Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

27.10.2011/1102

Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 30.12.2014/1448, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om Finlands skogscentral (418/2011):

1 kap

Skogscentralens direktion och regiondelegationerna

1 §
Tillsättande av direktionen och direktionens närmare sammansättning

I direktionen för Finlands skogscentral finns en företrädare för landskapsförbunden samt staten representeras av en företrädare för jord- och skogsbruksministeriet och en företrädare för arbets- och näringsministeriet. Utöver dessa kan det väljas andra medlemmar som företräder staten.

Till företrädare för personalen väljs två anställda vid skogscentralen, så att den ena är närvarande vid behandlingen av ärenden som gäller offentliga förvaltningsuppgifter och den andra vid behandlingen av ärenden som gäller affärsverksamhetsenheten. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer vilken av företrädarna som i första hand ska företräda personalen vid behandlingen av personalärenden och andra ärenden som är gemensamma för enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten. Den andra företrädaren för personalen har dock rätt att närvara utan rösträtt vid direktionens sistnämnda möten.

När företrädarna väljs ska man se till att en anställd eller förtroendevald vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med den affärsverksamhet som affärsverksamhetsenheten bedriver som i sin verksamhet kan utnyttja uppgifter som betraktas som affärsverksamhetsenhetens affärshemlighet, inte utses till medlem i direktionen.

2 §
Tillsättande av en regiondelegation

I en regiondelegation finns det utöver företrädarna för närings-, trafik- och miljöcentralen, landskapsförbundet och personalen även en företrädare för träförädlingsindustrin, en företrädare för maskinföretagarna och två företrädare för skogsägarna. Vid de regionenheter inom vilkas verksamhetsområde en betydande del av skogsbruksmarken är i Forststyrelsens besittning företräder en av företrädarna för skogsägarna Forststyrelsen. De företrädare för skogsägarna som inte företräder Forststyrelsen utses bland dem som föreslagits av de mest representativa skogsägarorganisationerna inom regionenhetens verksamhetsområde. De medlemmar som företräder träförädlingsindustrin, maskinföretagarna och regionenhetens personal utses bland dem som föreslagits av de mest representativa organisationerna.

När förslag till företrädare för skogsägarna läggs fram ska man se till att de olika kategorierna av skogsägare inom regionenhetens verksamhetsområde beaktas i förslagen.

3 §
Behörighet för direktionens och regiondelegationernas medlemmar

Till medlem i direktionen får inte utses en person vars övriga uppgifter eller ställning kan stå i strid med skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter. En medlem i en regiondelegation får inte utses till medlem eller ersättare i direktionen och en direktionsmedlem får inte utses till medlem eller ersättare i en regiondelegation. (27.9.2012/530)

Medlemmarna i en regiondelegation ska ha kännedom om skogsbruksförhållandena inom regionenhetens verksamhetsområde.

4 §
Beviljande av avsked samt komplettering av direktionen och regiondelegationen

Direktionens ordförande och vice ordförande beviljas på begäran avsked av jord- och skogsbruksministeriet. Andra direktionsmedlemmar beviljas på begäran avsked av direktionen. Regiondelegationens ordförande, vice ordförande och medlemmar beviljas på begäran avsked av regiondelegationen.

Om en medlem av direktionen eller regiondelegationen avgår eller avlider under mandattiden, utses i stället för honom eller henne i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har utsetts, en ny medlem för den återstående mandattiden.

5 § (27.9.2012/530)
Direktionens och regiondelegationens konstituering och verksamhet

Direktionen och regiondelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Ordföranden sammankallar direktionen minst en gång i kvartalet.

Direktionen och regiondelegationen är beslutföra när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som direktionens och regiondelegationens beslut gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

6 §
Förfarande vid direktionens möten

Direktionen ska försäkra sig om att affärsverksamhetsdirektören eller någon annan anställd vid affärsverksamhetsenheten inte är närvarande vid direktionens möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som gäller enheten för offentliga tjänster. Direktionen ska också försäkra sig om att direktören eller någon annan anställd vid enheten för offentliga tjänster inte är närvarande vid direktionens möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens affärsverksamhet.

Direktionens ordförande och sekreterare ska försäkra sig om att föredragningslistan för direktionens möte och det material som hänför sig till den samt mötesprotokollet bereds och distribueras till direktionsmedlemmarna så att de ärenden som gäller offentliga förvaltningsuppgifter och de ärenden som gäller affärsverksamhet behandlas och distribueras som tydligt avskilda helheter och vid olika tidpunkter. I kallelsen till direktionens möten ska de ärenden som kommer att behandlas tydligt delas in i sådana som gäller enheten för offentliga tjänster och sådana som gäller affärsverksamhetsenheten.

Direktionens ordförande ska också se till att företrädaren för personalen deltar i ett möte endast vid behandlingen av sådana ärenden enligt 1 § 2 mom. som han eller hon har valts att behandla och att företrädaren då får endast de handlingar som gäller dessa ärenden.

7 §
Vissa uppgifter för direktionen

Direktionen ska vid de årliga resultatförhandlingarna med jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till fördelning av de medel som ska anvisas regionenheterna.

Direktionen ska i samband med den framställning som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten i lagen om Finlands skogscentral (418/2011), nedan skogscentrallagen, till jord- och skogsbruksministeriet lämna in de framställningar som regionenheternas regiondelegationer gjort i saken.

2 kap

Befattningar vid enheten för offentliga tjänster

8 §
Förfarandet vid sökande och tillsättande av befattningar

När en sådan befattning vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster tillsätts som omfattar utövning av offentlig makt, ska bestämmelserna i statstjänstemannaförordningen (971/1994) om förfarandet vid sökande och tillsättande av tjänster iakttas. När en befattning som inte omfattar utövning av offentlig makt är vakant ska detta meddelas på behörigt sätt.

9 §
Tillsättandet av befattningar samt intyg

Befattningarna vid centralenheten vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster tillsätts av direktören. Regiondirektören tillsätter de befattningar vid regionenheten som omfattar utövning av offentlig makt. De övriga befattningarna vid regionenheten tillsätts av regiondirektören, om inte något annat bestäms i skogscentralens arbetsordning.

Jord- och skogsbruksministeriet ger direktören och regiondirektören ett intyg om uppsägning eller om att anställningsförhållandet upphör.

10 §
Ställföreträdare

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar ställföreträdare för direktören för skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Direktören förordnar ställföreträdare för en regiondirektör.

Som ställföreträdare för direktören och en regiondirektör ska förordnas en sådan anställd vid skogscentralen som kan utöva offentlig makt.

3 kap

Utövning av offentlig makt

11 §
Ordnande av skötseln av uppgifter

I befattningsbeskrivningen för sådana befattningar vid enheten för offentliga tjänster som omfattar utövning av offentlig makt ska befattningshavarens ställning vid skötseln av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt anges.

Befattningsbeskrivningarna för befattningarna vid enheten för offentliga tjänster ska fastställas så att en och samma anställd inte inspekterar eller övervakar administrativa helheter som omfattar ärenden som den anställda har till uppgift att föredra för avgörande.

I befattningsbeskrivningen för en befattning som omfattar utövning av offentlig makt får inte ingå att bevilja skogsägare eller andra parter understöd för skogsbruk. Allmän rådgivning och utbildning som gäller skogsbruk och lagstiftning kan dock ingå i den anställdas befattningsbeskrivning.

12 §
Förordnande av anställda som utövar offentlig makt

Direktören vid centralenheten och regiondirektören vid en regionenhet bestämmer vilka anställda som utöver direktörerna får utöva offentlig makt när de sköter sina uppgifter. I förordnandet ska det specificeras huruvida den anställda har ställning av ledande föredragande, föredragande eller inspektör. Förordnandet ska hållas uppdaterat, framlagt till påseende och kunna levereras elektroniskt. På begäran ska kopior av förordnandet ges.

Direktören vid centralenheten vid enheten för offentliga tjänster och regiondirektören vid en regionenhet förordnar anställda att sköta föredragning och inspektion. Regiondirektören förordnar anställda att vara ledande föredragande.

13 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om avgörande av ärenden som gäller utövning av offentlig makt och som avgörs efter föredragning finns i 14 § i skogscentrallagen. Också de ärenden som ska avgöras av direktionen avgörs efter föredragning. Föreskrifter om föredragning av andra ärenden finns i arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster.

Beslut i ärenden som omfattar utövning av offentlig makt undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden.

Remisser, meddelanden och därmed jämförbara brev undertecknas av den föredragande som avses i 2 mom.

14 §
Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt vid en regionenhet enligt 14 § 1 mom. i skogscentrallagen hindrar inte direktören för enheten för offentliga tjänster från att överta avgörandet av sådana ärenden som avses i 16 § 1 mom. i skogscentrallagen.

Ett beslut enligt 14 § 1 mom. i skogscentrallagen om delegering av beslutanderätt ska ingå som bilaga till det förordnande som avses i 12 § 1 mom.

4 kap

Bokföring, rapportering och revision

15 §
Skyldighet att ha separat redovisning

Särredovisade verksamheter med separat redovisning vid skogscentralen enligt 6 § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) är enheten för offentliga tjänster och affärverksamhetsenheten.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. ska skogscentralen i enlighet med principerna för kostnadsredovisning särredovisa också tillgångarna och skulderna för vardera enheten.

16 §
Räkenskapsperiod och bokslut

Skogscentralens räkenskapsperiod är kalenderåret. Det bokslut som görs upp för varje räkenskapsperiod ska, utöver resultaträkning, balansräkning och noter till dem i enlighet med bokföringslagen (1336/1997), också omfatta en verksamhetsberättelse.

Skogscentralen ska, om den på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig sammanslutning, göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som ska tas in i bokslutet.

17 §
Undertecknande och fastställande av bokslutet samt rapportering

Direktören för enheten för offentliga tjänster undertecknar bokslutet till den del det gäller verksamheten inom enheten för offentliga tjänster. Dessutom fastställer direktionen bokslutet för hela skogscentralen.

Det fastställda bokslutet samt i fråga om enheten för offentliga tjänster dessutom en resultatrapport och ett personalbokslut för varje räkenskapsperiod ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 7 maj det år som följer på räkenskapsperioden.

Resultatrapporten ska innehålla en beskrivning av verkningarna av de överföringsutgifter som beviljats skogscentralen och resultatet av den verksamhet som finansierats med dem samt en beskrivning av verkningarna av de investeringsutgifter som beviljats och om deras effektivitet och lönsamhet. Uppgifterna om resultatet ska också innehålla en jämförelse med de fastställda resultatmålen.

Personalbokslutet ska innehålla de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet anser nödvändiga för tillsynen över skogscentralen.

18 §
Revisionsberättelsens innehåll

I skogscentralens revisionsberättelse ska utöver det som anges i 15 § i revisionslagen (459/2007) finnas ett yttrande om

1) huruvida skogscentralens förvaltning och ekonomi har skötts i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

2) huruvida bokslutet har gjorts upp i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller det,

3) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden,

4) huruvida verksamhetsberättelsen ger riktiga uppgifter om användningen av medel,

5) användningen av medel enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk till den del sådana medel används vid skogscentralen,

6) huruvida statsbidrag eller därmed jämförbara tillgångar har använts i enlighet med gällande lagstiftning och beslutet om statsbidrag,

7) huruvida en utredning om bindningar till närstående personer har gjorts och en utvärdering av om den är saklig, och om

8) fastställande av bokslutet.

19 §
Revisors anmärkningar och anmälningar

Om en revisor konstaterar att skogscentralens ekonomi och förvaltning har skötts i strid med bestämmelser och föreskrifter eller om den ansvarar för skötseln annars har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet, ska revisorn göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen. Gäller anmärkningen direktionens verksamhet, ska revisorn meddela jord- och skogsbruksministeriet detta och ministeriet beslutar om de åtgärder som saken kräver.

Om en revisor under räkenskapsperioden konstaterar att det är skäl att rikta en kraftig anmärkning mot förvaltning och ekonomi vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster, ska revisorn utan dröjsmål anmäla detta till skogscentralens direktör och direktion samt till regiondirektören och jord- och skogsbruksministeriet. Om iakttagelserna gäller skogscentralens affärsverksamhet, ska en anmälan utan dröjsmål göras till skogscentralens affärsverksamhetsdirektör och direktion samt till jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Revisors oberoende ställning

Utöver vad som bestäms i 24 och 25 § i revisionslagen är den revisor som utför en revision jävig, om han eller hon är

1) medlem eller ersättare i skogscentralens direktion eller anställd vid skogscentralen,

2) styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i en sammanslutning där skogscentralen har bestämmanderätt enligt bokföringslagen, eller den som har i uppgift att sköta sammanslutningens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över den,

3) en person som står i sådant förhållande som avses i 28 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) till en medlem eller ersättare i skogscentralens direktion, till direktören eller dennes ställföreträdare eller till den som ansvarar för skogscentralens bokföring eller medelsförvaltning,

4) anställd vid ett sådant penninginstitut som skogscentralen har ett stadigvarande kundförhållande till,

5) medlem i styrelsen för en skogsvårdsförening inom regionenhetens verksamhetsområde eller anställd vid en sådan förening,

6) anställd vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med skogscentralens affärsverksamhetsenhet,

7) i någon annan sådan ställning som kan äventyra hans eller hennes oberoende.

21 §
Skyldighet att biträda revisor

Skyldigheten att biträda revisor enligt 18 § i revisionslagen gäller direktören för enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsdirektören vid affärsverksamhetsenheten.

5 kap

Synenämnd

22 §
Synenämndernas antal och verksamhetsområden

Skogscentralen har fyra synenämnder med följande verksamhetsområden:

1) Södra Finlands synenämnd omfattar verksamhetsområdena för Sydöstra Finlands, Tavastland-Nylands, Birkalands och Sydvästra Finlands regionenheter,

2) Mellanfinlands synenämnd omfattar verksamhetsområdena för Norra Karelens, Norra Savolax, Mellersta Finlands, Södra och Mellersta Österbottens samt Södra Savolax regionenheter,

3) Kustens synenämnd omfattar verksamhetsområdet för Kustens regionenhet,

4) Norra Finlands synenämnd omfattar verksamhetsområdena för Lapplands, Kajanalands och Norra Österbottens regionenheter.

23 §
Mandattid för synenämnden och dess medlemmar

Mandattiden för en synenämnd är fyra år. Om en medlem i synenämnden avgår eller avlider under mandattiden, väljs eller utses vid behov i stället för honom eller henne i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har utsetts, en ny medlem för den återstående mandattiden.

24 §
Val av medlemmar i synenämnden

Ordföranden och vice ordföranden i en synenämnd förordnas, entledigas och beviljas avsked av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de övriga medlemmarna i synenämnden på basis av anmälningar från de instanser som avses i 2 och 3 mom.

De mest representativa skogsägarorganisationerna inom verksamhetsområdet för varje synenämnd utser två medlemmar i synenämnden som företrädare för skogsägarna för varje regionenhet inom synenämndens verksamhetsområde. De mest representativa företagen inom skogsbranschen inom verksamhetsområdet för varje synenämnd utser tre medlemmar i synenämnden inom sitt verksamhetsområde, som företrädare för företagsverksamheten inom skogsbranschen. När medlemmarna utses ska man se till att de olika kategorierna av skogsägare och företagsverksamhet inom skogsbruket inom synenämndens verksamhetsområde finns företrädda i synenämnden.

Varje regionenhet utser två av sina anställda till medlemmar i synenämnden inom regionenhetens verksamhetsområde. De som utses får inte vara personer som kan utöva offentlig makt eller som är anställda vid skogscentralens affärsverksamhetsenhet.

De instanser som avses i 2 mom. ska till regiondirektören för regionenheten i deras verksamhetsområde ge uppgifter om de företrädare som utsetts. Regiondirektören ska lämna en förteckning till jord- och skogsbruksministeriet över de företrädare som utsetts av de instanser som avses i 2 mom. och de företrädare som utsetts av regionenheterna.

25 §
Behörighet för synenämndens medlemmar

En medlem i en synenämnd ska vara förtrogen med skogsbruk samt ordföranden och vice ordföranden dessutom med skogsbrukslagstiftningen.

26 §
Synenämndens verksamhet

Syneförrättning ska begäras hos den behöriga regionenheten, som anmäler saken vidare till ordföranden för synenämnden inom området eller, om denne har förhinder, till vice ordföranden.

Synenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Till syneförrättning ska i första hand kallas de medlemmar i synenämnden som är utsedda från verksamhetsområdet för den regionenhet inom vars område föremålet för förrättningen är beläget. Skogsägaren och de övriga sakägarna ska underrättas om syneförrättning senast tio dagar innan syn förrättas.

Som synenämndens åsikt gäller det förslag som fått flest röster. Om medlemmarnas röster faller lika, är ordförandens ståndpunkt synenämndens ståndpunkt.

6 kap

Ordnande av uppgifterna vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster

27 §
Processhantering

För att verksamheten ska vara enhetlig ska funktionerna vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster organiseras på ett samstämmigt sätt i alla regionenheter. Centralenheten ska på riksnivå separat för varje process utveckla och övervaka verksamheten inom samtliga helheter.

28 §
Upphandling

Upphandling som skogscentralens enhet för offentliga tjänster gör hos affärsverksamhetsenheten betraktas inte som upphandling som utförs som eget arbete.

29 §
Extern kommunikation och verksamhet

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska i sin information, rådgivning och utbildning samt i den övriga kommunikationen med kunderna klart föra fram att det är fråga om kommunikation med en sammanslutning som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Enheten för offentliga tjänster får inte bedriva kommunikation eller på annat sätt främja verksamheten vid skogscentralens affärsverksamhetsenhet så att den egna verksamhetens oberoende och opartiskhet äventyras.

30 §
Delgivning av stämning

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster anses ha fått del av en stämning eller något annat tillkännagivande som gäller verksamheten vid enheten för offentliga tjänster när stämningen eller tillkännagivandet har delgivits skogscentralens direktör eller den berörda regionenhetens regiondirektör eller deras ställföreträdare.

Om stämningen eller tillkännagivandet delges regiondirektören eller dennes ställföreträdare, ska regionenheten utan dröjsmål informera direktören om saken.

31 §
Arvoden och ersättningar

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer arvodena samt grunderna för dagtraktamentena och resekostnadsersättningarna till medlemmarna och ersättarna i skogscentralens direktion, regiondelegationerna och synenämnderna.

I de arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. ingår inte ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

32 §
Arbetsordning för enheten för offentliga tjänster

Innan arbetsordningen för enheten för offentliga tjänster fastställs ska utlåtande begäras av jord- och skogsbruksministeriet. Efter det att arbetsordningen fastställts ska en kopia av den omedelbart lämnas till jord- och skogsbruksministeriet.

7 kap

Särskilda bestämmelser

33 §
Fasta egendom som överförs på skogscentralen

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska regionenhetsvis föra en uppdaterad förteckning över de fastigheter den äger. För varje fastighet ska i förteckningen ingå åtminstone följande uppgifter:

1) fastighetens namn,

2) fastighetsbeteckning,

3) den kommun och regionenhet inom vars område fastigheten är belägen,

4) fastighetens balansvärde,

5) när, på vilka villkor och av vilken instans skogscentralen eller en skogscentral som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) förvärvat egendomen,

6) omnämnande av huruvida fastigheten förvaltas av enheten för offentliga tjänster eller affärsverksamhetsenheten,

7) fastighetens användningsändamål, inklusive uthyrning och utarrendering.

Skogscentralen ska föra in uppgifterna enligt 1 mom. även för en fastighet som inte längre är i dess ägo.

34 §
Annan än fast egendom som överförs på skogscentralen

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska regionenhetsvis föra en uppdaterad förteckning över fastighetsaktier, andra aktier och andelar. För aktierna ska i förteckningen ingå åtminstone följande uppgifter:

1) vilken egendom fastighetsaktierna berättigar till att besitta,

2) aktiebolagets namn och inom vilken kommun bolaget är beläget,

3) aktiernas balansvärde, och

4) när, på vilka villkor och av vilken instans skogscentralen eller en skogscentral som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral förvärvat aktierna.

8 kap

Ikraftträdande

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

36 §
Ledande föredragande

När denna förordning träder i kraft blir den myndighetschef som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral ledande föredragande vid en regionenhet inom skogscentralen efter det att en regiondirektör har utsetts för regionenheten.

37 §
Fastställande och undertecknande av skogscentralernas bokslut för räkenskapsperioden 2011

Bokslutet för räkenskapsperioden 2011 för en skogscentral som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral fastställs av den temporära regiondelegation som avses i 37 § 4 mom. i skogscentrallagen eller av den egentliga regiondelegationen, om den redan har utsetts, och undertecknas av det ovannämnda organet och av den person som avses i 37 § 3 mom. i skogscentrallagen. Det fastställda bokslutet ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 7 maj 2012.

38 § (27.9.2012/530)
Övergångsbestämmelse om bokföringen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer på förslag av skogscentralen en fördelning av skogscentralens tillgångar och annan egendom samt skulder och andra åtaganden mellan enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten för att upptas i separata balansräkningar. Skogscentralen ska senast den sista oktober 2012 lämna ett förslag till fördelningen till jord- och skogsbruksministeriet.

Skogscentralen ska upprätta en bokslut enligt den fastställda fördelningen för det räkenskapsår som avslutas efter fastställelsen.

Före fördelningen enligt 1 mom. ska skogscentralen se till att de tillgångar som hör till enheten för offentliga tjänster hålls åtskilda från affärsverksamhetsenhetens tillgångar med hjälp av separat redovisning enligt 15 § samt att egendomsposterna införs i bokföringen på ett korrekt sätt till verkligt värde.

39 §
Ordnande av en uppgift

Synenämnderna vid de skogscentraler som avses i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral fortsätter inom sina verksamhetsområden tills de nya synenämnderna har valts i enlighet med 24 §.

De ärenden som är anhängiga vid skogscentralernas synenämnder vid denna förordnings ikraftträdande överförs till den synenämnd enligt denna förordning vars verksamhetsområde omfattar verksamhetsområdet för synenämnden enligt den i 1 mom. nämnda lagen.

Ikraftträdelsestadganden:

27.9.2012/530:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.