Beaktats t.o.m. FörfS 827/2020.

20.10.2011/1080

Statsrådets förordning om övervakningsstraff (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 400/2015 95 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 36 § i lagen om övervakningsstraff (330/2011):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av övervakningsstraff.

2 §
Inhämtande av en utredning av förutsättningarna för att döma ut övervakningsstraff

När åklagaren har beslutat väcka åtal för ett brott för vilket övervakningsstraff kan dömas ut, ska han eller hon av Brottspåföljdsmyndigheten begära en utredning enligt 7 § i lagen om övervakningsstraff (330/2011) av förutsättningarna för att döma ut övervakningsstraff. Någon utredning behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till arten och längden av det straff som kan förväntas samt andra omständigheter är osannolikt att övervakningsstraff döms ut.

Den misstänkte kan föreslå för åklagaren att en sådan utredning ska inhämtas.

3 §
Inhämtande av verkställighetsplanen

Om förutsättningarna för att döma ut övervakningsstraff inte har utretts tidigare och en verkställighetsplan enligt 7 § i lagen om övervakningsstraff inte har utarbetats, men domstolen anser det vara möjligt att döma ut ett övervakningsstraff, ska domstolen av Brottspåföljdsmyndigheten begära en sådan utredning som avses i 2 § samt en verkställighetsplan.

Brottspåföljdsmyndigheten ska utan dröjsmål bereda denna utredning och verkställighetsplanen.

4 §
Omständigheter som ska beaktas vid utredningen av förutsättningarna

Brottspåföljdsmyndigheten ska när den utreder förutsättningarna för att döma till övervakningsstraff göra en bedömning av den misstänktes förmåga att klara av ett övervakningsstraff. Dessutom ska det med den misstänktes samtycke utredas om den misstänktes bostad eller ett annat i 2 § 2 mom. i lagen om övervakningsstraff avsett ställe är lämpligt för avtjänande av övervakningsstraff. Brottspåföljdsmyndigheten ska försäkra sig om att det i bostaden finns tillräckliga datakommunikationsförbindelser. Dessutom ska den misstänktes familjeförhållanden och övriga personliga förhållanden utredas. Samtidigt ska verksamhetsskyldighetens innehåll och omfattning samt den misstänktes behov av stödåtgärder planeras.

5 §
Den misstänktes samtycke

Den misstänktes samtycke till att straffet döms ut som övervakningsstraff ska ges skriftligen och det dokument som innehåller samtycket ska fogas till verkställighetsplanen.

6 §
Utredning av att de som bor i bostaden har gett sitt samtycke

I samband med att verkställigheten av ett övervakningsstraff bereds ska den som bor i samma bostad som den misstänkte tillfrågas om han eller hon ger sitt samtycke enligt 6 kap. 11 a § i strafflagen (39/1889) till att övervakningsstraffet verkställs i denna bostad. Samtycket ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Om den som avtjänar ett övervakningsstraff under verkställigheten av straffet avser att flytta till en annan bostad, ska Brottspåföljdsmyndigheten innan verkställighetsplatsen ändras begära ett samtycke enligt 1 mom. av dem som bor i denna bostad.

7 §
Utredning av en minderårig persons åsikt

De minderåriga som bor i samma bostad som den misstänkte ska tillfrågas om sin åsikt och höras i ostörda och för barnet trygga omständigheter.

Ett minderårigt barns åsikt ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

8 §
Sändande av handlingar

Brottspåföljdsmyndigheten ska sända utredningen och verkställighetsplanen till den åklagare som har begärt dem. Om en verkställighetsplan inte har utarbetats ska Brottspåföljdsmyndigheten underrätta åklagaren om grunderna för detta. Om en domstol har begärt en verkställighetsplan, ska utredningen och verkställighetsplanen sändas till domstolen.

9 §
Handlingar för verkställighet

Handlingar för verkställighet av övervakningsstraff är verkställighetsförordnandet som innehåller de nödvändiga uppgifterna i verkställighetshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för verkställighet av övervakningsstraffet.

Verkställighetshandling för ett övervakningsstraff som dömts ut av en domstol är en utskrift eller en elektronisk handling med de uppgifter om meddelandet om beslut som fås ur domslutssystemet eller programmet för brottmålsdomar. Verkställighetshandlingen för en påföljd som dömts ut av högsta domstolen är en kopia av avgörandet. Verkställighetshandling i fråga om ett övervakningsstraff som har överförts från ett annat land till Finland för att verkställas här är ett beslut av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

10 §
Uppgifterna för centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska sända verkställighetsförordnandet som innehåller uppgifterna i verkställighetshandlingen som gäller en verkställbar dom till den utmätningsman inom vars verksamhetsområde den dömde bor. Handlingarna kan sändas även med hjälp av en teknisk anslutning till mottagarens datasystem varvid handlingen signeras elektroniskt.

Då hovrätten eller högsta domstolen förbjuder verkställighet eller bestämmer att den ska avbrytas, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet omedelbart anmäla detta till den utmätningsman till vilken handling för verkställighet har sänts, eller om verkställigheten redan har inletts till den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Om den dömde i en sådan situation som avses i 34 § i lagen om övervakningsstraff trots uppmaning av polisen inte tar kontakt med utmätningsmannen, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet inleda förfarandet för att förvandla övervakningsstraffet till ovillkorligt fängelse.

Om verkställigheten av övervakningsstraffet inte kan inledas inom den tid som föreskrivs i 11 § 1 mom. i lagen om övervakningsstraff därför att den dömde är häktad, avtjänar något annat straff eller verkställigheten av ett tidigare övervakningsstraff är avbruten, ska Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet i enlighet med 21 § 2 mom. i nämnda lag underrätta åklagaren om detta.

11 §
Utmätningsmannens uppgifter

Utmätningsmannen ska meddela den som dömts till övervakningsstraff vilken dag han eller hon senast ska anmäla sig för att göra upp en preciserad verkställighetsplan hos den byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för verkställigheten av övervakningsstraffet. Den behöriga byrån för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten ska underrättas om vilken den bestämda dagen är och samtidigt ska handlingarna för verkställighet sändas till den behöriga byrån.

Om den som har dömts till övervakningsstraff inte anträffas och det inte har gått att få reda på hans eller hennes vistelseort, ska utmätningsmannen sända handlingarna för verkställighet till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och samtidigt lämna uppgifter om de åtgärder han eller hon har vidtagit.

12 §
Preciserad verkställighetsplan

Innan verkställigheten av övervakningsstraffet inleds ska Brottspåföljdsmyndigheten meddela den dömde för kännedom en preciserad verkställighetsplane och det tidschema som är fogad till planen.

13 §
Installation av övervakningsanordningarna

De tekniska övervakningsanordningarna ska av en för denna uppgift utbildad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten installeras i den dömdes bostad utan dröjsmål efter att den preciserade verkställighetsplanen har fastställts. Brottspåföljdsmyndigheten ska underrätta den dömde om tidpunkten för installationen av övervakningsanordningarna. Också de övriga personer som bor i bostaden ska underrättas i god tid om installationen av anordningarna.

När övervakningsanordningar installeras ska man försäkra sig om att de placeras så att de inte stör och där de inte är tillgängliga för utomstående.

14 §
Brottspåföljdsregionens verkställighetsuppgifter

Brottspåföljdsregionens verkställighetschef eller någon annan tjänsteman som bestäms i arbetsordningen ska efter att verkställighetsplanen för övervakningsstraffet har fastställts och de tekniska övervakningsanordningarna har installerats registrera uppgiften om att verkställigheten har inletts i Brottspåföljdsmyndighetens kundinformationssystem. Verkställighetschefen eller någon annan tjänsteman som bestäms i arbetsordningen ska utarbeta en beräkning av strafftiden och den dömde ska utan dröjsmål underrättas om beräkningen.

15 §
Diarium

Personuppgifter samt uppgifter om dom och verkställighet i fråga om den som dömts till ett övervakningsstraff ska antecknas i ett elektroniskt dokument (diarium).

16 §
Verkställighet av en dom som inte vunnit laga kraft

Den som dömts till övervakningsstraff, och som samtycker till att domen verkställs även om beslutet inte har vunnit laga kraft, ska lämna sitt skriftliga samtycke till den utmätningsman till vars verksamhetsområde den dömdes hemkommun hör. Utmätningsmannen ska utan dröjsmål anmäla till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet att samtycke har lämnats och centralförvaltningsenheten ska anmäla detta till den domstol som har dömt till övervakningsstraff eller, om samtycke har lämnats efter att besvärstiden har löpt ut, till fullföljdsdomstolen.

17 §
Verksamhet som kan godkännas att omfattas av verksamhetsskyldigheten

Verksamhetsskyldigheten kan omfatta sådan verksamhet där den dömdes deltagande i verksamheten kan övervakas på ett ändamålsenligt sätt. Platsen och tidpunkten för verksamheten ska kunna anges på förhand. Verksamhetsskyldigheten kan inte omfatta sådan verksamhet som förutsätter att den dömde övernattar någon annanstans än i den bostad som anges i den preciserade verkställighetsplanen.

Om verksamhetsskyldigheten omfattar oavlönat arbete som den dömde utför ska Brottspåföljdsmyndigheten ingå ett avtal om hur verksamhetsskyldigheten ska fullgöras med en representant för platsen där verksamheten utförs. I avtalet anges parternas rättigheter och skyldigheter samt vem som är kontaktperson på verksamhetsplatsen.

18 §
Ersättning för resekostnader

För ersättande av sådana resekostnader som avses i 32 § i lagen om övervakningsstraff ska den misstänkte eller dömde för Brottspåföljdsmyndigheten lägga fram en skriftlig redogörelse för kostnaderna.

19 §
Förfarande vid säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll som gäller den dömde ska genomföras i den dömdes bostad, i Brottspåföljdsmyndighetens fordon eller på något annat ställe där kontrollen kan utföras utan att väcka uppmärksamhet.

20 §
Registrering av en säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Uppgifter som ska registreras är säkerhetskontrollens tidpunkt och plats, vem som genomfört säkerhetskontrollen, namnen på de personer som var närvarande vid kontrollen, observationer och fynd som gjorts vid kontrollen samt föremål eller ämnen som tagits från den dömde.

21 §
Registrering av föremål och ämnen som påträffats vid en säkerhetskontroll

Om föremål eller ämnen som påträffats vid en säkerhetskontroll överlämnas till polisen ska det föras protokoll över dem i vilket antecknas

1) den granskades personuppgifter,

2) grunden för kontrollen,

3) tiden och platsen för kontrollen,

4) vem som fattade beslut om kontrollen och hans eller hennes tjänsteställning,

5) vem som genomfört kontrollen,

6) föremål och ämnen som påträffats vid kontrollen och

7) egendom som omhändertagits.

Protokollet ska undertecknas av den som genomfört kontrollen.

Föremål och ämnen som innehas av Brottspåföljdsmyndigheten och som ska återlämnas till den dömde ska individualiseras och datumet för återlämnandet registreras. Den dömde ska med sin underskrift bekräfta att han eller hon mottagit föremålen eller ämnena.

22 §
Konstaterande av berusningstillstånd och registrering av observationer

Övervakaren eller någon annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten ska registrera sådana yttre observationer om misstänkt berusningstillstånd hos den som avtjänar ett övervakningsstraff. Registreringen ska göras på ett formulär som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

På det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten ska en registrering göras om den dömdes yrkande på verifiering av ett prov, om att utandnings-, urin- eller salivprov lämnats och blodprovet tagits samt om resultat som verifierats av ett laboratorium.

Resultatet av ett urin- och salivprov ska utan dröjsmål sändas för verifiering.

23 §
Tagande av blodprov

Ett blodprov ska tas i en för detta ändamål lämplig enhet inom hälso- och sjukvården. Provet får tas endast av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med lämplig utbildning.

24 §
Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

En skriftlig utredning ska på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten, göras om brott mot skyldigheter som den som dömts till övervakningsstraff misstänks ha begått. Den dömdes yttrande ska registreras på det sätt som fastställs av Brottspåföljdsmyndigheten.

Om den dömde ges en skriftlig varning ska grunden samt datumet för varningen registreras.

25 §
Registrering av avbrott i verkställigheten och förfarande vid avbrott

Orsaken till ett förbud mot och avbrott i verkställigheten av ett övervakningsstraff, samt datum för när avbrottet börjar och slutar ska registreras i diariet. I diariet ska också registreras datum för beslutet om avbrott från och med vilket strafftiden inte löper. Orsaken till ett tillfälligt hinder för verkställigheten av ett övervakningsstraff samt datum för när hindret uppkom och upphörde ska registreras i diariet.

Brottspåföljdsmyndigheten ska när verkställigheten avbryts avlägsna de tekniska övervakningsanordningar som finns i den dömdes bostad och omhänderta de anordningar som den dömde innehar, om inte detta på grund av att den dömde har flytt eller av någon annan motsvarande orsak är omöjligt.

Om verkställigheten av övervakningsstraffet fortsätter efter avbrottet ska de tekniska övervakningsanordningar som behövs vid verkställigheten av övervakningsstraffet installeras på nytt. Strafftiden börjar då löpa den dag då övervakningsanordningarna installeras.

26 §
Beslut om villkorlig frigivning

I ett beslut om villkorlig frigivning ska den dömdes personuppgifter, hem- eller boningskommun, frigivningsdag och prövotidens sista dag nämnas. Beslutet kan signeras elektroniskt. Den dömde ska utan dröjsmål delges beslutet om villkorlig frigivning efter att beslutet har fattats.

Villkorlig frigivning för den som dömts till övervakningsstraff i stället för ett fängelsestraff som kan dömas ut med stöd av 74 eller 75 § i civiltjänstlagen (1446/2007) eller 118 § i värnpliktslagen (1438/2007) sker på den dömdes egen ansökan. I beslutet om frigivning nämns inte då prövotidens sista dag.

27 §
Förfarande vid villkorlig frigivning

Innan den dömde försätts i villkorlig frihet ska en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten den sista dagen för verkställigheten av övervakningsstraffet mellan klockan 7 och 17 avhämta de anordningar som använts vid övervakningen. Om avhämtningen av anordningarna ska överenskommas med den dömde i god tid innan de avhämtas.

Den som försätts i villkorlig frihet ska ges en frigivningshandling som innehåller den dömdes personuppgifter samt uppgifter om verkställighet och frigivning. I frigivningshandlingen för den som friges från ett övervakningsstraff enligt 26 § 2 mom. ska antecknas den tid under vilken den dömde har avtjänat sitt straff samt den dag då den dömde ska anmäla sig hos civiltjänstcentralen.

28 §
Intyg över avtjänat övervakningsstraff

Den som har avtjänat sitt straff i dess helhet ska ges ett intyg över avtjänat övervakningsstraff.

29 §
Meddelande om frigivning

Brottspåföljdsmyndigheten ska, genom att till civiltjänstcentralen sända en kopia av frigivningshandlingen i fråga om ett övervakningsstraff, underrätta centralen om att den som blivit villkorligt frigiven från ett övervakningsstraff enligt 26 § 2 mom. har frigivits. Likaså ska civiltjänstcentralen underrättas om frigivning av en person som avtjänat ett övervakningsstraff i dess helhet.

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.