faderskap

Magistratens behörighet enligt 20 § i lagen om faderskap (700/1975) att avgöra ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap överförs till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors och Östra Nyland överförs behörigheten till magistraten i Sydvästra Finland,

2) från magistraten i Västra Nyland överförs behörigheten, med undantag för ärenden som gäller området för Raseborgs härad, till magistraten i Sydvästra Finland, om ärendets handläggningsspråk är något annat språk än svenska.

4 §
Behandling av ansökningar om namnändring

Den magistrat som har tagit emot en ansökan enligt namnlagen (694/1985) om ändring av förnamn eller släktnamn är behörig att meddela beslut i ärendet.

Med avvikelse från 1 mom. överförs magistratens behörighet att besluta i ärenden som gäller ändring av förnamn eller släktnamn till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors, Västra Nyland och Östra Nyland överförs behörigheten till magistraten i Norra Finland, om ansökan har gjorts på något annat språk än svenska,

2) från magistraterna i Helsingfors och Östra Nyland överförs behörigheten till magistraten i Sydvästra Finland, om ansökan har gjorts på svenska.

5 §
Skötsel av uppgifter enligt lagen om vigselrätt

Magistraten i Norra Finland är behörig magistrat för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt (571/2008).

Den magistrat som har beviljat vigselrätt med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen (234/1929) utövar dock tillsyn över användningen av den vigselrätt den beviljat och är behörig i ett ärende som gäller återkallelse av vigselrätten.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland svarar för att vigselrättsregistret fungerar tekniskt.

6 §
Skötsel av konsumentrådgivning

Magistrater som sköter konsumentrådgivning enligt 1 § i lagen om konsumentrådgivning (800/2008) är

1) magistraten i Östra Nyland,

2) magistraten i Tavastland,

3) magistraten i Sydöstra Finland,

4) magistraten i Sydvästra Finland,

5) magistraten i Inre Finland,

6) magistraten i Västra Finland,

7) magistraten i Östra Finland,

8) magistraten i Norra Finland, och

9) magistraten i Lappland.

De tjänstemän som tillhandahåller konsumentrådgivning och de tjänstemän som bistår dem är tjänstemän vid de magistrater som nämns i 1 mom. På grundval av den regionala tillgången på konsumentrådgivning eller för att ordna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt får en magistrat förordna en enhet eller ett verksamhetsställe vid en annan magistrat till tjänsteställe för konsumentrådgivningens tjänstemän.

7 §
Uppdatering av uppgifter om vissa personer som saknar hemkommun eller folkbokföringskommun i befolkningsdatasystemet

Magistraten i Helsingfors handlägger ärenden som gäller i 80 § 7 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) avsedda personer som aldrig haft hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland.

8 §
Beviljande av tillstånd att ta del av uppgifterna i registret över förmynderskapsärenden

Magistraten i Tavastland beviljar tillstånd enligt 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) att ta del av uppgifterna i registret över förmynderskapsärenden via en teknisk anslutning.

9 § (12.9.2013/676)
Behandling av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

För de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet enligt 7 a § i lagen om hemkommun (201/1994) samt de anteckningar i befolkningsdatasystemet som ska göras till följd av anmälningarna svarar den magistrat till vars verksamhetsområde den flyttande flyttar eller från vars verksamhetsområde den flyttande flyttar till utlandet.

Med avvikelse från 1 mom.

1) svarar magistraten i Lappland för behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors och magistraten i Västra Nyland; magistraten i Lappland får dessutom delta i behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat,

2) svarar magistraten i Inre Finland för behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Östra Nyland; magistraten i Inre Finland får dessutom delta i behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat,

3) svarar magistraten i Västra Finland för behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Helsingfors, magistraten i Östra Nyland och magistraten i Västra Nyland i de fall där anteckning i befolkningsdatasystemet kräver ytterligare utredningar; magistraten i Västra Finland får dessutom delta i behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska en magistrat ta emot en enskild flyttningsanmälan som har gjorts muntligen i samband med kundbesök, eller någon annan flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet som har lämnats in direkt till magistraten, och göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som behövs med anledning av flyttningsanmälan.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Om ett ärende som avses i 2 § 1 punkten eller 4 § 2 mom. 1 punkten har inletts vid Raseborgs magistrat innan denna förordning har trätt i kraft, ska ärendet behandlas av magistraten i Västra Nyland. Om ett ärende som avses i 2 § 2 punkten, 3 § 1 punkten eller 4 § 2 mom. 2 punkten har inletts vid magistraten i Borgå innan denna förordning har trätt i kraft, ska ärendet behandlas av magistraten i Östra Nyland.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om förordnande av uppgifter i anslutning till förandet av farkostregistret (863/2007), finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning (101/2010), finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap (99/2010), finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga att behandla ansökningar som gäller ändring av förnamn och släktnamn (100/2010), finansministeriets förordning om behöriga myndigheter för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt (623/2008), finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning (871/2008), finansministeriets förordning om behörig magistrat i vissa ärenden som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet (124/2010) och finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra registeranteckningar (1297/2010).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

12.9.2013/676:

Denna förordning träder i kraft den 23 september 2013.

11.6.2014/459:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

23.6.2015/1131:

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2015.

F 1131/2015 trädde i kraft publiceringsdagen 14.9.2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.