Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

17.6.2011/711

Lag om Centralen för mediefostran och bildprogram (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.9.2013/675, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

För tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram och för samordning och främjande av mediefostran på nationell nivå finns Centralen för mediefostran och bildprogram. Centralen lyder under undervisnings- och kulturministeriet.

2 §
Uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om bildprogram (710/2011), ska Centralen för mediefostran och bildprogram

1) främja mediefostran, barns mediefärdigheter och utvecklingen av en mediemiljö som är trygg för barn i samarbete med andra myndigheter och sammanslutningar i branschen,

2) vara sakkunnig när det gäller utvecklingen av barnens mediemiljö utveckling, främja branschforskningen och följa den internationella utvecklingen i branschen,

3) informera i frågor som gäller barn och medier,

4) svara för utbildningen av och repetitionsutbildningen för klassificerare av bildprogram,

5) sköta de övriga uppgifter som föreskrivs särskilt för den i lag eller förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet anförtror den.

3 §
Direktör

Centralen för mediefostran och bildprogram leds av en direktör. Centralen ska ha en arbetsordning som fastställs av direktören.

Direktören avgör även andra ärenden som ankommer på centralen, om det inte har föreskrivits eller bestämts i arbetsordningen att någon annan tjänsteman vid centralen ska avgöra dem.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Delegation

Vid Centralen för mediefostran och bildprogram finns en delegation som ska stödja och utveckla centralens verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom branschen.

Undervisnings- och kulturministeriet utser för tre år i sänder en ordförande och högst 12 andra medlemmar i delegationen. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande. En mångsidig sakkunskap om barns utveckling, mediefostran, bildprogramsbranschen och forskningen inom denna sektor ska vara företrädd i delegationen.

Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Register över klassificerare av bildprogram

I syfte att fullgöra den tillsynsuppgift som avses i lagen om bildprogram ska Centralen för mediefostran och bildprogram med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över klassificerare av bildprogram, i vilket antecknas

1) klassificerarens namn,

2) klassificerarens kontaktuppgifter,

3) giltighetstiden för godkännandet som klassificerare,

4) eventuella varningar enligt 22 § 2 mom. i lagen om bildprogram.

Ett utdrag ur registret över klassificerare av bildprogram, där de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten syns, får hållas tillgängligt för alla i elektronisk form.

De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år från utgången av det år då giltighetstiden för godkännandet som klassificerare har löpt ut.

Bestämmelser om hemlighållande och utlämnande av registeruppgifter och anknytande handlingar i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och om annan behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (523/1999).

6 §
Klassificeringsprogramutbud

Centralen för mediefostran och bildprogram förvaltar och utvecklar ett klassificeringsprogramutbud, med hjälp av vilket klassificering av bildprogram verkställs i enlighet med lagen om bildprogram.

7 §
Donationer och testamenten

Centralen för mediefostran och bildprogram får ta emot donationer och testamenten.

8 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Bestämmelser om personalen vid Centralen för mediefostran och bildprogram, tillsättande av tjänster och behörighetsvillkor, tjänstemännens uppgifter och den övriga förvaltningen samt företrädande av staten vid domstolar och andra ämbetsverk utfärdas genom förordning av statsrådet.

I centralens arbetsordning får det bestämmas närmare om tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen och avgörandet av ärenden, ärenden som avgörs utan föredragning och övrig intern förvaltning.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs lagen om Statens filmgranskningsbyrå (776/2000), nedan den upphävda lagen.

Statens filmgranskningsbyrå, som det föreskrivs om i den upphävda lagen, blir Centralen för mediefostran och bildprogram, som det föreskrivs om i denna lag. Personalen i tjänsteförhållande vid Statens filmgranskningsbyrå övergår till Centralen för mediefostran och bildprogram. Visstidsanställd personal övergår till centralen för den tid som tjänsteförhållandet för viss tid pågår. Den personal som övergår till centralen behåller sina rättigheter och skyldigheter enligt det tidigare anställningsförhållandet vid tidpunkten för överföringen.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/2010, KuUB 13/2010, RSv 348/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.