Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

1.6.2011/586

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 31.5.2012/268, som gäller fr.o.m. 6.6.2012.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1–3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 010 euro per år när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 34 010 euro per år när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 41 050 euro per år när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 6 juni 2011.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (462/2010).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.